Quick Search:
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ


ลำดับ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
อ่านแล้ว
1 ประกาศสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ เรื่อง ผลการเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษาสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ ประจำปี 2563
ประกาศวันที่ 22-05-2020 ผู้ประกาศ : Admin
128
2 ประกาศสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษาสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ ประจำปี 2563
ประกาศวันที่ 15-05-2020 ผู้ประกาศ : Admin
630
3 ประกาศรับสมัครและจัดการเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษาสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศวันที่ 05-05-2020 ผู้ประกาศ : Admin
666
4 แจ้งประชาสัมพันธ์การดาวน์โหลดไฟล์ตำราวิชาพื้นฐาน
ประกาศวันที่ 25-03-2020 ผู้ประกาศ : Admin
448
5 บ.ไทย-นิจิ อินดัสตรี จำกัด ประกาศรับสมัครนักศึกษาที่ใกล้จบการศึกษาและจบการศึกษาแล้ว (ตำแหน่ง Sale Support)
ประกาศวันที่ 25-03-2020 ผู้ประกาศ : Admin
471
6 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแรกเข้า BIT สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่าน ประจำปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 7)
ประกาศวันที่ 02-03-2020 ผู้ประกาศ : Admin
897
7 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบการศึกษา EIT สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่าน ประจำปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 9)
ประกาศวันที่ 02-03-2020 ผู้ประกาศ : Admin
1263
8 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบการศึกษา
ประกาศวันที่ 02-03-2020 ผู้ประกาศ : Admin
623
9 บริษัท เชียงรายสินธานี จำกัด ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวด Sinthanee Youtube Ads. Contest
ประกาศวันที่ 13-02-2020 ผู้ประกาศ : Admin
9993
10 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ขอส่งประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง มาตรการป้องกันควบคุมโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019
ประกาศวันที่ 11-02-2020 ผู้ประกาศ : Admin
10077
11 สำนักนวัตกรรมและการศกึษาต่อเนื่อง มร.ชร. ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรมประกวด IDEA สร้างสรรค์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ประกาศวันที่ 11-02-2020 ผู้ประกาศ : Admin
9582
12 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบการศึกษา EIT สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่าน ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศวันที่ 08-02-2020 ผู้ประกาศ : Admin
9957
13 ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังการบรรยายทุนรัฐบาลสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
ประกาศวันที่ 29-01-2020 ผู้ประกาศ : Admin
10623
14 แนวปฏิบัติสำหรับเฝ้าระวังการแพร่กระจายของไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCoV)
ประกาศวันที่ 29-01-2020 ผู้ประกาศ : Admin
9855
15 สถาบันภาษาฯ ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการทดสอบวัดระดับสมรรถนะด้านภาษา CRRU-CEFR TEST
ประกาศวันที่ 29-01-2020 ผู้ประกาศ : Admin
9522
16 สมาคมคนรุ่นใหม่ฯ ร่วมกับ สำนักงาน สสส. ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการเครือข่ายนวัตกรรมคนรุ่นใหม่เพื่อสนับสนุนทุนกิจกรรม พร้อม Workshop
ประกาศวันที่ 21-01-2020 ผู้ประกาศ : Admin
4651
17 การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย ขอเชิญร่วมประกวด Chiang Rai Model 2020
ประกาศวันที่ 21-01-2020 ผู้ประกาศ : Admin
5348
18 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามกรอบศตวรรษที่ 21 (อบรมฟรี)
ประกาศวันที่ 21-01-2020 ผู้ประกาศ : Admin
5192
19 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแรกเข้า BIT สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่าน ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศวันที่ 08-01-2020 ผู้ประกาศ : Admin
1333
20 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบการศึกษา EIT สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่าน ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศวันที่ 08-01-2020 ผู้ประกาศ : Admin
1146
21 ม.ปทุมธานี เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าอบรม หลักสูตรวิชาการเรือสำราญและการโรงแรม (ระยะสั้น 5 เดือน)
ประกาศวันที่ 03-01-2020 ผู้ประกาศ : Admin
1618
22 ประชาสัมพันธ์แจ้งนักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (EN-PET) ให้ลงทะเบียนอบรมจำนวน 30 ชั่วโมง
ประกาศวันที่ 03-01-2020 ผู้ประกาศ : Admin
1069
23 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาสมัครร่วมโครงการเยาวชนไทย
ประกาศวันที่ 21-12-2019 ผู้ประกาศ : Admin
272
24 แจ้งผลการทดสอบภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา (TH-PET) สำหรับนักศึกษารหัส 60
ประกาศวันที่ 21-12-2019 ผู้ประกาศ : Admin
333
25 ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมส่งผลงานเข้าประกวดโครงการประกวดภาพยนต์สั้นเรื่อง "คืนหัวใจ ให้ชีวิต"
ประกาศวันที่ 03-12-2019 ผู้ประกาศ : Admin
920
26 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมอบรมการสืบค้นทรัพยากร
ประกาศวันที่ 08-11-2019 ผู้ประกาศ : Admin
1265
27 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์อันตรายและการขอปล่อยโคมลอย โคมควัน ในช่วงเทศกาล
ประกาศวันที่ 06-11-2019 ผู้ประกาศ : Admin
953
28 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การให้รางวัลกิจกรรมอ่านหนังสือมีคะแนนความดี ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
ประกาศวันที่ 01-11-2019 ผู้ประกาศ : Admin
1473
29 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวด IDEA สร้างสรรค์ ประจำเดือนตุลาคม 2562
ประกาศวันที่ 17-10-2019 ผู้ประกาศ : Admin
1430
30 แจ้งผลการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (EN-PET) สำหรับนักศึกษา รหัส 60
ประกาศวันที่ 19-09-2019 ผู้ประกาศ : Admin
1457
31 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบ (EIT) ครั้งที่ 4 สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านการทดสอบ
ประกาศวันที่ 16-09-2019 ผู้ประกาศ : Admin
1455
32 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแรกเข้า (BIT) ครั้งที่ 3 สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านการทดสอบ
ประกาศวันที่ 16-09-2019 ผู้ประกาศ : Admin
1404
33 ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาไปรับบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม
ประกาศวันที่ 13-09-2019 ผู้ประกาศ : Admin
1586
34 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนสำเร็จการศึกษา (EIT) ของนักศึกษาภาคปกติ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศวันที่ 06-09-2019 ผู้ประกาศ : Admin
1661
35 ประชาสัมพันธ์การสอบคอมพิวเตอร์ก่อนจบการศึกษา (รอบฟรี) รอบแรก สำหรับนักศึกษารหัส 60
ประกาศวันที่ 04-09-2019 ผู้ประกาศ : Admin
781
36 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ระดับอุดมศึกษา
ประกาศวันที่ 14-08-2019 ผู้ประกาศ : Admin
1110
37 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนสำเร็จการศึกษา (EIT) ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศวันที่ 08-08-2019 ผู้ประกาศ : Admin
1596
38 ชมรมพุทธศาสตร์สากล ขอเชิญชวนนักศึกษาสมัครเป็นผู้ประสานงานศูนย์สอบโครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ 38 และทำหน้ที่ supervisor
ประกาศวันที่ 08-08-2019 ผู้ประกาศ : Admin
1251
39 ประชาสัมพันธ์การเขียนผลงานและการคัดเลือกผลงานเขียนเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563
ประกาศวันที่ 08-07-2019 ผู้ประกาศ : Admin
2217
40 ขอเชิญนักศึกษาร่วมประกวดคลิปสั้นส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
ประกาศวันที่ 08-07-2019 ผู้ประกาศ : Admin
1973
41 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแรกเข้า (BIT) สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่าน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศวันที่ 08-07-2019 ผู้ประกาศ : Admin
1952
42 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนสำเร็จการศึกษา (EIT) สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่าน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศวันที่ 08-07-2019 ผู้ประกาศ : Admin
1453
43 ประชาสัมพันธ์การทดสอบภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (EN-PET) ให้กับนักศึกษารหัส 60 และรหัส 61 (เทียบโอน)
ประกาศวันที่ 08-07-2019 ผู้ประกาศ : Admin
1563
44 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมแนะนำการใช้ห้องสมุดและการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศวันที่ 02-07-2019 ผู้ประกาศ : Admin
954
45 ประชาสัมพันธ์แจ้งนักศึกษา รหัส 62 เข้าทดสอบ Placement Test ของโปรแกรม English Discoveries Online (EDO)
ประกาศวันที่ 26-06-2019 ผู้ประกาศ : Admin
293
46 ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงกำหนดการให้นักศึกษาใหม่ รหัส 62 เข้ารับการอบรมการใช้งานโปรแกรม English Discoveries Online (EDO)
ประกาศวันที่ 13-06-2019 ผู้ประกาศ : Admin
332
47 แจ้งกำหนดการรับตำราวิชาพื้นฐานสำหรับนักศึกษาแรกเข้า ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2)
ประกาศวันที่ 13-06-2019 ผู้ประกาศ : Admin
339
48 แจ้งกำหนดการรับตำราวิชาพื้นฐานสำหรับนักศึกษาแรกเข้ารหัส 62 ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศวันที่ 30-05-2019 ผู้ประกาศ : Admin
128
49 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแรกเข้า สำหรับนักศึกษารหัส 62
ประกาศวันที่ 30-05-2019 ผู้ประกาศ : Admin
202
50 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 6
ประกาศวันที่ 25-04-2019 ผู้ประกาศ : Admin
164
51 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ประกาศวันที่ 14-02-2019 ผู้ประกาศ : Admin
136
52 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับรางวัล ราชภัฏสดุดี ประจำปี 2562
ประกาศวันที่ 12-02-2019 ผู้ประกาศ : Admin
239
53 แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่มีผลการทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน CEFR
ประกาศวันที่ 06-02-2019 ผู้ประกาศ : Admin
312
54 รายชื่อนักศึกษาไปทัศนศึกษา ณ ด่านพรมแดนเชียงของ วันที่ 24 ธันวาคม 2561
ประกาศวันที่ 21-12-2018 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
202
55 กองพัฒนานักศึกษา ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม
ประกาศวันที่ 19-09-2018 ผู้ประกาศ : Admin
432
56 ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปโฆษณาประชาสัมพันธ์
ประกาศวันที่ 19-09-2018 ผู้ประกาศ : Admin
343
57 ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 61) แจ้งที่พักอาศัย ประจำปี 2561
ประกาศวันที่ 19-09-2018 ผู้ประกาศ : Admin
325
58 ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จำนวน 2 ฉบับ ตามรายละเอียดที่แนบ
ประกาศวันที่ 05-09-2018 ผู้ประกาศ : Admin
753
59 แจ้งนักศึกษา รหัส 61 เข้ารับการอบรมการใช้งานโปรแกรม EDO
ประกาศวันที่ 05-09-2018 ผู้ประกาศ : Admin
561
60 แจ้งนักศึกษา รหัส 60 เข้ารับการทดสอบความรู้และทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อสอบระบบ English Discoveries Online
ประกาศวันที่ 05-09-2018 ผู้ประกาศ : Admin
518
61 แจ้งนักศึกษาชั้นปี 1 เข้าปี 2561 รับคู่มือนักศึกษา
ประกาศวันที่ 31-08-2018 ผู้ประกาศ : Admin
230
62 ประกาศ เรื่อง การกำหนดชั่วโมงการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะสำหรับนักศึกษาทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประกาศวันที่ 31-08-2018 ผู้ประกาศ : Admin
609
63 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ประกาศวันที่ 30-08-2018 ผู้ประกาศ : Admin
728
64 ด่วน!!! แจ้งนักศึกษา รหัส 61 ที่ขาดส่งเอกสารรายงานตัว
ประกาศวันที่ 28-08-2018 ผู้ประกาศ : Admin
427
65 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแรกเข้า BIT ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศวันที่ 05-08-2018 ผู้ประกาศ : Admin
796
66 ประกาศรายชื่อนักศึกษา รหัส 61 เข้ารับการทดสอบวัดความรู้และทักษะทางด้านภาษาอังกฤษแรกเข้า (OET) และภาษาไทยแรกเข้า (BTT) ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศวันที่ 05-08-2018 ผู้ประกาศ : Admin
850
67 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจ
ประกาศวันที่ 20-06-2018 ผู้ประกาศ : Admin
545
68 รณรงค์และประชาสัมพันธ์การสวมหมวกนิรภัย
ประกาศวันที่ 05-04-2018 ผู้ประกาศ : Admin
612
69 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต รุ่นที่ 50 ปีการศึกษา 2561
ประกาศวันที่ 03-04-2018 ผู้ประกาศ : Admin
656
70 แจ้งกำหนดการ กิจกรรม CRRU OPEN HOUSE Thailand - Chinese Education & Job Fair 2017
ประกาศวันที่ 29-11-2017 ผู้ประกาศ : Admin
337
71 แจ้งการเลื่อนประกาศผลสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EET สำหรับนักศึกษารหัส 58-59
ประกาศวันที่ 29-11-2017 ผู้ประกาศ : Admin
329
72 ขอเชิญร่วมงานแสดงคอนเสิร์ตสานสัมพันธ์ไทย - จีน ในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมใหญ่ มร.ชร.
ประกาศวันที่ 29-11-2017 ผู้ประกาศ : Admin
290
73 ประชาสัมพันธ์ปฏิทินกิจกรรมทดสอบแก้ตัวภาษาอังกฤษแรกเข้า (OET) ภาษาไทยแรกเข้า (BTT) และภาษาอังกฤษก่อนจบ (EET) สำหรับนักศึกษา มร.ชร.
ประกาศวันที่ 02-11-2017 ผู้ประกาศ : Admin
496
74 บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (Central Group) รับสมัครงาน
ประกาศวันที่ 25-10-2017 ผู้ประกาศ : Admin
381
75 ผลสอบกลางภาค 1-2560 รายวิชา PUB1601 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป Section AB
ประกาศวันที่ 12-10-2017 ผู้ประกาศ : Admin
557
76 ผลสอบกลางภาค 1-2560 รายวิชา PUB1601 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป Section AA
ประกาศวันที่ 12-10-2017 ผู้ประกาศ : Admin
579
77 ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 60) แจ้งที่พักอาศัย ประจำปี 2560
ประกาศวันที่ 24-08-2017 ผู้ประกาศ : Admin
279
78 แจ้งกำหนดการทดสอบวัดระดับความรู้และทักษะ สำหรับนักศึกษาใหม่แรกเข้า รหัส 60 (รอบตกค้าง)
ประกาศวันที่ 09-08-2017 ผู้ประกาศ : Admin
389
79 ประชาสัมพันธ์ กำหนดการสอบแก้ตัวทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ OET และภาษาไทย OTH-T แรกเข้า สำหรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศวันที่ 09-08-2017 ผู้ประกาศ : Admin
433
80 ประชาสัมพันธ์ กำหนดการกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
ประกาศวันที่ 12-07-2017 ผู้ประกาศ : Admin
918
81 สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียน ประจำปี2560 ให้ตอบแบบประเมินที่นี่
ประกาศวันที่ 07-07-2017 ผู้ประกาศ : Admin
244
82 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอส่งประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติในการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ประกาศวันที่ 30-06-2017 ผู้ประกาศ : Admin
302
83 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อการจ้างเหมาบริการเอกชน ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง (ด้านตรวจตราและปราบปราม) จำนวน 1 อัตรา
ประกาศวันที่ 25-06-2017 ผู้ประกาศ : Admin
577
84 ประกาศ ขอความอนุเคราะห์ให้ความช่วยเหลือบ้านนักศึกษาประสบเหตุอัคคีภัย
ประกาศวันที่ 12-06-2017 ผู้ประกาศ : Admin
211
85 แจ้งเรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ประกาศวันที่ 28-04-2017 ผู้ประกาศ : Admin
1014
86 ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ประกาศวันที่ 27-04-2017 ผู้ประกาศ : Admin
392
87 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ ปี 2560
ประกาศวันที่ 12-04-2017 ผู้ประกาศ : Admin
362
88 แจ้งกำหนดการอบรมเตรียมความพร้อมการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. (ก.พ.) วันที่ 2-3 เมษายน 2560
ประกาศวันที่ 31-03-2017 ผู้ประกาศ : Admin
427
89 ตารางการแข่งขันกีฬาสีสำนักวิชาฯ ประจำปีการศึกษา 2559 (3-6 เมษายน 60)
ประกาศวันที่ 26-03-2017 ผู้ประกาศ : Admin
303
90 ตารางการแข่งขันกีฬาสีสำนักวิชาฯ ประจำปีการศึกษา 2559 (3-6 เมษายน 60)
ประกาศวันที่ 26-03-2017 ผู้ประกาศ : Admin
261
91 ตารางแข่งขันกีฬาสีสำนักวิชาฯ ประจำปีการศึกษา 2559 (3-6 เมษายน 60)
ประกาศวันที่ 26-03-2017 ผู้ประกาศ : Admin
428
92 ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมทักษะอาชีพ
ประกาศวันที่ 11-03-2017 ผู้ประกาศ : Admin
217
93 ด่วน!!! ขยายการรับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ประกาศวันที่ 11-03-2017 ผู้ประกาศ : Admin
179
94 แจ้งนัดสอนชดเชยรายวิชา PA2302 การบริหารงานคลังและงบประมาณ Section AA
ประกาศวันที่ 17-02-2017 ผู้ประกาศ : รองศาสตราจารย์ประกายศรี ศรีรุ่งเรือง
284
95 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประกาศวันที่ 06-02-2017 ผู้ประกาศ : Admin
256
96 ประกาศผลการอบรมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา รหัส 59
ประกาศวันที่ 03-02-2017 ผู้ประกาศ : Admin
189
97 ประกาศ...ศูนย์ภาษา ขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่จะทำเรื่องจบการศึกษาภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2560
ประกาศวันที่ 03-02-2017 ผู้ประกาศ : Admin
244
98 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมของอาจารย์และนักศึกษา ครั้งที่ 2
ประกาศวันที่ 25-01-2017 ผู้ประกาศ : Admin
279
99 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการใช้งานฐานข้อมูลและระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-Book
ประกาศวันที่ 25-01-2017 ผู้ประกาศ : Admin
446
100 กฟผ. (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) ประกาศรับสมัครเพื่อสอบบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี 2560 จำนวน 610 อัตรา
ประกาศวันที่ 18-01-2017 ผู้ประกาศ : Admin
435
101 แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า OET และความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ OIT (รหัส 58)
ประกาศวันที่ 09-01-2017 ผู้ประกาศ : Admin
278
102 แจ้งการอบรมภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา รหัส 59 (รอบที่ 3 และ รอบที่ 4)
ประกาศวันที่ 09-01-2017 ผู้ประกาศ : Admin
256
103 แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า OET (รหัส 58) และให้ลงทะเบียนสอบซ่อม
ประกาศวันที่ 09-01-2017 ผู้ประกาศ : Admin
295
104 ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2559
ประกาศวันที่ 11-12-2016 ผู้ประกาศ : Admin
444
105 แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านและกำหนดการทดสอบคอมพิวเตอร์ก่อนจบสำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่าน (EIT)
ประกาศวันที่ 06-12-2016 ผู้ประกาศ : Admin
1046
106 ประกาศ รายชื่อสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ประกาศวันที่ 01-12-2016 ผู้ประกาศ : Admin
303
107 ประกาศ ผลคะแนนสอบกลางภาค รายวิชา EC1105 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป Section AD
ประกาศวันที่ 30-11-2016 ผู้ประกาศ : Admin
446
108 ประกาศ ผลคะแนนสอบกลางภาค รายวิชา EC1105 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป Section AA
ประกาศวันที่ 30-11-2016 ผู้ประกาศ : Admin
546
109 แจ้งให้นักศึกษาเข้าทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EET (รหัส 57-58)
ประกาศวันที่ 21-11-2016 ผู้ประกาศ : Admin
1150
110 แจ้งคะแนนสอบกลางภาค วิชา EC1105 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป Section AD
ประกาศวันที่ 12-11-2016 ผู้ประกาศ : รองศาสตราจารย์ประกายศรี ศรีรุ่งเรือง
484
111 แจ้งคะแนนสอบกลางภาค วิชา EC1105 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป Section AA
ประกาศวันที่ 12-11-2016 ผู้ประกาศ : รองศาสตราจารย์ประกายศรี ศรีรุ่งเรือง
618
112 ประกาศคะแนนกลางภาค LA2511 section AE
ประกาศวันที่ 08-11-2016 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
656
113 ประกาศคะแนนกลางภาค LA2511 section AC
ประกาศวันที่ 08-11-2016 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
419
114 ประกาศคะแนนกลางภาค LA2511 section AA
ประกาศวันที่ 08-11-2016 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
597
115 ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร สอบ นสต. 5,000 นาย
ประกาศวันที่ 07-11-2016 ผู้ประกาศ : Admin
203
116 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ประกาศวันที่ 01-11-2016 ผู้ประกาศ : Admin
522
117 แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 เข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา มร.ชร. ด้านการใช้ภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อ (EDO)
ประกาศวันที่ 31-10-2016 ผู้ประกาศ : Admin
836
118 แจ้งกำหนดการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม -25 พฤศจิกายน 2559
ประกาศวันที่ 27-10-2016 ผู้ประกาศ : Admin
1041
119 ประกาศคะแนนสอบกลางภาควิชา SOT 2504 กฎหมายรัฐธรรมนูญไทย
ประกาศวันที่ 25-10-2016 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
349
120 ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต 19 ต.ค. 59 (พรุ่งนี้) ณ หอประชุมกาสะลองคำ
ประกาศวันที่ 18-10-2016 ผู้ประกาศ : Admin
252
121 กำหนดการสอบ EIT ก่อนจบของ น.ศ. รหัส 57 ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศวันที่ 16-10-2016 ผู้ประกาศ : Admin
601
122 การกระจายข้อสอบวิชากฎหมายปกครองและวิะีพิจารณาคดีปกครองสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์
ประกาศวันที่ 12-10-2016 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
735
123 เอกสารวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ
ประกาศวันที่ 10-10-2016 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
264
124 แจ้งให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา PA1102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ Section AA ศ 1-3 ห้อง 2043
ประกาศวันที่ 06-10-2016 ผู้ประกาศ : Admin
569
125 ประชาสัมพันธ์ด่วน!!! แจ้งเลื่อนกำหนดการเข้าร่วมอบรม (EDO) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2
ประกาศวันที่ 30-09-2016 ผู้ประกาศ : Admin
251
126 กำหนดการอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษา รหัส 59
ประกาศวันที่ 29-09-2016 ผู้ประกาศ : นางสาวน้ำฝน นันทะสิงห์
265
127 แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 เข้าร่วมอบรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ด้านการใช้ภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อ English Discoveries Online (EDO) ในวันที่ 1 - 2 ต.ค. 59
ประกาศวันที่ 29-09-2016 ผู้ประกาศ : นางสาวน้ำฝน นันทะสิงห์
453
128 แจ้งกำหนดการอบรม OIT สำหรับนักศึกษาใหม่ ปี 2559 เพิ่มเติม
ประกาศวันที่ 19-09-2016 ผู้ประกาศ : Admin
645
129 ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบนายสิบตำรวจ 6,000 อัตรา ทั่วประเทศ วุฒิ ม.6 ปวช.
ประกาศวันที่ 08-09-2016 ผู้ประกาศ : Admin
345
130 กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เข้าเรียนก่อนปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1-2559
ประกาศวันที่ 31-08-2016 ผู้ประกาศ : Admin
737
131 แจ้งกำหนดการสอบซ่อมภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำเดือน กันยายน 2559
ประกาศวันที่ 31-08-2016 ผู้ประกาศ : Admin
1090
132 ขอเชิญนักศึกษาที่มีรายชื่อดังไฟล์แนบมาประชุมพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ 31 สิงหาคม 2559
ประกาศวันที่ 30-08-2016 ผู้ประกาศ : Admin
1524
133 กำหนดการทดสอบทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาไทยแรกเข้า สำหรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 (รหัส 59)
ประกาศวันที่ 26-08-2016 ผู้ประกาศ : Admin
1294
134 แจ้งกำหนดการ แจกตำราวิชาพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ประกาศวันที่ 22-08-2016 ผู้ประกาศ : Admin
839
135 แจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา EC1105 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2559
ประกาศวันที่ 22-08-2016 ผู้ประกาศ : นางสาวน้ำฝน นันทะสิงห์
1356
136 แจ้งเตือนการเล่นเกมส์โปเกมอน โก (Pokemon Go)
ประกาศวันที่ 16-08-2016 ผู้ประกาศ : Admin
1291
137 ด่วน!!! ประชาสัมพันธ์กำหนดการสอบซ่อมภาษาอังกฤษแรกเข้า (OET)
ประกาศวันที่ 16-08-2016 ผู้ประกาศ : Admin
934
138 ส่งประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้รางวัลกิจกรรมอ่านหนังสือมีคะแนนความดี ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศวันที่ 16-08-2016 ผู้ประกาศ : Admin
637
139 แจ้งกำหนดการอบรมมาตรฐานความรู้ความสามารถทางด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์และการสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้แก่นักศึกษาใหม่ OIT
ประกาศวันที่ 16-08-2016 ผู้ประกาศ : นางสาวน้ำฝน นันทะสิงห์
565
140 ประกาศคะแนนกลางภาค วิชากฎหมายการปกครองท้องถิ่น Section AB
ประกาศวันที่ 01-09-2016 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
411
141 ประกาศคะแนนกลางภาค วิชากฎหมายการปกครองท้องถิ่น Section AA
ประกาศวันที่ 13-08-2016 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
906
142 ตารางการกระจายข้อสอบวิชา กฎหมายการปกครองท้องถิ่น
ประกาศวันที่ 02-08-2016 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
684
143 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการรับน้องใหม่ในมหาวิทยาลัย
ประกาศวันที่ 25-07-2016 ผู้ประกาศ : นางสาวน้ำฝน นันทะสิงห์
1416
144 แจ้งผลการแข่งขันขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559
ประกาศวันที่ 25-07-2016 ผู้ประกาศ : นางสาวน้ำฝน นันทะสิงห์
719
145 ประกาศผลการเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศวันที่ 25-07-2016 ผู้ประกาศ : นางสาวน้ำฝน นันทะสิงห์
792
146 แจ้งการกระจายข้อสอบวิชากฎหมายสำหรับการปกครองท้องถิ่น
ประกาศวันที่ 25-07-2016 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
676
147 5 สเต็ปขั้นเทพ สัมภาษณ์งานให้ผ่านฉลุย
ประกาศวันที่ 25-07-2016 ผู้ประกาศ : รองศาสตราจารย์ประกายศรี ศรีรุ่งเรือง
368
148 บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด รับสมัครงานหลายอัตรา
ประกาศวันที่ 13-07-2016 ผู้ประกาศ : Admin
888
149 แจ้งกำหนดการสอบภาษาอังกฤษและภาษาไทยแรกเข้า สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศวันที่ 12-07-2016 ผู้ประกาศ : นางสาวน้ำฝน นันทะสิงห์
200
150 ประกาศรับสมัครเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา-ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศวันที่ 11-07-2016 ผู้ประกาศ : นางสาวน้ำฝน นันทะสิงห์
796
151 แจ้งเตือนการใช้พื้นที่ด้วยความระมัดระวัง
ประกาศวันที่ 01-07-2016 ผู้ประกาศ : Admin
866
152 แจ้งกำหนดการลงทะเบียนทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า OET สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านการทดสอบ
ประกาศวันที่ 01-07-2016 ผู้ประกาศ : Admin
540
153 ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ให้มาประชุมที่ห้องเรียน ป.โท ชั้น 3 ในวันพุธที่ 22 มิ.ย. 2559 เวลา 15.30 น.
ประกาศวันที่ 22-06-2016 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร อิมิวัตร์
1576
154 แจ้งนักศึกษาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ชั้นปีที่ 3 ทุกคน ให้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมบุคลิกภาพและการพูดสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ในวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2559
ประกาศวันที่ 16-06-2016 ผู้ประกาศ : อาจารย์ทศพล พงษ์ต๊ะ
737
155 แจ้งนักศึกษาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ชั้นปีที่ 2 และ 3 ทุกคน ให้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมงานสารบรรณ ในวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559
ประกาศวันที่ 16-06-2016 ผู้ประกาศ : อาจารย์ทศพล พงษ์ต๊ะ
992
156 แจ้งนักศึกษาที่มาทำเรื่องขอหนังสือ ขออนุญาตเข้าสัมภาษณ์เก็บข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำรายงาน วิชา PA3302 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
ประกาศวันที่ 15-06-2016 ผู้ประกาศ : นางสาวน้ำฝน นันทะสิงห์
1037
157 แจ้งกำหนดการ อบรมงานสารบรรณ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ประกาศวันที่ 13-06-2016 ผู้ประกาศ : อาจารย์กัณณพงศ์ ศิริเขตต์
1159
158 ประกาศแจ้ง นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า OET นักศึกษาเข้าปี 2558
ประกาศวันที่ 08-06-2016 ผู้ประกาศ : Admin
893
159 กำหนดการ โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3
ประกาศวันที่ 08-06-2016 ผู้ประกาศ : อาจารย์ชุติมา ปัญญาหลง
816
160 ประกาศ ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้มาติดต่อสำนักวิชาฯ ด่วน
ประกาศวันที่ 06-06-2016 ผู้ประกาศ : Admin
1489
161 ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังแนบสามารถมาติดต่อรับใบเกียรติบัตร โครงการรัฐกิจวิชาการ ครั้งที่ 1 ได้ที่ห้องสำนักงานสำนักวิชาฯ
ประกาศวันที่ 06-06-2016 ผู้ประกาศ : Admin
973
162 แจ้งกำหนดการสอบ OIT นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศวันที่ 28-05-2016 ผู้ประกาศ : Admin
726
163 ประกาศ กำหนดการสอบแก้ I,M รายวิชา LA3503 กฎหมายลักษณะพยาน และ LA3506 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (อาจารย์ดิเรก จันทร์ธิมา)
ประกาศวันที่ 28-05-2016 ผู้ประกาศ : นางสาวน้ำฝน นันทะสิงห์
1129
164 ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่องเกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษแรกเข้า และก่อนสำเร็จการศึกษา
ประกาศวันที่ 24-03-2016 ผู้ประกาศ : Admin
649
165 แจ้งกำหนดการรัฐกิจวิชาการ การแข่งขันโต้วาทีรอบ2 วันที่ 22 มีนาคม 2559
ประกาศวันที่ 21-03-2016 ผู้ประกาศ : อาจารย์กอบกุลณ์ คำปลอด
384
166 แจ้งนักศึกษาที่เรียนรายวิชา การบริหารงานคลังและงบประมาณ
ประกาศวันที่ 15-03-2016 ผู้ประกาศ : รองศาสตราจารย์ประกายศรี ศรีรุ่งเรือง
466
167 ประชาสัมพันธ์ โครงการรัฐกิจวิชาการ ครั้งที่ 1
ประกาศวันที่ 15-03-2016 ผู้ประกาศ : Admin
550
168 สรุปตัวเลขเกร็ดน่าสนใจกับรัฐธรรมนูญไทย
ประกาศวันที่ 03-03-2016 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
328
169 ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน สำหรับ น.ศ. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ประกาศวันที่ 03-02-2016 ผู้ประกาศ : Admin
430
170 นัดหมายประชุมนักศึกษาได้ผลการเรียนเป็น I
ประกาศวันที่ 04-01-2016 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
424
171 ประกาศคะแนน ทั้งหมด ของรายวิชากฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2558
ประกาศวันที่ 09-12-2015 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
1042
172 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย ขอประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ประกาศวันที่ 30-11-2015 ผู้ประกาศ : Admin
508
173 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบการศึกษา (นักศึกษารหัส 56) EIT
ประกาศวันที่ 05-10-2015 ผู้ประกาศ : Admin
868
174 แจ้งกำหนดการอบรมมาตรฐานความรู้ความสามารถทางด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์และการสืบค้นข้อมูลให้แก่นักศึกษาใหม่ (OIT) ปีการศึกษา 2558
ประกาศวันที่ 05-10-2015 ผู้ประกาศ : Admin
493
175 แจ้งการกระจายเนื้อหาข้อสอบวิชา กฎหมายปกครองฯ
ประกาศวันที่ 29-09-2015 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
640
176 คณาจารย์และนักศึกษา ชมรมจิตอาสารักประชาธิปไตย สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ ร่วมกันถ่ายรูปหมู่ ก่อนออกเดินทางไปเข้าค่าย...
ประกาศวันที่ 19-08-2015 ผู้ประกาศ : Admin
832
177 แจ้งนักศึกษาชั้นปี 1 (เข้าปี 2558) ที่ยังส่งเอกสารการหลักฐานการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีไม่ครบ
ประกาศวันที่ 11-08-2015 ผู้ประกาศ : Admin
523
178 รายชื่อกลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปี 4 ภาคเรียนที่ 1/2558
ประกาศวันที่ 27-07-2015 ผู้ประกาศ : นางสาวน้ำฝน นันทะสิงห์
531
179 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปี 3 ที่ลงทะเบียนรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ
ประกาศวันที่ 27-07-2015 ผู้ประกาศ : นางสาวน้ำฝน นันทะสิงห์
1027
180 แจ้งการเปิด-ปิด ประตู 2 (บ้านป่าแฝก)
ประกาศวันที่ 21-07-2015 ผู้ประกาศ : Admin
963
181 ประชาสัมพันธ์กำหนดการถ่ายภาพทำบัตรนักศึกษา สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ปี 2558
ประกาศวันที่ 21-07-2015 ผู้ประกาศ : Admin
359
182 ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังแนบให้มารับวุฒิบัตร การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสำนักวิชาฯ
ประกาศวันที่ 21-07-2015 ผู้ประกาศ : Admin
573
183 ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง เกณฑ์การให้คะแนนพิเศษสำหรับนักศึกษาที่ฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม Speexx
ประกาศวันที่ 15-07-2015 ผู้ประกาศ : Admin
456
184 การกระจายเนื้อหาข้อสอบวิชา กม.สำหรับการปกครองท้องถิ่น
ประกาศวันที่ 09-07-2015 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
521
185 ประกาศคะแนนสอบกลางภาค วิชากฎหมายสำหรับการปกครองท้องถิ่น
ประกาศวันที่ 08-07-2015 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
580
186 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การปิดปรับปรุงชั่วคราว ศูนย์อาหาร อาคารเรียนรวม 26 ตึก 8 ชั้น
ประกาศวันที่ 08-07-2015 ผู้ประกาศ : Admin
222
187 ประชาสัมพันธ์กำหนดการถ่ายภาพให้แก่นักศึกษาแรกเข้า ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศวันที่ 08-07-2015 ผู้ประกาศ : Admin
277
188 โครงการเพาะเมล็ดพันธ์ุจิตอาสา กฟผ. ครั้งที่ 7
ประกาศวันที่ 06-07-2015 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพวรรณ ธรรมสิทธิ์
278
189 การกระจายเนื้อหาข้อสอบวิชา กม.สำหรับการปกครองท้องถิ่น
ประกาศวันที่ 05-07-2015 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
483
190 ประกาศสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ เรื่อง ผลการเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษาสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
ประกาศวันที่ 24-06-2015 ผู้ประกาศ : Admin
591
191 ประกาศสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ เรื่อง การรับสมัครประธานสโมสรนักศึกษาสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
ประกาศวันที่ 16-06-2015 ผู้ประกาศ : Admin
396
192 ประกาศรายชื่อนักศึกษา ที่ติด I และนักศึกษาที่ต้องสอบใหม่รายวิชาแนวคิทฤษฏีการปกครองท้องถิ่นและกฎหมายรัฐธรรมนูญ
ประกาศวันที่ 05-06-2015 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
829
193 ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ประกาศวันที่ 27-05-2015 ผู้ประกาศ : Admin
508
194 แจ้งกำหนดการทดสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถทางด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ฯ (OIT) ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศวันที่ 21-05-2015 ผู้ประกาศ : Admin
840
195 แจ้งกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3/2557
ประกาศวันที่ 21-05-2015 ผู้ประกาศ : Admin
258
196 ประกาศสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ เรื่อง การสอบซ่อมในรายวิชาที่ได้ผลการเรียนเป็น F ภาคเรียนที่ 2/2557
ประกาศวันที่ 18-05-2015 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
293
197 ขอแจ้งกำหนดการลงทะเบียนระบบออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ 3/2557
ประกาศวันที่ 30-04-2015 ผู้ประกาศ : Admin
1174
198 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ
ประกาศวันที่ 27-04-2015 ผู้ประกาศ : Admin
327
199 ประกาศให้นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ภาคเรียนที่ 3/2557
ประกาศวันที่ 27-04-2015 ผู้ประกาศ : Admin
1402
200 หัวข้อรายงานวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ
ประกาศวันที่ 26-04-2015 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
1651
201 ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ร่างที่ 1
ประกาศวันที่ 26-04-2015 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
694
202 แบบฝึกหัดเรื่องประวัติรัฐธรรมนูญไทย
ประกาศวันที่ 20-04-2015 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
930
203 รายละเอียด การกระจายเนื้อหาข้อสอบ วิชาแนวคิดทฤษฏี การปกครองท้องถิ่น
ประกาศวันที่ 18-04-2015 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
705
204 รายละเอียดการส่งรายงานวิจัย รายวิชา PA4902 วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2/2557
ประกาศวันที่ 08-04-2015 ผู้ประกาศ : อาจารย์ณัฐพงศ์ รักงาม
406
205 รายละเอียดการเลือกสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ภาคเรียนที่ 3/2557
ประกาศวันที่ 31-03-2015 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
530
206 แจ้งเรื่องนัดสอนชดเชย รายวิชา PA4902 วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
ประกาศวันที่ 30-03-2015 ผู้ประกาศ : อาจารย์ณัฐพงศ์ รักงาม
358
207 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาฝึกงานและตำแหน่งงานว่าง
ประกาศวันที่ 25-03-2015 ผู้ประกาศ : Admin
423
208 กำหนดการ งานประเพณีปี๋ใหม่เมือง สรงน้ำพระพุทธศรีรัฐกิจโสฬสวัสสานุสรณ์ และสระเกล้าดำหัวคณาจารย์
ประกาศวันที่ 20-03-2015 ผู้ประกาศ : Admin
459
209 ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ(ปลัดอำเภอ)
ประกาศวันที่ 19-02-2015 ผู้ประกาศ : Admin
503
210 แจ้งกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 2/2557
ประกาศวันที่ 03-02-2015 ผู้ประกาศ : Admin
250
211 แจ้ง ลำดับในการจัดแถว (ชาย-หญิง) รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศวันที่ 30-01-2015 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
392
212 กำหนดการอบรมการพูดและการนำเสนอผลงาน ในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2557
ประกาศวันที่ 28-01-2015 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
365
213 ประชาสัมพันธ์ สำหรับผู้สนใจทดสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ หรือ โทอิค (TOEIC)
ประกาศวันที่ 22-01-2015 ผู้ประกาศ : Admin
456
214 แจ้งกำหนดการ ทดสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษแรกเข้า OET สำหรับนักศึกษารหัส 57 ค้างประเมิน
ประกาศวันที่ 22-01-2015 ผู้ประกาศ : Admin
702
215 แจ้งกำหนดการสอบซ่อมรายวิชาที่ได้ผลการเรียนเป็น E,F ภาคเรียนที่ 1/2557
ประกาศวันที่ 12-01-2015 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
676
216 ประกาศด่วน เรื่อง กำหนดการทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบ EIT และรายชื่อนักศึกษา
ประกาศวันที่ 09-01-2015 ผู้ประกาศ : Admin
955
217 แนวข้อสอบวิชา กลยุทธการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ
ประกาศวันที่ 26-11-2014 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
519
218 ไฟล์สไลด์ เกี่ยวกับภาพรวมการวางแผน ส่วนหนึ่งของรายวิชา กลยุทธการวางแผนฯ
ประกาศวันที่ 24-11-2014 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
428
219 การกระจายเนื้อหาข้อสอบวิชา กม.ปกครองฯสำหรับ รปศ.
ประกาศวันที่ 19-11-2014 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
861
220 Update ข่าวรับสมัครงานราชการ
ประกาศวันที่ 12-11-2014 ผู้ประกาศ : Admin
2351
221 สกอ.ส่งสำเนาหนังสือเรื่อง การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประกาศวันที่ 03-11-2014 ผู้ประกาศ : Admin
339
222 ประกาศ เรื่อง กำหนดการทดสอบคอมพิวเตอร์ก่อนจบการศึกษา สำหรับนักศึกษารหัส 55 และ 56 เทียบโอน
ประกาศวันที่ 31-10-2014 ผู้ประกาศ : Admin
273
223 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มอบอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล
ประกาศวันที่ 05-10-2014 ผู้ประกาศ : Admin
343
224 ประกาศสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ เรื่อง ประกาศผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักศึกษาสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ ครั้งที่ 2
ประกาศวันที่ 02-10-2014 ผู้ประกาศ : Admin
908
225 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทรับตรง เรียน จ-ศ ปีการศึกษา 2558
ประกาศวันที่ 29-09-2014 ผู้ประกาศ : Admin
468
226 ประกาศสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ เรื่อง ประกาศผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักศึกษาสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
ประกาศวันที่ 26-09-2014 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
1352
227 เกมส์ และ การกระจายเนื้อหาข้อสอบ วิชา กฎหมายปกครองฯ
ประกาศวันที่ 21-09-2014 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
839
228 ประกาศด่วน เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4
ประกาศวันที่ 17-09-2014 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
277
229 ประกาศ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ เรื่อง กำหนดการโครงการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ประกาศวันที่ 10-09-2014 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
318
230 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2557
ประกาศวันที่ 04-09-2014 ผู้ประกาศ : Admin
389
231 แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นยุวฑูต ป.ป.ช. (NACC Youth Ambassadors) ๒๐๑๔
ประกาศวันที่ 02-09-2014 ผู้ประกาศ : Admin
409
232 ด่วน ให้นักศึกษาเข้าไปลงทะเบียนข้อมูลในเว็บไซต์สำนักวิชาฯ
ประกาศวันที่ 25-08-2014 ผู้ประกาศ : Admin
1269
233 แจ้งกำหนดการ ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2557 นักศึกษาทุกระดับชั้น
ประกาศวันที่ 06-08-2014 ผู้ประกาศ : Admin
282
234 ค่านิยมหลักของคนไทยเพื่อสร้างประเทศไทยให้เข้มแข็ง
ประกาศวันที่ 01-08-2014 ผู้ประกาศ : Admin
225
235 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การแต่งตั้งรองคณบดีสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
ประกาศวันที่ 17-07-2014 ผู้ประกาศ : Admin
718
236 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมกิจกรรม The Green Tripper
ประกาศวันที่ 30-06-2014 ผู้ประกาศ : Admin
296
237 แจ้งกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557
ประกาศวันที่ 24-06-2014 ผู้ประกาศ : Admin
668
238 ด่วน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจัดทำปริทัศน์งานวิจัย ให้เปลี่ยนแปลงลำดับหัวข้องานวิจัยใหม่
ประกาศวันที่ 17-06-2014 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
336
239 ประกาศสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ เรื่อง การสอบซ่อมในรายวิชาที่ได้ผลการเรียน F ภาคเรียนที่ 3/2556
ประกาศวันที่ 05-08-2014 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
366
240 ขอเชิญร่วมสัมมนาเรื่อง แนวทางการพัฒนาความเป็นพลเมืองกับการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
ประกาศวันที่ 11-06-2014 ผู้ประกาศ : Admin
465
241 ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่1/2557 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ(เรียนเสาร์-อาทิตย์) กรณีแผนการเรียนกำหนดออกเป็นภาคเรียนสุดท้าย
ประกาศวันที่ 21-05-2014 ผู้ประกาศ : Admin
718
242 ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่1/2557 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ(เรียนจันทร์-ศุกร์) กรณีแผนการเรียนกำหนดออกเป็นภาคเรียนสุดท้าย
ประกาศวันที่ 21-05-2014 ผู้ประกาศ : Admin
1172
243 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย
ประกาศวันที่ 20-05-2014 ผู้ประกาศ : Admin
570
244 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์โรคหวัดใหญ่และมาตรการในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
ประกาศวันที่ 20-05-2014 ผู้ประกาศ : Admin
448
245 แจ้งกำหนดการสำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านการทดสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และการสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต OIT
ประกาศวันที่ 08-05-2014 ผู้ประกาศ : Admin
612
246 แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา
ประกาศวันที่ 07-05-2014 ผู้ประกาศ : Admin
799
247 ประกาศ เรื่อง เลื่อนสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 3/2556
ประกาศวันที่ 07-05-2014 ผู้ประกาศ : Admin
452
248 รายละเอียดเนื้อหาข้อสอบ วิชาการปกครองท้องถิ่นไทย บทที่1และ 2
ประกาศวันที่ 06-05-2014 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
873
249 แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา
ประกาศวันที่ 02-05-2014 ผู้ประกาศ : Admin
1211
250 ประกาศ ให้นักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไปเข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา
ประกาศวันที่ 29-04-2014 ผู้ประกาศ : Admin
454
251 ประกาศ รับสมัครประธานสโมสรนักศึกษาสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
ประกาศวันที่ 10-04-2014 ผู้ประกาศ : อาจารย์จรูญ แดนนาเลิศ
566
252 ประกาศ กำหนดการสอบซ่อมในรายวิชาที่ได้ผลการเรียน F ภาคเรียนที่ 2/56 สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
ประกาศวันที่ 26-03-2014 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
527
253 ใบงานวิชาการปกครองท้องถิ่นไทยครั้งที่1
ประกาศวันที่ 25-03-2014 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
724
254 ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ เรียน(เสาร์-อาทิตย์) ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
ประกาศวันที่ 20-02-2014 ผู้ประกาศ : Admin
571
255 ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
ประกาศวันที่ 20-02-2014 ผู้ประกาศ : Admin
415
256 วิธีการปริ้นท์ผลการเรียนนักศึกษา
ประกาศวันที่ 18-02-2014 ผู้ประกาศ : Admin
356
257 นัดหมายห้องสอบ
ประกาศวันที่ 17-02-2014 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
767
258 ตารางการกระจายข้อสอบวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ
ประกาศวันที่ 16-02-2014 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
949
259 ตารางการกระจายข้อสอบวิชา กฎหมายปกครองแล้วิธีพิจารณาคดีปกครอง
ประกาศวันที่ 16-02-2014 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
553
260 ตารางการกระจายข้อสอบ วิชากฎหมายสำหรับการปกครองท้องถิ่น และเกมส์หน่วยงานทางปกครอง
ประกาศวันที่ 12-02-2014 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
582
261 รายละเอียดการกระจายข้อสอบรายวิชา กฎหมายรัฐธรรมนูญฯ
ประกาศวันที่ 10-02-2014 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
746
262 สไลด์สอน รัฐธรรมนูญ 50 หมวด 1-5
ประกาศวันที่ 08-02-2014 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
806
263 เอกสารสาระสำคัญรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน หมวด 1-5
ประกาศวันที่ 08-02-2014 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
869
264 ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ประกาศวันที่ 05-02-2014 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพวรรณ ธรรมสิทธิ์
458
265 สไลด์สอน วิชากฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์
ประกาศวันที่ 02-02-2014 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
518
266 ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการขอย้ายสาขาวิชา
ประกาศวันที่ 25-01-2014 ผู้ประกาศ : Admin
479
267 ประกาศ เรื่อง กำหนดการทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบการศึกษา EIT
ประกาศวันที่ 26-12-2013 ผู้ประกาศ : Admin
284
268 ประกาศ บริษัท มิตซูล้านนา จำกัด รับสมัครงานหลายอัตรา
ประกาศวันที่ 24-12-2013 ผู้ประกาศ : Admin
358
269 รายละเอียดหน่วยเลือกตั้งตามจังหวัดต่าง ๆ
ประกาศวันที่ 23-12-2013 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
526
270 ตัวอย่างการกรอก สำหรับผู้ที่จะใช้สิทธิที่จังหวัดเชียงราย
ประกาศวันที่ 23-12-2013 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
544
271 แจ้งการขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขต จังหวัดที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง
ประกาศวันที่ 23-12-2013 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
890
272 แจ้งการปรับเปลี่ยนการเทียบผลการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบการศึกษา
ประกาศวันที่ 19-11-2013 ผู้ประกาศ : Admin
309
273 แจ้งพื้นที่งาน Freshy Night 20 พ.ย. 56
ประกาศวันที่ 13-11-2013 ผู้ประกาศ : Admin
381
274 ประกาศ ผลการเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา
ประกาศวันที่ 11-11-2013 ผู้ประกาศ : นางสาวน้ำฝน นันทะสิงห์
729
275 ประกาศ เรื่อง นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแล้วตารางสอบตรงกัน
ประกาศวันที่ 09-11-2013 ผู้ประกาศ : Admin
493
276 แจ้งกำหนดการสอบซ่อมรายวิชาที่ได้ผลการเรียนเป็น E,F ภาคเรียนที่ 1/2556
ประกาศวันที่ 06-11-2013 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
316
277 ประกาศ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ เรื่องการรับสมัครประธานสโมสรนักศึกษา
ประกาศวันที่ 31-10-2013 ผู้ประกาศ : อาจารย์จรูญ แดนนาเลิศ
330
278 ประกาศ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ เรื่องการสอบซ่อมในรายวิชาที่ได้ผลการเรียนเป็น F
ประกาศวันที่ 24-10-2013 ผู้ประกาศ : Admin
1189
279 กำหนดการลงทะเบียนเรียนแบบ Free Enrollment ภาคเรียนที่ 2/2556
ประกาศวันที่ 07-10-2013 ผู้ประกาศ : Admin
398
280 แจ้งการเปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2/2556
ประกาศวันที่ 07-10-2013 ผู้ประกาศ : Admin
322
281 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติประเภทรับตรง
ประกาศวันที่ 01-10-2013 ผู้ประกาศ : Admin
322
282 แจ้งกำหนดการทดสอบคอมก่อนจบการศึกษากรณีพิเศษ
