Quick Search:
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ


ลำดับ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
อ่านแล้ว
1 สถาบันภาษาฯ แจ้งข้อมูลนักศึกษาที่ยังไม่ได้เข้าใช้งานโปรแกรม English Discoveries Online
ประกาศวันที่ 24-12-2020 ผู้ประกาศ : นายเมธี อนันต์
869
2 สถาบันภาษาฯ แจ้งกำหนดการทดสอบสมรรถนะด้านภาษา และประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้าใช้งานถึงเกณฑ์ตามประกาศฯ ประจำเดือน ม.ค.2564
ประกาศวันที่ 24-12-2020 ผู้ประกาศ : นายเมธี อนันต์
833
3 สำนักวิชาบัญชี มร.ชร. ขอประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ
ประกาศวันที่ 24-12-2020 ผู้ประกาศ : Admin
941
4 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย กำชับและเน้นย้ำให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค
ประกาศวันที่ 24-12-2020 ผู้ประกาศ : Admin
912
5 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2563
ประกาศวันที่ 09-12-2020 ผู้ประกาศ : Admin
1064
6 สถาบันภาษาฯ แจ้งกำหนดการทดสอบสมรรถนะด้านภาษา และประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้าใช้งานถึงเกณฑ์ตามประกาศฯ
ประกาศวันที่ 24-11-2020 ผู้ประกาศ : Admin
1400
7 แจ้งกำหนดการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยแรกเข้า (TH-PPT) สำหรับนักศึกษาใหม่ รหัส 63 ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศวันที่ 29-10-2020 ผู้ประกาศ : Admin
1205
8 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเรื่องปฏิบัติงานการรับ-จ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online วันที่ 11 – 12  พฤศจิกายน 2563
ประกาศวันที่ 22-10-2020 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
1448
9 สำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดเชียงราย แจ้งกำหนดการรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะเคลื่อนที่ ประจำเดือนตุลาคม 2563
ประกาศวันที่ 01-10-2020 ผู้ประกาศ : Admin
1328
10 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับอินเตอร์เน็ตเพื่อใช้เรียนออนไลน์ รอบที่ 2
ประกาศวันที่ 25-09-2020 ผู้ประกาศ : Admin
1329
11 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบการศึกษา EIT สำหรับนักศึกษา รหัส 61
ประกาศวันที่ 01-09-2020 ผู้ประกาศ : Admin
694
12 ประกาศสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ เรื่อง ผลการเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษาสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ ประจำปี 2563
ประกาศวันที่ 22-05-2020 ผู้ประกาศ : Admin
1054
13 ประกาศสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษาสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ ประจำปี 2563
ประกาศวันที่ 15-05-2020 ผู้ประกาศ : Admin
1653
14 ประกาศรับสมัครและจัดการเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษาสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศวันที่ 05-05-2020 ผู้ประกาศ : Admin
1743
15 แจ้งประชาสัมพันธ์การดาวน์โหลดไฟล์ตำราวิชาพื้นฐาน
ประกาศวันที่ 25-03-2020 ผู้ประกาศ : Admin
1451
16 บ.ไทย-นิจิ อินดัสตรี จำกัด ประกาศรับสมัครนักศึกษาที่ใกล้จบการศึกษาและจบการศึกษาแล้ว (ตำแหน่ง Sale Support)
ประกาศวันที่ 25-03-2020 ผู้ประกาศ : Admin
1425
17 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแรกเข้า BIT สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่าน ประจำปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 7)
ประกาศวันที่ 02-03-2020 ผู้ประกาศ : Admin
2242
18 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบการศึกษา EIT สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่าน ประจำปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 9)
ประกาศวันที่ 02-03-2020 ผู้ประกาศ : Admin
2823
19 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบการศึกษา
ประกาศวันที่ 02-03-2020 ผู้ประกาศ : Admin
1701
20 บริษัท เชียงรายสินธานี จำกัด ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวด Sinthanee Youtube Ads. Contest
ประกาศวันที่ 13-02-2020 ผู้ประกาศ : Admin
14259
21 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ขอส่งประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง มาตรการป้องกันควบคุมโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019
ประกาศวันที่ 11-02-2020 ผู้ประกาศ : Admin
13915
22 สำนักนวัตกรรมและการศกึษาต่อเนื่อง มร.ชร. ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรมประกวด IDEA สร้างสรรค์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ประกาศวันที่ 11-02-2020 ผู้ประกาศ : Admin
13182
23 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบการศึกษา EIT สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่าน ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศวันที่ 08-02-2020 ผู้ประกาศ : Admin
13622
24 ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังการบรรยายทุนรัฐบาลสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
ประกาศวันที่ 29-01-2020 ผู้ประกาศ : Admin
14617
25 แนวปฏิบัติสำหรับเฝ้าระวังการแพร่กระจายของไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCoV)
ประกาศวันที่ 29-01-2020 ผู้ประกาศ : Admin
12400
26 สถาบันภาษาฯ ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการทดสอบวัดระดับสมรรถนะด้านภาษา CRRU-CEFR TEST
ประกาศวันที่ 29-01-2020 ผู้ประกาศ : Admin
12021
27 สมาคมคนรุ่นใหม่ฯ ร่วมกับ สำนักงาน สสส. ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการเครือข่ายนวัตกรรมคนรุ่นใหม่เพื่อสนับสนุนทุนกิจกรรม พร้อม Workshop
ประกาศวันที่ 21-01-2020 ผู้ประกาศ : Admin
5988
28 การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย ขอเชิญร่วมประกวด Chiang Rai Model 2020
ประกาศวันที่ 21-01-2020 ผู้ประกาศ : Admin
6889
29 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามกรอบศตวรรษที่ 21 (อบรมฟรี)
ประกาศวันที่ 21-01-2020 ผู้ประกาศ : Admin
6736
30 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแรกเข้า BIT สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่าน ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศวันที่ 08-01-2020 ผู้ประกาศ : Admin
1930
31 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบการศึกษา EIT สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่าน ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศวันที่ 08-01-2020 ผู้ประกาศ : Admin
1680
32 ม.ปทุมธานี เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าอบรม หลักสูตรวิชาการเรือสำราญและการโรงแรม (ระยะสั้น 5 เดือน)
ประกาศวันที่ 03-01-2020 ผู้ประกาศ : Admin
2202
33 ประชาสัมพันธ์แจ้งนักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (EN-PET) ให้ลงทะเบียนอบรมจำนวน 30 ชั่วโมง
ประกาศวันที่ 03-01-2020 ผู้ประกาศ : Admin
1544
34 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาสมัครร่วมโครงการเยาวชนไทย
ประกาศวันที่ 21-12-2019 ผู้ประกาศ : Admin
556
35 แจ้งผลการทดสอบภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา (TH-PET) สำหรับนักศึกษารหัส 60
ประกาศวันที่ 21-12-2019 ผู้ประกาศ : Admin
620
36 ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมส่งผลงานเข้าประกวดโครงการประกวดภาพยนต์สั้นเรื่อง "คืนหัวใจ ให้ชีวิต"
ประกาศวันที่ 03-12-2019 ผู้ประกาศ : Admin
1313
37 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมอบรมการสืบค้นทรัพยากร
ประกาศวันที่ 08-11-2019 ผู้ประกาศ : Admin
1857
38 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์อันตรายและการขอปล่อยโคมลอย โคมควัน ในช่วงเทศกาล
ประกาศวันที่ 06-11-2019 ผู้ประกาศ : Admin
1475
39 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การให้รางวัลกิจกรรมอ่านหนังสือมีคะแนนความดี ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
