ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า สำนักวิชาบริหารรัฐกิจรหัสนักศึกษาชื่อ-สกุลเข้าศึกษาปี
ศูนย์การศึกษา
โปรแกรมวิชา
611770158
นางสาวเมริศา เจริญผล
2561
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601777158
นางสาวน้ำฝน ดวงมลิ
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
601777147
นายเศรษฐวิทย์ มณีพรหม
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
601777146
นายวิทยา เจริญพิลาศ
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
601777144
นางสาววราภรณ์ ปฏิสิขัง
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
601777137
นายณัฐพล สุวรรณประภา
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
601777134
นายจิณณวัตร สุขบุตร
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
601777132
นายชยุตพงค์ สุวรรณ์
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
601777127
นายศุภกฤต ทิพเนตร
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
601777126
นายชมพล จวงเงิน
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
601777125
นายเจนณรงค์ ศรีสองสม
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
601777124
นายนัทธพงศ์ แสนศิริ
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
601777123
นางสาวอรุณวรรณ วงค์ตันกาศ
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
601777120
นางสาวอินทิรา โพธิ์ศรี
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
601777119
นางสาวอำพร แชหมื่อ
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
601777118
นายอานนท์ อินทะโน
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
601777117
นางสาวอาทิตยา อ้ายดิบ
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
601777116
นางสาวอังครารัตน์ เป็งนันท์
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
601777115
นางสาวอลิสา มณีวงค์
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
601777114
นางสาวอริยา ริคั๊วะ
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
601777112
นายอภิสิทธิ์ ชัยคะนิน
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
601777111
นางสาวอทิตยา กองหมี
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
601777110
นางสาวเสาวลักษณ์ ธิจินะ
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
601777109
นางสาวสุวรรณา โกมลโรจน์รัศมี
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
601777108
นางสาวสุมินตรา นิลวัน
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
601777107
นายสุภกิต ทิพย์รุ่งเรือง
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
601777106
นางสาวสุพิชญา ลังก๋าแก้ว
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
601777105
นางสาวสุธีรา มาอุ่น
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
601777104
นางสาวสุทธิดา ทนทา
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
601777103
นายสุเชาว์ เดือนกลาง
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
601777101
นางสาวสิริวิมล ชัยวิเชียร
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
601777100
นางสาวสายรุ้ง ยศกันโท
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
601777098
นายสมรรถชัย อินปั๋น
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
601777097
นางสาวศุภลักษณ์ อุนจะนำ
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
601777096
นายศุภกิตถ์ คิดรักเมือง
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
601777094
นายศุภกฤต อุ่นเรือน
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
601777093
นายศิรวิทย์ โตสุวรรณ์
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
601777092
นางสาวศศิโสม วงษา
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
601777091
นายศราวุธ โปทา
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
601777090
นายพัชร์นวรรธน์ ใจวงค์
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
601777089
นางสาววิลาสินี อิ่นคำ
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
601777086
นายวิทวัส สุนโย
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
601777085
นางสาววันเพ็ญ สุฉายา
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
601777084
นายวันพญา เชื้อเมืองพาน
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
601777083
นางสาววริษา โพธินาม
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
601777082
นายวรวิวัฒน์ ท้าวคำแสน
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
601777080
นางสาววรรณา มะโนรส
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
601777079
นางสาววรนุช ใจวงค์
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
601777078
นายวรณัฏฐ์ศรา เงินสัจจา
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
601777076
นางสาวรุ่งทิวา ขจรสันติชัย
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
601777073
นางสาวรัตนาพร จันทโฆษ
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
601777072
นางสาวรัญชิดา ทำลึก
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
601777071
นายรัชพล คำวัง
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
601777069
นายภูริทัต สุภา
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
601777067
นายภัคพงศ์ เสมอใจ
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
601777065
นายพุฒิพงศ์ ต่างใจ
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
601777064
นายพีรชัย คนกล้า
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
601777062
นายพิทักษ์พงศ์ ใจสุข
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
601777059
นางสาวพัชรพร จันทาพูน
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
601777055
นายจีรภัทร์ ภัทร์ธรรมณัฐ
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
601777054
นางสาวปิยะมาศ เรือนคำใจ
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
601777052
นางสาวปรียาภรณ์ สุขเกษม
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
601777051
นางสาวปรีดาวรรณ์ ปัญญาละ
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
601777050
นายปรัชญา เขียวใจ