ประกาศวันที่ 01-10-2013 ผู้ประกาศ : Admin
376
283 แจ้งกำหนดการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนจบ (EET) ปีการศึกษา 2556
ประกาศวันที่ 28-09-2013 ผู้ประกาศ : Admin
1842
284 แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่จะสอบภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา
ประกาศวันที่ 24-09-2013 ผู้ประกาศ : Admin
652
285 การกระจายเนื้อหาข้อสอบ กม.ปกครองฯ
ประกาศวันที่ 21-09-2013 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
802
286 กำหนดการ ปัจฉิมนิเทศก์นักศึกษาก่อนจบการศึกษา
ประกาศวันที่ 05-09-2013 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูริพัฒน์ แก้วศรี
865
287 ผลการประกวดโครงการครื้นเครงลูกทุ่งดนตรี รปศ. ฉลอง ๔๐ ปี ราชภัฏเชียงราย
ประกาศวันที่ 03-09-2013 ผู้ประกาศ : Admin
484
288 ผลการประกวดสวดมนต์ทำนองสรภัญญะฯ‏
ประกาศวันที่ 03-09-2013 ผู้ประกาศ : Admin
426
289 แจ้งการเปลี่ยนชื่ออาคารเรียนรวม 3 เป็นอาคารสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
ประกาศวันที่ 27-08-2013 ผู้ประกาศ : Admin
746
290 แจ้งกำหนดการทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบการศึกษา
ประกาศวันที่ 20-08-2013 ผู้ประกาศ : Admin
484
291 บริหารรัฐกิจ มร.ชร. จัดงาน “5 วัฒนวิถี รปศ. ภักดี 40 ปีราชภัฏ”
ประกาศวันที่ 22-08-2013 ผู้ประกาศ : Admin
1233
292 ขอเชิญร่วมงาน วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556 วันที่ 9 สิงหาคม 2556
ประกาศวันที่ 09-08-2013 ผู้ประกาศ : Admin
450
293 ประกาศ รายชื่อนักศึกษาชั้นปี 1 ที่ค้างส่งหลักฐานการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประกาศวันที่ 07-08-2013 ผู้ประกาศ : Admin
416
294 ตารางชื่อห้องสอบ กลางภาค
ประกาศวันที่ 29-07-2013 ผู้ประกาศ : Admin
406
295 เกมส์ เตรียมพร้อมก่อนสอบ กฎหมายปกครองฯ
ประกาศวันที่ 28-07-2013 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
584
296 มาแล้วกระจายแนวข้อสอบ
ประกาศวันที่ 28-07-2013 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
707
297 ขอแจ้งรายชื่อนักศึกษา และกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบการศึกษา EIT
ประกาศวันที่ 05-07-2013 ผู้ประกาศ : นางสาวน้ำฝน นันทะสิงห์
438
298 กำหนดการสอบแก้ F ภาคเรียนที่ 3/2555
ประกาศวันที่ 19-06-2013 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
655
299 แจ้งกำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า (OET) สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556
ประกาศวันที่ 15-06-2013 ผู้ประกาศ : Admin
1598
300 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประกวด Media Content 2013
ประกาศวันที่ 13-06-2013 ผู้ประกาศ : Admin
437
301 ประกาศ เรื่อง กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกระดับชั้น
ประกาศวันที่ 11-06-2013 ผู้ประกาศ : Admin
645
302 ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ไม่ผ่านการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีก่อนจบ EIT
ประกาศวันที่ 07-06-2013 ผู้ประกาศ : Admin
463
303 กำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบการศึกษา EIT
ประกาศวันที่ 06-06-2013 ผู้ประกาศ : Admin
377
304 แนวข้อสอบ การปกครองท้องถิ่น ที่จะสอบ 6 เมษายน 2556
ประกาศวันที่ 05-04-2013 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
984
305 กำหนดการ พิธีสระเกล้า ดำหัว คณาจารย์
ประกาศวันที่ 30-03-2013 ผู้ประกาศ : อาจารย์จรูญ แดนนาเลิศ
1127
306 กำหนดการทดสอบ EIT ก่อนจบ สำหรับนักศึกษาที่ตกค้าง
ประกาศวันที่ 21-03-2013 ผู้ประกาศ : Admin
410
307 วิธีการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา
ประกาศวันที่ 13-03-2013 ผู้ประกาศ : Admin
456
308 กำหนดการสอบแก้ F ภาคเรียนที่ 2/2555
ประกาศวันที่ 27-02-2013 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
492
309 รายชื่อนักศึกษาที่ไม่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EIT
ประกาศวันที่ 23-02-2013 ผู้ประกาศ : Admin
453
310 ลงทะเบียนแก้ E หรือ F
ประกาศวันที่ 14-02-2013 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
800
311 ด่วน!!! นักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ในเทอม 3/2555 นี้ให้ไปลงทะเบียนยืนยัน
ประกาศวันที่ 12-02-2013 ผู้ประกาศ : Admin
523
312 รายละเอียดทบทวน ก่อนสอบเพื่อให้มั่นใจ
ประกาศวันที่ 08-02-2013 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
764
313 ประกาศรับสมัครนักศึกษาประเภททั่วไป เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556
ประกาศวันที่ 07-02-2013 ผู้ประกาศ : Admin
761
314 แนวทางการกระจายข้อสอบ กม.รัฐธรรมนูญฯ
ประกาศวันที่ 07-02-2013 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
972
315 ประกาศคะแนนสอบ วิชากฎหมายรัฐธรรมนูญฯ
ประกาศวันที่ 02-02-2013 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
1036
316 การกระจายข้อสอบ การปกครองท้องถิ่นไทย 2/54 (เรียน เสาร์-อาทิตย์)
ประกาศวันที่ 01-02-2013 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
677
317 แจ้งสถานที่ปฐมนิเทศ ฝึกงาน
ประกาศวันที่ 24-01-2013 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
763
318 การกระจายเนื้อหาข้อสอบวิชาแนวคิดและทฤษฏีการปกครองท้องถิ่น
ประกาศวันที่ 22-01-2013 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
670
319 แนวข้อสอบวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย
ประกาศวันที่ 21-01-2013 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
2072
320 แนวข้อสอบปลายภาค วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
ประกาศวันที่ 20-01-2013 ผู้ประกาศ : อาจารย์ณัฐพงศ์ รักงาม
1074
321 ตารางนัดเรียน 19-20 มกราคม 2556
ประกาศวันที่ 15-01-2013 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
707
322 เอกสารประกอบการเรียนวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
ประกาศวันที่ 15-01-2013 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูริพัฒน์ แก้วศรี
1120
323 แนวข้อสอบวิชากม.รัฐธรรมนูญ สำหรับ รปศ.
ประกาศวันที่ 13-01-2013 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
1519
324 นศ.ปี 3 หมู่ 4-6 รับบัตรคิวเลือกที่ฝึกงาน
ประกาศวันที่ 24-12-2012 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
506
325 เปลี่ยนแปลงสถานที่อบรมบุคลิกภาพ หมู่ 4-6
ประกาศวันที่ 19-11-2012 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
446
326 กำหนดการอบรมงานสารบรรณ ปี 3
ประกาศวันที่ 16-11-2012 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
748
327 เอกสารประกอบการรเรียนวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
ประกาศวันที่ 12-11-2012 ผู้ประกาศ : นางสาวสาลินี ธิมะโน
777
328 รายชื่อผู้ร่วมทาบุญทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้างพระพุทธรูป วันที่ 29 ตุลาคม 2555
ประกาศวันที่ 09-11-2012 ผู้ประกาศ : Admin
538
329 รายชื่อนักศึกษที่ร่วมทำบุญสร้างพระพุทธรูปประจำสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ (เพิ่มเติม)
ประกาศวันที่ 09-11-2012 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
573
330 แจ้งเปลี่ยนสถานที่อบรมบุคลิกภาพ
ประกาศวันที่ 07-11-2012 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
564
331 การเดินทางไปศึกษาดูงานของนักศึกษารายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ประกาศวันที่ 06-11-2012 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพวรรณ ธรรมสิทธิ์
417
332 แจ้งกำหนดการอบรม นศ.ปี 3
ประกาศวันที่ 06-11-2012 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
705
333 แจ้งกำหนดการสอบแก้ E ประจำภาคเรียนที่ 1/2555
ประกาศวันที่ 31-10-2012 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
1059
334 รายชื่อนักศึกษาและกำหนดการทดสอบความรู้ EET,EIT ก่อนจบ
ประกาศวันที่ 19-10-2012 ผู้ประกาศ : Admin
461
335 ประกาศ กำหนดการสอบเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ ประจำสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
ประกาศวันที่ 18-10-2012 ผู้ประกาศ : Admin
583
336 ด่วนที่สุด! การแก้ เกรด I วิชาการปกครองท้องถิ่นไทย ภาคเรียนที่1/2555
ประกาศวันที่ 11-10-2012 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
600
337 นศ.ที่ติด E หรือ F วิชาเอกบังคับ/เลือก
ประกาศวันที่ 11-10-2012 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
647
338 แบบฟอร์มใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
ประกาศวันที่ 11-10-2012 ผู้ประกาศ : Admin
523
339 ประกาศ สอบแก้ F วิชา LA2305 กฎหมายอาญา 1
ประกาศวันที่ 10-10-2012 ผู้ประกาศ : อาจารย์ณัฐพงศ์ รักงาม
1007
340 น้ำหนักข้อสอบตามเนื้อหาวิชา กม.ปกครองฯ
ประกาศวันที่ 18-09-2012 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
1016
341 กำหนดสอบ คณะกรรมการสอบ และเวลาสอบปริทัศน์
ประกาศวันที่ 10-09-2012 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
509
342 กระจายข้อสอบ ระบบสารสนเทศฯ
ประกาศวันที่ 04-09-2012 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
467
343 แจ้งกำหนดการสอบปริทัศน์งานวิจัย นศ.ปี 4