ประกาศวันที่ 01-11-2019 ผู้ประกาศ : Admin
2091
40 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวด IDEA สร้างสรรค์ ประจำเดือนตุลาคม 2562
ประกาศวันที่ 17-10-2019 ผู้ประกาศ : Admin
2000
41 แจ้งผลการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (EN-PET) สำหรับนักศึกษา รหัส 60
ประกาศวันที่ 19-09-2019 ผู้ประกาศ : Admin
2145
42 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบ (EIT) ครั้งที่ 4 สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านการทดสอบ
ประกาศวันที่ 16-09-2019 ผู้ประกาศ : Admin
2170
43 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแรกเข้า (BIT) ครั้งที่ 3 สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านการทดสอบ
ประกาศวันที่ 16-09-2019 ผู้ประกาศ : Admin
2046
44 ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาไปรับบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม
ประกาศวันที่ 13-09-2019 ผู้ประกาศ : Admin
2248
45 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนสำเร็จการศึกษา (EIT) ของนักศึกษาภาคปกติ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศวันที่ 06-09-2019 ผู้ประกาศ : Admin
2383
46 ประชาสัมพันธ์การสอบคอมพิวเตอร์ก่อนจบการศึกษา (รอบฟรี) รอบแรก สำหรับนักศึกษารหัส 60
ประกาศวันที่ 04-09-2019 ผู้ประกาศ : Admin
1271
47 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ระดับอุดมศึกษา
ประกาศวันที่ 14-08-2019 ผู้ประกาศ : Admin
1756
48 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนสำเร็จการศึกษา (EIT) ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศวันที่ 08-08-2019 ผู้ประกาศ : Admin
2405
49 ชมรมพุทธศาสตร์สากล ขอเชิญชวนนักศึกษาสมัครเป็นผู้ประสานงานศูนย์สอบโครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ 38 และทำหน้ที่ supervisor
ประกาศวันที่ 08-08-2019 ผู้ประกาศ : Admin
1900
50 ประชาสัมพันธ์การเขียนผลงานและการคัดเลือกผลงานเขียนเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563
ประกาศวันที่ 08-07-2019 ผู้ประกาศ : Admin
3235
51 ขอเชิญนักศึกษาร่วมประกวดคลิปสั้นส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
ประกาศวันที่ 08-07-2019 ผู้ประกาศ : Admin
2878
52 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแรกเข้า (BIT) สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่าน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศวันที่ 08-07-2019 ผู้ประกาศ : Admin
2807
53 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนสำเร็จการศึกษา (EIT) สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่าน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศวันที่ 08-07-2019 ผู้ประกาศ : Admin
1969
54 ประชาสัมพันธ์การทดสอบภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (EN-PET) ให้กับนักศึกษารหัส 60 และรหัส 61 (เทียบโอน)
ประกาศวันที่ 08-07-2019 ผู้ประกาศ : Admin
1917
55 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมแนะนำการใช้ห้องสมุดและการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศวันที่ 02-07-2019 ผู้ประกาศ : Admin
1303
56 ประชาสัมพันธ์แจ้งนักศึกษา รหัส 62 เข้าทดสอบ Placement Test ของโปรแกรม English Discoveries Online (EDO)
ประกาศวันที่ 26-06-2019 ผู้ประกาศ : Admin
521
57 ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงกำหนดการให้นักศึกษาใหม่ รหัส 62 เข้ารับการอบรมการใช้งานโปรแกรม English Discoveries Online (EDO)
ประกาศวันที่ 13-06-2019 ผู้ประกาศ : Admin
522
58 แจ้งกำหนดการรับตำราวิชาพื้นฐานสำหรับนักศึกษาแรกเข้า ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2)
ประกาศวันที่ 13-06-2019 ผู้ประกาศ : Admin
550
59 แจ้งกำหนดการรับตำราวิชาพื้นฐานสำหรับนักศึกษาแรกเข้ารหัส 62 ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศวันที่ 30-05-2019 ผู้ประกาศ : Admin
297
60 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแรกเข้า สำหรับนักศึกษารหัส 62
ประกาศวันที่ 30-05-2019 ผู้ประกาศ : Admin
361
61 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 6
ประกาศวันที่ 25-04-2019 ผู้ประกาศ : Admin
317
62 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ประกาศวันที่ 14-02-2019 ผู้ประกาศ : Admin
269
63 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับรางวัล ราชภัฏสดุดี ประจำปี 2562
ประกาศวันที่ 12-02-2019 ผู้ประกาศ : Admin
368
64 แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่มีผลการทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน CEFR
ประกาศวันที่ 06-02-2019 ผู้ประกาศ : Admin
443
65 รายชื่อนักศึกษาไปทัศนศึกษา ณ ด่านพรมแดนเชียงของ วันที่ 24 ธันวาคม 2561
ประกาศวันที่ 21-12-2018 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
312
66 กองพัฒนานักศึกษา ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม
ประกาศวันที่ 19-09-2018 ผู้ประกาศ : Admin
558
67 ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปโฆษณาประชาสัมพันธ์
ประกาศวันที่ 19-09-2018 ผู้ประกาศ : Admin
510
68 ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 61) แจ้งที่พักอาศัย ประจำปี 2561
ประกาศวันที่ 19-09-2018 ผู้ประกาศ : Admin
450
69 ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จำนวน 2 ฉบับ ตามรายละเอียดที่แนบ
ประกาศวันที่ 05-09-2018 ผู้ประกาศ : Admin
915
70 แจ้งนักศึกษา รหัส 61 เข้ารับการอบรมการใช้งานโปรแกรม EDO
ประกาศวันที่ 05-09-2018 ผู้ประกาศ : Admin
696
71 แจ้งนักศึกษา รหัส 60 เข้ารับการทดสอบความรู้และทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อสอบระบบ English Discoveries Online
ประกาศวันที่ 05-09-2018 ผู้ประกาศ : Admin
655
72 แจ้งนักศึกษาชั้นปี 1 เข้าปี 2561 รับคู่มือนักศึกษา
ประกาศวันที่ 31-08-2018 ผู้ประกาศ : Admin
345
73 ประกาศ เรื่อง การกำหนดชั่วโมงการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะสำหรับนักศึกษาทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประกาศวันที่ 31-08-2018 ผู้ประกาศ : Admin
737
74 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ประกาศวันที่ 30-08-2018 ผู้ประกาศ : Admin
868
75 ด่วน!!! แจ้งนักศึกษา รหัส 61 ที่ขาดส่งเอกสารรายงานตัว
ประกาศวันที่ 28-08-2018 ผู้ประกาศ : Admin
584
76 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแรกเข้า BIT ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศวันที่ 05-08-2018 ผู้ประกาศ : Admin
945
77 ประกาศรายชื่อนักศึกษา รหัส 61 เข้ารับการทดสอบวัดความรู้และทักษะทางด้านภาษาอังกฤษแรกเข้า (OET) และภาษาไทยแรกเข้า (BTT) ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศวันที่ 05-08-2018 ผู้ประกาศ : Admin
968
78 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจ
ประกาศวันที่ 20-06-2018 ผู้ประกาศ : Admin
676
79 รณรงค์และประชาสัมพันธ์การสวมหมวกนิรภัย
ประกาศวันที่ 05-04-2018 ผู้ประกาศ : Admin
755
80 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต รุ่นที่ 50 ปีการศึกษา 2561
ประกาศวันที่ 03-04-2018 ผู้ประกาศ : Admin
775
81 แจ้งกำหนดการ กิจกรรม CRRU OPEN HOUSE Thailand - Chinese Education & Job Fair 2017
ประกาศวันที่ 29-11-2017 ผู้ประกาศ : Admin
463
82 แจ้งการเลื่อนประกาศผลสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EET สำหรับนักศึกษารหัส 58-59
ประกาศวันที่ 29-11-2017 ผู้ประกาศ : Admin
461
83 ขอเชิญร่วมงานแสดงคอนเสิร์ตสานสัมพันธ์ไทย - จีน ในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมใหญ่ มร.ชร.
ประกาศวันที่ 29-11-2017 ผู้ประกาศ : Admin
415
84 ประชาสัมพันธ์ปฏิทินกิจกรรมทดสอบแก้ตัวภาษาอังกฤษแรกเข้า (OET) ภาษาไทยแรกเข้า (BTT) และภาษาอังกฤษก่อนจบ (EET) สำหรับนักศึกษา มร.ชร.
