ระบบฐานข้อมูลนักศึกษา สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ


รหัสนักศึกษาชื่อ-สกุลชั้นปีหมู่เรียนสาขาวิชา
601770159
นางสาววิสนีย์ แก้วมหานิล
4
2
รัฐประศาสนศาสตร์
601770245
นางสาวธัญพิชชา ศักดิ์ศรี
4
2
รัฐประศาสนศาสตร์
601777091
นายศราวุธ โปทา
4
1
การปกครองท้องถิ่น
611770002
นายชนม์ปกรณ์ นาคำ
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770060
นายวรชัย อินคำปา
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770146
นางสาวรัชชา สุใจบาน
3
3
รัฐประศาสนศาสตร์
621770032
นายณัฐพล อินคำปา
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
631770099
นางสาวสไรรา เอื้อพีระพัฒนา
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์
621777013
นายณัฐวุฒิ มาสีแก้ว
2
1
การปกครองท้องถิ่น
621777021
นายปรัญชัย เสนสุวรรณ์
2
1
การปกครองท้องถิ่น
631777030
นางสาวพรชิษา ตั้งขจรเกียรติ
1
1
การปกครองท้องถิ่น
601770052
นายเชี่ยวชาญ ไชยชะนะ
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
591777254
นายพิชชานนท์ จันทร์หลวง
5
4
การปกครองท้องถิ่น
601770072
นายทักษ์ดนัย มูลถา
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
601770120
นางสาวพิชญา สุอ้าย
4
2
รัฐประศาสนศาสตร์
601777067
นายภัคพงศ์ เสมอใจ
4
1
การปกครองท้องถิ่น
601777096
นายศุภกิตถ์ คิดรักเมือง
4
3
การปกครองท้องถิ่น
621770040
นายธีรพัฒน์ มาภิรมย์
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
621770148
นางสาวมุฑิตา สติหมั้น
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
621777072
นางสาววชิรญาณ์ ใจมา
2
1
การปกครองท้องถิ่น
631770048
นางสาวอัจจิมา มาลัยวัลย์
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์
601770195
นายอภิสิทธิ์ สาธะมา
4
3
รัฐประศาสนศาสตร์
601770221
นางสาวศิริพร วงค์ซื้อ
4
3
รัฐประศาสนศาสตร์
611770030
นายจักรกริช สัญชัย
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
601777146
นายวิทยา เจริญพิลาศ
4
2
การปกครองท้องถิ่น
601770056
นางสาวฐิตารีย์ เปรมะยศวัฒน์
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
601777009
นายกิตติกาญจน์ บุญเทพ
4
3
การปกครองท้องถิ่น
631770056
นายนันทพงศ์ ราคะใจ
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770056
นายพีรพัฒน์ ธนแสงประเสริฐ
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
621770158
นายต่อลาภ ไชยราช
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
601777139
นายนทีกานต์ จอมเชื้อ
4
2
การปกครองท้องถิ่น
611770128
นายอนุชา เวียงลอ
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
621770159
นายวุฒิชัย ศรีวิชัย
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
621777065
นางสาวนาราภัทร สักลอ
2
1
การปกครองท้องถิ่น
621777030
นายสรวิชญ์ สักลอ
2
1
การปกครองท้องถิ่น
601770108
นางสาวปองทิพย์ จันธิมา
4
2
รัฐประศาสนศาสตร์
601770192
นายอนุสรณ์ ไชยชนะ
4
3
รัฐประศาสนศาสตร์
601770223
นายสัญชัย ประจิตร
4
3
รัฐประศาสนศาสตร์
601770007
นายกฤษณะ พรหมเสน
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
601770016
นายกิตติฤทธิ์ ใจแก้ว
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
601770027
นายจาตุรงค์ เผ่ากันทะ
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
601770147
นายรัฐพล จำปา
4
2
รัฐประศาสนศาสตร์
601770155
นายวิทวัส ไชยจันดี
4
2
รัฐประศาสนศาสตร์
601770188
นางสาวหรรษมน อินต๊ะรักษา
4
3
รัฐประศาสนศาสตร์
601770208
นายกมล ไชยลังกา
4
3
รัฐประศาสนศาสตร์
611770039
นายณัฐพล กรรมกร
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770047
นายนพดล ฟองวารินทร์
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770054
นายพัฒนพงศ์ โกละวงค์
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770067
นายสุธีมนต์ สุภาษร
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770158
นางสาวเมริศา เจริญผล
3
3
รัฐประศาสนศาสตร์
621770044
นายนฤสรณ์ นามวงศ์
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
621770111
นายชิษณุชา ใบอุบล
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
621770130
นายสราวุฒิ ไชยทิศ
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
621770146
นางสาวพิราวรรณ จันทร์ขาว
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
621770151
นายสรัลวุธ สมศรี
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
631770116
นางสาวธมนวรรณ กิจสิงห์
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์
631770136
นางสาววิลาวัลย์ คงสมกาย
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์
631770047
นายอลงกรณ์ เขียวงาม
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์
631770117
นายธราดล เมืองมูล
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์
611770075
นายอภิสิทธิ์ ไชยสถาน
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
601770085
นางสาวธรรญาลักษณ์ พรมเมือง
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
601770103
นายปฐมพร ปงชาคำ
4
2
รัฐประศาสนศาสตร์
621777014
นางสาวทริกา คำปัน
2
1
การปกครองท้องถิ่น
601770116
นางสาวพลอยไพลิน แก้วนิลตา
4
2
รัฐประศาสนศาสตร์
601770066
นางสาวณัฐพร พรมเมือง
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
601777052
นางสาวปรียาภรณ์ สุขเกษม
4
3
การปกครองท้องถิ่น
601777012
นายกิตติยากร มาทอง
4
1
การปกครองท้องถิ่น
601777016
นายจิรายุ อิทธิยา
4
1
การปกครองท้องถิ่น
601777069
นายภูริทัต สุภา
4
1
การปกครองท้องถิ่น
631770113
นายญาณภัทร กรพาโชค
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์
621770029
นายณัฐกิตติ์ สุปัน
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
581770523
นางสาวธัญจิรา พลทิพย์
6
2
รัฐประศาสนศาสตร์
601770133
นางสาวภัทราพร วงค์ยะ
4
2
รัฐประศาสนศาสตร์
601770046
นางสาวชลิตา ปันสอน
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
601770109
นางสาวปัณฑารีย์ ปัญญาทิพย์
4
2
รัฐประศาสนศาสตร์
601777008
นายการันต์ชัย คำสุรันทร์
4
3
การปกครองท้องถิ่น
611770098
นางสาวเบญจรงค์ โสภี
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
601777116
นางสาวอังครารัตน์ เป็งนันท์
4
2
การปกครองท้องถิ่น
611770014
นายภานุพงษ์ อินปา
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
601770031
นางสาวจุฑาทิพย์ สมควร
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
601770032
นางสาวจุฑามาศ ปันคำ
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
601770150
นายวงศกร สุวรรณิเวศ
4
2
รัฐประศาสนศาสตร์
601770212
นางสาวฐาปนี สุขยิ่ง
4
3
รัฐประศาสนศาสตร์
631770141
นายภูดนัย น้ำพี้
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์
611770142
นางสาวน้ำเพชร เทพทอง
3
3
รัฐประศาสนศาสตร์
601777041
นายนครินทร์ อินธิ
4
1
การปกครองท้องถิ่น
601770113
นางสาวพรทิพย์ ปานแก้วรัศมี
4
2
รัฐประศาสนศาสตร์
601770118
นางสาวพัชรพร กาละพวก
4
2
รัฐประศาสนศาสตร์
611770194
นายภานุวัฒน์ บุญธรรม
3
3
รัฐประศาสนศาสตร์
631770091
นางสาวรัชนีกร สุทธวงค์
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์
611770111
นางสาวรัตนา ชุ่มใจ
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
621777052
นายศิริเฉลิม ศรีพรม
2
1
การปกครองท้องถิ่น
631770039
นางสาวสุนันทา พรหมเผ่า
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์
631770077
นายธนาศักดิ์ แจ้งสว่าง
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์
601770065
นายณัฐนนท์ จันทวัง