ประกาศวันที่ 30-08-2012 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
579
344 ประกาศ สอบกลางภาค วิชา EC1105 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
ประกาศวันที่ 28-08-2012 ผู้ประกาศ : Admin
584
345 เกมส์ เตรียมพร้อมก่อนสอบ กฎหมายปกครองฯ
ประกาศวันที่ 28-08-2012 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
676
346 นัดหมายการสอบ วิชา กฎหมายปกครอง ฯ
ประกาศวันที่ 26-08-2012 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
914
347 ขอเชิญนักศึกษาร่วมกิจกรรมประกวดสุนทรพจน์ตามโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง ปี 2555
ประกาศวันที่ 20-08-2012 ผู้ประกาศ : Admin
351
348 ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ สโมสรนักศึกษา และหัวหน้าหมู่เรียนทุกหมู่เรียนทุกชั้นปี
ประกาศวันที่ 15-08-2012 ผู้ประกาศ : นางสาวสาลินี ธิมะโน
660
349 ด่วนที่สุด !!! รายชื่อนักศึกษาปี 1 ที่ค้างประเมินการทดสอบคอมพิวเตอร์แรกเข้า (OIT)
ประกาศวันที่ 15-08-2012 ผู้ประกาศ : Admin
461
350 ด่วนที่สุด !!! รายชื่อนักศึกษาปี 1 ที่ค้างประเมินการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า (OET)
ประกาศวันที่ 15-08-2012 ผู้ประกาศ : Admin
427
351 รายชื่อนักศึกษาปี 3 ที่เข้าร่วมอบรม กับ กกต. วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2555
ประกาศวันที่ 15-07-2012 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
486
352 รายละเอียดการเข้าร่วม อบรมโครงการพลเมืองฯ สำหรับนักศึกษาปี 3-4
ประกาศวันที่ 11-07-2012 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
499
353 เริ่มแล้ว!!! สิงห์แสด Super Cup ครับที่ 2
ประกาศวันที่ 04-07-2012 ผู้ประกาศ : อาจารย์จรูญ แดนนาเลิศ
1832
354 กำหนดการทำบุญอาคารสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
ประกาศวันที่ 19-06-2012 ผู้ประกาศ : Admin
928
355 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
ประกาศวันที่ 14-06-2012 ผู้ประกาศ : Admin
531
356 ขั้นตอนการร่วมสนุกและเชียร์ทีมโปรดฟุตบอลยูโร 2012
ประกาศวันที่ 13-06-2012 ผู้ประกาศ : Admin
554
357 ประกาศ แจ้งรายละเอียดการเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปี 2555
ประกาศวันที่ 07-06-2012 ผู้ประกาศ : นางสาวอรชร ปิยศทิพย์
463
358 เชิญชวนส่งประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2555
ประกาศวันที่ 06-06-2012 ผู้ประกาศ : Admin
341
359 ประกาศลงทะเบียนแก้ E หรือ F ภาคเรียนที่ 3/2554
ประกาศวันที่ 05-06-2012 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
468
360 ประกาศ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย แจ้งการให้บริการจัดทำหนังสือเดินทาง
ประกาศวันที่ 22-05-2012 ผู้ประกาศ : Admin
547
361 กำหนดการสอบปริทัศน์งานวิจัย ประจำภาคเรียนที่ 3/2554
ประกาศวันที่ 22-05-2012 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
525
362 กำหนดส่งปริทัศน์งานวิจัย
ประกาศวันที่ 10-05-2012 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
576
363 เปลี่ยนแปลงการนัดหมาย กิจกรรมอบรม
ประกาศวันที่ 01-05-2012 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
428
364 กำหนดการสอบปริทัศน์ ภาคเรียนที่ 3/2554
ประกาศวันที่ 23-04-2012 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
539
365 ประกาศ กำหนดสอบปริทัศน์งานวิจัย
ประกาศวันที่ 04-04-2012 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
345
366 ประกาศแล้ว !!! แนวข้อสอบสารสนเทศสำหรับการบริหาร
ประกาศวันที่ 30-03-2012 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
566
367 ประกาศ เปลี่ยนห้องสัมมนาระหว่างฝึกฯ
ประกาศวันที่ 19-03-2012 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
599
368 เชิญชวนส่งบทเรียงความเข้าประกวดตามโครงการประกวดเรียงความสร้างจิตสำนึกการพัฒนาประชาธิปไตย
ประกาศวันที่ 16-03-2012 ผู้ประกาศ : Admin
383
369 ต้องการติดต่อนศ.กศ.ปช.ชร.ด่วน
ประกาศวันที่ 27-02-2012 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
455
370 ประกาศกำหนดการสอบแก้ F ในภาคเรียนที่ 2/2554
ประกาศวันที่ 27-02-2012 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
554
371 ลงทะเบียนสอบแก้ F ในภาคเรียนที่ 2/2554
ประกาศวันที่ 15-02-2012 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
433
372 ระเบียบกระทรวงการคลัง "เงินเดือน"
ประกาศวันที่ 08-02-2012 ผู้ประกาศ : Admin
446
373 ประกาศ !! เปิดเวทีเยาวชนคนรุ่นใหม่สกัดคอรัปชั่น
ประกาศวันที่ 31-01-2012 ผู้ประกาศ : นางสาวสาลินี ธิมะโน
395
374 ประกาศ!! รับสมัครค่ายยุวพิทักษ์สารธารณสมบัติของแผ่นดิน
ประกาศวันที่ 31-01-2012 ผู้ประกาศ : นางสาวสาลินี ธิมะโน
541
375 ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตร งานบุปผชาติ
ประกาศวันที่ 06-02-2012 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
731
376 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
ประกาศวันที่ 25-01-2012 ผู้ประกาศ : อาจารย์ปฐมทัศน์ บรรณเลิศ
426
377 ประกาศ กำหนดการปฐมนิเทศ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ 3/2554
ประกาศวันที่ 30-01-2012 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
661
378 เอกสารสรุปข่าวการเมืองและเกร็ดความรู้
ประกาศวันที่ 23-01-2012 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
937
379 ประกาศ นางสาวแพรวนภา พุทละ มาติดต่อรับบัตรนักศึกษาได้ที่อาคารบรรณราชนครินทร์ ตึก 20 ชั้น 3
ประกาศวันที่ 17-01-2012 ผู้ประกาศ : Admin
368
380 ประกาศ เรื่องการรายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2555
ประกาศวันที่ 14-01-2012 ผู้ประกาศ : Admin
1571
381 ประกาศ! นักศึกษาสำนักวิชาบริหารรัฐกิจผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ประกาศวันที่ 13-01-2012 ผู้ประกาศ : นางสาวสาลินี ธิมะโน
635
382 ตารางเรียนวิชา กฎหมายรัฐธรรมนูญสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์
ประกาศวันที่ 11-01-2012 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
909
383 ขอเชิญประกวดภาพถ่าย "ครูชายแดนภาคใต้"
ประกาศวันที่ 09-01-2012 ผู้ประกาศ : Admin
372
384 ประกาศ ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มาจัดซุ้มม้าหินอ่อนหน้าตึกที่จะทำการประกวดด้วยครับ
ประกาศวันที่ 07-01-2012 ผู้ประกาศ : อาจารย์ณัฐพงศ์ รักงาม
580
385 แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนในรายวิชาเตรียมฝึกฯ
ประกาศวันที่ 27-12-2011 ผู้ประกาศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
368
386 โครงการประกวดเพลงสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
ประกาศวันที่ 27-12-2011 ผู้ประกาศ : อาจารย์จรูญ แดนนาเลิศ
632
387 ขอเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการเนื่องในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2555
ประกาศวันที่ 27-12-2011 ผู้ประกาศ : Admin
453
388 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลบรูไนดารุสซาลาม
ประกาศวันที่ 27-12-2011 ผู้ประกาศ : Admin
401
389 ประกาศ ให้หัวหน้าห้องและรองหัวหน้าห้อง ชั้นปีที่ 1 ทุกห้อง เข้าประชุม วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2554
ประกาศวันที่ 22-12-2011 ผู้ประกาศ : อาจารย์ณัฐพงศ์ รักงาม
622
390 นัดหมาย การจัด กิจกรรมรถบุปผชาติ
ประกาศวันที่ 21-12-2011 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
597
391 ประกาศ ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ไปรับเช็ค ณ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
ประกาศวันที่ 15-12-2011 ผู้ประกาศ : Admin
617
392 ขอเชิญร่วมโครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ประกาศวันที่ 15-12-2011 ผู้ประกาศ : Admin
293
393 ด่วน!!! ให้นางสาว ศรีไพร ก้อนแก้ว นักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ รหัส 501770035 ติดต่อสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
ประกาศวันที่ 14-12-2011 ผู้ประกาศ : รองศาสตราจารย์ประกายศรี ศรีรุ่งเรือง
1220
394 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการต้นกล้าธุรกิจไทย หัวใจไม่ยอมแพ้
ประกาศวันที่ 21-12-2011 ผู้ประกาศ : Admin
327
395 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรม ร้อยศิลปินลุ่มน้ำโขง : 750 ปีเมืองเชียงราย
ประกาศวันที่ 22-12-2011 ผู้ประกาศ : Admin
368
396 ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ การนำเสนอแนวความคิด DAIRY BUSINESS PLAN งานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2555
ประกาศวันที่ 23-12-2011 ผู้ประกาศ : Admin
394
397 ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบโลโก้ และประกวดเรียงความในวาระครบรอบ 10 ปี TO BE NUMBER ONE
ประกาศวันที่ 24-12-2011 ผู้ประกาศ : Admin
425
398 แบบฝึกหัด วิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญไทย
ประกาศวันที่ 10-12-2011 ผู้ประกาศ : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
883
399 แจ้งรายชื่อและเลขที่นั่งสอบธรรมศึกษาใหม่
ประกาศวันที่ 25-12-2011 ผู้ประกาศ : Admin
504
400 คณะมนุษยศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษาร่วมประกวดแข่งขันแต่งกายสไตล์เกาหลี
ประกาศวันที่ 26-12-2011 ผู้ประกาศ : Admin
405