ประกาศวันที่ 02-11-2017 ผู้ประกาศ : Admin
635
85 บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (Central Group) รับสมัครงาน
ประกาศวันที่ 25-10-2017 ผู้ประกาศ : Admin
521
86 ผลสอบกลางภาค 1-2560 รายวิชา PUB1601 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป Section AB
ประกาศวันที่ 12-10-2017 ผู้ประกาศ : Admin
675
87 ผลสอบกลางภาค 1-2560 รายวิชา PUB1601 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป Section AA
ประกาศวันที่ 12-10-2017 ผู้ประกาศ : Admin
709
88 ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 60) แจ้งที่พักอาศัย ประจำปี 2560
ประกาศวันที่ 24-08-2017 ผู้ประกาศ : Admin
417
89 แจ้งกำหนดการทดสอบวัดระดับความรู้และทักษะ สำหรับนักศึกษาใหม่แรกเข้า รหัส 60 (รอบตกค้าง)
ประกาศวันที่ 09-08-2017 ผู้ประกาศ : Admin
532
90 ประชาสัมพันธ์ กำหนดการสอบแก้ตัวทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ OET และภาษาไทย OTH-T แรกเข้า สำหรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศวันที่ 09-08-2017 ผู้ประกาศ : Admin
574
91 ประชาสัมพันธ์ กำหนดการกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
ประกาศวันที่ 12-07-2017 ผู้ประกาศ : Admin
1067
92 สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียน ประจำปี2560 ให้ตอบแบบประเมินที่นี่
ประกาศวันที่ 07-07-2017 ผู้ประกาศ : Admin
389
93 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอส่งประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติในการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ประกาศวันที่ 30-06-2017 ผู้ประกาศ : Admin
439
94 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อการจ้างเหมาบริการเอกชน ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง (ด้านตรวจตราและปราบปราม) จำนวน 1 อัตรา
ประกาศวันที่ 25-06-2017 ผู้ประกาศ : Admin
699
95 ประกาศ ขอความอนุเคราะห์ให้ความช่วยเหลือบ้านนักศึกษาประสบเหตุอัคคีภัย
ประกาศวันที่ 12-06-2017 ผู้ประกาศ : Admin
345
96 แจ้งเรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ประกาศวันที่ 28-04-2017 ผู้ประกาศ : Admin
1157
97 ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ประกาศวันที่ 27-04-2017 ผู้ประกาศ : Admin
515
98 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ ปี 2560
ประกาศวันที่ 12-04-2017 ผู้ประกาศ : Admin
474
99 แจ้งกำหนดการอบรมเตรียมความพร้อมการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. (ก.พ.) วันที่ 2-3 เมษายน 2560
ประกาศวันที่ 31-03-2017 ผู้ประกาศ : Admin
534
100 ตารางการแข่งขันกีฬาสีสำนักวิชาฯ ประจำปีการศึกษา 2559 (3-6 เมษายน 60)
ประกาศวันที่ 26-03-2017 ผู้ประกาศ : Admin
442
101 ตารางการแข่งขันกีฬาสีสำนักวิชาฯ ประจำปีการศึกษา 2559 (3-6 เมษายน 60)
ประกาศวันที่ 26-03-2017 ผู้ประกาศ : Admin
375
102 ตารางแข่งขันกีฬาสีสำนักวิชาฯ ประจำปีการศึกษา 2559 (3-6 เมษายน 60)
ประกาศวันที่ 26-03-2017 ผู้ประกาศ : Admin
564
103 ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมทักษะอาชีพ
ประกาศวันที่ 11-03-2017 ผู้ประกาศ : Admin
332
104 ด่วน!!! ขยายการรับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ประกาศวันที่ 11-03-2017 ผู้ประกาศ : Admin
298
105 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประกาศวันที่ 06-02-2017 ผู้ประกาศ : Admin
394
106 ประกาศผลการอบรมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา รหัส 59
ประกาศวันที่ 03-02-2017 ผู้ประกาศ : Admin
343
107 ประกาศ...ศูนย์ภาษา ขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่จะทำเรื่องจบการศึกษาภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2560
ประกาศวันที่ 03-02-2017 ผู้ประกาศ : Admin
377
108 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมของอาจารย์และนักศึกษา ครั้งที่ 2
ประกาศวันที่ 25-01-2017 ผู้ประกาศ : Admin
413
109 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการใช้งานฐานข้อมูลและระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-Book
ประกาศวันที่ 25-01-2017 ผู้ประกาศ : Admin
580
110 กฟผ. (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) ประกาศรับสมัครเพื่อสอบบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี 2560 จำนวน 610 อัตรา
ประกาศวันที่ 18-01-2017 ผู้ประกาศ : Admin
583
111 แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า OET และความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ OIT (รหัส 58)
ประกาศวันที่ 09-01-2017 ผู้ประกาศ : Admin
432
112 แจ้งการอบรมภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา รหัส 59 (รอบที่ 3 และ รอบที่ 4)
ประกาศวันที่ 09-01-2017 ผู้ประกาศ : Admin
385
113 แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า OET (รหัส 58) และให้ลงทะเบียนสอบซ่อม
ประกาศวันที่ 09-01-2017 ผู้ประกาศ : Admin
439
114 ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2559
ประกาศวันที่ 11-12-2016 ผู้ประกาศ : Admin
589
115 แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านและกำหนดการทดสอบคอมพิวเตอร์ก่อนจบสำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่าน (EIT)
ประกาศวันที่ 06-12-2016 ผู้ประกาศ : Admin
1179
116 ประกาศ รายชื่อสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ประกาศวันที่ 01-12-2016 ผู้ประกาศ : Admin
444
117 ประกาศ ผลคะแนนสอบกลางภาค รายวิชา EC1105 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป Section AD
ประกาศวันที่ 30-11-2016 ผู้ประกาศ : Admin
576
118 ประกาศ ผลคะแนนสอบกลางภาค รายวิชา EC1105 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป Section AA
ประกาศวันที่ 30-11-2016 ผู้ประกาศ : Admin
686
119 แจ้งให้นักศึกษาเข้าทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EET (รหัส 57-58)
ประกาศวันที่ 21-11-2016 ผู้ประกาศ : Admin
1267
120 ประกาศคะแนนกลางภาค LA2511 section AE
ประกาศวันที่ 08-11-2016 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
769
121 ประกาศคะแนนกลางภาค LA2511 section AC
ประกาศวันที่ 08-11-2016 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
552
122 ประกาศคะแนนกลางภาค LA2511 section AA
ประกาศวันที่ 08-11-2016 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
715
123 ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร สอบ นสต. 5,000 นาย
ประกาศวันที่ 07-11-2016 ผู้ประกาศ : Admin
353
124 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ประกาศวันที่ 01-11-2016 ผู้ประกาศ : Admin
647
125 แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 เข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา มร.ชร. ด้านการใช้ภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อ (EDO)
ประกาศวันที่ 31-10-2016 ผู้ประกาศ : Admin
977
126 แจ้งกำหนดการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม -25 พฤศจิกายน 2559
ประกาศวันที่ 27-10-2016 ผู้ประกาศ : Admin
1169
127 ประกาศคะแนนสอบกลางภาควิชา SOT 2504 กฎหมายรัฐธรรมนูญไทย
ประกาศวันที่ 25-10-2016 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
479
128 ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต 19 ต.ค. 59 (พรุ่งนี้) ณ หอประชุมกาสะลองคำ
ประกาศวันที่ 18-10-2016 ผู้ประกาศ : Admin
405
129 กำหนดการสอบ EIT ก่อนจบของ น.ศ. รหัส 57 ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศวันที่ 16-10-2016 ผู้ประกาศ : Admin
735
130 การกระจายข้อสอบวิชากฎหมายปกครองและวิะีพิจารณาคดีปกครองสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์
ประกาศวันที่ 12-10-2016 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
863
131 เอกสารวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ
ประกาศวันที่ 10-10-2016 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
381
132 แจ้งให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา PA1102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ Section AA ศ 1-3 ห้อง 2043
ประกาศวันที่ 06-10-2016 ผู้ประกาศ : Admin
688
133 ประชาสัมพันธ์ด่วน!!! แจ้งเลื่อนกำหนดการเข้าร่วมอบรม (EDO) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2
ประกาศวันที่ 30-09-2016 ผู้ประกาศ : Admin
376
134 แจ้งกำหนดการอบรม OIT สำหรับนักศึกษาใหม่ ปี 2559 เพิ่มเติม
ประกาศวันที่ 19-09-2016 ผู้ประกาศ : Admin
783
135 ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบนายสิบตำรวจ 6,000 อัตรา ทั่วประเทศ วุฒิ ม.6 ปวช.