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
601777049
นายเบญจพล เผ่าเจริญโยธิน
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
601777047
นายนุตจิพงษ์ โปธิปัน
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
601777046
นางสาวน้ำทิพย์ เจนใจ
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
601777045
นางสาวนัฐริกา จำปาทอง
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
601777043
นายนภัสกร ถิ่นหลวง
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
601777041
นายนครินทร์ อินธิ
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
601777039
นางสาวธิดารัตน์ ปวนสิงห์
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
601777036
นายธนายุทธ คำอุ่น
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
601777035
นายธนัท สุวรรณกูล
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
601777029
นายณัฐวุฒิ กันวี
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
601777027
นางสาวณัฐพร อิ่นคำ
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
601777024
นางสาวชัญญานุช ทองสุข
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
601777022
นายชนะ ดรุณรัศมี
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
601777021
นายเฉลิมชนม์ กันเคลื่อน
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
601777019
นางสาวเจนอักษร ไชยมงคล
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
601777018
นางสาวจุฑามาศ อิมะนันทน์
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
601777017
นายจิราวุฒิ บุญผาสุข
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
601777016
นายจิรายุ อิทธิยา
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
601777014
นายคมสันต์ มาทอง
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
601777012
นายกิตติยากร มาทอง
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
601777011
นายกิตติพงศ์ ไกลถิ่น
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
601777010
นายกิตตินันท์ บุญมี
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
601777009
นายกิตติกาญจน์ บุญเทพ
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
601777008
นายการันต์ชัย คำสุรันทร์
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
601777007
นางสาวกาญจนา อินทะจักร
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
601777005
นายกันท์นนท์ เวียงเก่า
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
601777002
นางสาวกรกนก หวู่ผะ
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
601770245
นางสาวธัญพิชชา ศักดิ์ศรี
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770244
นางสาวณิศารัตน์ จันทาพูน
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770243
นางสาวน้ำฝน อำพันธ์
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770233
นางสาวพรพรรณ ชุมภูพันธ์
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770230
นายชัยณรงค์ ปันสม
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770229
นางสาวขนิษฐา เปียงแล่
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770226
นางสาวสุพัตรา ซางซื่อมูล
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770224
นายสิริพงษ์ ใจวรณ์
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770223
นายสัญชัย ประจิตร
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770221
นางสาวศิริพร วงค์ซื้อ
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770220
นายภานุพงศ์ ถาริน
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770219
นางสาวพรสุดา อินต๊ะจัง
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770215
นายนนทวัฒน์ ใจจาน
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770214
นายณัฐพล ภูมิดอนชิต
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770212
นางสาวฐาปนี สุขยิ่ง
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770211
นางสาวชญานิษฐ์ ภาพโพธิ์
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770206
นางสาววรรณวลี วิฐาน
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770203
นายอัฐพงษ์ แก้วสืบ
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770202
นางสาวอัญชรินทร์ กุศล
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770201
นางสาวอัจฉรา ก้อนสุลิน
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770195
นายอภิสิทธิ์ สาธะมา
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770194
นางสาวอภิญญา แปงสุธรรม
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770193
นางสาวอภิชญา เมืองน้อย
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770192
นายอนุสรณ์ ไชยชนะ
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770191
นายอนุรักษ์ โปทามูล
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770190
นางสาวอทิตยา นาใจ
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770189
นายอดิเรก พลอยประเสริฐ
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770188
นางสาวหรรษมน อินต๊ะรักษา
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770187
นายโสภณัฐ สุขนุกูล
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770186
นายเสรีภาพ สุคนธสิทธิ์
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770185
นางสาวสุมิตรา ขวัญไตรรงค์
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770184
นางสาวสุภาณี เชื้อเมืองพาน
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770183
นางสาวสุพีรยา สุนันสา
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770182
นางสาวสุพพัตรา ป้อฝั้น
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770180
นางสาวสุชานาถ พุดเกิด
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770179
นางสาวสุจัญญา กันติ๊บ
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770177
นางสาวสิรินทิพย์ เทือกจันคำ
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770176
นายสิทธิพงษ์ ดึงวะทอง
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770173
นางสาวรสสุคนธ์ มหายศ
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770170
นายศุภากร รังษี
