กิจกรรมเสวนาเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