ประกาศวันที่ 08-09-2016 ผู้ประกาศ : Admin
491
136 กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เข้าเรียนก่อนปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1-2559
ประกาศวันที่ 31-08-2016 ผู้ประกาศ : Admin
865
137 แจ้งกำหนดการสอบซ่อมภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำเดือน กันยายน 2559
ประกาศวันที่ 31-08-2016 ผู้ประกาศ : Admin
1237
138 ขอเชิญนักศึกษาที่มีรายชื่อดังไฟล์แนบมาประชุมพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ 31 สิงหาคม 2559
ประกาศวันที่ 30-08-2016 ผู้ประกาศ : Admin
1681
139 กำหนดการทดสอบทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาไทยแรกเข้า สำหรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 (รหัส 59)
ประกาศวันที่ 26-08-2016 ผู้ประกาศ : Admin
1438
140 แจ้งกำหนดการ แจกตำราวิชาพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ประกาศวันที่ 22-08-2016 ผู้ประกาศ : Admin
956
141 แจ้งเตือนการเล่นเกมส์โปเกมอน โก (Pokemon Go)
ประกาศวันที่ 16-08-2016 ผู้ประกาศ : Admin
1410
142 ด่วน!!! ประชาสัมพันธ์กำหนดการสอบซ่อมภาษาอังกฤษแรกเข้า (OET)
ประกาศวันที่ 16-08-2016 ผู้ประกาศ : Admin
1070
143 ส่งประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้รางวัลกิจกรรมอ่านหนังสือมีคะแนนความดี ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศวันที่ 16-08-2016 ผู้ประกาศ : Admin
771
144 ประกาศคะแนนกลางภาค วิชากฎหมายการปกครองท้องถิ่น Section AB
ประกาศวันที่ 01-09-2016 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
553
145 ประกาศคะแนนกลางภาค วิชากฎหมายการปกครองท้องถิ่น Section AA
ประกาศวันที่ 13-08-2016 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
1083
146 ตารางการกระจายข้อสอบวิชา กฎหมายการปกครองท้องถิ่น
ประกาศวันที่ 02-08-2016 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
812
147 แจ้งการกระจายข้อสอบวิชากฎหมายสำหรับการปกครองท้องถิ่น
ประกาศวันที่ 25-07-2016 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
818
148 บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด รับสมัครงานหลายอัตรา
ประกาศวันที่ 13-07-2016 ผู้ประกาศ : Admin
1022
149 แจ้งเตือนการใช้พื้นที่ด้วยความระมัดระวัง
ประกาศวันที่ 01-07-2016 ผู้ประกาศ : Admin
1000
150 แจ้งกำหนดการลงทะเบียนทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า OET สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านการทดสอบ
ประกาศวันที่ 01-07-2016 ผู้ประกาศ : Admin
655
151 ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ให้มาประชุมที่ห้องเรียน ป.โท ชั้น 3 ในวันพุธที่ 22 มิ.ย. 2559 เวลา 15.30 น.
ประกาศวันที่ 22-06-2016 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร อิมิวัตร์
1708
152 แจ้งนักศึกษาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ชั้นปีที่ 3 ทุกคน ให้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมบุคลิกภาพและการพูดสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ในวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2559
ประกาศวันที่ 16-06-2016 ผู้ประกาศ : อาจารย์ทศพล พงษ์ต๊ะ
872
153 แจ้งนักศึกษาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ชั้นปีที่ 2 และ 3 ทุกคน ให้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมงานสารบรรณ ในวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559
ประกาศวันที่ 16-06-2016 ผู้ประกาศ : อาจารย์ทศพล พงษ์ต๊ะ
1124
154 แจ้งกำหนดการ อบรมงานสารบรรณ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ประกาศวันที่ 13-06-2016 ผู้ประกาศ : อาจารย์กัณณพงศ์ ศิริเขตต์
1274
155 ประกาศแจ้ง นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า OET นักศึกษาเข้าปี 2558
ประกาศวันที่ 08-06-2016 ผู้ประกาศ : Admin
1036
156 กำหนดการ โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3
ประกาศวันที่ 08-06-2016 ผู้ประกาศ : อาจารย์ชุติมา ปัญญาหลง
946
157 ประกาศ ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้มาติดต่อสำนักวิชาฯ ด่วน
ประกาศวันที่ 06-06-2016 ผู้ประกาศ : Admin
1622
158 ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังแนบสามารถมาติดต่อรับใบเกียรติบัตร โครงการรัฐกิจวิชาการ ครั้งที่ 1 ได้ที่ห้องสำนักงานสำนักวิชาฯ
ประกาศวันที่ 06-06-2016 ผู้ประกาศ : Admin
1111
159 แจ้งกำหนดการสอบ OIT นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศวันที่ 28-05-2016 ผู้ประกาศ : Admin
879
160 ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่องเกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษแรกเข้า และก่อนสำเร็จการศึกษา
ประกาศวันที่ 24-03-2016 ผู้ประกาศ : Admin
785
161 แจ้งกำหนดการรัฐกิจวิชาการ การแข่งขันโต้วาทีรอบ2 วันที่ 22 มีนาคม 2559
ประกาศวันที่ 21-03-2016 ผู้ประกาศ : อาจารย์กอบกุลณ์ คำปลอด
519
162 ประชาสัมพันธ์ โครงการรัฐกิจวิชาการ ครั้งที่ 1
ประกาศวันที่ 15-03-2016 ผู้ประกาศ : Admin
687
163 สรุปตัวเลขเกร็ดน่าสนใจกับรัฐธรรมนูญไทย
ประกาศวันที่ 03-03-2016 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
429
164 ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน สำหรับ น.ศ. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ประกาศวันที่ 03-02-2016 ผู้ประกาศ : Admin
582
165 นัดหมายประชุมนักศึกษาได้ผลการเรียนเป็น I
ประกาศวันที่ 04-01-2016 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
561
166 ประกาศคะแนน ทั้งหมด ของรายวิชากฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2558
ประกาศวันที่ 09-12-2015 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
1190
167 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย ขอประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ประกาศวันที่ 30-11-2015 ผู้ประกาศ : Admin
636
168 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบการศึกษา (นักศึกษารหัส 56) EIT
ประกาศวันที่ 05-10-2015 ผู้ประกาศ : Admin
1006
169 แจ้งกำหนดการอบรมมาตรฐานความรู้ความสามารถทางด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์และการสืบค้นข้อมูลให้แก่นักศึกษาใหม่ (OIT) ปีการศึกษา 2558
ประกาศวันที่ 05-10-2015 ผู้ประกาศ : Admin
668
170 แจ้งการกระจายเนื้อหาข้อสอบวิชา กฎหมายปกครองฯ
ประกาศวันที่ 29-09-2015 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
771
171 คณาจารย์และนักศึกษา ชมรมจิตอาสารักประชาธิปไตย สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ ร่วมกันถ่ายรูปหมู่ ก่อนออกเดินทางไปเข้าค่าย...
