ระบบฐานข้อมูลนักศึกษา สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ


รหัสนักศึกษาชื่อ-สกุล
ชั้นปี
หมู่เรียน
สาขาวิชา
641778008
นางสาวรุจิรา ปัญญาน้อย
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641778007
นางสาวเปมิกา อ่อนสี
1
1
การเมืองการปกครอง
641778006
นางสาวเบญญทิพย์ พงษ์จีน
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641778005
นายธนกฤษณ์ สิงหนาท
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641778004
นายชีวภาพ เสาร์จันทร์
1
1
การเมืองการปกครอง
641778003
นายธีรธาดา ตาคำ
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641778002
นายก้องภพ สิงห์กาศ
1
1
การเมืองการปกครอง
641778001
นายณัฐพล โคกกระเทียม
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641777050
นายอัยการ จันทร์สอน
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
641777049
นางสาวกฤติยา ปวงรังษี
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
641777048
นายนฤทธิ์ รุ่งแสงสกุลเลิศ
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
641777047
นางสาวอริสา วิชัยรัตน์
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
641777046
นางสาวภิณญดา ใหม่กาศ
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
641777045
นายปฐพี สุขสำราญ
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
641777043
นางสาวสุชาดา คำมอย
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
641777042
นายธนาคาร คำภีระ
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
641777041
นายศุภชัย ศรีชัยบาน
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
641777040
นายพีรพัฒน์ วงศ์วัฒนะ
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
641777039
นายนนทนัตถ์ เยเซาะ
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
641777038
นายสุวรรณ จันต๊ะคาด
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
641777037
นายอนาวิล ยอดธง
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
641777036
นางสาวณัฐติยา บำเหน็ด
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
641777035
นายเกียรติเพชร สุขทรัพย์
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
641777034
นางสาวสุวนันท์ สีมาฤทธิ์
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
641777033
นายศุภวิชญ์ วงศ์ธนะบูรณ์
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
641777032
นายเสรี มณีวรรณ์
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
641777031
นายณัฐวุฒิ เหมนิหมัด
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
641777030
นายสหพัฒน์ ไชยยศ
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
641777029
นางสาวจรรยารัตน์ อิ่นใจ
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
641777028
นางสาวนวลฉวี นาคือ
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
641777027
นางสาวชุติกาญจน์ อุดแหน้น
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
641777026
นายพัชรพล เชิงดอย
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
641777025
นางสาวสุภาภรณ์ ศรีคำปัน
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
641777024
นางสาวสุทาทิพย์ ปิงใจ
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
641777023
นางสาวสุชัญษา พุทธจันทร์
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
641777022
นายศุภเชษฐ์ ทาบุญ
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
641777021
นายศรายุทธ แสงศรี
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
641777020
นายวันพญา สุนันต๊ะ
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
641777019
นายวัชรวิทย์ ภาคภูมิ
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
641777018
นายวรกฤษณ์ วรพิศาล
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
641777017
นายฤทธิภูมิ กอมณี
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
641777016
นายเมธวุฒิ สุขวันมา
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
641777015
นางสาวมนธิรา เกติโคตร
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
641777013
นางสาวเปรมณิการ์ อุปละ
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
641777012
นางสาวเบญจวรรณ อมรศักดิ์สวัสดิ์
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
641777011
นายธนนันท์ พันธ์ทอง
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
641777010
นายกฤษดา งามเมือง
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
641777009
นายวัฒนากร คำแสน
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
641777008
นายอัครพนธ์ คำบุรี
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
641777007
นางสาวศรัณญพร สำราญดี
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
641777005
นางสาวพนาวรรณ พรหมพนัส
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
641777004
นายประสิทธิ์ โปธาเบี้ยว
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
641777003
นางสาวฐิตินันท์ ฟูเฟือง
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
641777002
นางสาวจิราวรรณ์ ปันคำ
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
641770139
นายวุฒิชัย เชื้อเมืองพาน
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770138
นายศุภกานต์ พรมพินิจ
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770137
นายสิริวัตร ชอบจิต
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770136
นายภคิรินทร์ สอนใจ
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770135
นางสาวนพมาศ บุญเจิง
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770134
นายศตวรรษ แทบท้าว
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770133
นางสาวสกุลกาญจน์ สุยะแก้ว
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770132
นายฐานวัฒน์ พิชญานิธิวัฒน์
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770131
นางสาวศศินา ใจธรรม
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770130
นายนิติธร ปัญญาบุญ
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770129
นายศาสดา สมใจ
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770128
นางสาวพชรรัตน์ สร้างสุข
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770127
นายณัฐวัตร อุตตา
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770126
นางสาววริศรา เทียมสา
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770125
นางสาวชฎาภรณ์ อ้อยหวาน
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770124
นางสาวหมีหมวย หม่อโป๊กู่
