ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์