Quick Search:
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ


ลำดับ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
อ่านแล้ว
1 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับอินเตอร์เน็ตเพื่อใช้เรียนออนไลน์ รอบที่ 2
ประกาศวันที่ 25-09-2020 ผู้ประกาศ : Admin
95
2 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบการศึกษา EIT สำหรับนักศึกษา รหัส 61
ประกาศวันที่ 01-09-2020 ผู้ประกาศ : Admin
71
3 ประกาศสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ เรื่อง ผลการเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษาสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ ประจำปี 2563
ประกาศวันที่ 22-05-2020 ผู้ประกาศ : Admin
341
4 ประกาศสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษาสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ ประจำปี 2563
ประกาศวันที่ 15-05-2020 ผู้ประกาศ : Admin
937
5 ประกาศรับสมัครและจัดการเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษาสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศวันที่ 05-05-2020 ผู้ประกาศ : Admin
970
6 แจ้งประชาสัมพันธ์การดาวน์โหลดไฟล์ตำราวิชาพื้นฐาน
ประกาศวันที่ 25-03-2020 ผู้ประกาศ : Admin
751
7 บ.ไทย-นิจิ อินดัสตรี จำกัด ประกาศรับสมัครนักศึกษาที่ใกล้จบการศึกษาและจบการศึกษาแล้ว (ตำแหน่ง Sale Support)
ประกาศวันที่ 25-03-2020 ผู้ประกาศ : Admin
771
8 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแรกเข้า BIT สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่าน ประจำปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 7)
ประกาศวันที่ 02-03-2020 ผู้ประกาศ : Admin
1339
9 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบการศึกษา EIT สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่าน ประจำปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 9)
ประกาศวันที่ 02-03-2020 ผู้ประกาศ : Admin
1823
10 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบการศึกษา
ประกาศวันที่ 02-03-2020 ผู้ประกาศ : Admin
1001
11 บริษัท เชียงรายสินธานี จำกัด ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวด Sinthanee Youtube Ads. Contest
ประกาศวันที่ 13-02-2020 ผู้ประกาศ : Admin
11588
12 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ขอส่งประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง มาตรการป้องกันควบคุมโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019
ประกาศวันที่ 11-02-2020 ผู้ประกาศ : Admin
11559
13 สำนักนวัตกรรมและการศกึษาต่อเนื่อง มร.ชร. ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรมประกวด IDEA สร้างสรรค์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ประกาศวันที่ 11-02-2020 ผู้ประกาศ : Admin
10989
14 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบการศึกษา EIT สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่าน ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศวันที่ 08-02-2020 ผู้ประกาศ : Admin
11437
15 ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังการบรรยายทุนรัฐบาลสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
ประกาศวันที่ 29-01-2020 ผู้ประกาศ : Admin
12256
16 แนวปฏิบัติสำหรับเฝ้าระวังการแพร่กระจายของไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCoV)
ประกาศวันที่ 29-01-2020 ผู้ประกาศ : Admin
10838
17 สถาบันภาษาฯ ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการทดสอบวัดระดับสมรรถนะด้านภาษา CRRU-CEFR TEST
ประกาศวันที่ 29-01-2020 ผู้ประกาศ : Admin
10396
18 สมาคมคนรุ่นใหม่ฯ ร่วมกับ สำนักงาน สสส. ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการเครือข่ายนวัตกรรมคนรุ่นใหม่เพื่อสนับสนุนทุนกิจกรรม พร้อม Workshop
ประกาศวันที่ 21-01-2020 ผู้ประกาศ : Admin
5221
19 การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย ขอเชิญร่วมประกวด Chiang Rai Model 2020
ประกาศวันที่ 21-01-2020 ผู้ประกาศ : Admin
5984
20 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามกรอบศตวรรษที่ 21 (อบรมฟรี)
ประกาศวันที่ 21-01-2020 ผู้ประกาศ : Admin
5803
21 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแรกเข้า BIT สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่าน ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศวันที่ 08-01-2020 ผู้ประกาศ : Admin
1577
22 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบการศึกษา EIT สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่าน ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศวันที่ 08-01-2020 ผู้ประกาศ : Admin
1365
23 ม.ปทุมธานี เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าอบรม หลักสูตรวิชาการเรือสำราญและการโรงแรม (ระยะสั้น 5 เดือน)
ประกาศวันที่ 03-01-2020 ผู้ประกาศ : Admin
1859
24 ประชาสัมพันธ์แจ้งนักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (EN-PET) ให้ลงทะเบียนอบรมจำนวน 30 ชั่วโมง
ประกาศวันที่ 03-01-2020 ผู้ประกาศ : Admin
1257
25 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาสมัครร่วมโครงการเยาวชนไทย
ประกาศวันที่ 21-12-2019 ผู้ประกาศ : Admin
374
26 แจ้งผลการทดสอบภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา (TH-PET) สำหรับนักศึกษารหัส 60
ประกาศวันที่ 21-12-2019 ผู้ประกาศ : Admin
432
27 ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมส่งผลงานเข้าประกวดโครงการประกวดภาพยนต์สั้นเรื่อง "คืนหัวใจ ให้ชีวิต"
ประกาศวันที่ 03-12-2019 ผู้ประกาศ : Admin
1069
28 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมอบรมการสืบค้นทรัพยากร
ประกาศวันที่ 08-11-2019 ผู้ประกาศ : Admin
1516
29 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์อันตรายและการขอปล่อยโคมลอย โคมควัน ในช่วงเทศกาล
ประกาศวันที่ 06-11-2019 ผู้ประกาศ : Admin
1170
30 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การให้รางวัลกิจกรรมอ่านหนังสือมีคะแนนความดี ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
ประกาศวันที่ 01-11-2019 ผู้ประกาศ : Admin
1727
31 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวด IDEA สร้างสรรค์ ประจำเดือนตุลาคม 2562
ประกาศวันที่ 17-10-2019 ผู้ประกาศ : Admin
1667
32 แจ้งผลการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (EN-PET) สำหรับนักศึกษา รหัส 60
ประกาศวันที่ 19-09-2019 ผู้ประกาศ : Admin
1736
33 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบ (EIT) ครั้งที่ 4 สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านการทดสอบ
ประกาศวันที่ 16-09-2019 ผู้ประกาศ : Admin
1755
34 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแรกเข้า (BIT) ครั้งที่ 3 สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านการทดสอบ
ประกาศวันที่ 16-09-2019 ผู้ประกาศ : Admin
1667
35 ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาไปรับบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม
ประกาศวันที่ 13-09-2019 ผู้ประกาศ : Admin
1877
36 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนสำเร็จการศึกษา (EIT) ของนักศึกษาภาคปกติ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศวันที่ 06-09-2019 ผู้ประกาศ : Admin
1952
37 ประชาสัมพันธ์การสอบคอมพิวเตอร์ก่อนจบการศึกษา (รอบฟรี) รอบแรก สำหรับนักศึกษารหัส 60
ประกาศวันที่ 04-09-2019 ผู้ประกาศ : Admin
981
38 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ระดับอุดมศึกษา
ประกาศวันที่ 14-08-2019 ผู้ประกาศ : Admin
1376
39 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนสำเร็จการศึกษา (EIT) ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศวันที่ 08-08-2019 ผู้ประกาศ : Admin
1955
40 ชมรมพุทธศาสตร์สากล ขอเชิญชวนนักศึกษาสมัครเป็นผู้ประสานงานศูนย์สอบโครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ 38 และทำหน้ที่ supervisor
ประกาศวันที่ 08-08-2019 ผู้ประกาศ : Admin
1589
41 ประชาสัมพันธ์การเขียนผลงานและการคัดเลือกผลงานเขียนเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563
ประกาศวันที่ 08-07-2019 ผู้ประกาศ : Admin
2688
42 ขอเชิญนักศึกษาร่วมประกวดคลิปสั้นส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
ประกาศวันที่ 08-07-2019 ผู้ประกาศ : Admin
2406
43 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแรกเข้า (BIT) สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่าน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศวันที่ 08-07-2019 ผู้ประกาศ : Admin
2335
44 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนสำเร็จการศึกษา (EIT) สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่าน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศวันที่ 08-07-2019 ผู้ประกาศ : Admin
1680
45 ประชาสัมพันธ์การทดสอบภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (EN-PET) ให้กับนักศึกษารหัส 60 และรหัส 61 (เทียบโอน)
ประกาศวันที่ 08-07-2019 ผู้ประกาศ : Admin
1721
46 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมแนะนำการใช้ห้องสมุดและการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศวันที่ 02-07-2019 ผู้ประกาศ : Admin
1111
47 ประชาสัมพันธ์แจ้งนักศึกษา รหัส 62 เข้าทดสอบ Placement Test ของโปรแกรม English Discoveries Online (EDO)
ประกาศวันที่ 26-06-2019 ผู้ประกาศ : Admin
363
48 ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงกำหนดการให้นักศึกษาใหม่ รหัส 62 เข้ารับการอบรมการใช้งานโปรแกรม English Discoveries Online (EDO)
ประกาศวันที่ 13-06-2019 ผู้ประกาศ : Admin
405
49 แจ้งกำหนดการรับตำราวิชาพื้นฐานสำหรับนักศึกษาแรกเข้า ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2)
ประกาศวันที่ 13-06-2019 ผู้ประกาศ : Admin
405
50 แจ้งกำหนดการรับตำราวิชาพื้นฐานสำหรับนักศึกษาแรกเข้ารหัส 62 ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศวันที่ 30-05-2019 ผู้ประกาศ : Admin
188
51 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแรกเข้า สำหรับนักศึกษารหัส 62
ประกาศวันที่ 30-05-2019 ผู้ประกาศ : Admin
266
52 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 6
ประกาศวันที่ 25-04-2019 ผู้ประกาศ : Admin
218
53 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ประกาศวันที่ 14-02-2019 ผู้ประกาศ : Admin
189
54 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับรางวัล ราชภัฏสดุดี ประจำปี 2562
ประกาศวันที่ 12-02-2019 ผู้ประกาศ : Admin
282
55 แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่มีผลการทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน CEFR
ประกาศวันที่ 06-02-2019 ผู้ประกาศ : Admin
365
56 รายชื่อนักศึกษาไปทัศนศึกษา ณ ด่านพรมแดนเชียงของ วันที่ 24 ธันวาคม 2561
ประกาศวันที่ 21-12-2018 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
241
57 กองพัฒนานักศึกษา ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม
ประกาศวันที่ 19-09-2018 ผู้ประกาศ : Admin
471
58 ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปโฆษณาประชาสัมพันธ์
ประกาศวันที่ 19-09-2018 ผู้ประกาศ : Admin
399
59 ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 61) แจ้งที่พักอาศัย ประจำปี 2561
ประกาศวันที่ 19-09-2018 ผู้ประกาศ : Admin
369
60 ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จำนวน 2 ฉบับ ตามรายละเอียดที่แนบ
ประกาศวันที่ 05-09-2018 ผู้ประกาศ : Admin
804
61 แจ้งนักศึกษา รหัส 61 เข้ารับการอบรมการใช้งานโปรแกรม EDO
ประกาศวันที่ 05-09-2018 ผู้ประกาศ : Admin
611
62 แจ้งนักศึกษา รหัส 60 เข้ารับการทดสอบความรู้และทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อสอบระบบ English Discoveries Online
ประกาศวันที่ 05-09-2018 ผู้ประกาศ : Admin
572
63 แจ้งนักศึกษาชั้นปี 1 เข้าปี 2561 รับคู่มือนักศึกษา
ประกาศวันที่ 31-08-2018 ผู้ประกาศ : Admin
275
64 ประกาศ เรื่อง การกำหนดชั่วโมงการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะสำหรับนักศึกษาทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประกาศวันที่ 31-08-2018 ผู้ประกาศ : Admin
653
65 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ประกาศวันที่ 30-08-2018 ผู้ประกาศ : Admin
773
66 ด่วน!!! แจ้งนักศึกษา รหัส 61 ที่ขาดส่งเอกสารรายงานตัว
ประกาศวันที่ 28-08-2018 ผู้ประกาศ : Admin
477
67 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแรกเข้า BIT ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศวันที่ 05-08-2018 ผู้ประกาศ : Admin
844
68 ประกาศรายชื่อนักศึกษา รหัส 61 เข้ารับการทดสอบวัดความรู้และทักษะทางด้านภาษาอังกฤษแรกเข้า (OET) และภาษาไทยแรกเข้า (BTT) ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศวันที่ 05-08-2018 ผู้ประกาศ : Admin
900
69 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจ
ประกาศวันที่ 20-06-2018 ผู้ประกาศ : Admin
592
70 รณรงค์และประชาสัมพันธ์การสวมหมวกนิรภัย
ประกาศวันที่ 05-04-2018 ผู้ประกาศ : Admin
663
71 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต รุ่นที่ 50 ปีการศึกษา 2561
ประกาศวันที่ 03-04-2018 ผู้ประกาศ : Admin
695
72 แจ้งกำหนดการ กิจกรรม CRRU OPEN HOUSE Thailand - Chinese Education & Job Fair 2017
ประกาศวันที่ 29-11-2017 ผู้ประกาศ : Admin
381
73 แจ้งการเลื่อนประกาศผลสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EET สำหรับนักศึกษารหัส 58-59
ประกาศวันที่ 29-11-2017 ผู้ประกาศ : Admin
374
74 ขอเชิญร่วมงานแสดงคอนเสิร์ตสานสัมพันธ์ไทย - จีน ในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมใหญ่ มร.ชร.
ประกาศวันที่ 29-11-2017 ผู้ประกาศ : Admin
341
75 ประชาสัมพันธ์ปฏิทินกิจกรรมทดสอบแก้ตัวภาษาอังกฤษแรกเข้า (OET) ภาษาไทยแรกเข้า (BTT) และภาษาอังกฤษก่อนจบ (EET) สำหรับนักศึกษา มร.ชร.
ประกาศวันที่ 02-11-2017 ผู้ประกาศ : Admin
546
76 บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (Central Group) รับสมัครงาน
ประกาศวันที่ 25-10-2017 ผู้ประกาศ : Admin
440
77 ผลสอบกลางภาค 1-2560 รายวิชา PUB1601 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป Section AB
ประกาศวันที่ 12-10-2017 ผู้ประกาศ : Admin
599
78 ผลสอบกลางภาค 1-2560 รายวิชา PUB1601 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป Section AA
ประกาศวันที่ 12-10-2017 ผู้ประกาศ : Admin
624
79 ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 60) แจ้งที่พักอาศัย ประจำปี 2560
ประกาศวันที่ 24-08-2017 ผู้ประกาศ : Admin
330
80 แจ้งกำหนดการทดสอบวัดระดับความรู้และทักษะ สำหรับนักศึกษาใหม่แรกเข้า รหัส 60 (รอบตกค้าง)
ประกาศวันที่ 09-08-2017 ผู้ประกาศ : Admin
439
81 ประชาสัมพันธ์ กำหนดการสอบแก้ตัวทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ OET และภาษาไทย OTH-T แรกเข้า สำหรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศวันที่ 09-08-2017 ผู้ประกาศ : Admin
486
82 ประชาสัมพันธ์ กำหนดการกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
ประกาศวันที่ 12-07-2017 ผู้ประกาศ : Admin
970
83 สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียน ประจำปี2560 ให้ตอบแบบประเมินที่นี่
ประกาศวันที่ 07-07-2017 ผู้ประกาศ : Admin
291
84 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอส่งประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติในการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ประกาศวันที่ 30-06-2017 ผู้ประกาศ : Admin
345
85 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อการจ้างเหมาบริการเอกชน ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง (ด้านตรวจตราและปราบปราม) จำนวน 1 อัตรา
ประกาศวันที่ 25-06-2017 ผู้ประกาศ : Admin
623
86 ประกาศ ขอความอนุเคราะห์ให้ความช่วยเหลือบ้านนักศึกษาประสบเหตุอัคคีภัย
ประกาศวันที่ 12-06-2017 ผู้ประกาศ : Admin
255
87 แจ้งเรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ประกาศวันที่ 28-04-2017 ผู้ประกาศ : Admin
1058
88 ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ประกาศวันที่ 27-04-2017 ผู้ประกาศ : Admin
437
89 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ ปี 2560
ประกาศวันที่ 12-04-2017 ผู้ประกาศ : Admin
395
90 แจ้งกำหนดการอบรมเตรียมความพร้อมการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. (ก.พ.) วันที่ 2-3 เมษายน 2560
ประกาศวันที่ 31-03-2017 ผู้ประกาศ : Admin
482
91 ตารางการแข่งขันกีฬาสีสำนักวิชาฯ ประจำปีการศึกษา 2559 (3-6 เมษายน 60)
ประกาศวันที่ 26-03-2017 ผู้ประกาศ : Admin
352
92 ตารางการแข่งขันกีฬาสีสำนักวิชาฯ ประจำปีการศึกษา 2559 (3-6 เมษายน 60)
ประกาศวันที่ 26-03-2017 ผู้ประกาศ : Admin
304
93 ตารางแข่งขันกีฬาสีสำนักวิชาฯ ประจำปีการศึกษา 2559 (3-6 เมษายน 60)
ประกาศวันที่ 26-03-2017 ผู้ประกาศ : Admin
476
94 ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมทักษะอาชีพ
ประกาศวันที่ 11-03-2017 ผู้ประกาศ : Admin
258
95 ด่วน!!! ขยายการรับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ประกาศวันที่ 11-03-2017 ผู้ประกาศ : Admin
219
96 แจ้งนัดสอนชดเชยรายวิชา PA2302 การบริหารงานคลังและงบประมาณ Section AA
ประกาศวันที่ 17-02-2017 ผู้ประกาศ : รองศาสตราจารย์ประกายศรี ศรีรุ่งเรือง
331
97 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประกาศวันที่ 06-02-2017 ผู้ประกาศ : Admin
305
98 ประกาศผลการอบรมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา รหัส 59
ประกาศวันที่ 03-02-2017 ผู้ประกาศ : Admin
223
99 ประกาศ...ศูนย์ภาษา ขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่จะทำเรื่องจบการศึกษาภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2560
ประกาศวันที่ 03-02-2017 ผู้ประกาศ : Admin
284
100 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมของอาจารย์และนักศึกษา ครั้งที่ 2
ประกาศวันที่ 25-01-2017 ผู้ประกาศ : Admin
324
101 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการใช้งานฐานข้อมูลและระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-Book
ประกาศวันที่ 25-01-2017 ผู้ประกาศ : Admin
496
102 กฟผ. (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) ประกาศรับสมัครเพื่อสอบบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี 2560 จำนวน 610 อัตรา
ประกาศวันที่ 18-01-2017 ผู้ประกาศ : Admin
488
103 แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า OET และความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ OIT (รหัส 58)
ประกาศวันที่ 09-01-2017 ผู้ประกาศ : Admin
329
104 แจ้งการอบรมภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา รหัส 59 (รอบที่ 3 และ รอบที่ 4)
ประกาศวันที่ 09-01-2017 ผู้ประกาศ : Admin
298
105 แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า OET (รหัส 58) และให้ลงทะเบียนสอบซ่อม
ประกาศวันที่ 09-01-2017 ผู้ประกาศ : Admin
349
106 ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2559
ประกาศวันที่ 11-12-2016 ผู้ประกาศ : Admin
496
107 แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านและกำหนดการทดสอบคอมพิวเตอร์ก่อนจบสำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่าน (EIT)
ประกาศวันที่ 06-12-2016 ผู้ประกาศ : Admin
1093
108 ประกาศ รายชื่อสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ประกาศวันที่ 01-12-2016 ผู้ประกาศ : Admin
352
109 ประกาศ ผลคะแนนสอบกลางภาค รายวิชา EC1105 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป Section AD
ประกาศวันที่ 30-11-2016 ผู้ประกาศ : Admin
492
110 ประกาศ ผลคะแนนสอบกลางภาค รายวิชา EC1105 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป Section AA
ประกาศวันที่ 30-11-2016 ผู้ประกาศ : Admin
590
111 แจ้งให้นักศึกษาเข้าทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EET (รหัส 57-58)
ประกาศวันที่ 21-11-2016 ผู้ประกาศ : Admin
1200
112 แจ้งคะแนนสอบกลางภาค วิชา EC1105 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป Section AD
ประกาศวันที่ 12-11-2016 ผู้ประกาศ : รองศาสตราจารย์ประกายศรี ศรีรุ่งเรือง
538
113 แจ้งคะแนนสอบกลางภาค วิชา EC1105 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป Section AA
ประกาศวันที่ 12-11-2016 ผู้ประกาศ : รองศาสตราจารย์ประกายศรี ศรีรุ่งเรือง
660
114 ประกาศคะแนนกลางภาค LA2511 section AE
ประกาศวันที่ 08-11-2016 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
699
115 ประกาศคะแนนกลางภาค LA2511 section AC
ประกาศวันที่ 08-11-2016 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
465
116 ประกาศคะแนนกลางภาค LA2511 section AA
ประกาศวันที่ 08-11-2016 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
639
117 ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร สอบ นสต. 5,000 นาย
ประกาศวันที่ 07-11-2016 ผู้ประกาศ : Admin
261
118 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ประกาศวันที่ 01-11-2016 ผู้ประกาศ : Admin
563
119 แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 เข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา มร.ชร. ด้านการใช้ภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อ (EDO)
ประกาศวันที่ 31-10-2016 ผู้ประกาศ : Admin
887
120 แจ้งกำหนดการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม -25 พฤศจิกายน 2559
ประกาศวันที่ 27-10-2016 ผู้ประกาศ : Admin
1077
121 ประกาศคะแนนสอบกลางภาควิชา SOT 2504 กฎหมายรัฐธรรมนูญไทย
ประกาศวันที่ 25-10-2016 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
397
122 ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต 19 ต.ค. 59 (พรุ่งนี้) ณ หอประชุมกาสะลองคำ
ประกาศวันที่ 18-10-2016 ผู้ประกาศ : Admin
309
123 กำหนดการสอบ EIT ก่อนจบของ น.ศ. รหัส 57 ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศวันที่ 16-10-2016 ผู้ประกาศ : Admin
651
124 การกระจายข้อสอบวิชากฎหมายปกครองและวิะีพิจารณาคดีปกครองสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์
ประกาศวันที่ 12-10-2016 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
792
125 เอกสารวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ
ประกาศวันที่ 10-10-2016 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
306
126 แจ้งให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา PA1102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ Section AA ศ 1-3 ห้อง 2043
ประกาศวันที่ 06-10-2016 ผู้ประกาศ : Admin
612
127 ประชาสัมพันธ์ด่วน!!! แจ้งเลื่อนกำหนดการเข้าร่วมอบรม (EDO) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2
ประกาศวันที่ 30-09-2016 ผู้ประกาศ : Admin
291
128 กำหนดการอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษา รหัส 59
ประกาศวันที่ 29-09-2016 ผู้ประกาศ : นางสาวน้ำฝน นันทะสิงห์
311
129 แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 เข้าร่วมอบรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ด้านการใช้ภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อ English Discoveries Online (EDO) ในวันที่ 1 - 2 ต.ค. 59
ประกาศวันที่ 29-09-2016 ผู้ประกาศ : นางสาวน้ำฝน นันทะสิงห์
517
130 แจ้งกำหนดการอบรม OIT สำหรับนักศึกษาใหม่ ปี 2559 เพิ่มเติม
ประกาศวันที่ 19-09-2016 ผู้ประกาศ : Admin
691
131 ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบนายสิบตำรวจ 6,000 อัตรา ทั่วประเทศ วุฒิ ม.6 ปวช.
ประกาศวันที่ 08-09-2016 ผู้ประกาศ : Admin
388
132 กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เข้าเรียนก่อนปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1-2559
ประกาศวันที่ 31-08-2016 ผู้ประกาศ : Admin
777
133 แจ้งกำหนดการสอบซ่อมภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำเดือน กันยายน 2559
ประกาศวันที่ 31-08-2016 ผู้ประกาศ : Admin
1138
134 ขอเชิญนักศึกษาที่มีรายชื่อดังไฟล์แนบมาประชุมพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ 31 สิงหาคม 2559
ประกาศวันที่ 30-08-2016 ผู้ประกาศ : Admin
1574
135 กำหนดการทดสอบทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาไทยแรกเข้า สำหรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 (รหัส 59)
ประกาศวันที่ 26-08-2016 ผู้ประกาศ : Admin
1344
136 แจ้งกำหนดการ แจกตำราวิชาพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ประกาศวันที่ 22-08-2016 ผู้ประกาศ : Admin
880
137 แจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา EC1105 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2559
ประกาศวันที่ 22-08-2016 ผู้ประกาศ : นางสาวน้ำฝน นันทะสิงห์
1398
138 แจ้งเตือนการเล่นเกมส์โปเกมอน โก (Pokemon Go)
ประกาศวันที่ 16-08-2016 ผู้ประกาศ : Admin
1339
139 ด่วน!!! ประชาสัมพันธ์กำหนดการสอบซ่อมภาษาอังกฤษแรกเข้า (OET)
ประกาศวันที่ 16-08-2016 ผู้ประกาศ : Admin
981
140 ส่งประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้รางวัลกิจกรรมอ่านหนังสือมีคะแนนความดี ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศวันที่ 16-08-2016 ผู้ประกาศ : Admin
683
141 แจ้งกำหนดการอบรมมาตรฐานความรู้ความสามารถทางด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์และการสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้แก่นักศึกษาใหม่ OIT
ประกาศวันที่ 16-08-2016 ผู้ประกาศ : นางสาวน้ำฝน นันทะสิงห์
607
142 ประกาศคะแนนกลางภาค วิชากฎหมายการปกครองท้องถิ่น Section AB
ประกาศวันที่ 01-09-2016 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
465
143 ประกาศคะแนนกลางภาค วิชากฎหมายการปกครองท้องถิ่น Section AA
ประกาศวันที่ 13-08-2016 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
959
144 ตารางการกระจายข้อสอบวิชา กฎหมายการปกครองท้องถิ่น
ประกาศวันที่ 02-08-2016 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
731
145 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการรับน้องใหม่ในมหาวิทยาลัย
ประกาศวันที่ 25-07-2016 ผู้ประกาศ : นางสาวน้ำฝน นันทะสิงห์
1464
146 แจ้งผลการแข่งขันขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559
ประกาศวันที่ 25-07-2016 ผู้ประกาศ : นางสาวน้ำฝน นันทะสิงห์
759
147 ประกาศผลการเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศวันที่ 25-07-2016 ผู้ประกาศ : นางสาวน้ำฝน นันทะสิงห์
839
148 แจ้งการกระจายข้อสอบวิชากฎหมายสำหรับการปกครองท้องถิ่น
ประกาศวันที่ 25-07-2016 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
730
149 5 สเต็ปขั้นเทพ สัมภาษณ์งานให้ผ่านฉลุย
ประกาศวันที่ 25-07-2016 ผู้ประกาศ : รองศาสตราจารย์ประกายศรี ศรีรุ่งเรือง
422
150 บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด รับสมัครงานหลายอัตรา
ประกาศวันที่ 13-07-2016 ผู้ประกาศ : Admin
942
151 แจ้งกำหนดการสอบภาษาอังกฤษและภาษาไทยแรกเข้า สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศวันที่ 12-07-2016 ผู้ประกาศ : นางสาวน้ำฝน นันทะสิงห์
242
152 ประกาศรับสมัครเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา-ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศวันที่ 11-07-2016 ผู้ประกาศ : นางสาวน้ำฝน นันทะสิงห์
842
153 แจ้งเตือนการใช้พื้นที่ด้วยความระมัดระวัง
ประกาศวันที่ 01-07-2016 ผู้ประกาศ : Admin
912
154 แจ้งกำหนดการลงทะเบียนทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า OET สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านการทดสอบ
ประกาศวันที่ 01-07-2016 ผู้ประกาศ : Admin
577
155 ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ให้มาประชุมที่ห้องเรียน ป.โท ชั้น 3 ในวันพุธที่ 22 มิ.ย. 2559 เวลา 15.30 น.
ประกาศวันที่ 22-06-2016 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร อิมิวัตร์
1623
156 แจ้งนักศึกษาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ชั้นปีที่ 3 ทุกคน ให้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมบุคลิกภาพและการพูดสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ในวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2559
ประกาศวันที่ 16-06-2016 ผู้ประกาศ : อาจารย์ทศพล พงษ์ต๊ะ
782
157 แจ้งนักศึกษาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ชั้นปีที่ 2 และ 3 ทุกคน ให้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมงานสารบรรณ ในวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559
ประกาศวันที่ 16-06-2016 ผู้ประกาศ : อาจารย์ทศพล พงษ์ต๊ะ
1037
158 แจ้งนักศึกษาที่มาทำเรื่องขอหนังสือ ขออนุญาตเข้าสัมภาษณ์เก็บข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำรายงาน วิชา PA3302 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
ประกาศวันที่ 15-06-2016 ผู้ประกาศ : นางสาวน้ำฝน นันทะสิงห์
1087
159 แจ้งกำหนดการ อบรมงานสารบรรณ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ประกาศวันที่ 13-06-2016 ผู้ประกาศ : อาจารย์กัณณพงศ์ ศิริเขตต์
1201
160 ประกาศแจ้ง นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า OET นักศึกษาเข้าปี 2558
ประกาศวันที่ 08-06-2016 ผู้ประกาศ : Admin
944
161 กำหนดการ โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3
ประกาศวันที่ 08-06-2016 ผู้ประกาศ : อาจารย์ชุติมา ปัญญาหลง
858
162 ประกาศ ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้มาติดต่อสำนักวิชาฯ ด่วน
ประกาศวันที่ 06-06-2016 ผู้ประกาศ : Admin
1535
163 ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังแนบสามารถมาติดต่อรับใบเกียรติบัตร โครงการรัฐกิจวิชาการ ครั้งที่ 1 ได้ที่ห้องสำนักงานสำนักวิชาฯ
ประกาศวันที่ 06-06-2016 ผู้ประกาศ : Admin
1029
164 แจ้งกำหนดการสอบ OIT นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศวันที่ 28-05-2016 ผู้ประกาศ : Admin
778
165 ประกาศ กำหนดการสอบแก้ I,M รายวิชา LA3503 กฎหมายลักษณะพยาน และ LA3506 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (อาจารย์ดิเรก จันทร์ธิมา)
ประกาศวันที่ 28-05-2016 ผู้ประกาศ : นางสาวน้ำฝน นันทะสิงห์
1178
166 ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่องเกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษแรกเข้า และก่อนสำเร็จการศึกษา
ประกาศวันที่ 24-03-2016 ผู้ประกาศ : Admin
702
167 แจ้งกำหนดการรัฐกิจวิชาการ การแข่งขันโต้วาทีรอบ2 วันที่ 22 มีนาคม 2559
ประกาศวันที่ 21-03-2016 ผู้ประกาศ : อาจารย์กอบกุลณ์ คำปลอด
434
168 แจ้งนักศึกษาที่เรียนรายวิชา การบริหารงานคลังและงบประมาณ
ประกาศวันที่ 15-03-2016 ผู้ประกาศ : รองศาสตราจารย์ประกายศรี ศรีรุ่งเรือง
510
169 ประชาสัมพันธ์ โครงการรัฐกิจวิชาการ ครั้งที่ 1
ประกาศวันที่ 15-03-2016 ผู้ประกาศ : Admin
596
170 สรุปตัวเลขเกร็ดน่าสนใจกับรัฐธรรมนูญไทย
ประกาศวันที่ 03-03-2016 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
365
171 ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน สำหรับ น.ศ. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ประกาศวันที่ 03-02-2016 ผู้ประกาศ : Admin
487
172 นัดหมายประชุมนักศึกษาได้ผลการเรียนเป็น I
ประกาศวันที่ 04-01-2016 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
482
173 ประกาศคะแนน ทั้งหมด ของรายวิชากฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2558
ประกาศวันที่ 09-12-2015 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
1098
174 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย ขอประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ประกาศวันที่ 30-11-2015 ผู้ประกาศ : Admin
560
175 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบการศึกษา (นักศึกษารหัส 56) EIT
ประกาศวันที่ 05-10-2015 ผู้ประกาศ : Admin
918
176 แจ้งกำหนดการอบรมมาตรฐานความรู้ความสามารถทางด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์และการสืบค้นข้อมูลให้แก่นักศึกษาใหม่ (OIT) ปีการศึกษา 2558
ประกาศวันที่ 05-10-2015 ผู้ประกาศ : Admin
548
177 แจ้งการกระจายเนื้อหาข้อสอบวิชา กฎหมายปกครองฯ
ประกาศวันที่ 29-09-2015 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
691
178 คณาจารย์และนักศึกษา ชมรมจิตอาสารักประชาธิปไตย สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ ร่วมกันถ่ายรูปหมู่ ก่อนออกเดินทางไปเข้าค่าย...