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770123
นายปฏิมากร สาคร
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770122
นายนิติวัฒน์ ทำธง
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770121
นายฐติพรรณ์ วงษ์ศรีเสวตร์
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770120
นางสาวจิราภรณ์ คันทะมูล
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770119
นายวชิรพงษ์ ธิชาญ
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770118
นางสาวเมธาวี จันระนัน
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770117
นายมนตรี มณีขัติ
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770115
นางสาวชลธิชา ชลรินทร์
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770114
นายกฤษนที แก้วรากมุข
1
1
การเมืองการปกครอง
641770112
นางสาวอาทิตยา อินต๊ะสอน
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770111
นายรัชพล กงฝ้าย
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770110
นางสาวพิมพ์นารา วงเวียน
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770109
นายธีระพงษ์ สาคุณ
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770107
นางสาวรักษณาลี เสารางทอย
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770106
นางสาวธิดาลักษณ์ จินดาธรรม
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770105
นางสาวอารีกุล บุญเทพ
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770104
นางสาวอัจฉรา ไหลทรทัศน์
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770103
นายวรินทร วัชรไพรงาม
1
1
การเมืองการปกครอง
641770101
นายธนายุทธ วงศ์ราช
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770100
นายวรโชติ วิญญา
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770099
นางสาวรพินท์นิภา ปาอินทร์
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770098
นายศิวกร นามเผ้า
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770097
นางสาวชาลินี ชัยชนะ
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770096
นางสาวเพ็ญนภา ชัยชนะ
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770095
นายทยาวุฒิ กมลคร
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770094
นายณัฐพล แสนเทิง
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770093
นางสาวพรวิสา เขื่อนแก้ว
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770092
นายปิรันท์ กอนแก้ว
1
1
การเมืองการปกครอง
641770091
นางสาวสุทธิดา เสาร์จันทร์
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770090
นางสาวสุชญา ไทยกุล
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770089
นางสาวอาทิตติยา ตุงคณาคร
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770088
นางสาววริศรา พงษ์คำ
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770087
นายณัฐพงษ์ มิ่งขวัญ
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770086
นางสาวหมี่แผ่ หม่อโป๊กู่
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770085
นายสงกรานต์ ปริมา
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770084
นางสาวเสาวพักตร์ สักลอ
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770083
นายภัสรศักย์ อุ่นอก
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770082
นายเทพพิทักษ์ เผ่าหอม
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770081
นายธนบดินทร์ ขันธิมา
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770080
นางสาวณัฐนันท์ แดงขา
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770079
นางสาวกมลลักษณ์ มีชำนาญ
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770078
นางสาวอาทิตยา เขื่อนเมือง
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770077
นางสาวอริสา บังวัน
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770076
นางสาวอรัญญาทิพย์ ทัพพมงคลรัตน์
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770075
นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีโพธิลี
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770073
นางสาวสุภาภรณ์ ไอ่คำ
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770072
นางสาวสุพิชชา ด้วงหวา
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770071
นางสาวสุชาวดี แสนร่ม
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770070
นายสหชัย คำแสน
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770069
นางสาวศุภมาศ ชมภูทัศน์
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770068
นางสาวศิราภรณ์ ราชบุญยืน
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770067
นายวุฒิพงศ์ สุทธเนตร
1
1
การเมืองการปกครอง
641770066
นายวิศรุต ปิจอุด
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770065
นายวิธวินท์ หินใหญ่
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770064
นายวรฤทธิ์ สุขพินิจ
1
1
การเมืองการปกครอง
641770063
นายวรภัทร บุญเรือง
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770061
นายโรมรัน เอลาวัลย์
1
1
การเมืองการปกครอง
641770060
นายรัฐพงษ์ ขัดทา
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770059
นายรัชพล จำรูญรัตน์
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770058
นายเมธัส ศรีชะอุ่ม
1
1
การเมืองการปกครอง
641770057
นายมั่นเล็ก ตาสังข์
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770056
นายภูสิทธิ์ อุตมะ
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770055
นายภาณุ ทองสมจา
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770054
นายภาคิน มั่นนุช
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770052
นางสาวพรธีรา แก้วดวงแสง
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770051
นายบวรวิชญ์ ยอดโนชัย
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770050
นางสาวน้ำทิพย์ กันทะ
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770049
สามเณรนันทวัฒน์ ไชยสุริยงค์
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770047
นายธัญธร เอมโอช
1
1
การเมืองการปกครอง
641770046
นายธนชัย ยะรินทร์
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770045
นายธนกร อวนขวัญแก้ว
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770044
นายณัฐวัฒน์ บุญจันทร์
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770043
นายณัฐกานต์ เมืองนะศรี
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770042
นายไชยา โกเมนรัตน์กุล
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770041
นายชลชาติ พิมพ์ทอง
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770040
