Quick Search:
Untitled Document

หัวข้อข่าว นศ.ปี 3 หมู่ 4-6 รับบัตรคิวเลือกที่ฝึกงาน
รายละเอียดประกาศ!! นักศึกษา ปี 3 หมู่เรียน 4-6 ที่จะลงทะเบียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคเรียนที่ 3/2555 ให้มารับบัตรคิววันพุธที่ 26 ธันวาคม 55 เวลา 13.00 น ณ ชั้น 1 สำนักวิชาฯ และเวลา 14.00 น. จะดำเนินการเลือกสถานที่ฝึกงาน หมายเหตุ : นักศึกษาต้องมาให้ครบทุกคนในกลุ่มและแต่งกายให้เรียบร้อย
- ไม่มีไฟล์เอกสารแนบ -
ประกาศวันที่24-12-2012