ประกาศวันที่ 19-08-2015 ผู้ประกาศ : Admin
919
179 แจ้งนักศึกษาชั้นปี 1 (เข้าปี 2558) ที่ยังส่งเอกสารการหลักฐานการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีไม่ครบ
ประกาศวันที่ 11-08-2015 ผู้ประกาศ : Admin
572
180 รายชื่อกลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปี 4 ภาคเรียนที่ 1/2558
ประกาศวันที่ 27-07-2015 ผู้ประกาศ : นางสาวน้ำฝน นันทะสิงห์
585
181 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปี 3 ที่ลงทะเบียนรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ
ประกาศวันที่ 27-07-2015 ผู้ประกาศ : นางสาวน้ำฝน นันทะสิงห์
1074
182 แจ้งการเปิด-ปิด ประตู 2 (บ้านป่าแฝก)
ประกาศวันที่ 21-07-2015 ผู้ประกาศ : Admin
994
183 ประชาสัมพันธ์กำหนดการถ่ายภาพทำบัตรนักศึกษา สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ปี 2558
ประกาศวันที่ 21-07-2015 ผู้ประกาศ : Admin
420
184 ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังแนบให้มารับวุฒิบัตร การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสำนักวิชาฯ
ประกาศวันที่ 21-07-2015 ผู้ประกาศ : Admin
614
185 ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง เกณฑ์การให้คะแนนพิเศษสำหรับนักศึกษาที่ฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม Speexx
ประกาศวันที่ 15-07-2015 ผู้ประกาศ : Admin
510
186 การกระจายเนื้อหาข้อสอบวิชา กม.สำหรับการปกครองท้องถิ่น
ประกาศวันที่ 09-07-2015 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
572
187 ประกาศคะแนนสอบกลางภาค วิชากฎหมายสำหรับการปกครองท้องถิ่น
ประกาศวันที่ 08-07-2015 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
625
188 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การปิดปรับปรุงชั่วคราว ศูนย์อาหาร อาคารเรียนรวม 26 ตึก 8 ชั้น
ประกาศวันที่ 08-07-2015 ผู้ประกาศ : Admin
265
189 ประชาสัมพันธ์กำหนดการถ่ายภาพให้แก่นักศึกษาแรกเข้า ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศวันที่ 08-07-2015 ผู้ประกาศ : Admin
328
190 โครงการเพาะเมล็ดพันธ์ุจิตอาสา กฟผ. ครั้งที่ 7
ประกาศวันที่ 06-07-2015 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพวรรณ ธรรมสิทธิ์
329
191 การกระจายเนื้อหาข้อสอบวิชา กม.สำหรับการปกครองท้องถิ่น
ประกาศวันที่ 05-07-2015 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
537
192 ประกาศสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ เรื่อง ผลการเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษาสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
ประกาศวันที่ 24-06-2015 ผู้ประกาศ : Admin
635
193 ประกาศสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ เรื่อง การรับสมัครประธานสโมสรนักศึกษาสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
ประกาศวันที่ 16-06-2015 ผู้ประกาศ : Admin
442
194 ประกาศรายชื่อนักศึกษา ที่ติด I และนักศึกษาที่ต้องสอบใหม่รายวิชาแนวคิทฤษฏีการปกครองท้องถิ่นและกฎหมายรัฐธรรมนูญ
ประกาศวันที่ 05-06-2015 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
877
195 ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ประกาศวันที่ 27-05-2015 ผู้ประกาศ : Admin
559
196 แจ้งกำหนดการทดสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถทางด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ฯ (OIT) ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศวันที่ 21-05-2015 ผู้ประกาศ : Admin
894
197 แจ้งกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3/2557
ประกาศวันที่ 21-05-2015 ผู้ประกาศ : Admin
311
198 ประกาศสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ เรื่อง การสอบซ่อมในรายวิชาที่ได้ผลการเรียนเป็น F ภาคเรียนที่ 2/2557
ประกาศวันที่ 18-05-2015 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
339
199 ขอแจ้งกำหนดการลงทะเบียนระบบออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ 3/2557
ประกาศวันที่ 30-04-2015 ผู้ประกาศ : Admin
1219
200 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ
ประกาศวันที่ 27-04-2015 ผู้ประกาศ : Admin
374
201 ประกาศให้นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ภาคเรียนที่ 3/2557
ประกาศวันที่ 27-04-2015 ผู้ประกาศ : Admin
1445
202 หัวข้อรายงานวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ
ประกาศวันที่ 26-04-2015 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
1695
203 ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ร่างที่ 1
ประกาศวันที่ 26-04-2015 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
749
204 แบบฝึกหัดเรื่องประวัติรัฐธรรมนูญไทย
ประกาศวันที่ 20-04-2015 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
980
205 รายละเอียด การกระจายเนื้อหาข้อสอบ วิชาแนวคิดทฤษฏี การปกครองท้องถิ่น
ประกาศวันที่ 18-04-2015 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
751
206 รายละเอียดการส่งรายงานวิจัย รายวิชา PA4902 วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2/2557
ประกาศวันที่ 08-04-2015 ผู้ประกาศ : อาจารย์ณัฐพงศ์ รักงาม
446
207 รายละเอียดการเลือกสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ภาคเรียนที่ 3/2557
ประกาศวันที่ 31-03-2015 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
574
208 แจ้งเรื่องนัดสอนชดเชย รายวิชา PA4902 วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
ประกาศวันที่ 30-03-2015 ผู้ประกาศ : อาจารย์ณัฐพงศ์ รักงาม
402
209 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาฝึกงานและตำแหน่งงานว่าง
ประกาศวันที่ 25-03-2015 ผู้ประกาศ : Admin
470
210 กำหนดการ งานประเพณีปี๋ใหม่เมือง สรงน้ำพระพุทธศรีรัฐกิจโสฬสวัสสานุสรณ์ และสระเกล้าดำหัวคณาจารย์
ประกาศวันที่ 20-03-2015 ผู้ประกาศ : Admin
509
211 ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ(ปลัดอำเภอ)
ประกาศวันที่ 19-02-2015 ผู้ประกาศ : Admin
558
212 แจ้งกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 2/2557
ประกาศวันที่ 03-02-2015 ผู้ประกาศ : Admin
305
213 แจ้ง ลำดับในการจัดแถว (ชาย-หญิง) รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศวันที่ 30-01-2015 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
448
214 กำหนดการอบรมการพูดและการนำเสนอผลงาน ในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2557
ประกาศวันที่ 28-01-2015 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
414
215 ประชาสัมพันธ์ สำหรับผู้สนใจทดสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ หรือ โทอิค (TOEIC)
ประกาศวันที่ 22-01-2015 ผู้ประกาศ : Admin
503
216 แจ้งกำหนดการ ทดสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษแรกเข้า OET สำหรับนักศึกษารหัส 57 ค้างประเมิน
ประกาศวันที่ 22-01-2015 ผู้ประกาศ : Admin
745
217 แจ้งกำหนดการสอบซ่อมรายวิชาที่ได้ผลการเรียนเป็น E,F ภาคเรียนที่ 1/2557
ประกาศวันที่ 12-01-2015 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
727
218 ประกาศด่วน เรื่อง กำหนดการทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบ EIT และรายชื่อนักศึกษา
ประกาศวันที่ 09-01-2015 ผู้ประกาศ : Admin
1003
219 แนวข้อสอบวิชา กลยุทธการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ
ประกาศวันที่ 26-11-2014 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
560
220 ไฟล์สไลด์ เกี่ยวกับภาพรวมการวางแผน ส่วนหนึ่งของรายวิชา กลยุทธการวางแผนฯ
ประกาศวันที่ 24-11-2014 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
490
221 การกระจายเนื้อหาข้อสอบวิชา กม.ปกครองฯสำหรับ รปศ.
ประกาศวันที่ 19-11-2014 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
908
222 Update ข่าวรับสมัครงานราชการ
ประกาศวันที่ 12-11-2014 ผู้ประกาศ : Admin
2402
223 สกอ.ส่งสำเนาหนังสือเรื่อง การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประกาศวันที่ 03-11-2014 ผู้ประกาศ : Admin
379
224 ประกาศ เรื่อง กำหนดการทดสอบคอมพิวเตอร์ก่อนจบการศึกษา สำหรับนักศึกษารหัส 55 และ 56 เทียบโอน
ประกาศวันที่ 31-10-2014 ผู้ประกาศ : Admin
317
225 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มอบอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล
ประกาศวันที่ 05-10-2014 ผู้ประกาศ : Admin
393
226 ประกาศสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ เรื่อง ประกาศผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักศึกษาสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ ครั้งที่ 2
ประกาศวันที่ 02-10-2014 ผู้ประกาศ : Admin
956
227 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทรับตรง เรียน จ-ศ ปีการศึกษา 2558
ประกาศวันที่ 29-09-2014 ผู้ประกาศ : Admin
508
228 ประกาศสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ เรื่อง ประกาศผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักศึกษาสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
ประกาศวันที่ 26-09-2014 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
1400
229 เกมส์ และ การกระจายเนื้อหาข้อสอบ วิชา กฎหมายปกครองฯ
ประกาศวันที่ 21-09-2014 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