นางสาวฉัตราภรณ์ ทิพย์พิมวงค์
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770038
นางสาวจีรวรรณ จันทร์กระจ่าง
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770037
นายเกียรติศักดิ์ แสงจันทร์
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770036
นางสาวกิ่งกาญจน์ มณีฉาย
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770035
นายกัสกร แสงอาทิตย์
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770034
นางสาวกลิ่นผกา สมศรี
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770033
นายกฤตวัน กันติศิลป์
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770032
นางสาวธนัชญา สุภารัตน์
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770031
นางสาวธัญชนก กาใจ
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770029
นางสาวสุภานัน ไชยวงศ์ทอน
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770028
นางสาวอัลญาดา อาดำ
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770027
นายอภิเดช พรมชัย
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770026
นางสาวเหมือนฝัน โกสุโท
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770025
นางสาวหิรัญญา ชัยชมภู
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770024
นางสาวสุทธิดา ตาวงค์
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770022
นางสาวศิริประภา สุขคล้าย
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770021
นางสาวศราวรรณ์ ไชยรัตน์
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770020
นางสาววันวิสาข์ เหล่าโคตร
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770019
นางสาววัช​ราภรณ์​ ผลงาม
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770018
นางสาววชิรญาณ์ บรรพตพัฒนา
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770017
นางสาวรินลดา แปงเมือง
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770016
นางสาวมณฑกานต์ มาหล้า
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770015
นายภูมิใจ ยศสอน
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770014
นางสาวภัคจิรา บุดดี
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770013
นางสาวพีระพรรณ์ แก้วแปงจันทร์
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770012
นายพีรพล แสนอุดม
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770011
นายพีรนันท์ ใจเหล็ก
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770010
นายพินิจ ชุ่มอรัญสายวารี
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770009
นางสาวพิชญ์สินี เกตุจำปา
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770008
นางสาวธัญวรัตน์ ต๊ะรังษี
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770007
นายไตรวัฒน์ วงค์แก้ว
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770006
นางสาวณัฏฐณิชา เทียมตา
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770005
นางสาวญาสินี เขตสมุทร
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770004
นางสาวชลธิชา ยาใจ
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770002
นางสาวกานต์ธิดา นวลคำ
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
641770001
นางสาวกัญญาณัฐ การสุข
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
631777045
นางสาวลักขณา ยะปิ๋ว
2
1
การปกครองท้องถิ่น
631777044
นางสาวธิดาพร รอดสีเสน
2
1
การปกครองท้องถิ่น
631777042
นางสาวกัญญาวี อินบุญ
2
1
การปกครองท้องถิ่น
631777040
นายกรินทร์ ถาวร
2
1
การปกครองท้องถิ่น
631777039
นายธเนศ ทิศเอี่ยม
2
1
การปกครองท้องถิ่น
631777038
นายณัฐวัฒน์ ยอดสุวรรณ์
2
1
การปกครองท้องถิ่น
631777037
นายศุภกิตต์ สิทธิขันแก้ว
2
1
การปกครองท้องถิ่น
631777036
นายภูวนาท ดวงต๋า
2
1
การปกครองท้องถิ่น
631777035
นางสาวสุภา คำมู
2
1
การปกครองท้องถิ่น
631777034
นายสุทธินัย จุฬะเพชร
2
1
การปกครองท้องถิ่น
631777032
นางสาววิจิตตรา มัชฌิมะเเสน
2
1
การปกครองท้องถิ่น
631777031
นางสาวลัดดา มาเยอะ
2
1
การปกครองท้องถิ่น
631777030
นางสาวพรชิษา ตั้งขจรเกียรติ
2
1
การปกครองท้องถิ่น
631777029
นายประพัทธ์พงศ์ อนุรักษ์สกุลศรี
2
1
การปกครองท้องถิ่น
631777028
นายธีระภัทร กันธิยะ
2
1
การปกครองท้องถิ่น
631777027
นายธีรเทพ แซ่หาง
2
1
การปกครองท้องถิ่น
631777025
นางสาวไข่มุก กันธิยะ
2
1
การปกครองท้องถิ่น
631777023
นายกล้าณรงค์ วงศ์เพ็ญ
2
1
การปกครองท้องถิ่น
631777022
นางสาวกานดา ลลิกิจสกุล
2
1
การปกครองท้องถิ่น
631777021
นางสาวอาเส่อ หมื่อแล
2
1
การปกครองท้องถิ่น
631777019
นายศิวกร ไกลถิ่น
2
1
การปกครองท้องถิ่น
631777016
นางสาวเบญจวรรณ์ หมื่นเงิน
2
1
การปกครองท้องถิ่น
631777015
นางสาวธนิษฐา มิวงศ์
2
1
การปกครองท้องถิ่น
631777014
นางสาวธนิณี ทองอินทร์
2
1
การปกครองท้องถิ่น
631777012
นางสาวชนิดา สุภาวงค์
2
1
การปกครองท้องถิ่น
631777009
นางสาวอรรทิวา แก้วสุข
2
1
การปกครองท้องถิ่น
631777008
นายอภิวิชญ์ มณี
2
1
การปกครองท้องถิ่น
631777007
นางสาวมัลลิกา ธรรมเสน
2
1
การปกครองท้องถิ่น
631777005
นายธนทรัพย์ ดอนเลย
2
1
การปกครองท้องถิ่น
631777004
นายไชยวัฒน์ ภิญโญ
2
1
การปกครองท้องถิ่น
631777003
นางสาวเกศรินทร์ เมืองมูล
2
1
การปกครองท้องถิ่น
631777002
นางสาวเกตศิณี ตาฟู
2
1
การปกครองท้องถิ่น
631777001
นางสาวกรรณิการ์ จันทร์แก้ว
2
1
การปกครองท้องถิ่น
631770156
นางสาวจีรนันท์ นาใจ
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
631770155
นางสาวศิริวิมล สมณี
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
631770154
นายศุภกิตติ์ กาแสน
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
631770152
นายศุขวงศ์ ไชยะ
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
631770149
นายธนกฤต ใจเย็น
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
631770146
นางสาวอัญชลิดา จันต๊ะสอน
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
631770145
นางสาวมัทนี ผัดดี
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
631770144
นายกิตติภัฏ พรมเมือง
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
631770143
นายเอกศักดิ์ แก้วทา
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
631770141
นายภูดนัย น้ำพี้
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
631770140
นายวีรวัฒน์ จันระวัง
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
631770138
นายสุภนัย จวบประสพ
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
631770137
นางสาวณิชนันท์ เวียนรอบ
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
631770136
นางสาววิลาวัลย์ คงสมกาย
