การจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ กับที่ว่าการอำเภอ