กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่10-11 มิถุยายน 2563