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
601770202
นางสาวอัญชรินทร์ กุศล
4
3
รัฐประศาสนศาสตร์
601770206
นางสาววรรณวลี วิฐาน
4
3
รัฐประศาสนศาสตร์
621770004
นายกฤษฎา ยะแสง
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
621770006
นายก่อเขต ทนันไชย
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
631770148
นายกิตติกร สิทธิยศ
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์
631777041
นายเจตชฎา พิมพล
1
1
การปกครองท้องถิ่น
601770098
นางสาวนันท์นภัส สลีอ่อน
4
2
รัฐประศาสนศาสตร์
611770096
นางสาวนรีกานต์ พิชวงค์
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
611770095
นายธราเทพ ชาวส้าน
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
601770014
นายกำจร มนต์คีรีทอง
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770037
นางสาวณัชชา ถามูล
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770071
นายหัสดินทร์ ยะจา
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
601777114
นางสาวอริยา ริคั๊วะ
4
2
การปกครองท้องถิ่น
621770168
นายโกวิทย์ นิลคำ
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
631770134
นายพงศธร ขวัญทอง
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์
601777084
นายวันพญา เชื้อเมืองพาน
4
2
การปกครองท้องถิ่น
601777123
นางสาวอรุณวรรณ วงค์ตันกาศ
4
2
การปกครองท้องถิ่น
601777126
นายชมพล จวงเงิน
4
2
การปกครองท้องถิ่น
621770002
นางสาวกมลชนก มะโนแสน
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
631770086
นายพีระพล พรหมอินทร์
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์
601770076
นายทิวากร มหาวัน
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
601777097
นางสาวศุภลักษณ์ อุนจะนำ
4
1
การปกครองท้องถิ่น
601777127
นายศุภกฤต ทิพเนตร
4
2
การปกครองท้องถิ่น
601777014
นายคมสันต์ มาทอง
4
1
การปกครองท้องถิ่น
601777101
นางสาวสิริวิมล ชัยวิเชียร
4
3
การปกครองท้องถิ่น
631770095
นายวีรเดช เรือนคำจันทร์
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์
571770419
นายวรพรต ไชยยานะ
7
4
รัฐประศาสนศาสตร์
601770170
นายศุภากร รังษี
4
3
รัฐประศาสนศาสตร์
601777022
นายชนะ ดรุณรัศมี
4
3
การปกครองท้องถิ่น
611770053
นางสาวเปมิกา ฟองมณี
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770091
นางสาวจินตนา คำหล้า
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
621770058
นางสาวพิมผกา ธิดา
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
621770065
นางสาวมัชฌิมา โปธาคำ
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
631770152
นายศุขวงศ์ ไชยะ
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์
601777055
นายจีรภัทร์ ภัทร์ธรรมณัฐ
4
3
การปกครองท้องถิ่น
611770013
นายพิเชษฐ์ ศรีวิชัย
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770049
นางสาวนรินทร์ทิพย์ ติคำ
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770152
นางสาวอลิสา เหล็กแก้ว
3
3
รัฐประศาสนศาสตร์
621770017
นางสาวจิรัฐิติกาล กาปินะ
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
621770018
นางสาวจิราพัชร คำปัญญา
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
631777027
นายธีรเทพ แซ่หาง
1
1
การปกครองท้องถิ่น
621770136
นายพสธร ธัญญาโกศล
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
591777066
นายธาราดล อินพรม
5
2
การปกครองท้องถิ่น
631770007
นายจักรินทร์ ยาวิละ
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770156
นางสาวทายิกา เมืองมูล
3
3
รัฐประศาสนศาสตร์
601777080
นางสาววรรณา มะโนรส
4
3
การปกครองท้องถิ่น
621777062
นายวิทวัส แซ่ว่าง
2
1
การปกครองท้องถิ่น
601770153
นายวัชระพงค์ โพธิ
4
2
รัฐประศาสนศาสตร์
591770166
นายชนุดร เต๋จ๊ะ
5
3
รัฐประศาสนศาสตร์
601777029
นายณัฐวุฒิ กันวี
4
1
การปกครองท้องถิ่น
601770070
นายเตชณัฐ ถาติ๊บ
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
601770154
นางสาววิจิตรา สุวรรณา
4
2
รัฐประศาสนศาสตร์
611770165
นางสาวนิพาดา โคคร
3
3
รัฐประศาสนศาสตร์
611770166
นายวราดร นามะยอม
3
3
รัฐประศาสนศาสตร์
631770011
นางสาวณัฐธิดา ไชยประมูล
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์
601770119
นายพัชรพล จันแก้ว
4
2
รัฐประศาสนศาสตร์
611770150
นายอนิวัฒน์ อินทนนท์
3
3
รัฐประศาสนศาสตร์
601770115
นางสาวพรรษมน โยสุยะ
4
2
รัฐประศาสนศาสตร์
611770046
นายธีรเดช วงค์จันทร์เสือ
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770101
นายประสารกิจ กันทะเรือน
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
611770113
นางสาวคุณกร บุญทา
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
611770118
นายภูมิภัทร อัศวพัฒนสกุล
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
611770130
นางสาวอภิญญา ใจตุ่น
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
621770010
นางสาวเกสรา เชื้อเมืองพาน
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
621770080
นางสาวศุพัชรินทร์ สิงห์แก้ว
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
621770084
นางสาวสโรชา กิจสุภา
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
621770121
นายพีระศักดิ์ ซื่อกำเนิด
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
621777004
นายกิตติภพ นะถา
2
1
การปกครองท้องถิ่น
621777033
นายอานนท์ เชื้อเมืองพาน
2
1
การปกครองท้องถิ่น
631770028
นางสาวพิทยารัตน์ กันทอน
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์
631770036
นางสาวศัญชนี ท้าวคำ
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์
631770044
นายอนันท์ อุปเส็น
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์
631770075
นายธนกฤต เจริญชัย
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์
631770119
นางสาวเบญญาภา อิ่นติ๊บ
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์
631770127
นายศราวุธ ปินตานาง
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์
631777002
นางสาวเกตศิณี ตาฟู
1
1
การปกครองท้องถิ่น
631777003
นางสาวเกศรินทร์ เมืองมูล
1
1
การปกครองท้องถิ่น
631777007
นางสาวมัลลิกา ธรรมเสน
1
1
การปกครองท้องถิ่น
631777015
นางสาวธนิษฐา มิวงศ์
1
1
การปกครองท้องถิ่น
631777044
นางสาวธิดาพร รอดสีเสน
1
1
การปกครองท้องถิ่น
631777045
นางสาวลักขณา ยะปิ๋ว
1
1
การปกครองท้องถิ่น
601770137
นายภานุรัตน์ แสนงามเมือง
4
2
รัฐประศาสนศาสตร์
601770164
นางสาวศศิภา ขาหอม
4
3
รัฐประศาสนศาสตร์
601770184
นางสาวสุภาณี เชื้อเมืองพาน
4
3
รัฐประศาสนศาสตร์
601777107
นายสุภกิต ทิพย์รุ่งเรื่อง
4
1
การปกครองท้องถิ่น
601777108
นางสาวสุมินตรา นิลวัน
4
2
การปกครองท้องถิ่น
611770168
นายสยุมภู ไชยอ้าย
3
3
รัฐประศาสนศาสตร์
611770199
นางสาวสุปรียา ใจแก้ว
3
3
รัฐประศาสนศาสตร์
601777124
นายนัทธพงศ์ แสนศิริ
4
2
การปกครองท้องถิ่น
601777039
นางสาวธิดารัตน์ ปวนสิงห์
4
3
การปกครองท้องถิ่น
601770011
นางสาวกัณฐิกา แก้วใหม่
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770203
นางสาวกัญญารัตน์ ชัยวงศ์
3
3
รัฐประศาสนศาสตร์
621770104
นายรติชัย เม่นแต้ม
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
601770086
นางสาวธัญนิชา ธิตา
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770019
นางสาวศุภกานต์ ฟักแก้ว
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770088
นายคมกริช ขจรกลาง
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
621777034
นายอานนท์ รำไพ
2
1
การปกครองท้องถิ่น
631777036
นายภูวนาท ดวงต๋า
1
1
การปกครองท้องถิ่น
611770016
นางสาววันเพ็ญ ศิริวรรณ
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
591770033
นายชินดนัย หน่อหล้า
5
1
รัฐประศาสนศาสตร์
601777050
นายปรัชญา เขียวใจ
4
1
การปกครองท้องถิ่น
611770018
นางสาวศศิธร หมั่นใจ
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770134
นางสาวกัลยารัตน์ ยานะ
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
611770135
นายกิติชัย คำทะ
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
621770049
นางสาวปรียาภัทร อุดอ้าย
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
621770072
นายเรืองเดช ผันแก้ว
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
621770110
นายชลสิทธิ์ คะดีเวียง
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
631770108
นายภูวฤทธิ์ เขจร
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์
631777013
นายไชยวัฒน์ บุญอิน
1
1
การปกครองท้องถิ่น
631770126
นายวิษณุ ยอดมณีกาญจน์
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์
601770075
นายทินวัฒน์ เมืองคำ
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770025
นางสาวกัณณิกา สุจะดา
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770032
นางสาวจันทกานต์ วงศ์ใหญ่
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
621770051
นางสาวปวีณ์นุช บรรจง
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
631770058
นางสาวจินตภัทธ์ อุปทิ
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์
631770137
นางสาวณิชนันท์ เวียนรอบ
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์
631777006
นายนลธวัช สารมา
1
1
การปกครองท้องถิ่น
611770160
นางสาวธิติกานต์ จันทร์ติ๊บแก้ว
3
3
รัฐประศาสนศาสตร์
631770120
นายพงศ์ภัค มุตะกาศ
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์
631770111
นางสาวจิรัชยา เวียงลอ
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์
601770004
นางสาวกรรณิการ์ อินต๊ะจัง
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
601770183
นางสาวสุพีระยา สุนันสา
4
3
รัฐประศาสนศาสตร์
601770219
นางสาวพรสุดา อินต๊ะจัง
4
3
รัฐประศาสนศาสตร์
591777242
นางสาวสุรีรัตน์ เจริญสุข
5
4
การปกครองท้องถิ่น
611770034
นางสาวชลินดา ปะกิระณา
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
621777042
นางสาวนภัสกร มะโน
2
1
การปกครองท้องถิ่น
621777057
นางสาวสุดารัตน์ สวิหนิ
2
1
การปกครองท้องถิ่น
601777064
นายพีรชัย คนกล้า
4
1
การปกครองท้องถิ่น
601777043
นายนภัสกร ถิ่นหลวง
4
3
การปกครองท้องถิ่น
621777007
นางสาวชลนิการ รักษา
2
1
การปกครองท้องถิ่น
601777024
นางสาวชัญญานุช ทองสุข
4
3
การปกครองท้องถิ่น
631770059
นางสาวกัญญาณัฐ ใจหมั้น
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์
631770097
นายศุภสัณห์ เทพกอม
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์
631770098
นายศุภสิน เทพกอม
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์
611770044
นายธัญวุฒิ สุวรรณรัตน์
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770122
นายสรวิชญ์ เม่อเข่อ
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
601770211
นางสาวชญานิษฐ์ ภาพโพธิ์
4
3
รัฐประศาสนศาสตร์
601770008
นางสาวกัญชณัฐ ศรีบุญเป็ง
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
621770150
นางสาวรุ่งนภา โยธานันท์
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
621777046
นางสาวเมจิรา ชมเชย
2
1
การปกครองท้องถิ่น
621770147
นางสาวมัณฑิตา รักพงษ์
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
601777073
นางสาวรัตนาพร จันทโฆษ
4
1
การปกครองท้องถิ่น
601777046
นางสาวน้ำทิพย์ เจนใจ
4
1
การปกครองท้องถิ่น
621770116
นายเนรมิต เสริมใหม่
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
601770187
นายโสภณัฐ สุขนุกูล
4
3
รัฐประศาสนศาสตร์
631770133
นายโชติพัฒน์ รวมสุข
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์
601777115
นางสาวอลิสา มณีวงค์
4
2
การปกครองท้องถิ่น
621770157
นางสาวกมลลักษณ์ กุณะรินทร์
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
631770135
นางสาวพรชิตา อินสองใจ
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์
631770102
นางสาวสุวนันท์ บรรพตพัฒนา
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์
601777103
นายสุเชาว์ เดือนกลาง
4
1
การปกครองท้องถิ่น
611770010
นางสาวปราณชนก จินะสาม
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
631770115
นายธนากร กัลษิต
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์
631770132
นายอิทธิพล ปฤษฏี
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์
631777034
นายสุทธินัย จุฬะเพชร
1
1
การปกครองท้องถิ่น
621770123
นายภาณุวัฒน์ มาแก้ว
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
621770132
นายวุฒิชัย เชื้อเมืองพาน
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
611770112
นายรุจิภาส ปันทะยม
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
611770159
นายรัชชานนท์ พรมวงศ์
3
3
รัฐประศาสนศาสตร์
611770028
นางสาวกุลณัฐ ชำนาญการ
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770179
นางสาวณัฐกานต์ พิชัยยา
3
3
รัฐประศาสนศาสตร์
621770011
นายจตุโชค นวลกำแหง
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
621770019
นางสาวจุฑามินทร์ ผดุงโกเม็ด
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
621770119
นายพรชัย ไชยทน
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
621770131
นายสุภเวช จันดา
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
621777009
นายณฐวัฒน์ ปันทะยม
2
1
การปกครองท้องถิ่น
631770029
นางสาวพิมพ์พิมล สมบูรณ์
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์
631770140
นายวีรวัฒน์ จันระวัง
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์
631777038
นายณัฐวัฒน์ ยอดสุวรรณ์
1
1
การปกครองท้องถิ่น
631770103
นางสาวอรยา ธรรมวงค์
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์
631770071
นายดวงเฉลิม จุฬะ
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์
631770074
นายธนกฤต จันแก่น
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์
591777094
นายบัญชา เสนาวงศ์
5
2
การปกครองท้องถิ่น
621770127
นายศตวรรษ จันต๊ะคาด
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
601770071
นายเตชินท์ โนวิชัย
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
601770096
นายนัทธพงศ์ กันแก้ว
4
2
รัฐประศาสนศาสตร์
601770214
นายณัฐพล ภูมิดอนชิต
4
3
รัฐประศาสนศาสตร์
601777011
นายกิตติพงศ์ ไกลถิ่น
4
1
การปกครองท้องถิ่น
621777043
นางสาวเบญจรัตน์ คำมา
2
1
การปกครองท้องถิ่น
631770019
นางสาวธนิสร หัวนา
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์
631777019
นายศิวกร ไกลถิ่น
1
1
การปกครองท้องถิ่น
611770109
นายมงคลศักดิ์ บัวติ๊บ
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
601770073
นางสาวทัดดาว รังวัด
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
631770035
นายวิภูชัย กลิ่นหอม
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์
581770147
นายธนดล คำใส
6
3
รัฐประศาสนศาสตร์
601777065
นายพุฒิพงศ์ ต่างใจ
4
1
การปกครองท้องถิ่น
601777089
นางสาววิลาสินี อิ่นคำ
4
1
การปกครองท้องถิ่น
611770069
นางสาวสุวิภา ประเสริฐสังข์
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
611770084
นางสาวเกษมณี ศรีจันทร์
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
611770139
นางสาวธิดารัตน์ เทียวชัยภูมิ
3
3
รัฐประศาสนศาสตร์
611770149
นางสาวสกุลทิพย์ กันทะสอน
3
3
รัฐประศาสนศาสตร์
621770085
นายสิทธิโชค งามเริง
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
621770105
นางสาวกมลฉัตร คำพรม
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
621770133
นายวิศรุทธิ์ กันทะเนตร
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
621777018
นายธีรภัทร คำคง
2
1
การปกครองท้องถิ่น
621777019
นายธีรภัทร์ อินทร์กิ่ง
2
1
การปกครองท้องถิ่น
621777028
นายวัฒนา เชื้อคำลือ
2
1
การปกครองท้องถิ่น
621777036
นายเฉลิมพล หายทุกข์
2
1
การปกครองท้องถิ่น
621777051
นายวิศรุจ กันชัย
2
1
การปกครองท้องถิ่น
631770006
นางสาวจตุพร ภูมิประมาณ
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์
631770033
นางสาววิภาดา ดอกสน
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์
631770138
นายสุภนัย จวบประสพ
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์
631770054
นายฐิติศักดิ์ อิ่นคำ
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์
601770201
นางสาวอัจฉรา ก้อนสุลิน
4
3
รัฐประศาสนศาสตร์
621770129
นายสรชัช ขันคำ
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
571770143
นายณัฐกานต์ ปินนะ
7
2
รัฐประศาสนศาสตร์
631770060
นายกันตภณ ขานเพราะ
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์
611770171
นางสาวกัณฐิกา สุมัชชา
3
3
รัฐประศาสนศาสตร์
631770144
นายกิตติภัฏ พรมเมือง
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์
601777078
นายวรณัฏฐ์ศรา เงินสัจจา
4
3
การปกครองท้องถิ่น
601770106
นางสาวปภัสสร เงินสัจจา
4
2
รัฐประศาสนศาสตร์
601770126
นายพิษณุ ยาวิชัย
4
2
รัฐประศาสนศาสตร์
601777047
นายนุตจิพงษ์ โปธิปัน
4
1
การปกครองท้องถิ่น
611770086
นายเขมทัศน์ แก้วบุญเป็ง
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
611770188
นายสุรเดช สถิตย์ธนากุล
3
3
รัฐประศาสนศาสตร์
621770064
นายภูมินทร์ มหาลือ
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
621777038
นายญาณวรุตม์ วัฒนารักษ์สกุล
2
1
การปกครองท้องถิ่น
631770090
นางสาวรจนา แสงคำลือ
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์
631770105
นางสาวไอยรา เทพคำ
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์
631777016
นางสาวเบญจวรรณ์ หมื่นเงิน
1
1
การปกครองท้องถิ่น
621770149
นางสาวเมธินี วงศ์ษา
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
611770052
นางสาวปาณิสรา สุทธวงษ์
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
601777007
นางสาวกาญจนา อินทะจักร
4
1
การปกครองท้องถิ่น
621770098
นางสาวอังคนา ลือแปง
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
601770024
นายคงคา กรุณา
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
601770141
นายภูมินทร์ ยางยุทธ์
4
2
รัฐประศาสนศาสตร์
601770243
นางสาวน้ำฝน อำพันธ์
4
3
รัฐประศาสนศาสตร์
621770087
นางสาวสุชาวดี แซ่หวัง
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
631770050
นางสาวอุรัสยา ปินทรายมูล
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์
631770062
นางสาวจิราภรณ์ ชุมภูศรี
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์
631770066
นางสาวชาลินี นารินรักษ์
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์
631770068
นางสาวณัฐณิชา ตุ้ยสุวรรณ
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์
631770109
นายพัชชานันท์ ธรรมวงค์
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์
631770034
นางสาววิภาดา น้อยหมอ
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์
631770114
นายธนวัฒน์ จิตตะยะโสธร
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์
601770067
นายณัฐพล จะเป็ง
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
601770100
นายบุญญฤทธิ์ ศรีทองสุก
4
2
รัฐประศาสนศาสตร์
601770186
นายเสรีภาพ สุคนธสิทธิ์
4
3
รัฐประศาสนศาสตร์
611770126
นายสุรเดช ยศเรืองศักดิ์
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
601770140
นายภาสกรณ์ คำมูล
4
2
รัฐประศาสนศาสตร์
601777017
นายจิราวุฒิ บุญผาสุข
4
3
การปกครองท้องถิ่น
601777021
นายเฉลิมชนม์ กันเคลื่อน
4
3
การปกครองท้องถิ่น
601777062
นายพิทักษ์พงศ์ ใจสุข
4
3
การปกครองท้องถิ่น
601777112
นายอภิสิทธิ์ ชัยคะนิน
4
3
การปกครองท้องถิ่น
601777118
นายอานนท์ อินทะโน
4
3
การปกครองท้องถิ่น
611770161
นางสาววัชรินทร์ การินทา
3
3
รัฐประศาสนศาสตร์
621777015
นางสาวทิพย์อักษร ภูแสง
2
1
การปกครองท้องถิ่น
621777040
นายนพกิจ ทำของดี
2
1
การปกครองท้องถิ่น
621777071
นางสาวจุฬีภรณ์ ประชามอญ
2
1
การปกครองท้องถิ่น
631777001
นางสาวกรรณิการ์ จันทร์แก้ว
1
1
การปกครองท้องถิ่น
611770017
นายวิทยา มโนสมบัติ
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
621770083
นายสรจักร ดวงมะโน
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
621770114
นายธีรดนย์ ยอดคำ
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
631777033
นายศิวกร กลิ่นทุม
1
1
การปกครองท้องถิ่น
591777180
นางสาวสุภาพร แปงด้วง
5
3
การปกครองท้องถิ่น
601770040
นางสาวชนิตา นาระต๊ะ
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
601770077
นายทิศวากร วงษาสนธิ์
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
601770146
นายรัฐพล ค้าแก้ว
4
2
รัฐประศาสนศาสตร์
601770161
นายวีระยุทธ ปูชัย
4
2
รัฐประศาสนศาสตร์
601770169
นางสาวศุภรัตน์ ยอดถี
4
3
รัฐประศาสนศาสตร์
601777019
นางสาวเจนอักษร ไชยมงคล
4
3
การปกครองท้องถิ่น
611770007
นางสาวทิพวรรณ อินกลัด
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770024
นายกฤตนัย เรือนคำ
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770036
นางสาวญาสุมินทร์ หมอกเหมย
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770078
นางสาวอริศรา หลวงแสง
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
611770173
นางสาวกัญญารัตน์ บัวย้อย
3
3
รัฐประศาสนศาสตร์
621770020
นางสาวจุไรรัตน์ สิงห์ตื้อ
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
621770046
นางสาวนิรมล บุญมานอก
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
621770061
นายภาคภูมิ ลือเรื่อง
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
621770161
นายชินวัตร์ หลวงเป็ง
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
631770014
นายณัฐวัตร พัฒนอุดมกิต
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์
631770045
นางสาวอมรรัตน์ กองอินทร์
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์
631770053
นางสาวปัญญดา รักดี
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์
631770083
นางสาวปิยฉัตร ไชยราช
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์
631770087
นางสาวภัสชลิตา สายบัว
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์
631770093
นายวทัญญู ละครวงษ์
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์
631770104
นางสาวเอมพิกา อุตุภรณ์
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์
601770230
นายชัยณรงค์ ปันสม
4
3
รัฐประศาสนศาสตร์
601777134
นายจิณณวัตร สุขบุตร
4
2
การปกครองท้องถิ่น
601770083
นายธนากร แสนคำสอ
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
621770143
นางสาวนันธิชา พุฒภิบาลรัตน์
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
611770064
นายสัณหพิชญ์ วีระพันธ์
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
601770084
นายธรณ์ธันย์ วงศ์กา
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
601770173
นางสาวรสสุคนธ์ มหายศ
4
3
รัฐประศาสนศาสตร์
601770215
นายนนทวัฒน์ ใจจาน
4
3
รัฐประศาสนศาสตร์
601770224
นายสิริพงษ์ ใจวรณ์
4
3
รัฐประศาสนศาสตร์
601777005
นายกันท์นนท์ เวียงเก่า
4
1
การปกครองท้องถิ่น
611770094
นายธนาธรณ์ ภู่เจริญ
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
631770013
นายณัฐวัตร เขื่อนวัง
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์
631770145
นางสาวมัทนี ผัดดี
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์
621777070
นายอริย์ธัช สระสม
2
1
การปกครองท้องถิ่น
631770110
นายไกรวิชญ์ วุฒิชา
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์
631770154
นายศุภกิตติ์ กาแสน
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์
631770128
นายศิวกร วงค์สีแก้ว
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์
601770030
นางสาวจิราพร ตื้อคำ
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
621770093
นางสาวหทัยภัทร ศรีวิชา
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
631770008
นายเจษฎา สังขาว
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์
631770020
นายนพรัตน์ ต๊ะตา
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์
631770024
นายปราณชล เนียมจันทร์หอม
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์
631770030
นายภานุเดช สุริยาวงษ์
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์
631770088
นายยศชพันธ์ กันธะคำ
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์
601770125
นางสาวพิมพ์ผการัตน์ ท้าวคำแสน
4
2
รัฐประศาสนศาสตร์
601777082
นายวรวิวัฒน์ ท้าวคำแสน
4
3
การปกครองท้องถิ่น
601770176
นายสิทธิพงษ์ ดึงวะทอง
4
3
รัฐประศาสนศาสตร์
621777048
นางสาวลลิตา เพียรศรีวัชรา
2
1
การปกครองท้องถิ่น
631777035
นางสาวสุภา คำมู
1
1
การปกครองท้องถิ่น
601777144
นางสาววราภรณ์ ปฏิสิขัง
4
2
การปกครองท้องถิ่น
611770059
นางสาวมัลลิกา มณีแก้ว
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770076
นางสาวอมรเมรี ประพิศ
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
621770154
นางสาวสุรัตนา ดีมาก
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
621770165
นางสาวครองขวัญ พิชิตเดช
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
631770003
นายเกียรติภูมิ อู๋อ่อน
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์
631770065
นางสาวจุรีภรณ์ ศรีวิลัย
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์
631770084
นายปิยะฉัตร บุญทา
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์
631777004
นายไชยวัฒน์ ภิญโญ
1
1
การปกครองท้องถิ่น
631777023
นายกล้าณรงค์ วงศ์เพ็ญ
1
1
การปกครองท้องถิ่น
591777253
นายเจษฎา สุภาฤทธิ์
5
4
การปกครองท้องถิ่น
601770107
นางสาวปรัชรี พิริยสถิตย์
4
2
รัฐประศาสนศาสตร์
611770065
นายสันติ กุ่ยแก้ว
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
601777002
นางสาวกรกนก หวู่ผะ
4
1
การปกครองท้องถิ่น
601770003
นางสาวกนกวรรณ อาจอ
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
601770091
นางสาวนราภรณ์ จะคือ
4
2
รัฐประศาสนศาสตร์
601770177
นางสาวสิรินทิพย์ เทือกจันคำ
4
3
รัฐประศาสนศาสตร์
611770103
นายปรีชา ปวงคำ
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
621770001
นางสาวกนกวรรณ์ สมสวัสดิ์
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
621770081
นายสมเกียรติ ตาหมี่
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
611770026
นายกิตติชัย คำเจริญ
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
601770069
นายณัฐวุฒิ รัตนจันทร์
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
601770102
นางสาวเบญญาภา โปธาซาง
4
2
รัฐประศาสนศาสตร์
601770163
นายศรานุวัฒน์ นุ่มวงศ์
4
3
รัฐประศาสนศาสตร์
601777093
นายศิรวิทย์ โตสุวรรณ์
4
2
การปกครองท้องถิ่น
611770189
นางสาวกันยรัตน์ ปัญญาโกญ
3
3
รัฐประศาสนศาสตร์
621770095
นายอภิสิทธิ์ แสงมณี
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
631770005
นายคณาธิป กิจมานะทรัพย์
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์
631770081
นางสาวนลินฟ้า ศากยวงศ์
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์
601777100
นางสาวสายรุ้ง ยศกันโท
4
3
การปกครองท้องถิ่น
611770057
นางสาวไพรินทร์ คุณปิ๊ก
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
621777047
นางสาวรินทร์ลัดดา แก้วตา
2
1
การปกครองท้องถิ่น
621777055
นางสาวดวงพร แก้วตา
2
1
การปกครองท้องถิ่น
601770194
นางสาวอภิญญา แปงสุธรรม
4
3
รัฐประศาสนศาสตร์
601777125
นายเจนณรงค์ ศรีสองสม
4
2
การปกครองท้องถิ่น
611770127
นางสาวหัศวลี คำจันทร์
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
621770021
นางสาวเจนจิรา พลเสนา
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
621770048
นางสาวบู้แย มาเยอะ
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
631770067
นางสาวณฤทธิญา จาติ๊บ
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์
631770069
นายณัฐดนัย เดชร่มโพธิ์ทอง
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์
631770078
นายธรรณธร หัตถผะสุ
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์
631770094
นายวัชรพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์
631770112
นางสาวชนิตรา จันธิมา
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์
601770019
นางสาวเกมิกา จันทร์กุลี
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
601777120
นางสาวอินทิรา โพธิ์ศรี
4
2
การปกครองท้องถิ่น
621770008
นางสาวกีรนา เมดาน
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
631770082
นายบวรศิริศักดิ์ สีธิ
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์
631770157
นางสาวอิงลิซสรา ธนวงศ์พิสิฐ
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์
601770053
นางสาวซาลามะ บูรณดีน
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
621777029
นางสาวศิริกานต์ สมณี
2
1
การปกครองท้องถิ่น
631777014
นางสาวธนิณี ทองอินทร์
1
1
การปกครองท้องถิ่น
601777132
นายชยุตพงค์ สุวรรณ์
4
2
การปกครองท้องถิ่น
601777027
นางสาวณัฐพร อิ่นคำ
4
3
การปกครองท้องถิ่น
621777003
นายกฤษฎิ์ วงศ์มา
2
1
การปกครองท้องถิ่น
621777041
นายนพสิทธิ์ อัศววัชรินทร์
2
1
การปกครองท้องถิ่น
631770010
นางสาวณภัศวนัน สิกขะมณฑล
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์
631770092
นางสาวลัดดาวัลย์ รัตนธนภรณ์
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์
631770096
นายวุฒิชัย สุริคิด
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์
631770125
นายวิชยนนท์ สุริคำเเดง
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์
621770033
นายณัฐวัฒน์ เมืองมา
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
631777039
นายธเนศ ทิศเอี่ยม
1
1
การปกครองท้องถิ่น
631777046
นายศุภวัทน์ กุนมา
1
1
การปกครองท้องถิ่น
631770042
นายเสฎฐวุฒิ แปงแก้ว
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์
631777037
นายศุภกิตต์ สิทธิขันแก้ว
1
1
การปกครองท้องถิ่น
611770081
นายกันตพงศ์ สามคำ
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
601770104
นางสาวปณิตตรา อุทธาสม
4
2
รัฐประศาสนศาสตร์
601770105
นางสาวปทุมวดี ท้วมเสนา
4
2
รัฐประศาสนศาสตร์
601770148
นางสาวรุ้งทิพย์ ธันยาโชติ
4
2
รัฐประศาสนศาสตร์
601777137
นายณัฐพล สุวรรณประภา
4
2
การปกครองท้องถิ่น
611770089
นายจตุรงค์ ดอนชัย
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
631770085
นางสาวพัชรินทร์ บุญพิมพ์
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์
631770139
นางสาวณัฐชนันท์ วารีจันทร์
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์
601770043
นางสาวชรินธร สมเป็ง
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
601770229
นางสาวขนิษฐา เปียงแล่
4
3
รัฐประศาสนศาสตร์
611770197
นางสาววรุณรัศ สารานพกุล
3
3
รัฐประศาสนศาสตร์
631777025
นางสาวไข่มุก กันธิยะ
1
1
การปกครองท้องถิ่น
601770130
นางสาวภณิดา เรือนคำ
4
2
รัฐประศาสนศาสตร์
601770179
นางสาวสุจัญญา กันติ๊บ
4
3
รัฐประศาสนศาสตร์
601770185
นางสาวสุมิตรา ขวัญไตรรงค์
4
3
รัฐประศาสนศาสตร์
611770003
นายฐิตินันท์ เอี่ยมกำแหง
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770106
นายเพียรชัยรัตน์ มะโนสุข
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
611770154
นายเฉลิมชัย จันทร์คำ
3
3
รัฐประศาสนศาสตร์
621770003
นางสาวกรรณิการ์ จินดามัง
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
621770014
นายจันณรงค์ แต่งตั้ง
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
631770012
นางสาวณัฐพร เจ๊ะมะสุขเกษม
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์
631770124
นายเพียบพร้อม พิจอมบุตร
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์
611770066
นายสิทธิโชติ สามศึกชัย
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
601770061
นางสาวณัฐกานต์ ราชคม
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
601770047
นายชัยภัทร์ หาญวชิระ
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770062
นายวีรวุฒิ ข้ามสาม
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
601770022
นางสาวขวัญพร เขื่อนพันธ์
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
601770193
นางสาวอภิชญา เมืองน้อย
4
3
รัฐประศาสนศาสตร์
611770123
นางสาวสลิลทิพย์ ปูแสน
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
611770163
นายถิรวัฒน์ เทียมทินกฤต
3
3
รัฐประศาสนศาสตร์
601777045
นางสาวนัฐริกา จำปาทอง
4
1
การปกครองท้องถิ่น
601777105
นางสาวสุธีรา มาอุ่น
4
3
การปกครองท้องถิ่น
611770087
นางสาวคณิตา พุฒิ
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
621777058
นายกวิน รัตนชมภู
2
1
การปกครองท้องถิ่น
601770128
นางสาวเพียงออ ศรีพันธุ์
4
2
รัฐประศาสนศาสตร์
591770022
นายจักรวาล ศรีราชา
5
1
รัฐประศาสนศาสตร์
601770166
นายศิริคุปต์ แสนดี
4
3
รัฐประศาสนศาสตร์
601770189
นายอดิเรก พลอยประเสริฐ
4
3
รัฐประศาสนศาสตร์
621770047
นางสาวบุญญารักษ์ หลงลืม
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
631777005
นายธนทรัพย์ ดอนเลย
1
1
การปกครองท้องถิ่น
631777008
นายอภิวิชญ์ มณี
1
1
การปกครองท้องถิ่น
621770139
นางสาวจันทร์จิรา เวียงโอสถ
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
621770112
นางสาวดวงกมล วิลาศรี
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
601770233
นางสาวพรพรรณ ชุมภูพันธ์
4
3
รัฐประศาสนศาสตร์
621770024
นางสาวชลดา เผ่าวัฒนวราภรณ์
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
621770079
นางสาวศิริญา กุลนา
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
631777032
นางสาววิจิตตรา มัชฌิมะเเสน
1
1
การปกครองท้องถิ่น
601777010
นายกิตตินันท์ บุญมี
4
1
การปกครองท้องถิ่น
611770097
นายนเร เมืองมี
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
621770089
นางสาวสุธินันท์ ไชยประเสริฐ
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
621770074
นางสาววรารัตน์ งอนงอก
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
611770137
นายณัฐวุฒิ ยงสุวรรณ์
3
3
รัฐประศาสนศาสตร์
601770036
นายเจษฎา ธนูหงษ์
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
621770023
นางสาวชมพูนุช ธิวรรณ
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
621770043
นางสาวนฤมล ไชยชนะ
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
631770015
นายณัฐวุฒิ ดูแฮ
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์
601770222
นายสวรรค์ วงษา
4
3
รัฐประศาสนศาสตร์
621770069
นายรัชพล พรมเทศ
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
601770017
นายกิตติศักดิ์ รับแรง
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
601770132
นางสาวภัทรสุดา จันทาพูน
4
2
รัฐประศาสนศาสตร์
601777098
นายสมรรถชัย อินปั๋น
4
1
การปกครองท้องถิ่น
601777111
นางสาวอทิตยา กองหมี
4
2
การปกครองท้องถิ่น
611770005
นางสาวณัฐชา เทพโพธา
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770011
นายปิยะพัทธ์ ปันอิยะ
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770015
นางสาววรดา อุ่นทง
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770021
นางสาวหยกมณี ศรีวิไล
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770022
นางสาวอนุธิดา ทาอภัย
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770132
นายอริญชัย แสนอุ่นเรือน
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
621777010
นางสาวณภัทรศร ทิพย์รัตน์
2
1
การปกครองท้องถิ่น
631770016
นางสาวทักษพร ตาชะโน
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์
631770025
นางสาวพนิดา ศรีคำมา
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์
631770032
นางสาวมัลลิกา บุญชัยวงค์
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์
601770182
นางสาวสุพพัตรา ป้อฝั้น
4
3
รัฐประศาสนศาสตร์
601777094
นายศุภกฤต อุ่นเรือน
4
1
การปกครองท้องถิ่น
631770063
นายจิรายุ ศรีพรม
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์
631770147
นางสาวหทัยรัตน์ มณีวรรณ์
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์
601770054
นางสาวญานิสรา ทองศรี
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770138
นางสาวทิพวัลย์ จอมสวรรค์
3
3
รัฐประศาสนศาสตร์
631770118
นางสาวธิดารัตน์ แสงสุริยันต์
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์
621770056
นางสาวพัฐสุดา สวัสดิ์นที
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
591770148
นางสาวสุพรรณี มณีวรรณ
5
3
รัฐประศาสนศาสตร์
621777026
นายพศิน สิทธิขันแก้ว
2
1
การปกครองท้องถิ่น
601770063
นายณัฐดนัย ชัยวงค์
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
601770079
นายธนนท์ชัยย์ สมควร
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
631770107
นายชายแดน จันทรฤทธิ์
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์
631770009
นางสาวชลธิชา วงค์สวัสดิ์
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์
631777009
นางสาวอรรทิวา แก้วสุข
1
1
การปกครองท้องถิ่น
581777078
นายพัชรพล ถาวงค์
6
2
การปกครองท้องถิ่น
611770133
นางสาวอาทิตยา บุดดี
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
611770169
นางสาวเพชรนภา ยานัน
3
3
รัฐประศาสนศาสตร์
621770102
นางสาวปารดา ธะนันไชย
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
631770027
นางสาวพรรณิการ์ รวมจิตร์
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์
631770106
นายเอกราช บุญเจิง
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์
591770115
นายราชรักษ์ เทพรักษา
5
2
รัฐประศาสนศาสตร์
631770146
นางสาวอัญชลิดา จันต๊ะสอน
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์
621770166
นางสาวศิริกานดา ชัยเวียง
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
621770076
นายวัชรพงษ์ พรมเกษา
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
621777022
นางสาวปาริชาต จิตรสม
2
1
การปกครองท้องถิ่น
631770046
นางสาวอรวรรณ คำมงคล
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์
631770052
นายเจษฎา ดวงแก้ว
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์
631770150
นายพลวัต ไชยสีติ๊บ
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์
611770114
นายวัฒนพล หอมมาก
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
621770015
นางสาวจิรนุช เกเย็น
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770083
นางสาวกุลพิชช์ กองเวที
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
611770120
นายสมชาย ลาภสกุลดี
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
621770041
นายนพรัตน์ ปันสิน
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
621770103
นางสาวฤทัยรัตน์ เรืองเอียด
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
621770027
นางสาวญาตาวี นวลสำลี
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
621777023
นางสาวปาริชาติ ภีระบรรณ
2
1
การปกครองท้องถิ่น
631770037
นายสกรรจ์ หมื่นสมบัติ
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์
631770156
นางสาวจีรนันท์ นาใจ
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์
601770244
นางสาวณิศารัตน์ จันทาพูน
4
3
รัฐประศาสนศาสตร์
631777040
นายกรินทร์ ถาวร
1
1
การปกครองท้องถิ่น
621770037
นายชนากานต์ หมวกเครือ
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
601770234
นางสาวพัณณิตา กันทะพงค์
4
3
รัฐประศาสนศาสตร์
621770055
นายพนากร เชื้อเจ็ดตน
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
621777044
นางสาวพิรญาณ์ นาวีรัตน์
2
1
การปกครองท้องถิ่น
601770048
นายชาญณรงค์ รามสูต
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
621770045
นางสาวนันธิการ์ เซนริคำ
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
621770164
นายธนพล คำปัน
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
631770131
นายอิทธิพล บุญยะ
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์
601770190
นางสาวอทิตยา นาใจ
4
3
รัฐประศาสนศาสตร์
601770226
นางสาวสุพัตรา ซางซื่อมูล
4
3
รัฐประศาสนศาสตร์
601777051
นางสาวปรีดาวรรณ์ ปัญญาละ
4
2
การปกครองท้องถิ่น
601777085
นางสาววันเพ็ญ สุฉายา
4
2
การปกครองท้องถิ่น
601777158
นางสาวน้ำฝน ดวงมลิ
4
2
การปกครองท้องถิ่น
611770006
นายทรงวุฒิ ขัดวิชัย
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770027
นางสาวกิตติยาภรณ์ ภิรักษ์
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770038
นางสาวณัฐกานต์ บุญเพิ่ม
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770068
นางสาวสุมาลย์มาศ นันตา
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
611770181
นางสาวธัญวรัตน์ สุยะ
3
3
รัฐประศาสนศาสตร์
621770005
นายกฤษฏา จับใจนาย
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
621770007
นายกิตติพันธ์ ภิระบรรณ
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
621770013
นายจักรีพันธ์ ลืมแปง
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
621770016
นายจิรวัฒน์ รัตนพรม
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
621770034
นายณัฐวัฒน์ ร้องหมอดี
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
621770063
นายภูบดินทร์ พิกุลทอง
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
621770109
นางสาวจิรัติกุล บุญยืน
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
621770117
นางสาวนัฏฐริชา บุญรัตน์
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
621777039
นายนนทการ คำเงิน
2
1
การปกครองท้องถิ่น
621770042
นางสาวนรีกานต์ รอดเงิน
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770090
นางสาวจารุพร มานะธรรม
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
631777021
นางสาวอาเส่อ หมื่อแล
1
1
การปกครองท้องถิ่น
631777031
นางสาวลัดดา มาเยอะ
1
1
การปกครองท้องถิ่น
601770026
นายจักรี อภิสุนทรกุล
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
601777119
นางสาวอำพร แชหมื่อ
4
2
การปกครองท้องถิ่น
621770097
นางสาวอรภา อภิสุนทรกุล
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
601770112
นางสาวพรชิตา อินต๊ะ
4
2
รัฐประศาสนศาสตร์
601777076
นางสาวรุ่งทิวา ขจรสันติชัย
4
1
การปกครองท้องถิ่น
621770155
นางสาวอนิสา เลิศราวี
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
601777147
นายเศรษฐวิทย์ มณีพรหม
4
2
การปกครองท้องถิ่น
611770125
นางสาวสุมินตรา ยศเมือง
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
611770157
นายภานุวัฒน์ เครือวงค์
3
3
รัฐประศาสนศาสตร์
631770004
นายขจรศักดิ์ โนปัน
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์
631770155
นางสาวศิริวิมล สมณี
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์
631777012
นางสาวชนิดา สุภาวงค์
1
1
การปกครองท้องถิ่น
631770101
นายสุพรรณธกาล พรมประเสริฐ
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์
601770025
นายจักรพงษ์ พรหมปัญญา
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
621777059
นายธีรพัฒน์ อินต๊ะหล้า
2
1
การปกครองท้องถิ่น
631777028
นายธีระภัทร กันธิยะ
1
1
การปกครองท้องถิ่น
601777095
นายศุภกิตต์ ตะต้องใจ
4
3
การปกครองท้องถิ่น
631770130
นายอรชุน ชุ่มมงคล
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์
601777036
นายธนายุทธ คำอุ่น
4
1
การปกครองท้องถิ่น
621770094
นายอภิรัตน์ ก๋าใจ
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
621770156
นายอภิชาติ มาลัย
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
611770116
นางสาววิรากานต์ อามอ
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
621770031
นางสาวณัฐธิดา เชี่ยวชาญ
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
601777035
นายธนัท สุวรรณกูล
4
1
การปกครองท้องถิ่น
631777024
นายเกษมศักดิ์ ดวงนิตย์
1
1
การปกครองท้องถิ่น
621777002
นางสาวกรรวี การาบินา
2
1
การปกครองท้องถิ่น
601777072
นางสาวรัญชิดา ทำลึก
4
3
การปกครองท้องถิ่น
611770004
นางสาวณัฏฐนิชา ศรีคำหน้อย
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770012
นางสาวพลอยไพลิน ย่องคอย
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
621770062
นายภานุวัฒน์ ยานะสิทธิ์
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
621770096
นางสาวอรทัย ใจเเก้ว
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
631770002
นางสาวกัลยกร ชัยโย
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์
601770191
นายอนุรักษ์ โปทามูล
4
3
รัฐประศาสนศาสตร์
601777086
นายวิทวัส สุนโย
4
3
การปกครองท้องถิ่น
611770206
นายเอกราช วุฒิ
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
621770120
นางสาวพัชรินทร์ ไชยกิจ
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
601777109
นางสาวสุวรรณา โกมลโรจน์รัศมี
4
2
การปกครองท้องถิ่น
601777092
นางสาวศศิโสม วงษา
4
3
การปกครองท้องถิ่น
621770009
นางสาวกุลณัฐ ยาสมุทร
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
581770119
นายณัฐพงษ์ พันธ์งาม
6
2
รัฐประศาสนศาสตร์
601770068
นายณัฐพล พรมเมือง
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
621770052