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
631770135
นางสาวพรชิตา อินสองใจ
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
631770133
นายโชติพัฒน์ รวมสุข
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
631770132
นายอิทธิพล ปฤษฏี
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
631770131
นายอิทธิพล บุญยะ
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
631770130
นายอรชุน ชุ่มมงคล
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
631770128
นายศิวกร วงค์สีแก้ว
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
631770127
นายศราวุธ ปินตานาง
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
631770126
นายวิษณุ ยอดมณีกาญจน์
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
631770125
นายวิชยนนท์ สุริคำเเดง
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
631770124
นายเพียบพร้อม พิจอมบุตร
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
631770120
นายพงศ์ภัค มุตะกาศ
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
631770119
นางสาวเบญญาภา อิ่นติ๊บ
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
631770118
นางสาวธิดารัตน์ แสงสุริยันต์
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
631770117
นายธราดล เมืองมูล
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
631770116
นางสาวธมนวรรณ กิจสิงห์
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
631770115
นายธนากร กัลษิต
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
631770113
นายญาณภัทร กรพาโชค
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
631770111
นางสาวจิรัชยา เวียงลอ
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
631770110
นายไกรวิชญ์ วุฒิชา
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
631770109
นายพัชชานันท์ ธรรมวงค์
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
631770108
นายภูวฤทธิ์ เขจร
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
631770107
นายชายแดน จันทรฤทธิ์
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
631770106
นายเอกราช บุญเจิง
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
631770104
นางสาวเอมพิกา อุตุภรณ์
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
631770103
นางสาวอรยา ธรรมวงค์
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
631770102
นางสาวสุวนันท์ บรรพตพัฒนา
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
631770101
นายสุพรรณธกาล พรมประเสริฐ
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
631770099
นางสาวสไรรา เอื้อพีระพัฒนา
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
631770098
นายศุภสิน เทพกอม
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
631770097
นายศุภสัณห์ เทพกอม
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
631770095
นายวีรเดช เรือนคำจันทร์
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
631770094
นายวัชรพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
631770093
นายวทัญญู ละครวงษ์
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
631770091
นางสาวรัชนีกร สุทธวงค์
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
631770089
นายยุทธชัย คุ้มกันนาน
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
631770088
นายยศชพันธ์ กันธะคำ
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
631770087
นางสาวภัสชลิตา สายบัว
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
631770086
นายพีระพล พรหมอินทร์
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
631770085
นางสาวพัชรินทร์ บุญพิมพ์
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
631770084
นายปิยะฉัตร บุญทา
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
631770082
นายบวรศิริศักดิ์ สีธิ
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
631770081
นางสาวนลินฟ้า ศากยวงศ์
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
631770078
นายธรรณธร หัตถผะสุ
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
631770077
นายธนาศักดิ์ แจ้งสว่าง
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
631770076
นางสาวธนัชพร อินทะรัตน์
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
631770074
นายธนกฤต จันแก่น
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
631770071
นายดวงเฉลิม จุฬะ
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
631770069
นายณัฐดนัย เดชร่มโพธิ์ทอง
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
631770068
นางสาวณัฐณิชา ตุ้ยสุวรรณ
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
631770067
นางสาวณฤทธิญา จาติ๊บ
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
631770066
นางสาวชาลินี นารินรักษ์
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
631770065
นางสาวจุรีภรณ์ ศรีวิลัย
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
631770063
นายจิรายุ ศรีพรม
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
631770062
นางสาวจิราภรณ์ ชุมภูศรี
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
631770060
นายกันตภณ ขานเพราะ
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
631770059
นางสาวกัญญาณัฐ ใจหมั้น
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
631770058
นางสาวจินตภัทธ์ อุปทิ
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
631770057
นางสาวจันทร์ญา นามยี่
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
631770056
นายนันทพงศ์ ราคะใจ
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
631770054
นายฐิติศักดิ์ อิ่นคำ
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
631770053
นางสาวปัญญดา รักดี
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
631770052
นายเจษฎา ดวงแก้ว
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
631770050
นางสาวอุรัสยา ปินทรายมูล
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
631770049
นางสาวอำไพ สระสม
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
631770048
นางสาวอัจจิมา มาลัยวัลย์
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
631770047
นายอลงกรณ์ เขียวงาม
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
631770046
นางสาวอรวรรณ คำมงคล
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
631770045
นางสาวอมรรัตน์ กองอินทร์
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
631770044
นายอนันท์ อุปเส็น
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