871
230 ประกาศด่วน เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4
ประกาศวันที่ 17-09-2014 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
317
231 ประกาศ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ เรื่อง กำหนดการโครงการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ประกาศวันที่ 10-09-2014 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
366
232 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2557
ประกาศวันที่ 04-09-2014 ผู้ประกาศ : Admin
430
233 แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นยุวฑูต ป.ป.ช. (NACC Youth Ambassadors) ๒๐๑๔
ประกาศวันที่ 02-09-2014 ผู้ประกาศ : Admin
446
234 ด่วน ให้นักศึกษาเข้าไปลงทะเบียนข้อมูลในเว็บไซต์สำนักวิชาฯ
ประกาศวันที่ 25-08-2014 ผู้ประกาศ : Admin
1313
235 แจ้งกำหนดการ ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2557 นักศึกษาทุกระดับชั้น
ประกาศวันที่ 06-08-2014 ผู้ประกาศ : Admin
321
236 ค่านิยมหลักของคนไทยเพื่อสร้างประเทศไทยให้เข้มแข็ง
ประกาศวันที่ 01-08-2014 ผู้ประกาศ : Admin
275
237 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การแต่งตั้งรองคณบดีสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
ประกาศวันที่ 17-07-2014 ผู้ประกาศ : Admin
767
238 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมกิจกรรม The Green Tripper
ประกาศวันที่ 30-06-2014 ผู้ประกาศ : Admin
342
239 แจ้งกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557
ประกาศวันที่ 24-06-2014 ผู้ประกาศ : Admin
719
240 ด่วน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจัดทำปริทัศน์งานวิจัย ให้เปลี่ยนแปลงลำดับหัวข้องานวิจัยใหม่
ประกาศวันที่ 17-06-2014 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
382
241 ประกาศสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ เรื่อง การสอบซ่อมในรายวิชาที่ได้ผลการเรียน F ภาคเรียนที่ 3/2556
ประกาศวันที่ 05-08-2014 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
404
242 ขอเชิญร่วมสัมมนาเรื่อง แนวทางการพัฒนาความเป็นพลเมืองกับการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
ประกาศวันที่ 11-06-2014 ผู้ประกาศ : Admin
512
243 ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่1/2557 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ(เรียนเสาร์-อาทิตย์) กรณีแผนการเรียนกำหนดออกเป็นภาคเรียนสุดท้าย
ประกาศวันที่ 21-05-2014 ผู้ประกาศ : Admin
754
244 ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่1/2557 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ(เรียนจันทร์-ศุกร์) กรณีแผนการเรียนกำหนดออกเป็นภาคเรียนสุดท้าย
ประกาศวันที่ 21-05-2014 ผู้ประกาศ : Admin
1213
245 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย
ประกาศวันที่ 20-05-2014 ผู้ประกาศ : Admin
624
246 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์โรคหวัดใหญ่และมาตรการในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
ประกาศวันที่ 20-05-2014 ผู้ประกาศ : Admin
491
247 แจ้งกำหนดการสำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านการทดสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และการสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต OIT
ประกาศวันที่ 08-05-2014 ผู้ประกาศ : Admin
654
248 แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา
ประกาศวันที่ 07-05-2014 ผู้ประกาศ : Admin
847
249 ประกาศ เรื่อง เลื่อนสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 3/2556
ประกาศวันที่ 07-05-2014 ผู้ประกาศ : Admin
504
250 รายละเอียดเนื้อหาข้อสอบ วิชาการปกครองท้องถิ่นไทย บทที่1และ 2
ประกาศวันที่ 06-05-2014 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
909
251 แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา
ประกาศวันที่ 02-05-2014 ผู้ประกาศ : Admin
1256
252 ประกาศ ให้นักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไปเข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา
ประกาศวันที่ 29-04-2014 ผู้ประกาศ : Admin
502
253 ประกาศ รับสมัครประธานสโมสรนักศึกษาสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
ประกาศวันที่ 10-04-2014 ผู้ประกาศ : อาจารย์จรูญ แดนนาเลิศ
597
254 ประกาศ กำหนดการสอบซ่อมในรายวิชาที่ได้ผลการเรียน F ภาคเรียนที่ 2/56 สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
ประกาศวันที่ 26-03-2014 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
567
255 ใบงานวิชาการปกครองท้องถิ่นไทยครั้งที่1
ประกาศวันที่ 25-03-2014 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
767
256 ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ เรียน(เสาร์-อาทิตย์) ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
ประกาศวันที่ 20-02-2014 ผู้ประกาศ : Admin
622
257 ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
ประกาศวันที่ 20-02-2014 ผู้ประกาศ : Admin
461
258 วิธีการปริ้นท์ผลการเรียนนักศึกษา
ประกาศวันที่ 18-02-2014 ผู้ประกาศ : Admin
398
259 นัดหมายห้องสอบ
ประกาศวันที่ 17-02-2014 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
815
260 ตารางการกระจายข้อสอบวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ
ประกาศวันที่ 16-02-2014 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
992
261 ตารางการกระจายข้อสอบวิชา กฎหมายปกครองแล้วิธีพิจารณาคดีปกครอง
ประกาศวันที่ 16-02-2014 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
597
262 ตารางการกระจายข้อสอบ วิชากฎหมายสำหรับการปกครองท้องถิ่น และเกมส์หน่วยงานทางปกครอง
ประกาศวันที่ 12-02-2014 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
633
263 รายละเอียดการกระจายข้อสอบรายวิชา กฎหมายรัฐธรรมนูญฯ
ประกาศวันที่ 10-02-2014 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
778
264 สไลด์สอน รัฐธรรมนูญ 50 หมวด 1-5
ประกาศวันที่ 08-02-2014 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
853
265 เอกสารสาระสำคัญรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน หมวด 1-5
ประกาศวันที่ 08-02-2014 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
911
266 ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ประกาศวันที่ 05-02-2014 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพวรรณ ธรรมสิทธิ์
511
267 สไลด์สอน วิชากฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์
ประกาศวันที่ 02-02-2014 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
564
268 ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการขอย้ายสาขาวิชา
ประกาศวันที่ 25-01-2014 ผู้ประกาศ : Admin
520
269 ประกาศ เรื่อง กำหนดการทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบการศึกษา EIT
ประกาศวันที่ 26-12-2013 ผู้ประกาศ : Admin
326
270 ประกาศ บริษัท มิตซูล้านนา จำกัด รับสมัครงานหลายอัตรา
ประกาศวันที่ 24-12-2013 ผู้ประกาศ : Admin
400
271 รายละเอียดหน่วยเลือกตั้งตามจังหวัดต่าง ๆ
ประกาศวันที่ 23-12-2013 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
573
272 ตัวอย่างการกรอก สำหรับผู้ที่จะใช้สิทธิที่จังหวัดเชียงราย
ประกาศวันที่ 23-12-2013 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
584
273 แจ้งการขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขต จังหวัดที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง
ประกาศวันที่ 23-12-2013 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
925
274 แจ้งการปรับเปลี่ยนการเทียบผลการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบการศึกษา
ประกาศวันที่ 19-11-2013 ผู้ประกาศ : Admin
365
275 แจ้งพื้นที่งาน Freshy Night 20 พ.ย. 56
ประกาศวันที่ 13-11-2013 ผู้ประกาศ : Admin
428
276 ประกาศ ผลการเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา
ประกาศวันที่ 11-11-2013 ผู้ประกาศ : นางสาวน้ำฝน นันทะสิงห์
771
277 ประกาศ เรื่อง นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแล้วตารางสอบตรงกัน
ประกาศวันที่ 09-11-2013 ผู้ประกาศ : Admin
540
278 แจ้งกำหนดการสอบซ่อมรายวิชาที่ได้ผลการเรียนเป็น E,F ภาคเรียนที่ 1/2556
ประกาศวันที่ 06-11-2013 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
358
279 ประกาศ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ เรื่องการรับสมัครประธานสโมสรนักศึกษา
ประกาศวันที่ 31-10-2013 ผู้ประกาศ : อาจารย์จรูญ แดนนาเลิศ
377
280 ประกาศ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ เรื่องการสอบซ่อมในรายวิชาที่ได้ผลการเรียนเป็น F
ประกาศวันที่ 24-10-2013 ผู้ประกาศ : Admin
1234
281 กำหนดการลงทะเบียนเรียนแบบ Free Enrollment ภาคเรียนที่ 2/2556
ประกาศวันที่ 07-10-2013 ผู้ประกาศ : Admin
449
282 แจ้งการเปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2/2556
ประกาศวันที่ 07-10-2013 ผู้ประกาศ : Admin
374
283 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติประเภทรับตรง
ประกาศวันที่ 01-10-2013 ผู้ประกาศ : Admin
361
284 แจ้งกำหนดการทดสอบคอมก่อนจบการศึกษากรณีพิเศษ
ประกาศวันที่ 01-10-2013 ผู้ประกาศ : Admin
422
