กิจกรรมติดตามการประเมินการฝึกประสบการณ์เฉพาะตำแหน่ง (WIL) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย เพื่อสร้างความร่ว