631770039
นางสาวสุนันทา พรหมเผ่า
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
631770037
นายสกรรจ์ หมื่นสมบัติ
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
631770036
นางสาวศัญชนี ท้าวคำ
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
631770034
นางสาววิภาดา น้อยหมอ
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
631770033
นางสาววิภาดา ดอกสน
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
631770032
นางสาวมัลลิกา บุญชัยวงค์
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
631770030
นายภานุเดช สุริยาวงษ์
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
631770029
นางสาวพิมพ์พิมล สมบูรณ์
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
631770028
นางสาวพิทยารัตน์ กันทอน
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
631770027
นางสาวพรรณิการ์ รวมจิตร์
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
631770025
นางสาวพนิดา ศรีคำมา
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
631770024
นายปราณชล เนียมจันทร์หอม
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
631770021
นางสาวนริศรา เรือนคำจันทร์
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
631770020
นายนพรัตน์ ต๊ะตา
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
631770019
นางสาวธนิสร หัวนา
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
631770018
นางสาวทิพย์สุดา เลื่อมใส
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
631770016
นางสาวทักษพร ตาชะโน
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
631770015
นายณัฐวุฒิ ดูแฮ
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
631770014
นายณัฐวัตร พัฒนอุดมกิต
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
631770013
นายณัฐวัตร เขื่อนวัง
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
631770011
นางสาวณัฐธิดา ไชยประมูล
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
631770010
นางสาวณภัศวนัน สิกขะมณฑล
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
631770009
นางสาวชลธิชา วงค์สวัสดิ์
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
631770008
นายเจษฎา สังขาว
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
631770007
นายจักรินทร์ ยาวิละ
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
631770006
นางสาวจตุพร ภูมิประมาณ
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
631770005
นายคณาธิป กิจมานะทรัพย์
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
631770002
นางสาวกัลยกร ชัยโย
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
631770001
นายก้องเกียรติ วงค์ใหญ่
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
621777073
นางสาวพุทธพร กลางไพร
3
1
การปกครองท้องถิ่น
621777072
นางสาววชิรญาณ์ ใจมา
3
1
การปกครองท้องถิ่น
621777071
นางสาวจุฬีภรณ์ ประชามอญ
3
1
การปกครองท้องถิ่น
621777065
นางสาวนาราภัทร สักลอ
3
1
การปกครองท้องถิ่น
621777062
นายวิทวัส แซ่ว่าง
3
1
การปกครองท้องถิ่น
621777059
นายธีรพัฒน์ อินต๊ะหล้า
3
1
การปกครองท้องถิ่น
621777058
นายกวิน รัตนชมภู
3
1
การปกครองท้องถิ่น
621777057
นางสาวสุดารัตน์ สวิหนิ
3
1
การปกครองท้องถิ่น
621777056
นางสาวพัทธนันท์ จันต๊ะมูล
3
1
การปกครองท้องถิ่น
621777055
นางสาวดวงพร แก้วตา
3
1
การปกครองท้องถิ่น
621777053
นางสาวสริตา สมนา
3
1
การปกครองท้องถิ่น
621777052
นายศิริเฉลิม ศรีพรม
3
1
การปกครองท้องถิ่น
621777051
นายวิศรุจ กันชัย
3
1
การปกครองท้องถิ่น
621777048
นางสาวลลิตา เพียรศรีวัชรา
3
1
การปกครองท้องถิ่น
621777047
นางสาวรินทร์ลัดดา แก้วตา
3
1
การปกครองท้องถิ่น
621777046
นางสาวเมจิรา ชมเชย
3
1
การปกครองท้องถิ่น
621777044
นางสาวพิรญาณ์ นาวีรัตน์
3
1
การปกครองท้องถิ่น
621777043
นางสาวเบญจรัตน์ คำมา
3
1
การปกครองท้องถิ่น
621777042
นางสาวนภัสกร มะโน
3
1
การปกครองท้องถิ่น
621777041
นายนพสิทธิ์ อัศววัชรินทร์
3
1
การปกครองท้องถิ่น
621777040
นายนพกิจ ทำของดี
3
1
การปกครองท้องถิ่น
621777039
นายนนทการ คำเงิน
3
1
การปกครองท้องถิ่น
621777036
นายเฉลิมพล หายทุกข์
3
1
การปกครองท้องถิ่น
621777034
นายอานนท์ รำไพ
3
1
การปกครองท้องถิ่น
621777033
นายอานนท์ เชื้อเมืองพาน
3
1
การปกครองท้องถิ่น
621777032
นางสาวสุพรรษา ลี้พงษ์กุล
3
1
การปกครองท้องถิ่น
621777030
นายสรวิชญ์ สักลอ
3
1
การปกครองท้องถิ่น
621777029
นางสาวศิริกานต์ สมณี
3
1
การปกครองท้องถิ่น
621777028
นายวัฒนา เชื้อคำลือ
3
1
การปกครองท้องถิ่น
621777027
นางสาวภัทธิราพร ท้าวลาน
3
1
การปกครองท้องถิ่น
621777026
นายพศิน สิทธิขันแก้ว
3
1
การปกครองท้องถิ่น
621777023
นางสาวปาริชาติ ภีระบรรณ
3
1
การปกครองท้องถิ่น
621777022
นางสาวปาริชาต จิตรสม
3
1
การปกครองท้องถิ่น
621777021
นายปรัญชัย เสนสุวรรณ์
3
1
การปกครองท้องถิ่น
621777019
นายธีรภัทร์ อินทร์กิ่ง
3
1
การปกครองท้องถิ่น
621777018
นายธีรภัทร คำคง
3
1
การปกครองท้องถิ่น
621777016
นายธนพล ลุงจาย
3
1
การปกครองท้องถิ่น
621777015
นางสาวทิพย์อักษร ภูแสง
3
1
การปกครองท้องถิ่น
621777014
นางสาวทริกา คำปัน
3
1
การปกครองท้องถิ่น
621777013
นายณัฐวุฒิ มาสีแก้ว
3
1
การปกครองท้องถิ่น
621777010
นางสาวณภัทรศร ทิพย์รัตน์
3
1
การปกครองท้องถิ่น
621777009
นายณฐวัฒน์ ปันทะยม
3
1
การปกครองท้องถิ่น
621777007
นางสาวชลนิการ รักษา
3
1
การปกครองท้องถิ่น
621777004
นายกิตติภพ นะถา
3
1
การปกครองท้องถิ่น
621777003
นายกฤษฎิ์ วงศ์มา
3
1
การปกครองท้องถิ่น
621777002
นางสาวกรรวี การาบินา
3
1
การปกครองท้องถิ่น
621777001
นางสาวกมณฑ์พัชญ์ วันจะก๋า
3
1
การปกครองท้องถิ่น
621770168
นายโกวิทย์ นิลคำ
3
3
รัฐประศาสนศาสตร์
621770166
นางสาวศิริกานดา ชัยเวียง
3
3
รัฐประศาสนศาสตร์
621770165
นางสาวครองขวัญ พิชิตเดช
3
3
รัฐประศาสนศาสตร์
621770164
นายธนพล คำปัน
3
3
รัฐประศาสนศาสตร์
621770161
นายชินวัตร์ หลวงเป็ง
3
3
รัฐประศาสนศาสตร์
621770158
นายต่อลาภ ไชยราช
3
3
รัฐประศาสนศาสตร์
621770157
นางสาวกมลลักษณ์ กุณะรินทร์
3
3
รัฐประศาสนศาสตร์
621770156
นายอภิชาติ มาลัย
3
3
รัฐประศาสนศาสตร์
621770155
นางสาวอนิสา เลิศราวี
3
3
รัฐประศาสนศาสตร์
621770154
นางสาวสุรัตนา ดีมาก
3
3
รัฐประศาสนศาสตร์
621770151
นายสรัลวุธ สมศรี
3
3
รัฐประศาสนศาสตร์
621770150
นางสาวรุ่งนภา โยธานันท์
3
3
รัฐประศาสนศาสตร์
621770149
นางสาวเมธินี วงศ์ษา
3
3
รัฐประศาสนศาสตร์
621770148
นางสาวมุฑิตา สติหมั้น
3
3
รัฐประศาสนศาสตร์
621770147
นางสาวมัณฑิตา รักพงษ์
3
3
รัฐประศาสนศาสตร์
621770146
นางสาวพิราวรรณ จันทร์ขาว
3
3
รัฐประศาสนศาสตร์
621770143
นางสาวนันธิชา พุฒภิบาลรัตน์
3
3
รัฐประศาสนศาสตร์
621770139
นางสาวจันทร์จิรา เวียงโอสถ
3
3
รัฐประศาสนศาสตร์
621770138
นางสาวกาญจนาศิริ เรือนวงค์
3
3
รัฐประศาสนศาสตร์
621770136
นายพสธร ธัญญาโกศล
3
3
รัฐประศาสนศาสตร์
621770133
นายวิศรุทธิ์ กันทะเนตร
3
3
รัฐประศาสนศาสตร์
621770131
นายสุภเวช จันดา
3
3
รัฐประศาสนศาสตร์
621770130
นายสราวุฒิ ไชยทิศ
3
3
รัฐประศาสนศาสตร์
621770129
นายสรชัช ขันคำ
3
3
รัฐประศาสนศาสตร์
621770128
นายศักรินทร์ ยาวิระ
3
3
รัฐประศาสนศาสตร์
621770127
นายศตวรรษ จันต๊ะคาด
3
3
รัฐประศาสนศาสตร์
621770123
นายภาณุวัฒน์ มาแก้ว
3
3
รัฐประศาสนศาสตร์
621770121
นายพีระศักดิ์ ซื่อกำเนิด
3
3
รัฐประศาสนศาสตร์
621770120
นางสาวพัชรินทร์ ไชยกิจ
3
3
รัฐประศาสนศาสตร์
621770119
นายพรชัย ไชยทน
3
3
รัฐประศาสนศาสตร์
621770118
นางสาวปาริฉัตร แดงทำดี
3
3
รัฐประศาสนศาสตร์
621770117
นางสาวนัฏฐริชา บุญรัตน์
3
3
รัฐประศาสนศาสตร์
621770116
นายเนรมิต เสริมใหม่
3
3
รัฐประศาสนศาสตร์
621770114
นายธีรดนย์ ยอดคำ
3
3
รัฐประศาสนศาสตร์
621770112
นางสาวดวงกมล วิลาศรี
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
621770111
นายชิษณุชา ใบอุบล
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
621770110
นายชลสิทธิ์ คะดีเวียง
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
621770109
นางสาวจิรัติกุล บุญยืน
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
621770105
นางสาวกมลฉัตร คำพรม
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
621770104
นายรติชัย เม่นแต้ม
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
621770103
นางสาวฤทัยรัตน์ เรืองเอียด
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
621770102
นางสาวปารดา ธะนันไชย
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
621770101
นางสาวศศิกานต์ ปัญญา
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
621770098
นางสาวอังคนา ลือแปง
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
621770097
นางสาวอรภา อภิสุนทรกุล
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
621770096
นางสาวอรทัย ใจเเก้ว
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
621770095
นายอภิสิทธิ์ แสงมณี
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
621770094
นายอภิรัตน์ ก๋าใจ
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
621770093
นางสาวหทัยภัทร ศรีวิชา
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
621770091
นายสุรพศ ตู
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
621770090
นางสาวนลินทิพย์ สุอินทร์
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
621770089
นางสาวสุธินันท์ ไชยประเสริฐ
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
621770087
นางสาวสุชาวดี แซ่หวัง
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
621770085
นายสิทธิโชค งามเริง
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
621770084
นางสาวสโรชา กิจสุภา
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
621770083
นายสรจักร ดวงมะโน
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
621770081
นายสมเกียรติ ตาหมี่
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
621770080
นางสาวศุพัชรินทร์ สิงห์แก้ว
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
621770079
นางสาวศิริญา กุลนา
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
621770076
นายวัชรพงษ์ พรมเกษา
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
621770075
นางสาววริศรา ก้างออนตา
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
621770074
นางสาววรารัตน์ งอนงอก
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
621770072
นายเรืองเดช ผันแก้ว
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
621770069
นายรัชพล พรมเทศ
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
621770068
นางสาวรจนา โสภาสาย
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
621770065
นางสาวมัชฌิมา โปธาคำ
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
621770064
นายภูมินทร์ มหาลือ
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
621770063
นายภูบดินทร์ พิกุลทอง
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
621770062
นายภานุวัฒน์ ยานะสิทธิ์
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
621770061
นายภาคภูมิ ลือเรื่อง
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
621770058
นางสาวพิมผกา ธิดา
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
621770057
นายพิเชษฐ์ ชัยวรรณะ
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
621770056
นางสาวพัฐสุดา สวัสดิ์นที
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
621770055
นายพนากร เชื้อเจ็ดตน
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
621770052
นางสาวปินชาณ์ เดชาวาศน์
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
621770051
นางสาวปวีณ์นุช บรรจง
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
621770050
นางสาวปวีณ์ธิดา สืบสาย
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
621770049
นางสาวปรียาภัทร อุดอ้าย
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
621770048
นางสาวบู้แย มาเยอะ
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
621770047
นางสาวบุญญารักษ์ หลงลืม
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
621770046
นางสาวนิรมล บุญมานอก
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
621770045
นางสาวนันธิการ์ เซนริคำ
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
621770044
นายนฤสรณ์ นามวงศ์
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
621770043
นางสาวนฤมล ไชยชนะ
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
621770042
นางสาวนรีกานต์ รอดเงิน
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
621770041
นายนพรัตน์ ปันสิน
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
621770040
นายธีรพัฒน์ มาภิรมย์
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
621770038
นางสาวธนาวรรณ ชิมะราช
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
621770037
นายชนากานต์ หมวกเครือ
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
621770034
นายณัฐวัฒน์ ร้องหมอดี
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
621770033
นายณัฐวัฒน์ เมืองมา
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
621770032
นายณัฐพล อินคำปา
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
621770031
นางสาวณัฐธิดา เชี่ยวชาญ
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
621770030
นางสาวณัฐชญา กาศแก้ว