ประกาศวันที่ 19-08-2015 ผู้ประกาศ : Admin
1110
172 แจ้งนักศึกษาชั้นปี 1 (เข้าปี 2558) ที่ยังส่งเอกสารการหลักฐานการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีไม่ครบ
ประกาศวันที่ 11-08-2015 ผู้ประกาศ : Admin
657
173 แจ้งการเปิด-ปิด ประตู 2 (บ้านป่าแฝก)
ประกาศวันที่ 21-07-2015 ผู้ประกาศ : Admin
1075
174 ประชาสัมพันธ์กำหนดการถ่ายภาพทำบัตรนักศึกษา สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ปี 2558
ประกาศวันที่ 21-07-2015 ผู้ประกาศ : Admin
516
175 ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังแนบให้มารับวุฒิบัตร การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสำนักวิชาฯ
ประกาศวันที่ 21-07-2015 ผู้ประกาศ : Admin
708
176 ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง เกณฑ์การให้คะแนนพิเศษสำหรับนักศึกษาที่ฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม Speexx
ประกาศวันที่ 15-07-2015 ผู้ประกาศ : Admin
597
177 การกระจายเนื้อหาข้อสอบวิชา กม.สำหรับการปกครองท้องถิ่น
ประกาศวันที่ 09-07-2015 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
679
178 ประกาศคะแนนสอบกลางภาค วิชากฎหมายสำหรับการปกครองท้องถิ่น
ประกาศวันที่ 08-07-2015 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
703
179 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การปิดปรับปรุงชั่วคราว ศูนย์อาหาร อาคารเรียนรวม 26 ตึก 8 ชั้น
ประกาศวันที่ 08-07-2015 ผู้ประกาศ : Admin
358
180 ประชาสัมพันธ์กำหนดการถ่ายภาพให้แก่นักศึกษาแรกเข้า ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศวันที่ 08-07-2015 ผู้ประกาศ : Admin
416
181 โครงการเพาะเมล็ดพันธ์ุจิตอาสา กฟผ. ครั้งที่ 7
ประกาศวันที่ 06-07-2015 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพวรรณ ธรรมสิทธิ์
410
182 การกระจายเนื้อหาข้อสอบวิชา กม.สำหรับการปกครองท้องถิ่น
ประกาศวันที่ 05-07-2015 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
623
183 ประกาศสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ เรื่อง ผลการเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษาสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
ประกาศวันที่ 24-06-2015 ผู้ประกาศ : Admin
706
184 ประกาศสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ เรื่อง การรับสมัครประธานสโมสรนักศึกษาสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
ประกาศวันที่ 16-06-2015 ผู้ประกาศ : Admin
528
185 ประกาศรายชื่อนักศึกษา ที่ติด I และนักศึกษาที่ต้องสอบใหม่รายวิชาแนวคิทฤษฏีการปกครองท้องถิ่นและกฎหมายรัฐธรรมนูญ
ประกาศวันที่ 05-06-2015 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
959
186 ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ประกาศวันที่ 27-05-2015 ผู้ประกาศ : Admin
640
187 แจ้งกำหนดการทดสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถทางด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ฯ (OIT) ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศวันที่ 21-05-2015 ผู้ประกาศ : Admin
985
188 แจ้งกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3/2557
ประกาศวันที่ 21-05-2015 ผู้ประกาศ : Admin
401
189 ประกาศสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ เรื่อง การสอบซ่อมในรายวิชาที่ได้ผลการเรียนเป็น F ภาคเรียนที่ 2/2557
ประกาศวันที่ 18-05-2015 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
424
190 ขอแจ้งกำหนดการลงทะเบียนระบบออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ 3/2557
ประกาศวันที่ 30-04-2015 ผู้ประกาศ : Admin
1293
191 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ
ประกาศวันที่ 27-04-2015 ผู้ประกาศ : Admin
466
192 ประกาศให้นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ภาคเรียนที่ 3/2557
ประกาศวันที่ 27-04-2015 ผู้ประกาศ : Admin
1532
193 หัวข้อรายงานวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ
ประกาศวันที่ 26-04-2015 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
1764
194 ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ร่างที่ 1
ประกาศวันที่ 26-04-2015 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
829
195 แบบฝึกหัดเรื่องประวัติรัฐธรรมนูญไทย
ประกาศวันที่ 20-04-2015 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
1082
196 รายละเอียด การกระจายเนื้อหาข้อสอบ วิชาแนวคิดทฤษฏี การปกครองท้องถิ่น
ประกาศวันที่ 18-04-2015 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
854
197 รายละเอียดการส่งรายงานวิจัย รายวิชา PA4902 วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2/2557
ประกาศวันที่ 08-04-2015 ผู้ประกาศ : อาจารย์ณัฐพงศ์ รักงาม
512
198 รายละเอียดการเลือกสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ภาคเรียนที่ 3/2557
ประกาศวันที่ 31-03-2015 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
660
199 แจ้งเรื่องนัดสอนชดเชย รายวิชา PA4902 วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
ประกาศวันที่ 30-03-2015 ผู้ประกาศ : อาจารย์ณัฐพงศ์ รักงาม
477
200 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาฝึกงานและตำแหน่งงานว่าง
ประกาศวันที่ 25-03-2015 ผู้ประกาศ : Admin
553
201 กำหนดการ งานประเพณีปี๋ใหม่เมือง สรงน้ำพระพุทธศรีรัฐกิจโสฬสวัสสานุสรณ์ และสระเกล้าดำหัวคณาจารย์
ประกาศวันที่ 20-03-2015 ผู้ประกาศ : Admin
587
202 ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ(ปลัดอำเภอ)
ประกาศวันที่ 19-02-2015 ผู้ประกาศ : Admin
657
203 แจ้งกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 2/2557
ประกาศวันที่ 03-02-2015 ผู้ประกาศ : Admin
374
204 แจ้ง ลำดับในการจัดแถว (ชาย-หญิง) รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศวันที่ 30-01-2015 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
536
205 กำหนดการอบรมการพูดและการนำเสนอผลงาน ในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2557
ประกาศวันที่ 28-01-2015 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
506
206 ประชาสัมพันธ์ สำหรับผู้สนใจทดสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ หรือ โทอิค (TOEIC)
ประกาศวันที่ 22-01-2015 ผู้ประกาศ : Admin
586
207 แจ้งกำหนดการ ทดสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษแรกเข้า OET สำหรับนักศึกษารหัส 57 ค้างประเมิน
ประกาศวันที่ 22-01-2015 ผู้ประกาศ : Admin
827
208 แจ้งกำหนดการสอบซ่อมรายวิชาที่ได้ผลการเรียนเป็น E,F ภาคเรียนที่ 1/2557
ประกาศวันที่ 12-01-2015 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
787
209 ประกาศด่วน เรื่อง กำหนดการทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบ EIT และรายชื่อนักศึกษา
ประกาศวันที่ 09-01-2015 ผู้ประกาศ : Admin
1076
210 แนวข้อสอบวิชา กลยุทธการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ
ประกาศวันที่ 26-11-2014 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
641
211 ไฟล์สไลด์ เกี่ยวกับภาพรวมการวางแผน ส่วนหนึ่งของรายวิชา กลยุทธการวางแผนฯ
ประกาศวันที่ 24-11-2014 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
588
212 การกระจายเนื้อหาข้อสอบวิชา กม.ปกครองฯสำหรับ รปศ.
ประกาศวันที่ 19-11-2014 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
994
213 Update ข่าวรับสมัครงานราชการ
ประกาศวันที่ 12-11-2014 ผู้ประกาศ : Admin
2490
214 สกอ.ส่งสำเนาหนังสือเรื่อง การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประกาศวันที่ 03-11-2014 ผู้ประกาศ : Admin
469
215 ประกาศ เรื่อง กำหนดการทดสอบคอมพิวเตอร์ก่อนจบการศึกษา สำหรับนักศึกษารหัส 55 และ 56 เทียบโอน
ประกาศวันที่ 31-10-2014 ผู้ประกาศ : Admin
402
216 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มอบอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล
ประกาศวันที่ 05-10-2014 ผู้ประกาศ : Admin
477
217 ประกาศสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ เรื่อง ประกาศผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักศึกษาสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ ครั้งที่ 2
ประกาศวันที่ 02-10-2014 ผู้ประกาศ : Admin
1039
218 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทรับตรง เรียน จ-ศ ปีการศึกษา 2558
ประกาศวันที่ 29-09-2014 ผู้ประกาศ : Admin
592
219 ประกาศสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ เรื่อง ประกาศผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักศึกษาสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
ประกาศวันที่ 26-09-2014 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
1497
220 เกมส์ และ การกระจายเนื้อหาข้อสอบ วิชา กฎหมายปกครองฯ
ประกาศวันที่ 21-09-2014 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
947
221 ประกาศด่วน เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4
ประกาศวันที่ 17-09-2014 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
415
222 ประกาศ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ เรื่อง กำหนดการโครงการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ประกาศวันที่ 10-09-2014 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
458
223 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2557
ประกาศวันที่ 04-09-2014 ผู้ประกาศ : Admin
536
224 แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นยุวฑูต ป.ป.ช. (NACC Youth Ambassadors) ๒๐๑๔
ประกาศวันที่ 02-09-2014 ผู้ประกาศ : Admin
549
225 ด่วน ให้นักศึกษาเข้าไปลงทะเบียนข้อมูลในเว็บไซต์สำนักวิชาฯ
ประกาศวันที่ 25-08-2014 ผู้ประกาศ : Admin
1394
226 แจ้งกำหนดการ ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2557 นักศึกษาทุกระดับชั้น
ประกาศวันที่ 06-08-2014 ผู้ประกาศ : Admin
401
227 ค่านิยมหลักของคนไทยเพื่อสร้างประเทศไทยให้เข้มแข็ง
ประกาศวันที่ 01-08-2014 ผู้ประกาศ : Admin
356
228 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การแต่งตั้งรองคณบดีสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
ประกาศวันที่ 17-07-2014 ผู้ประกาศ : Admin
868
229 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมกิจกรรม The Green Tripper
ประกาศวันที่ 30-06-2014 ผู้ประกาศ : Admin
439
230 แจ้งกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557
ประกาศวันที่ 24-06-2014 ผู้ประกาศ : Admin
827
231 ด่วน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจัดทำปริทัศน์งานวิจัย ให้เปลี่ยนแปลงลำดับหัวข้องานวิจัยใหม่
ประกาศวันที่ 17-06-2014 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
471
232 ประกาศสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ เรื่อง การสอบซ่อมในรายวิชาที่ได้ผลการเรียน F ภาคเรียนที่ 3/2556
ประกาศวันที่ 05-08-2014 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
477
233 ขอเชิญร่วมสัมมนาเรื่อง แนวทางการพัฒนาความเป็นพลเมืองกับการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
ประกาศวันที่ 11-06-2014 ผู้ประกาศ : Admin
616
234 ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่1/2557 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ(เรียนเสาร์-อาทิตย์) กรณีแผนการเรียนกำหนดออกเป็นภาคเรียนสุดท้าย
ประกาศวันที่ 21-05-2014 ผู้ประกาศ : Admin
842
235 ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่1/2557 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ(เรียนจันทร์-ศุกร์) กรณีแผนการเรียนกำหนดออกเป็นภาคเรียนสุดท้าย
ประกาศวันที่ 21-05-2014 ผู้ประกาศ : Admin
1292
236 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย
ประกาศวันที่ 20-05-2014 ผู้ประกาศ : Admin
737
237 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์โรคหวัดใหญ่และมาตรการในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
ประกาศวันที่ 20-05-2014 ผู้ประกาศ : Admin
581
238 แจ้งกำหนดการสำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านการทดสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และการสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต OIT
ประกาศวันที่ 08-05-2014 ผู้ประกาศ : Admin
730
239 แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา
ประกาศวันที่ 07-05-2014 ผู้ประกาศ : Admin
930
240 ประกาศ เรื่อง เลื่อนสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 3/2556
ประกาศวันที่ 07-05-2014 ผู้ประกาศ : Admin
591
241 รายละเอียดเนื้อหาข้อสอบ วิชาการปกครองท้องถิ่นไทย บทที่1และ 2
ประกาศวันที่ 06-05-2014 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
988
242 แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา
ประกาศวันที่ 02-05-2014 ผู้ประกาศ : Admin
1344
243 ประกาศ ให้นักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไปเข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา
ประกาศวันที่ 29-04-2014 ผู้ประกาศ : Admin
590
244 ประกาศ รับสมัครประธานสโมสรนักศึกษาสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
ประกาศวันที่ 10-04-2014 ผู้ประกาศ : อาจารย์จรูญ แดนนาเลิศ
667
245 ประกาศ กำหนดการสอบซ่อมในรายวิชาที่ได้ผลการเรียน F ภาคเรียนที่ 2/56 สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
ประกาศวันที่ 26-03-2014 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
663
246 ใบงานวิชาการปกครองท้องถิ่นไทยครั้งที่1
ประกาศวันที่ 25-03-2014 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
855
247 ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ เรียน(เสาร์-อาทิตย์) ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
ประกาศวันที่ 20-02-2014 ผู้ประกาศ : Admin
710
248 ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
ประกาศวันที่ 20-02-2014 ผู้ประกาศ : Admin
549
249 วิธีการปริ้นท์ผลการเรียนนักศึกษา
ประกาศวันที่ 18-02-2014 ผู้ประกาศ : Admin
505
250 นัดหมายห้องสอบ
ประกาศวันที่ 17-02-2014 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
905
251 ตารางการกระจายข้อสอบวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ
ประกาศวันที่ 16-02-2014 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
1089
252 ตารางการกระจายข้อสอบวิชา กฎหมายปกครองแล้วิธีพิจารณาคดีปกครอง
ประกาศวันที่ 16-02-2014 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
691
253 ตารางการกระจายข้อสอบ วิชากฎหมายสำหรับการปกครองท้องถิ่น และเกมส์หน่วยงานทางปกครอง
ประกาศวันที่ 12-02-2014 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
717
254 รายละเอียดการกระจายข้อสอบรายวิชา กฎหมายรัฐธรรมนูญฯ
ประกาศวันที่ 10-02-2014 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
848
255 สไลด์สอน รัฐธรรมนูญ 50 หมวด 1-5
ประกาศวันที่ 08-02-2014 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
914
256 เอกสารสาระสำคัญรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน หมวด 1-5
ประกาศวันที่ 08-02-2014 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
1007
257 ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ประกาศวันที่ 05-02-2014 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพวรรณ ธรรมสิทธิ์
580
258 สไลด์สอน วิชากฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์
ประกาศวันที่ 02-02-2014 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
645
259 ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการขอย้ายสาขาวิชา
ประกาศวันที่ 25-01-2014 ผู้ประกาศ : Admin
591
260 ประกาศ เรื่อง กำหนดการทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบการศึกษา EIT
ประกาศวันที่ 26-12-2013 ผู้ประกาศ : Admin
413
261 ประกาศ บริษัท มิตซูล้านนา จำกัด รับสมัครงานหลายอัตรา
ประกาศวันที่ 24-12-2013 ผู้ประกาศ : Admin
526
262 รายละเอียดหน่วยเลือกตั้งตามจังหวัดต่าง ๆ
ประกาศวันที่ 23-12-2013 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
655
263 ตัวอย่างการกรอก สำหรับผู้ที่จะใช้สิทธิที่จังหวัดเชียงราย
ประกาศวันที่ 23-12-2013 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
676
264 แจ้งการขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขต จังหวัดที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง
ประกาศวันที่ 23-12-2013 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
1043
265 แจ้งการปรับเปลี่ยนการเทียบผลการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบการศึกษา
ประกาศวันที่ 19-11-2013 ผู้ประกาศ : Admin
458
266 แจ้งพื้นที่งาน Freshy Night 20 พ.ย. 56
ประกาศวันที่ 13-11-2013 ผู้ประกาศ : Admin
513
267 ประกาศ เรื่อง นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแล้วตารางสอบตรงกัน
ประกาศวันที่ 09-11-2013 ผู้ประกาศ : Admin
628
268 แจ้งกำหนดการสอบซ่อมรายวิชาที่ได้ผลการเรียนเป็น E,F ภาคเรียนที่ 1/2556
ประกาศวันที่ 06-11-2013 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
438
269 ประกาศ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ เรื่องการรับสมัครประธานสโมสรนักศึกษา
ประกาศวันที่ 31-10-2013 ผู้ประกาศ : อาจารย์จรูญ แดนนาเลิศ
475
270 ประกาศ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ เรื่องการสอบซ่อมในรายวิชาที่ได้ผลการเรียนเป็น F
ประกาศวันที่ 24-10-2013 ผู้ประกาศ : Admin
1315
271 กำหนดการลงทะเบียนเรียนแบบ Free Enrollment ภาคเรียนที่ 2/2556
ประกาศวันที่ 07-10-2013 ผู้ประกาศ : Admin
547