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770169
นางสาวศุภรัตน์ ยอดถี
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770166
นายศิริคุปต์ แสนดี
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770164
นางสาวศศิภา ขาหอม
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770163
นายศรานุวัฒน์ นุ่มวงศ์
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770161
นายวีระยุทธ ปูชัย
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770160
นายวีระพล วงค์กาเม็ง
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770159
นางสาววิสนีย์ แก้วมหานิล
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770154
นางสาววิจิตรา สุวรรณา
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770153
นายวัชระพงค์ โพธิ
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770150
นายวงศกร สุวรรณิเวศ
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770148
นางสาวรุ้งทิพย์ ธันยาโชติ
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770147
นายรัฐพล จำปา
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770146
นายรัฐพล ค้าแก้ว
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770141
นายภูมินทร์ ยางยุทธ์
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770140
นายภาสกรณ์ คำมูล
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770137
นายภานุรัตน์ แสนงามเมือง
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770133
นางสาวภัทราพร วงค์ยะ
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770132
นางสาวภัทรสุดา จันทาพูน
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770130
นางสาวภณิดา เรือนคำ
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770129
นายภควา แก้วนา
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770128
นางสาวเพียงออ ศรีพันธุ์
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770126
นายพิษณุ ยาวิชัย
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770125
นางสาวพิมพ์ผการัตน์ ท้าวคำแสน
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770122
นางสาวพิมผกา ปิยะพร้าว
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770120
นางสาวพิชญา สุอ้าย
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770119
นายพัชรพล จันแก้ว
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770118
นางสาวพัชรพร กาละพวก
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770116
นางสาวพลอยไพลิน แก้วนิลตา
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770115
นางสาวพรรษมน โยสุยะ
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770114
นางสาวพรปวีณ์ ทามณี
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770113
นางสาวพรทิพย์ ปานแก้วรัศมี
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770112
นางสาวพรชิตา อินต๊ะ
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770110
นายพงศ์พล มันตะโก
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770108
นางสาวปองทิพย์ จันธิมา
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770107
นางสาวปรัชรี พิริยสถิตย์
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770106
นางสาวปภัสสร เงินสัจจา
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770105
นางสาวปทุมวดี ท้วมเสนา
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770104
นางสาวปณิตตรา อุทธาสม
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770103
นายปฐมพร ปงชาคำ
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770102
นางสาวเบญญาภา โปธาซาง
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770100
นายบุญญฤทธิ์ ศรีทองสุก
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770098
นางสาวนันท์นภัส สลีอ่อน
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770096
นายนัทธพงศ์ กันแก้ว
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770094
นางสาวนลพรรณ อินตารักษา
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770091
นางสาวนราภรณ์ จะคือ
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770086
นางสาวธัญนิชา ธิตา
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770085
นางสาวธรรญาลักษณ์ พรมเมือง
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770084
นายธรณ์ธันย์ วงศ์กา
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770083
นายธนากร แสนคำสอ
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770080
นายธนพงษ์ นาขยัน
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770079
นายธนนท์ชัยย์ สมควร
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770077
นายทิศวากร วงษาสนธิ์
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770076
นายทิวากร มหาวัน
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770075
นายทินวัฒน์ เมืองคำ
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770073
นางสาวทัดดาว รังวัด
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770072
นายทักษ์ดนัย มูลถา
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770071
นายเตชินท์ โนวิชัย
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770070
นายเตชณัฐ ถาติ๊บ
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770069
นายณัฐวุฒิ รัตนจันทร์
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770068
นายณัฐพล พรมเมือง
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770067
นายณัฐพล จะเป็ง
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770066
นางสาวณัฐพร พรมเมือง
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770065
นายณัฐนนท์ จันทวัง
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770063
นายณัฐดนัย ชัยวงค์
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770061
นางสาวณัฐกานต์ ราชคม
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770060
นายณัฏฐากร หัสกิจ
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770056
นางสาวฐิตารีย์ เปรมะยศวัฒน์
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770054
นางสาวญานิสรา ทองศรี
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770053