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
621770029
นายณัฐกิตติ์ สุปัน
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
621770027
นางสาวญาตาวี นวลสำลี
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
621770024
นางสาวชลดา เผ่าวัฒนวราภรณ์
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
621770023
นางสาวชมพูนุช ธิวรรณ
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
621770021
นางสาวเจนจิรา พลเสนา
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
621770020
นางสาวจุไรรัตน์ สิงห์ตื้อ
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
621770019
นางสาวจุฑามินทร์ ผดุงโกเม็ด
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
621770018
นางสาวจิราพัชร คำปัญญา
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
621770017
นางสาวจิรัฐิติกาล กาปินะ
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
621770016
นายจิรวัฒน์ รัตนพรม
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
621770015
นางสาวจิรนุช เกเย็น
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
621770014
นายจันณรงค์ แต่งตั้ง
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
621770013
นายจักรีพันธ์ ลืมแปง
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
621770012
นายจักรกฤษ วงค์ใหญ่
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
621770011
นายจตุโชค นวลกำแหง
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
621770010
นางสาวเกสรา เชื้อเมืองพาน
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
621770009
นางสาวกุลณัฐ ยาสมุทร
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
621770008
นางสาวกีรนา เมดาน
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
621770007
นายกิตติพันธ์ ภิระบรรณ
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
621770006
นายก่อเขต ทนันไชย
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
621770005
นายกฤษฏา จับใจนาย
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
621770004
นายกฤษฎา ยะแสง
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
621770003
นางสาวกรรณิการ์ จินดามัง
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
621770002
นางสาวกมลชนก มะโนแสน
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
621770001
นางสาวกนกวรรณ์ สมสวัสดิ์
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770206
นายเอกราช วุฒิ
4
2
รัฐประศาสนศาสตร์
611770203
นางสาวกัญญารัตน์ ชัยวงศ์
4
3
รัฐประศาสนศาสตร์
611770197
นางสาววรุณรัศ สารานพกุล
4
3
รัฐประศาสนศาสตร์
611770194
นายภานุวัฒน์ บุญธรรม
4
3
รัฐประศาสนศาสตร์
611770189
นางสาวกันยรัตน์ ปัญญาโกญ
4
3
รัฐประศาสนศาสตร์
611770188
นายสุรเดช สถิตย์ธนากุล
4
3
รัฐประศาสนศาสตร์
611770181
นางสาวธัญวรัตน์ สุยะ
4
3
รัฐประศาสนศาสตร์
611770179
นางสาวณัฐกานต์ พิชัยยา
4
3
รัฐประศาสนศาสตร์
611770173
นางสาวกัญญารัตน์ บัวย้อย
4
3
รัฐประศาสนศาสตร์
611770171
นางสาวกัณฐิกา สุมัชชา
4
3
รัฐประศาสนศาสตร์
611770169
นางสาวเพชรนภา ยานัน
4
3
รัฐประศาสนศาสตร์
611770168
นายสยุมภู ไชยอ้าย
4
3
รัฐประศาสนศาสตร์
611770166
นายวราดร นามะยอม
4
3
รัฐประศาสนศาสตร์
611770165
นางสาวนิพาดา โคคร
4
3
รัฐประศาสนศาสตร์
611770163
นายถิรวัฒน์ เทียมทินกฤต
4
3
รัฐประศาสนศาสตร์
611770161
นางสาววัชรินทร์ การินทา
4
3
รัฐประศาสนศาสตร์
611770160
นางสาวธิติกานต์ จันทร์ติ๊บแก้ว
4
3
รัฐประศาสนศาสตร์
611770159
นายรัชชานนท์ พรมวงศ์
4
3
รัฐประศาสนศาสตร์
611770157
นายภานุวัฒน์ เครือวงค์
4
3
รัฐประศาสนศาสตร์
611770156
นางสาวทายิกา เมืองมูล
4
3
รัฐประศาสนศาสตร์
611770154
นายเฉลิมชัย จันทร์คำ
4
3
รัฐประศาสนศาสตร์
611770152
นางสาวอลิสา เหล็กแก้ว
4
3
รัฐประศาสนศาสตร์
611770150
นายอนิวัฒน์ อินทนนท์
4
3
รัฐประศาสนศาสตร์
611770149
นางสาวสกุลทิพย์ กันทะสอน
4
3
รัฐประศาสนศาสตร์
611770146
นางสาวรัชชา สุใจบาน
4
3
รัฐประศาสนศาสตร์
611770142
นางสาวน้ำเพชร เทพทอง
4
3
รัฐประศาสนศาสตร์
611770139
นางสาวธิดารัตน์ เทียวชัยภูมิ
4
3
รัฐประศาสนศาสตร์
611770138
นางสาวทิพวัลย์ จอมสวรรค์
4
3
รัฐประศาสนศาสตร์
611770137
นายณัฐวุฒิ ยงสุวรรณ์
4
3
รัฐประศาสนศาสตร์
611770135
นายกิติชัย คำทะ
4
2
รัฐประศาสนศาสตร์
611770134
นางสาวกัลยารัตน์ ยานะ
4
2
รัฐประศาสนศาสตร์
611770133
นางสาวอาทิตยา บุดดี
4
2
รัฐประศาสนศาสตร์
611770132
นายอริญชัย แสนอุ่นเรือน
4
2
รัฐประศาสนศาสตร์
611770131
นางสาวอรจิรา วีรศิริกุล
4
2
รัฐประศาสนศาสตร์
611770130
นางสาวอภิญญา ใจตุ่น
4
2
รัฐประศาสนศาสตร์
611770128
นายอนุชา เวียงลอ
4
2
รัฐประศาสนศาสตร์
611770127
นางสาวหัศวลี คำจันทร์
4
2
รัฐประศาสนศาสตร์
611770126
นายสุรเดช ยศเรืองศักดิ์
4
2
รัฐประศาสนศาสตร์
611770125
นางสาวสุมินตรา ยศเมือง
4
2
รัฐประศาสนศาสตร์
611770124
นางสาวสุพรรณี มาเหลา
4
2
รัฐประศาสนศาสตร์
611770123
นางสาวสลิลทิพย์ ปูแสน
4
2
รัฐประศาสนศาสตร์
611770122
นายสรวิชญ์ เม่อเข่อ
4
2
รัฐประศาสนศาสตร์
611770120
นายสมชาย ลาภสกุลดี
4
2
รัฐประศาสนศาสตร์
611770119
นายสมชาติ กรรมมา
4
2
รัฐประศาสนศาสตร์
611770118
นายภูมิภัทร อัศวพัฒนสกุล
4
2
รัฐประศาสนศาสตร์
611770116
นางสาววิรากานต์ อามอ
4
2
รัฐประศาสนศาสตร์
611770114
นายวัฒนพล หอมมาก
4
2
รัฐประศาสนศาสตร์
611770113
นางสาวคุณกร บุญทา
4
2
รัฐประศาสนศาสตร์
611770112
นายรุจิภาส ปันทะยม
4
2
รัฐประศาสนศาสตร์
611770111
นางสาวรัตนา ชุ่มใจ
4
2
รัฐประศาสนศาสตร์
611770110
นางสาวรติพรรณ รุจิระมานนท์
4
2
รัฐประศาสนศาสตร์
611770109
นายมงคลศักดิ์ บัวติ๊บ
4
2
รัฐประศาสนศาสตร์
611770106
นายเพียรชัยรัตน์ มะโนสุข
4
2
รัฐประศาสนศาสตร์
611770103
นายปรีชา ปวงคำ
4
2
รัฐประศาสนศาสตร์
611770101
นายประสารกิจ กันทะเรือน
4
2
รัฐประศาสนศาสตร์
611770100
นายปฏิพล วงค์ใหญ่
4
2
รัฐประศาสนศาสตร์
611770098
นางสาวเบญจรงค์ โสภี
4
2
รัฐประศาสนศาสตร์
611770097
นายนเร เมืองมี
4
2
รัฐประศาสนศาสตร์
611770096
นางสาวนรีกานต์ พิชวงค์
4
2
รัฐประศาสนศาสตร์
611770094
นายธนาธรณ์ ภู่เจริญ
4
2
รัฐประศาสนศาสตร์
611770092
นายญาณานนท์ ยอดคำ
4
2
รัฐประศาสนศาสตร์
611770091
นางสาวจินตนา คำหล้า
4
2
รัฐประศาสนศาสตร์
611770090
นางสาวจารุพร มานะธรรม
4
2
รัฐประศาสนศาสตร์
611770089
นายจตุรงค์ ดอนชัย
4
2
รัฐประศาสนศาสตร์
611770088
นายคมกริช ขจรกลาง
4
2
รัฐประศาสนศาสตร์
611770087
นางสาวคณิตา พุฒิ
4
2
รัฐประศาสนศาสตร์
611770086
นายเขมทัศน์ แก้วบุญเป็ง
4
2
รัฐประศาสนศาสตร์
611770084
นางสาวเกษมณี ศรีจันทร์
4
2
รัฐประศาสนศาสตร์
611770083
นางสาวกุลพิชช์ กองเวที
4
2
รัฐประศาสนศาสตร์
611770081
นายกันตพงศ์ สามคำ
4
2
รัฐประศาสนศาสตร์
611770078
นางสาวอริศรา หลวงแสง
4
2
