โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย