อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาสื่อการสอนในรูปแบบบอร์ดเกม