นางสาวซาลามะ บูรณดีน
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770052
นายเชี่ยวชาญ ไชยชะนะ
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770048
นายชาญณรงค์ รามสูต
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770047
นายชัยภัทร์ หาญวชิระ
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770046
นางสาวชลิตา ปันสอน
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770044
นายชลชาติ ขันธ์เสน
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770043
นางสาวชรินธร สมเป็ง
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770040
นางสาวชนิตา นาระต๊ะ
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770036
นายเจษฎา ธนูหงษ์
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770033
นางสาวเจนจิรา จันโจ๊ก
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770032
นางสาวจุฑามาศ ปันคำ
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770031
นางสาวจุฑาทิพย์ สมควร
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770030
นางสาวจิราพร ตื้อคำ
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770027
นายจาตุรงค์ เผ่ากันทะ
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770026
นายจักรี อภิสุนทรกุล
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770025
นายจักรพงษ์ พรหมปัญญา
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770024
นายคงคา กรุณา
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770022
นางสาวขวัญพร เขื่อนพันธ์
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770019
นางสาวเกมิกา จันทร์กุลี
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770018
นายกิติพันธุ์ ปงเทพ
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770017
นายกิตติศักดิ์ รับแรง
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770014
นายกำจร มนต์คีรีทอง
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770011
นางสาวกัณฐิกา แก้วใหม่
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770008
นางสาวกัญชณัฐ ศรีบุญเป็ง
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770007
นายกฤษณะ พรหมเสน
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770004
นางสาวกรรณิการ์ อินต๊ะจัง
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
601770003
นางสาวกนกวรรณ อาจอ
2560
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591777268
นางสาวจุฬารัตน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777267
นางสาวพิชชา แลเฉอ
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777266
นายพีชาพงศ์ อุดมปาละ
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777265
นายนิธิกร สถาพร
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777264
นางสาวอัญชุลี เชียงทา
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777263
นางสาวสุปราณี อันทาน
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777262
นางสาวสุทธิดา ธิน้อมธรรม
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777261
นางสาวสุภาภรณ์ นายสกุล
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777260
นางสาวกัญยณัฐ พวงพุก
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777259
นางสาวญาสุมิน อินไชย
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777258
นางสาวขวัญใจ ใจปวน
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777254
นายพิชชานนท์ จันทร์หลวง
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777253
นายเจษฎา สุภาฤทธิ์
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777252
นางสาวศิวพร วิฑูรย์
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777249
นางสาวชุติมา แก้วหล้า
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777248
นางสาวพิกุล สุพนาม
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777246
นางสาวพิกุลทอง เหล็กปัญญา
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777245
นางสาวอริสา เทพวงค์
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777242
นางสาวสุรีรัตน์ เจริญสุข
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777241
นางสาวสิริกร เกวียนเพียร
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777238
นายวุฒิชัย คำแก้ว
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777236
นางสาววนัดดา ชุมภูทัน
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777235
นางสาวลาภา สิทธิบูรณะ
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777233
นายพีระพัฒน์ พูลสงวน
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777232
นางสาวพิมพ์พันธุ์ ศิลาหลัก
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777231
นางสาวพิมพกานต์ แซ่ย่าง
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777230
นางสาวพรไพลิน วงค์ษายะ
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777229
นางสาวเบญทิพย์ ใจเหิน
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777227
นางสาวเนติมา ใคร้มุกข์
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777224
นายเดชาธร ปิงยศ
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777221
นายณัฐพงค์ คำคง
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777220
นางสาวชลธิชา อิ่นเเดง
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777218
นายเกียรติศักดิ์ กุลฉวะ
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777217
นางสาวเกวลิน มโนสมบัติ
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777210
นายทรัพย์ทวี ทามัน
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777207
นายพีรพงศ์ วงค์กุ่น
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777204
นางสาวเกวลิน อาซัง
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777203
นางสาวอาทิตยา ใจสุข
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777200
นางสาวอรญา สิทธิขันแก้ว
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777198
นางสาวอรญา คำสุข
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777197
นายอภิสิทธิ์ ยอดฝั้น
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777196
นางสาวอภิสรา ตรีพงษ์ศิลป์