272 แจ้งการเปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2/2556
ประกาศวันที่ 07-10-2013 ผู้ประกาศ : Admin
462
273 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติประเภทรับตรง
ประกาศวันที่ 01-10-2013 ผู้ประกาศ : Admin
453
274 แจ้งกำหนดการทดสอบคอมก่อนจบการศึกษากรณีพิเศษ
ประกาศวันที่ 01-10-2013 ผู้ประกาศ : Admin
496
275 แจ้งกำหนดการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนจบ (EET) ปีการศึกษา 2556
ประกาศวันที่ 28-09-2013 ผู้ประกาศ : Admin
1971
276 แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่จะสอบภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา
ประกาศวันที่ 24-09-2013 ผู้ประกาศ : Admin
776
277 การกระจายเนื้อหาข้อสอบ กม.ปกครองฯ
ประกาศวันที่ 21-09-2013 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
924
278 กำหนดการ ปัจฉิมนิเทศก์นักศึกษาก่อนจบการศึกษา
ประกาศวันที่ 05-09-2013 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูริพัฒน์ แก้วศรี
1006
279 ผลการประกวดโครงการครื้นเครงลูกทุ่งดนตรี รปศ. ฉลอง ๔๐ ปี ราชภัฏเชียงราย
ประกาศวันที่ 03-09-2013 ผู้ประกาศ : Admin
621
280 ผลการประกวดสวดมนต์ทำนองสรภัญญะฯ‏
ประกาศวันที่ 03-09-2013 ผู้ประกาศ : Admin
557
281 แจ้งการเปลี่ยนชื่ออาคารเรียนรวม 3 เป็นอาคารสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
ประกาศวันที่ 27-08-2013 ผู้ประกาศ : Admin
916
282 แจ้งกำหนดการทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบการศึกษา
ประกาศวันที่ 20-08-2013 ผู้ประกาศ : Admin
611
283 บริหารรัฐกิจ มร.ชร. จัดงาน “5 วัฒนวิถี รปศ. ภักดี 40 ปีราชภัฏ”
ประกาศวันที่ 22-08-2013 ผู้ประกาศ : Admin
1350
284 ขอเชิญร่วมงาน วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556 วันที่ 9 สิงหาคม 2556
ประกาศวันที่ 09-08-2013 ผู้ประกาศ : Admin
585
285 ประกาศ รายชื่อนักศึกษาชั้นปี 1 ที่ค้างส่งหลักฐานการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประกาศวันที่ 07-08-2013 ผู้ประกาศ : Admin
540
286 ตารางชื่อห้องสอบ กลางภาค
ประกาศวันที่ 29-07-2013 ผู้ประกาศ : Admin
554
287 เกมส์ เตรียมพร้อมก่อนสอบ กฎหมายปกครองฯ
ประกาศวันที่ 28-07-2013 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
713
288 มาแล้วกระจายแนวข้อสอบ
ประกาศวันที่ 28-07-2013 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
842
289 กำหนดการสอบแก้ F ภาคเรียนที่ 3/2555
ประกาศวันที่ 19-06-2013 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
782
290 แจ้งกำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า (OET) สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556
ประกาศวันที่ 15-06-2013 ผู้ประกาศ : Admin
1725
291 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประกวด Media Content 2013
ประกาศวันที่ 13-06-2013 ผู้ประกาศ : Admin
578
292 ประกาศ เรื่อง กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกระดับชั้น
ประกาศวันที่ 11-06-2013 ผู้ประกาศ : Admin
783
293 ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ไม่ผ่านการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีก่อนจบ EIT
ประกาศวันที่ 07-06-2013 ผู้ประกาศ : Admin
593
294 กำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบการศึกษา EIT
ประกาศวันที่ 06-06-2013 ผู้ประกาศ : Admin
479
295 แนวข้อสอบ การปกครองท้องถิ่น ที่จะสอบ 6 เมษายน 2556
ประกาศวันที่ 05-04-2013 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
1130
296 กำหนดการ พิธีสระเกล้า ดำหัว คณาจารย์
ประกาศวันที่ 30-03-2013 ผู้ประกาศ : อาจารย์จรูญ แดนนาเลิศ
1267
297 กำหนดการทดสอบ EIT ก่อนจบ สำหรับนักศึกษาที่ตกค้าง
ประกาศวันที่ 21-03-2013 ผู้ประกาศ : Admin
542
298 วิธีการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา
ประกาศวันที่ 13-03-2013 ผู้ประกาศ : Admin
597
299 กำหนดการสอบแก้ F ภาคเรียนที่ 2/2555
ประกาศวันที่ 27-02-2013 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
622
300 รายชื่อนักศึกษาที่ไม่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EIT
ประกาศวันที่ 23-02-2013 ผู้ประกาศ : Admin
568
301 ลงทะเบียนแก้ E หรือ F
ประกาศวันที่ 14-02-2013 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
935
302 ด่วน!!! นักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ในเทอม 3/2555 นี้ให้ไปลงทะเบียนยืนยัน
ประกาศวันที่ 12-02-2013 ผู้ประกาศ : Admin
660
303 รายละเอียดทบทวน ก่อนสอบเพื่อให้มั่นใจ
ประกาศวันที่ 08-02-2013 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
909
304 ประกาศรับสมัครนักศึกษาประเภททั่วไป เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556
ประกาศวันที่ 07-02-2013 ผู้ประกาศ : Admin
894
305 แนวทางการกระจายข้อสอบ กม.รัฐธรรมนูญฯ
ประกาศวันที่ 07-02-2013 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
1086
306 ประกาศคะแนนสอบ วิชากฎหมายรัฐธรรมนูญฯ
ประกาศวันที่ 02-02-2013 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
1160
307 การกระจายข้อสอบ การปกครองท้องถิ่นไทย 2/54 (เรียน เสาร์-อาทิตย์)
ประกาศวันที่ 01-02-2013 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
812
308 แจ้งสถานที่ปฐมนิเทศ ฝึกงาน
ประกาศวันที่ 24-01-2013 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
933
309 การกระจายเนื้อหาข้อสอบวิชาแนวคิดและทฤษฏีการปกครองท้องถิ่น
ประกาศวันที่ 22-01-2013 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
815
310 แนวข้อสอบวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย
ประกาศวันที่ 21-01-2013 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
2219
311 แนวข้อสอบปลายภาค วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
ประกาศวันที่ 20-01-2013 ผู้ประกาศ : อาจารย์ณัฐพงศ์ รักงาม
1216
312 ตารางนัดเรียน 19-20 มกราคม 2556
ประกาศวันที่ 15-01-2013 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
840
313 เอกสารประกอบการเรียนวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
ประกาศวันที่ 15-01-2013 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูริพัฒน์ แก้วศรี
1262
314 แนวข้อสอบวิชากม.รัฐธรรมนูญ สำหรับ รปศ.
ประกาศวันที่ 13-01-2013 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
1656
315 นศ.ปี 3 หมู่ 4-6 รับบัตรคิวเลือกที่ฝึกงาน
ประกาศวันที่ 24-12-2012 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
644
316 เปลี่ยนแปลงสถานที่อบรมบุคลิกภาพ หมู่ 4-6
ประกาศวันที่ 19-11-2012 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
579
317 กำหนดการอบรมงานสารบรรณ ปี 3
ประกาศวันที่ 16-11-2012 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
880
318 รายชื่อผู้ร่วมทาบุญทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้างพระพุทธรูป วันที่ 29 ตุลาคม 2555
ประกาศวันที่ 09-11-2012 ผู้ประกาศ : Admin
687
319 รายชื่อนักศึกษที่ร่วมทำบุญสร้างพระพุทธรูปประจำสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ (เพิ่มเติม)
ประกาศวันที่ 09-11-2012 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
699
320 แจ้งเปลี่ยนสถานที่อบรมบุคลิกภาพ
ประกาศวันที่ 07-11-2012 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
686
321 การเดินทางไปศึกษาดูงานของนักศึกษารายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ประกาศวันที่ 06-11-2012 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพวรรณ ธรรมสิทธิ์
548
322 แจ้งกำหนดการอบรม นศ.ปี 3
ประกาศวันที่ 06-11-2012 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
837
323 แจ้งกำหนดการสอบแก้ E ประจำภาคเรียนที่ 1/2555
ประกาศวันที่ 31-10-2012 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
1191
324 รายชื่อนักศึกษาและกำหนดการทดสอบความรู้ EET,EIT ก่อนจบ
ประกาศวันที่ 19-10-2012 ผู้ประกาศ : Admin
585
325 ประกาศ กำหนดการสอบเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ ประจำสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
ประกาศวันที่ 18-10-2012 ผู้ประกาศ : Admin
733
326 ด่วนที่สุด! การแก้ เกรด I วิชาการปกครองท้องถิ่นไทย ภาคเรียนที่1/2555
ประกาศวันที่ 11-10-2012 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
738
327 นศ.ที่ติด E หรือ F วิชาเอกบังคับ/เลือก
ประกาศวันที่ 11-10-2012 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
793
328 แบบฟอร์มใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
ประกาศวันที่ 11-10-2012 ผู้ประกาศ : Admin
619
329 ประกาศ สอบแก้ F วิชา LA2305 กฎหมายอาญา 1
ประกาศวันที่ 10-10-2012 ผู้ประกาศ : อาจารย์ณัฐพงศ์ รักงาม
1136
330 น้ำหนักข้อสอบตามเนื้อหาวิชา กม.ปกครองฯ
ประกาศวันที่ 18-09-2012 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