นางสาวปินชาณ์ เดชาวาศน์
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770124
นางสาวสุพรรณี มาเหลา
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
631770143
นายเอกศักดิ์ แก้วทา
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์
631770057
นางสาวจันทร์ญา นามยี่
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์
631777011
นายชนม์วริศว์ ต้นแก้ว
1
1
การปกครองท้องถิ่น
601777152
นายณภัทร สัมพันธสิทธิ์
4
2
การปกครองท้องถิ่น
611770110
นางสาวรติพรรณ รุจิระมานนท์
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
611770119
นายสมชาติ กรรมมา
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
611770040
นายณัฐิวุฒิ กสินัง
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770008
นายธีรพัฒน์ กันทะลา
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770033
นางสาวจินตนา ชัยยะ
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770061
นายวิรัชญ์ ชัยวงค์สี
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
631770142
นายภาณุพงศ์ ขันคำ
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์
591777166
นายสมเพชร โค้วตระกูล
5
3
การปกครองท้องถิ่น
601770033
นางสาวเจนจิรา จันโจ๊ก
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
601770122
นางสาวพิมผกา ปิยะพร้าว
4
2
รัฐประศาสนศาสตร์
601777049
นายเบญจพล เผ่าเจริญโยธิน
4
1
การปกครองท้องถิ่น
601777054
นางสาวปิยะมาศ เรือนคำใจ
4
3
การปกครองท้องถิ่น
601777059
นางสาวพัชรพร จันทาพูน
4
3
การปกครองท้องถิ่น
601777079
นางสาววรนุช ใจวงค์
4
3
การปกครองท้องถิ่น
601777083
นางสาววริษา โพธินาม
4
3
การปกครองท้องถิ่น
601777104
นางสาวสุทธิดา ทนทา
4
3
การปกครองท้องถิ่น
601777110
นางสาวเสาวลักษณ์ อ่อนประสงค์
4
1
การปกครองท้องถิ่น
601777113
นางสาวอรัญญา สุวรรณจันทร์รัสมี
4
3
การปกครองท้องถิ่น
611770042
นางสาวทิพย์ ศรีนวล
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770045
นายธารินทร์ ธัญญศิริ
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770058
นายภัควา จันต๊ะคาด
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770073
นายอดิศักดิ์ สุยะฟู
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
611770092
นายญาณานนท์ ยอดคำ
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
611770100
นายปฏิพล วงค์ใหญ่
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
611770131
นางสาวอรจิรา วีรศิริกุล
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
621770012
นายจักรกฤษ วงค์ใหญ่
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
621770030
นางสาวณัฐชญา กาศแก้ว
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
621770038
นางสาวธนาวรรณ ชิมะราช
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
621770057
นายพิเชษฐ์ ชัยวรรณะ
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
621770068
นางสาวรจนา โสภาสาย
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
621770075
นางสาววริศรา ก้างออนตา
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
621770126
นางสาววนิดา ศรีโสภา
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
621777032
นางสาวสุพรรษา ลี้พงษ์กุล
2
1
การปกครองท้องถิ่น
631770001
นายก้องเกียรติ วงค์ใหญ่
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์
631770018
นางสาวทิพย์สุดา เลื่อมใส
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์
631770021
นางสาวนริศรา เรือนคำจันทร์
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์
631777022
นางสาวกานดา ไทยใหญ่
1
1
การปกครองท้องถิ่น
631777042
นางสาวกัญญาวี อินบุญ
1
1
การปกครองท้องถิ่น
621770101
นางสาวศศิกานต์ ปัญญา
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
601770094
นางสาวนลพรรณ อินตารักษา
4
2
รัฐประศาสนศาสตร์
621770090
นางสาวนลินทิพย์ สุอินทร์
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
631770076
นางสาวธนัชพร อินทะรัตน์
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์
601770180
นางสาวสุชานาถ พุดเกิด
4
3
รัฐประศาสนศาสตร์
611770031
นายจักรี ทองชัย
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
621770050
นางสาวปวีณ์ธิดา สืบสาย
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
631770129
นายเศรษฐสิทธิ์ สุวรรณเศรษฐ์
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์
621777016
นายธนพล ลุงจาย
2
1
การปกครองท้องถิ่น
621777056
นางสาวพัทธนันท์ จันต๊ะมูล
2
1
การปกครองท้องถิ่น
631770089
นายยุทธชัย คุ้มกันนาน
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์
601770060
นายณัฏฐากร หัสกิจ
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
621770091
นายสุรพศ ตู
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
601770018
นายกิติพันธุ์ ปงเทพ
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
601770044
นายชลชาติ ขันธ์เสน
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
601770080
นายธนพงษ์ นาขยัน
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
601770110
นายพงศ์พล มันตะโก
4
2
รัฐประศาสนศาสตร์
601770129
นายภควา แก้วนา
4
2
รัฐประศาสนศาสตร์
601770160
นายวีระพล วงค์กาเม็ง
4
2
รัฐประศาสนศาสตร์
601770203
นายอัฐพงษ์ แก้วสืบ
4
3
รัฐประศาสนศาสตร์
601770220
นายภานุพงศ์ ถาริน
4
3
รัฐประศาสนศาสตร์
601777018
นางสาวจุฑามาศ อิมะนันทน์
4
3
การปกครองท้องถิ่น
601777090
นายพัชร์นวรรธน์ ใจวงค์
4
3
การปกครองท้องถิ่น
601777106
นางสาวสุพิชญา ลังก๋าแก้ว
4
3
การปกครองท้องถิ่น
601777117
นางสาวอาทิตยา อ้ายดิบ
4
2
การปกครองท้องถิ่น
611770020
นายสรศักดิ์ สวณา
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770048
นายนรินทร์ อินต๊ะเอ้ย
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770051
นางสาวน้ำเพ็ชร ขันคำ
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
621770118
นางสาวปาริฉัตร แดงทำดี
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
621770128
นายศักรินทร์ ยาวิระ
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
621770138
นางสาวกาญจนาศิริ เรือนวงค์
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
621777001
นางสาวกมณฑ์พัชญ์ วันจะก๋า
2
1
การปกครองท้องถิ่น
621777027
นางสาวภัทธิราพร ท้าวลาน
2
1
การปกครองท้องถิ่น
621777053
นางสาวสริตา สมนา
2
1
การปกครองท้องถิ่น
631770149
นายธนกฤต ใจเย็น
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์
631770151
นายวิวัฒน์ อินต๊ะวิชัย
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์
631777029
นายประพัทธ์พงศ์ อนุรักษ์สกุลศรี
1
1
การปกครองท้องถิ่น
601770114
นางสาวพรปวีณ์ ทามณี
4
2
รัฐประศาสนศาสตร์
611770029
นายคมสันต์ พรหมถา
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770074
นางสาวอภิชญา ลังกาตุง
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
631770049
นางสาวอำไพ สระสม
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์
601777071
นายรัชพล คำวัง
4
2
การปกครองท้องถิ่น
sanliurfa escort canakkale escort eskisehir escort afyon escort balikesir escort sivas escort rize escort sinop escort usak escort trabzon escort
bahissenin bahissenin
supertotobet
1xbet 1xbet bahisno 1 bahsegel slot oyna ecopayz güvenilir bahis siteleri canlı bahis siteleri iddaa marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis restbet canlı skor süperbahis mobilbahis