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777195
นายอภิรักษ์ คันธจันทน์
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777193
นางสาวอภิญญา ติ๊บสุภา
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777192
นายอภิชัย ยวงปิน
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777191
นายอนุชา ปัญโญป้อ
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777190
นางสาวอนันตญา ปลิวมา
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777188
นายอธิชัย ใจคำแปง
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777187
นางสาวหยาดนภา สิงห์แดง
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777186
นางสาวเสาวณีย์ มณีวงค์
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777185
นายเสถียร อ้ายแปง
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777184
นายเสกสรรค์ พรมตุ้ย
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777181
นางสาวสุภาพร สุปินนะ
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777179
นางสาวสุภาพร คำแก้ว
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777178
นางสาวสุพัตรา อินต๊ะนา
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777177
นางสาวสุปรานี คำยอง
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777175
นายสุทธิศักดิ์ แสนหมี่
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777174
นายสุทธิพงศ์ หล้าใหม่
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777173
นางสาวสุดารัตน์ สมบูรณ์
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777170
นางสาวสายทอง หิรัญคำ
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777169
นางสาวสายกมล วงษ์สกุล
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777166
นายสมเพชร โค้วตระกูล
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777164
นางสาวศิลป์ศุภา แก้วปินตา
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777162
นางสาวศวิตา ปิยะกิจ
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777161
นายศักดิ์สิทธิ์ สุดตะบุตร
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777160
นายศักดิ์สยาม กาบบัว
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777158
นางสาวศศิภา ถาคำติ๊บ
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777157
นายศราวุธ กันทา
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777155
นายศรราม สิงสอน
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777150
นางสาววิจิตรา ปันตุ่น
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777149
นายวัชรินทร์ สมยานะ
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777147
นางสาววศินี ชมดวง
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777146
นางสาววริศรา คีรีแก้ว
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777145
นางสาววราลี อภิวัน
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777142
นางสาววนัสนันท์ ดวงสุวรรณ
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777141
นางสาวลัดดาวัลย์ จักรแก้ว
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777138
นายรวิพล ปีคำ
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777136
นายรณฤทธิ์ ชุมภู
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777134
นางสาวมาทินี ปัญจะจี๋
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777130
นายภาณุวัฒน์ ธิราใจ
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777128
นายภาคภูมิ วงค์ชมภู
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777127
นางสาวภัททิยา ศรีชู
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777125
นายพีระพงศ์ การปลูก
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777123
นางสาวพิมพ์สุจี พรอยแหวน
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777122
นางสาวพิมชนก บั้งเงิน
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777121
นายพิพัฒน์ สมีงาม
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777119
นางสาวพิจิตรา มะโน
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777118
นางสาวพัทราภรณ์ จันทร์จิราภิวัฒน์
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777117
นางสาวพัณณิตา จันทษร
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777114
นางสาวพัชราภรณ์ ดีขุนทด
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777113
นางสาวพัชรพร วัดจินดา
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777108
นายพงษ์ศักดิ์ จะตีก๋อย
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777106
นายพงศธร สร้อยชมภู
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777103
นางสาวปิยะพร มาตตรี
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777102
นายปิยะพงษ์ ติ๊บมา
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777101
นางสาวปาริชาติ มุ่งดี
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777100
นางสาวศศินันท์ กาบแก้ว
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777099
นางสาวปรารถนา แลใจ
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777097
นางสาวปภัสสร ใจแก้ว
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777095
นายบุญญาฤทธิ์ อินต๊ะวงค์
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777093
นายบวรทัศน์ ปินตาสาร
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777092
นายเนติธร ปัดสา
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777091
นางสาวนูรียะ ยูโซะ
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777090
นางสาวนุชนาถ วงค์ขัติย์
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777089
นางสาวนุชนาถ คำอินต๊ะ
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777088
นางสาวนิสา สมสะอาด
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777087
นางสาวนิภาพร สิทธา
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777086
นางสาวนิชมล เจริญทองกูล
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777085
นางสาวน้ำฝน ละปาน
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777084
นางสาวน้ำฝน ผกาหวล
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777081
