พิธีวันทาคณาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์ ปีการศึกษา 2562