285 แจ้งกำหนดการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนจบ (EET) ปีการศึกษา 2556
ประกาศวันที่ 28-09-2013 ผู้ประกาศ : Admin
1888
286 แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่จะสอบภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา
ประกาศวันที่ 24-09-2013 ผู้ประกาศ : Admin
699
287 การกระจายเนื้อหาข้อสอบ กม.ปกครองฯ
ประกาศวันที่ 21-09-2013 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
844
288 กำหนดการ ปัจฉิมนิเทศก์นักศึกษาก่อนจบการศึกษา
ประกาศวันที่ 05-09-2013 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูริพัฒน์ แก้วศรี
920
289 ผลการประกวดโครงการครื้นเครงลูกทุ่งดนตรี รปศ. ฉลอง ๔๐ ปี ราชภัฏเชียงราย
ประกาศวันที่ 03-09-2013 ผู้ประกาศ : Admin
529
290 ผลการประกวดสวดมนต์ทำนองสรภัญญะฯ‏
ประกาศวันที่ 03-09-2013 ผู้ประกาศ : Admin
471
291 แจ้งการเปลี่ยนชื่ออาคารเรียนรวม 3 เป็นอาคารสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
ประกาศวันที่ 27-08-2013 ผู้ประกาศ : Admin
792
292 แจ้งกำหนดการทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบการศึกษา
ประกาศวันที่ 20-08-2013 ผู้ประกาศ : Admin
529
293 บริหารรัฐกิจ มร.ชร. จัดงาน “5 วัฒนวิถี รปศ. ภักดี 40 ปีราชภัฏ”
ประกาศวันที่ 22-08-2013 ผู้ประกาศ : Admin
1272
294 ขอเชิญร่วมงาน วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556 วันที่ 9 สิงหาคม 2556
ประกาศวันที่ 09-08-2013 ผู้ประกาศ : Admin
495
295 ประกาศ รายชื่อนักศึกษาชั้นปี 1 ที่ค้างส่งหลักฐานการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประกาศวันที่ 07-08-2013 ผู้ประกาศ : Admin
465
296 ตารางชื่อห้องสอบ กลางภาค
ประกาศวันที่ 29-07-2013 ผู้ประกาศ : Admin
459
297 เกมส์ เตรียมพร้อมก่อนสอบ กฎหมายปกครองฯ
ประกาศวันที่ 28-07-2013 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
627
298 มาแล้วกระจายแนวข้อสอบ
ประกาศวันที่ 28-07-2013 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
748
299 ขอแจ้งรายชื่อนักศึกษา และกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบการศึกษา EIT
ประกาศวันที่ 05-07-2013 ผู้ประกาศ : นางสาวน้ำฝน นันทะสิงห์
494
300 กำหนดการสอบแก้ F ภาคเรียนที่ 3/2555
ประกาศวันที่ 19-06-2013 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
701
301 แจ้งกำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า (OET) สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556
ประกาศวันที่ 15-06-2013 ผู้ประกาศ : Admin
1638
302 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประกวด Media Content 2013
ประกาศวันที่ 13-06-2013 ผู้ประกาศ : Admin
483
303 ประกาศ เรื่อง กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกระดับชั้น
ประกาศวันที่ 11-06-2013 ผู้ประกาศ : Admin
694
304 ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ไม่ผ่านการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีก่อนจบ EIT
ประกาศวันที่ 07-06-2013 ผู้ประกาศ : Admin
504
305 กำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบการศึกษา EIT
ประกาศวันที่ 06-06-2013 ผู้ประกาศ : Admin
413
306 แนวข้อสอบ การปกครองท้องถิ่น ที่จะสอบ 6 เมษายน 2556
ประกาศวันที่ 05-04-2013 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
1027
307 กำหนดการ พิธีสระเกล้า ดำหัว คณาจารย์
ประกาศวันที่ 30-03-2013 ผู้ประกาศ : อาจารย์จรูญ แดนนาเลิศ
1174
308 กำหนดการทดสอบ EIT ก่อนจบ สำหรับนักศึกษาที่ตกค้าง
ประกาศวันที่ 21-03-2013 ผู้ประกาศ : Admin
454
309 วิธีการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา
ประกาศวันที่ 13-03-2013 ผู้ประกาศ : Admin
508
310 กำหนดการสอบแก้ F ภาคเรียนที่ 2/2555
ประกาศวันที่ 27-02-2013 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
537
311 รายชื่อนักศึกษาที่ไม่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EIT
ประกาศวันที่ 23-02-2013 ผู้ประกาศ : Admin
489
312 ลงทะเบียนแก้ E หรือ F
ประกาศวันที่ 14-02-2013 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
845
313 ด่วน!!! นักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ในเทอม 3/2555 นี้ให้ไปลงทะเบียนยืนยัน
ประกาศวันที่ 12-02-2013 ผู้ประกาศ : Admin
572
314 รายละเอียดทบทวน ก่อนสอบเพื่อให้มั่นใจ
ประกาศวันที่ 08-02-2013 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
819
315 ประกาศรับสมัครนักศึกษาประเภททั่วไป เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556
ประกาศวันที่ 07-02-2013 ผู้ประกาศ : Admin
809
316 แนวทางการกระจายข้อสอบ กม.รัฐธรรมนูญฯ
ประกาศวันที่ 07-02-2013 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
1012
317 ประกาศคะแนนสอบ วิชากฎหมายรัฐธรรมนูญฯ
ประกาศวันที่ 02-02-2013 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
1079
318 การกระจายข้อสอบ การปกครองท้องถิ่นไทย 2/54 (เรียน เสาร์-อาทิตย์)
ประกาศวันที่ 01-02-2013 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
721
319 แจ้งสถานที่ปฐมนิเทศ ฝึกงาน
ประกาศวันที่ 24-01-2013 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
804
320 การกระจายเนื้อหาข้อสอบวิชาแนวคิดและทฤษฏีการปกครองท้องถิ่น
ประกาศวันที่ 22-01-2013 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
712
321 แนวข้อสอบวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย
ประกาศวันที่ 21-01-2013 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
2124
322 แนวข้อสอบปลายภาค วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
ประกาศวันที่ 20-01-2013 ผู้ประกาศ : อาจารย์ณัฐพงศ์ รักงาม
1130
323 ตารางนัดเรียน 19-20 มกราคม 2556
ประกาศวันที่ 15-01-2013 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
750
324 เอกสารประกอบการเรียนวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
ประกาศวันที่ 15-01-2013 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูริพัฒน์ แก้วศรี
1171
325 แนวข้อสอบวิชากม.รัฐธรรมนูญ สำหรับ รปศ.
ประกาศวันที่ 13-01-2013 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
1565
326 นศ.ปี 3 หมู่ 4-6 รับบัตรคิวเลือกที่ฝึกงาน
ประกาศวันที่ 24-12-2012 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
554
327 เปลี่ยนแปลงสถานที่อบรมบุคลิกภาพ หมู่ 4-6
ประกาศวันที่ 19-11-2012 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
488
328 กำหนดการอบรมงานสารบรรณ ปี 3
ประกาศวันที่ 16-11-2012 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
794
329 เอกสารประกอบการรเรียนวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
ประกาศวันที่ 12-11-2012 ผู้ประกาศ : นางสาวสาลินี ธิมะโน
821
330 รายชื่อผู้ร่วมทาบุญทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้างพระพุทธรูป วันที่ 29 ตุลาคม 2555
ประกาศวันที่ 09-11-2012 ผู้ประกาศ : Admin
593
331 รายชื่อนักศึกษที่ร่วมทำบุญสร้างพระพุทธรูปประจำสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ (เพิ่มเติม)
ประกาศวันที่ 09-11-2012 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
615
332 แจ้งเปลี่ยนสถานที่อบรมบุคลิกภาพ
ประกาศวันที่ 07-11-2012 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
605
333 การเดินทางไปศึกษาดูงานของนักศึกษารายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ประกาศวันที่ 06-11-2012 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพวรรณ ธรรมสิทธิ์
462
334 แจ้งกำหนดการอบรม นศ.ปี 3
ประกาศวันที่ 06-11-2012 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
744
335 แจ้งกำหนดการสอบแก้ E ประจำภาคเรียนที่ 1/2555
ประกาศวันที่ 31-10-2012 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
1109
336 รายชื่อนักศึกษาและกำหนดการทดสอบความรู้ EET,EIT ก่อนจบ
ประกาศวันที่ 19-10-2012 ผู้ประกาศ : Admin
508
337 ประกาศ กำหนดการสอบเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ ประจำสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
ประกาศวันที่ 18-10-2012 ผู้ประกาศ : Admin
624
338 ด่วนที่สุด! การแก้ เกรด I วิชาการปกครองท้องถิ่นไทย ภาคเรียนที่1/2555
ประกาศวันที่ 11-10-2012 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
654
339 นศ.ที่ติด E หรือ F วิชาเอกบังคับ/เลือก
ประกาศวันที่ 11-10-2012 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
697
340 แบบฟอร์มใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
ประกาศวันที่ 11-10-2012 ผู้ประกาศ : Admin
560
341 ประกาศ สอบแก้ F วิชา LA2305 กฎหมายอาญา 1
ประกาศวันที่ 10-10-2012 ผู้ประกาศ : อาจารย์ณัฐพงศ์ รักงาม
1052
342 น้ำหนักข้อสอบตามเนื้อหาวิชา กม.ปกครองฯ
ประกาศวันที่ 18-09-2012 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
1057
343 กำหนดสอบ คณะกรรมการสอบ และเวลาสอบปริทัศน์
ประกาศวันที่ 10-09-2012 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
557
344 กระจายข้อสอบ ระบบสารสนเทศฯ
ประกาศวันที่ 04-09-2012 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
505
345 แจ้งกำหนดการสอบปริทัศน์งานวิจัย นศ.ปี 4
ประกาศวันที่ 30-08-2012 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
621