1145
331 กำหนดสอบ คณะกรรมการสอบ และเวลาสอบปริทัศน์
ประกาศวันที่ 10-09-2012 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
641
332 กระจายข้อสอบ ระบบสารสนเทศฯ
ประกาศวันที่ 04-09-2012 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
583
333 แจ้งกำหนดการสอบปริทัศน์งานวิจัย นศ.ปี 4
ประกาศวันที่ 30-08-2012 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
708
334 ประกาศ สอบกลางภาค วิชา EC1105 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
ประกาศวันที่ 28-08-2012 ผู้ประกาศ : Admin
737
335 เกมส์ เตรียมพร้อมก่อนสอบ กฎหมายปกครองฯ
ประกาศวันที่ 28-08-2012 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
811
336 นัดหมายการสอบ วิชา กฎหมายปกครอง ฯ
ประกาศวันที่ 26-08-2012 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
1070
337 ขอเชิญนักศึกษาร่วมกิจกรรมประกวดสุนทรพจน์ตามโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง ปี 2555
ประกาศวันที่ 20-08-2012 ผู้ประกาศ : Admin
453
338 ด่วนที่สุด !!! รายชื่อนักศึกษาปี 1 ที่ค้างประเมินการทดสอบคอมพิวเตอร์แรกเข้า (OIT)
ประกาศวันที่ 15-08-2012 ผู้ประกาศ : Admin
595
339 ด่วนที่สุด !!! รายชื่อนักศึกษาปี 1 ที่ค้างประเมินการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า (OET)
ประกาศวันที่ 15-08-2012 ผู้ประกาศ : Admin
548
340 รายชื่อนักศึกษาปี 3 ที่เข้าร่วมอบรม กับ กกต. วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2555
ประกาศวันที่ 15-07-2012 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
617
341 รายละเอียดการเข้าร่วม อบรมโครงการพลเมืองฯ สำหรับนักศึกษาปี 3-4
ประกาศวันที่ 11-07-2012 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
640
342 เริ่มแล้ว!!! สิงห์แสด Super Cup ครับที่ 2
ประกาศวันที่ 04-07-2012 ผู้ประกาศ : อาจารย์จรูญ แดนนาเลิศ
1958
343 กำหนดการทำบุญอาคารสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
ประกาศวันที่ 19-06-2012 ผู้ประกาศ : Admin
1060
344 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
ประกาศวันที่ 14-06-2012 ผู้ประกาศ : Admin
664
345 ขั้นตอนการร่วมสนุกและเชียร์ทีมโปรดฟุตบอลยูโร 2012
ประกาศวันที่ 13-06-2012 ผู้ประกาศ : Admin
690
346 ประกาศ แจ้งรายละเอียดการเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปี 2555
ประกาศวันที่ 07-06-2012 ผู้ประกาศ : นางสาวอรชร ปิยศทิพย์
590
347 เชิญชวนส่งประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2555
ประกาศวันที่ 06-06-2012 ผู้ประกาศ : Admin
443
348 ประกาศลงทะเบียนแก้ E หรือ F ภาคเรียนที่ 3/2554
ประกาศวันที่ 05-06-2012 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
601
349 ประกาศ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย แจ้งการให้บริการจัดทำหนังสือเดินทาง
ประกาศวันที่ 22-05-2012 ผู้ประกาศ : Admin
687
350 กำหนดการสอบปริทัศน์งานวิจัย ประจำภาคเรียนที่ 3/2554
ประกาศวันที่ 22-05-2012 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
666
351 กำหนดส่งปริทัศน์งานวิจัย
ประกาศวันที่ 10-05-2012 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
697
352 เปลี่ยนแปลงการนัดหมาย กิจกรรมอบรม
ประกาศวันที่ 01-05-2012 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
567
353 กำหนดการสอบปริทัศน์ ภาคเรียนที่ 3/2554
ประกาศวันที่ 23-04-2012 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
658
354 ประกาศ กำหนดสอบปริทัศน์งานวิจัย
ประกาศวันที่ 04-04-2012 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
518
355 ประกาศแล้ว !!! แนวข้อสอบสารสนเทศสำหรับการบริหาร
ประกาศวันที่ 30-03-2012 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
697
356 ประกาศ เปลี่ยนห้องสัมมนาระหว่างฝึกฯ
ประกาศวันที่ 19-03-2012 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
725
357 เชิญชวนส่งบทเรียงความเข้าประกวดตามโครงการประกวดเรียงความสร้างจิตสำนึกการพัฒนาประชาธิปไตย
ประกาศวันที่ 16-03-2012 ผู้ประกาศ : Admin
504
358 ต้องการติดต่อนศ.กศ.ปช.ชร.ด่วน
ประกาศวันที่ 27-02-2012 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
598
359 ประกาศกำหนดการสอบแก้ F ในภาคเรียนที่ 2/2554
ประกาศวันที่ 27-02-2012 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
693
360 ลงทะเบียนสอบแก้ F ในภาคเรียนที่ 2/2554
ประกาศวันที่ 15-02-2012 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
584
361 ระเบียบกระทรวงการคลัง "เงินเดือน"
ประกาศวันที่ 08-02-2012 ผู้ประกาศ : Admin
573
362 ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตร งานบุปผชาติ
ประกาศวันที่ 06-02-2012 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
884
363 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
ประกาศวันที่ 25-01-2012 ผู้ประกาศ : อาจารย์ปฐมทัศน์ บรรณเลิศ
541
364 ประกาศ กำหนดการปฐมนิเทศ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ 3/2554
ประกาศวันที่ 30-01-2012 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
781
365 เอกสารสรุปข่าวการเมืองและเกร็ดความรู้
ประกาศวันที่ 23-01-2012 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
1086
366 ประกาศ นางสาวแพรวนภา พุทละ มาติดต่อรับบัตรนักศึกษาได้ที่อาคารบรรณราชนครินทร์ ตึก 20 ชั้น 3
ประกาศวันที่ 17-01-2012 ผู้ประกาศ : Admin
492
367 ประกาศ เรื่องการรายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2555
ประกาศวันที่ 14-01-2012 ผู้ประกาศ : Admin
1704
368 ตารางเรียนวิชา กฎหมายรัฐธรรมนูญสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์
ประกาศวันที่ 11-01-2012 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
1042
369 ขอเชิญประกวดภาพถ่าย "ครูชายแดนภาคใต้"
ประกาศวันที่ 09-01-2012 ผู้ประกาศ : Admin
506
370 ประกาศ ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มาจัดซุ้มม้าหินอ่อนหน้าตึกที่จะทำการประกวดด้วยครับ
ประกาศวันที่ 07-01-2012 ผู้ประกาศ : อาจารย์ณัฐพงศ์ รักงาม
708
371 แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนในรายวิชาเตรียมฝึกฯ
ประกาศวันที่ 27-12-2011 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
494
372 โครงการประกวดเพลงสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
ประกาศวันที่ 27-12-2011 ผู้ประกาศ : อาจารย์จรูญ แดนนาเลิศ
766
373 ขอเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการเนื่องในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2555
ประกาศวันที่ 27-12-2011 ผู้ประกาศ : Admin
579
374 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลบรูไนดารุสซาลาม
ประกาศวันที่ 27-12-2011 ผู้ประกาศ : Admin
523
375 ประกาศ ให้หัวหน้าห้องและรองหัวหน้าห้อง ชั้นปีที่ 1 ทุกห้อง เข้าประชุม วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2554
ประกาศวันที่ 22-12-2011 ผู้ประกาศ : อาจารย์ณัฐพงศ์ รักงาม
754
376 นัดหมาย การจัด กิจกรรมรถบุปผชาติ
ประกาศวันที่ 21-12-2011 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
705
377 ประกาศ ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ไปรับเช็ค ณ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
ประกาศวันที่ 15-12-2011 ผู้ประกาศ : Admin
744
378 ขอเชิญร่วมโครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ประกาศวันที่ 15-12-2011 ผู้ประกาศ : Admin
443
379 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการต้นกล้าธุรกิจไทย หัวใจไม่ยอมแพ้
ประกาศวันที่ 21-12-2011 ผู้ประกาศ : Admin
459
380 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรม ร้อยศิลปินลุ่มน้ำโขง : 750 ปีเมืองเชียงราย
ประกาศวันที่ 22-12-2011 ผู้ประกาศ : Admin
482
381 ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ การนำเสนอแนวความคิด DAIRY BUSINESS PLAN งานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2555
ประกาศวันที่ 23-12-2011 ผู้ประกาศ : Admin
538
382 ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบโลโก้ และประกวดเรียงความในวาระครบรอบ 10 ปี TO BE NUMBER ONE
ประกาศวันที่ 24-12-2011 ผู้ประกาศ : Admin
546
383 แบบฝึกหัด วิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญไทย
ประกาศวันที่ 10-12-2011 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
1018
384 แจ้งรายชื่อและเลขที่นั่งสอบธรรมศึกษาใหม่
ประกาศวันที่ 25-12-2011 ผู้ประกาศ : Admin
625
385 คณะมนุษยศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษาร่วมประกวดแข่งขันแต่งกายสไตล์เกาหลี
ประกาศวันที่ 26-12-2011 ผู้ประกาศ : Admin
540
sanliurfa escort canakkale escort eskisehir escort afyon escort balikesir escort sivas escort rize escort sinop escort usak escort trabzon escort