รัฐประศาสนศาสตร์
611770076
นางสาวอมรเมรี ประพิศ
4
2
รัฐประศาสนศาสตร์
611770075
นายอภิสิทธิ์ ไชยสถาน
4
2
รัฐประศาสนศาสตร์
611770074
นางสาวอภิชญา ลังกาตุง
4
2
รัฐประศาสนศาสตร์
611770073
นายอดิศักดิ์ สุยะฟู
4
2
รัฐประศาสนศาสตร์
611770071
นายหัสดินทร์ ยะจา
4
2
รัฐประศาสนศาสตร์
611770069
นางสาวสุวิภา ประเสริฐสังข์
4
2
รัฐประศาสนศาสตร์
611770068
นางสาวสุมาลย์มาศ นันตา
4
2
รัฐประศาสนศาสตร์
611770067
นายสุธีมนต์ สุภาษร
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770066
นายสิทธิโชติ สามศึกชัย
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770065
นายสันติ กุ่ยแก้ว
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770064
นายสัณหพิชญ์ วีระพันธ์
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770062
นายวีรวุฒิ ข้ามสาม
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770061
นายวิรัชญ์ ชัยวงค์สี
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770060
นายวรชัย อินคำปา
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770059
นางสาวมัลลิกา มณีแก้ว
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770058
นายภัควา จันต๊ะคาด
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770057
นางสาวไพรินทร์ คุณปิ๊ก
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770056
นายพีรพัฒน์ ธนแสงประเสริฐ
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770054
นายพัฒนพงศ์ โกละวงค์
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770053
นางสาวเปมิกา ฟองมณี
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770052
นางสาวปาณิสรา สุทธวงษ์
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770051
นางสาวน้ำเพ็ชร ขันคำ
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770049
นางสาวนรินทร์ทิพย์ ติคำ
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770048
นายนรินทร์ อินต๊ะเอ้ย
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770047
นายนพดล ฟองวารินทร์
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770046
นายธีรเดช วงค์จันทร์เสือ
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770045
นายธารินทร์ ธัญญศิริ
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770044
นายธัญวุฒิ สุวรรณรัตน์
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770042
นางสาวทิพย์ ศรีนวล
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770040
นายณัฐิวุฒิ กสินัง
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770039
นายณัฐพล กรรมกร
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770038
นางสาวณัฐกานต์ บุญเพิ่ม
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770037
นางสาวณัชชา ถามูล
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770036
นางสาวญาสุมินทร์ หมอกเหมย
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770034
นางสาวชลินดา ปะกิระณา
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770033
นางสาวจินตนา ชัยยะ
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770032
นางสาวจันทกานต์ วงศ์ใหญ่
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770031
นายจักรี ทองชัย
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770030
นายจักรกริช สัญชัย
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770029
นายคมสันต์ พรหมถา
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770028
นางสาวกุลณัฐ ชำนาญการ
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770027
นางสาวกิตติยาภรณ์ ภิรักษ์
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770026
นายกิตติชัย คำเจริญ
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770025
นางสาวกัณณิกา สุจะดา
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770024
นายกฤตนัย เรือนคำ
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770022
นางสาวอนุธิดา ทาอภัย
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770021
นางสาวหยกมณี ศรีวิไล
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770020
นายสรศักดิ์ สวณา
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770019
นางสาวศุภกานต์ ฟักแก้ว
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770018
นางสาวศศิธร หมั่นใจ
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770017
นายวิทยา มโนสมบัติ
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770016
นางสาววันเพ็ญ ศิริวรรณ
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770015
นางสาววรดา อุ่นทง
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770014
นายภานุพงษ์ อินปา
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770013
นายพิเชษฐ์ ศรีวิชัย
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770012
นางสาวพลอยไพลิน ย่องคอย
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770011
นายปิยะพัทธ์ ปันอิยะ
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770010
นางสาวปราณชนก จินะสาม
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770008
นายธีรพัฒน์ กันทะลา
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770007
นางสาวภัทรวดี อินกลัด
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770006
นายทรงวุฒิ ขัดวิชัย
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770005
นางสาวณัฐชา เทพโพธา
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770004
นางสาวณัฏฐนิชา ศรีคำหน้อย
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770003
นายฐิตินันท์ เอี่ยมกำแหง
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
611770002
นายชนม์ปกรณ์ นาคำ
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
601777139
นายนทีกานต์ จอมเชื้อ
5
2
การปกครองท้องถิ่น
601777095
นายศุภกิตต์ ตะต้องใจ
5
3
การปกครองท้องถิ่น
601770238
นายธนวัฒน์ ปายสาร
5
2
รัฐประศาสนศาสตร์
601770234
นางสาวพัณณิตา กันทะพงค์
5
3
รัฐประศาสนศาสตร์
601770222
นายสวรรค์ วงษา
5
3
รัฐประศาสนศาสตร์
601770208
นายกมล ไชยลังกา
5
3
รัฐประศาสนศาสตร์
601770155
นายวิทวัส ไชยจันดี
5
2
รัฐประศาสนศาสตร์
601770109
นางสาวปัณฑารีย์ ปัญญาทิพย์
5
2
รัฐประศาสนศาสตร์
601770016
นายกิตติฤทธิ์ ใจแก้ว
5
1
รัฐประศาสนศาสตร์
591777180
นางสาวสุภาพร แปงด้วง
6
3
การปกครองท้องถิ่น
591777066
นายธาราดล อินพรม
6
2
การปกครองท้องถิ่น
591770166
นายชนุดร เต๋จ๊ะ
6
3
รัฐประศาสนศาสตร์
591770022
นายจักรวาล ศรีราชา
6
1
รัฐประศาสนศาสตร์
581777078
นายพัชรพล ถาวงค์
7
2
การปกครองท้องถิ่น
581770119
นายณัฐพงษ์ พันธ์งาม
7
2
รัฐประศาสนศาสตร์
571770143
นายณัฐกานต์ ปินนะ
8
2
รัฐประศาสนศาสตร์