346 ประกาศ สอบกลางภาค วิชา EC1105 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
ประกาศวันที่ 28-08-2012 ผู้ประกาศ : Admin
638
347 เกมส์ เตรียมพร้อมก่อนสอบ กฎหมายปกครองฯ
ประกาศวันที่ 28-08-2012 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
722
348 นัดหมายการสอบ วิชา กฎหมายปกครอง ฯ
ประกาศวันที่ 26-08-2012 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
961
349 ขอเชิญนักศึกษาร่วมกิจกรรมประกวดสุนทรพจน์ตามโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง ปี 2555
ประกาศวันที่ 20-08-2012 ผู้ประกาศ : Admin
382
350 ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ สโมสรนักศึกษา และหัวหน้าหมู่เรียนทุกหมู่เรียนทุกชั้นปี
ประกาศวันที่ 15-08-2012 ผู้ประกาศ : นางสาวสาลินี ธิมะโน
711
351 ด่วนที่สุด !!! รายชื่อนักศึกษาปี 1 ที่ค้างประเมินการทดสอบคอมพิวเตอร์แรกเข้า (OIT)
ประกาศวันที่ 15-08-2012 ผู้ประกาศ : Admin
508
352 ด่วนที่สุด !!! รายชื่อนักศึกษาปี 1 ที่ค้างประเมินการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า (OET)
ประกาศวันที่ 15-08-2012 ผู้ประกาศ : Admin
465
353 รายชื่อนักศึกษาปี 3 ที่เข้าร่วมอบรม กับ กกต. วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2555
ประกาศวันที่ 15-07-2012 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
529
354 รายละเอียดการเข้าร่วม อบรมโครงการพลเมืองฯ สำหรับนักศึกษาปี 3-4
ประกาศวันที่ 11-07-2012 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
555
355 เริ่มแล้ว!!! สิงห์แสด Super Cup ครับที่ 2
ประกาศวันที่ 04-07-2012 ผู้ประกาศ : อาจารย์จรูญ แดนนาเลิศ
1879
356 กำหนดการทำบุญอาคารสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
ประกาศวันที่ 19-06-2012 ผู้ประกาศ : Admin
979
357 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
ประกาศวันที่ 14-06-2012 ผู้ประกาศ : Admin
564
358 ขั้นตอนการร่วมสนุกและเชียร์ทีมโปรดฟุตบอลยูโร 2012
ประกาศวันที่ 13-06-2012 ผู้ประกาศ : Admin
600
359 ประกาศ แจ้งรายละเอียดการเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปี 2555
ประกาศวันที่ 07-06-2012 ผู้ประกาศ : นางสาวอรชร ปิยศทิพย์
499
360 เชิญชวนส่งประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2555
ประกาศวันที่ 06-06-2012 ผู้ประกาศ : Admin
374
361 ประกาศลงทะเบียนแก้ E หรือ F ภาคเรียนที่ 3/2554
ประกาศวันที่ 05-06-2012 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
513
362 ประกาศ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย แจ้งการให้บริการจัดทำหนังสือเดินทาง
ประกาศวันที่ 22-05-2012 ผู้ประกาศ : Admin
593
363 กำหนดการสอบปริทัศน์งานวิจัย ประจำภาคเรียนที่ 3/2554
ประกาศวันที่ 22-05-2012 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
566
364 กำหนดส่งปริทัศน์งานวิจัย
ประกาศวันที่ 10-05-2012 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
620
365 เปลี่ยนแปลงการนัดหมาย กิจกรรมอบรม
ประกาศวันที่ 01-05-2012 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
464
366 กำหนดการสอบปริทัศน์ ภาคเรียนที่ 3/2554
ประกาศวันที่ 23-04-2012 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
576
367 ประกาศ กำหนดสอบปริทัศน์งานวิจัย
ประกาศวันที่ 04-04-2012 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
391
368 ประกาศแล้ว !!! แนวข้อสอบสารสนเทศสำหรับการบริหาร
ประกาศวันที่ 30-03-2012 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
617
369 ประกาศ เปลี่ยนห้องสัมมนาระหว่างฝึกฯ
ประกาศวันที่ 19-03-2012 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
639
370 เชิญชวนส่งบทเรียงความเข้าประกวดตามโครงการประกวดเรียงความสร้างจิตสำนึกการพัฒนาประชาธิปไตย
ประกาศวันที่ 16-03-2012 ผู้ประกาศ : Admin
427
371 ต้องการติดต่อนศ.กศ.ปช.ชร.ด่วน
ประกาศวันที่ 27-02-2012 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
499
372 ประกาศกำหนดการสอบแก้ F ในภาคเรียนที่ 2/2554
ประกาศวันที่ 27-02-2012 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
596
373 ลงทะเบียนสอบแก้ F ในภาคเรียนที่ 2/2554
ประกาศวันที่ 15-02-2012 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
474
374 ระเบียบกระทรวงการคลัง "เงินเดือน"
ประกาศวันที่ 08-02-2012 ผู้ประกาศ : Admin
486
375 ประกาศ !! เปิดเวทีเยาวชนคนรุ่นใหม่สกัดคอรัปชั่น
ประกาศวันที่ 31-01-2012 ผู้ประกาศ : นางสาวสาลินี ธิมะโน
436
376 ประกาศ!! รับสมัครค่ายยุวพิทักษ์สารธารณสมบัติของแผ่นดิน
ประกาศวันที่ 31-01-2012 ผู้ประกาศ : นางสาวสาลินี ธิมะโน
579
377 ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตร งานบุปผชาติ
ประกาศวันที่ 06-02-2012 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
778
378 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
ประกาศวันที่ 25-01-2012 ผู้ประกาศ : อาจารย์ปฐมทัศน์ บรรณเลิศ
470
379 ประกาศ กำหนดการปฐมนิเทศ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ 3/2554
ประกาศวันที่ 30-01-2012 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
696
380 เอกสารสรุปข่าวการเมืองและเกร็ดความรู้
ประกาศวันที่ 23-01-2012 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
991
381 ประกาศ นางสาวแพรวนภา พุทละ มาติดต่อรับบัตรนักศึกษาได้ที่อาคารบรรณราชนครินทร์ ตึก 20 ชั้น 3
ประกาศวันที่ 17-01-2012 ผู้ประกาศ : Admin
407
382 ประกาศ เรื่องการรายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2555
ประกาศวันที่ 14-01-2012 ผู้ประกาศ : Admin
1617
383 ประกาศ! นักศึกษาสำนักวิชาบริหารรัฐกิจผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ประกาศวันที่ 13-01-2012 ผู้ประกาศ : นางสาวสาลินี ธิมะโน
688
384 ตารางเรียนวิชา กฎหมายรัฐธรรมนูญสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์
ประกาศวันที่ 11-01-2012 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
952
385 ขอเชิญประกวดภาพถ่าย "ครูชายแดนภาคใต้"
ประกาศวันที่ 09-01-2012 ผู้ประกาศ : Admin
418
386 ประกาศ ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มาจัดซุ้มม้าหินอ่อนหน้าตึกที่จะทำการประกวดด้วยครับ
ประกาศวันที่ 07-01-2012 ผู้ประกาศ : อาจารย์ณัฐพงศ์ รักงาม
628
387 แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนในรายวิชาเตรียมฝึกฯ
ประกาศวันที่ 27-12-2011 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
403
388 โครงการประกวดเพลงสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
ประกาศวันที่ 27-12-2011 ผู้ประกาศ : อาจารย์จรูญ แดนนาเลิศ
676
389 ขอเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการเนื่องในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2555
ประกาศวันที่ 27-12-2011 ผู้ประกาศ : Admin
498
390 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลบรูไนดารุสซาลาม
ประกาศวันที่ 27-12-2011 ผู้ประกาศ : Admin
439
391 ประกาศ ให้หัวหน้าห้องและรองหัวหน้าห้อง ชั้นปีที่ 1 ทุกห้อง เข้าประชุม วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2554
ประกาศวันที่ 22-12-2011 ผู้ประกาศ : อาจารย์ณัฐพงศ์ รักงาม
664
392 นัดหมาย การจัด กิจกรรมรถบุปผชาติ
ประกาศวันที่ 21-12-2011 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
630
393 ประกาศ ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ไปรับเช็ค ณ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
ประกาศวันที่ 15-12-2011 ผู้ประกาศ : Admin
666
394 ขอเชิญร่วมโครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ประกาศวันที่ 15-12-2011 ผู้ประกาศ : Admin
320
395 ด่วน!!! ให้นางสาว ศรีไพร ก้อนแก้ว นักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ รหัส 501770035 ติดต่อสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
ประกาศวันที่ 14-12-2011 ผู้ประกาศ : รองศาสตราจารย์ประกายศรี ศรีรุ่งเรือง
1265
396 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการต้นกล้าธุรกิจไทย หัวใจไม่ยอมแพ้
ประกาศวันที่ 21-12-2011 ผู้ประกาศ : Admin
358
397 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรม ร้อยศิลปินลุ่มน้ำโขง : 750 ปีเมืองเชียงราย
ประกาศวันที่ 22-12-2011 ผู้ประกาศ : Admin
401
398 ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ การนำเสนอแนวความคิด DAIRY BUSINESS PLAN งานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2555
ประกาศวันที่ 23-12-2011 ผู้ประกาศ : Admin
432
399 ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบโลโก้ และประกวดเรียงความในวาระครบรอบ 10 ปี TO BE NUMBER ONE
ประกาศวันที่ 24-12-2011 ผู้ประกาศ : Admin
462
400 แบบฝึกหัด วิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญไทย
ประกาศวันที่ 10-12-2011 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
920
401 แจ้งรายชื่อและเลขที่นั่งสอบธรรมศึกษาใหม่
ประกาศวันที่ 25-12-2011 ผู้ประกาศ : Admin
547
402 คณะมนุษยศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษาร่วมประกวดแข่งขันแต่งกายสไตล์เกาหลี
ประกาศวันที่ 26-12-2011 ผู้ประกาศ : Admin
439
sanliurfa escort canakkale escort eskisehir escort afyon escort balikesir escort sivas escort rize escort sinop escort usak escort trabzon escort