นายนันทวัฒน์ หลวงติ๊บ
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777078
นายนันทยศ คำซาว
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777075
นางสาวนรมน นามแก้ว
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777074
นางสาวนภาพร ถนอมกิจ
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777073
นายนภดล แก้วประมูล
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777070
นายธีรพงษ์ มนต์ขลัง
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777065
นายธันวา เชี่ยวชาญ
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777064
นายธนากรณ์ นันทเสน
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777063
นายธนัญชัย ตั๋นคำ
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777062
นายธนวัฒน์ หาติ๊บ
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777057
นางสาวทิพย์สุดา เชียงทา
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777056
นายทินภัทร จงเจริญ
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777055
นางสาวทินนิกา วงค์ศรี
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777053
นายทวีศักดิ์ วิยะพร้าว
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777051
นางสาวรวีกานต์ สุยะมงคล
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777050
นายณัฐสิฐ เมืองปา
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777048
นางสาวณัฐภรณ์ ปัญจบุรี
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777047
นายณัฐพิพัฒน์ ตันเครือ
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777043
นายณัฐนนท์ สรรพสุก
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777041
นายณัฐดนัย จันทร์แก้ว
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777040
นางสาวณัฐกานต์ ปิจดี
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777039
นางสาวณัฏฐา ศักดิ์แสน
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777038
นางสาวณัชชา พลวัง
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777037
นางสาวฐานียา มะโนวงค์
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777034
นายชัยธวัช ทิพวงค์
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777033
นางสาวธัญรดา เพชรรัตน์
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777030
นายเจริญชัย ขันทะวงค์
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777029
นางสาวจุฬาลักษณ์ ราวิชัย
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777027
นางสาวจิราพร วงค์ตรอง
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777024
นางสาวจันทรัตน์ พุ่มพวง
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777023
นายคงศักดิ์ เพิงผา
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777021
นายโกเมนทร์ ปัญญา
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777019
นางสาวเกศสาริน แปงใจ
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777015
นางสาวกัลยา พิเมีย
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777014
นางสาวกัลย์สุดา บุญมี
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777011
นางสาวกฤษณา วงค์อิ่น
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777009
นายกฤษฎา อินต๊ะปัญโญ
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777008
นางสาวกมลพรรณ สมสวัสดิ์
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777007
นางสาวกนกอร คำวิชัย
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777006
นางสาวกนกวรรณ วงค์เทพ
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777005
นายกนกพล กันทาสุวรรณ์
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777004
นางสาวกนกพร รังสีนวกุล
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777002
นางสาวกณิกนันต์ ไอ่แสง
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591777001
นางสาวกชนันท์ พินิจ
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
591770180
นายศรัณย์ ภัทรเสถียรชัย
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770177
นายวราเทพ จักรมณี
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770174
นายภัทร์ธีนันท์ ศรีสวัสดิ์
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770172
นางสาวพวงชมพู ธีรกิติกร
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770171
นายพรพิษณุ เทียมแสน
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770164
นายเกียรติศักดิ์ เที่ยงสวัสดิ์
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770163
นางสาวเกวลิน ไชยชมภู
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770161
นางสาวอุษามณีย์ สีม่วง
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770160
นายอุดมทรัพย์ สบบง
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770159
นางสาวอาจารี ใจพลแสน
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770158
นายอัษฎาวุธ โลกคำลือ
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770154
นายอภิชาติ พิจจ๊ะ
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770151
นางสาวสุวิมล สรวยคำ
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770150
นางสาวสุวนันท์ วัณโณ
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770148
นางสาวสุพรรณี มณีวรรณ
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770147
นางสาวสุปราณี โพธิยะ
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770146
นางสาวสุธิดา หมื่นพัน
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770145
นางสาวสุณี แซ่ว่าง
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770141
นายสัภยา สมควร
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770138
นางสาวสรัลรัตน์ ปินใจ
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770135
นางสาวศุภกานต์ พูลกลาง
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770134
นายศุภกฤต เนตรสุวรรณ์
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770132
นางสาวศิริวิชชา ปัญญาฟู
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770131
นางสาวศิริขวัญ คนทรงแสน
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770130
นายศักรินทร์ พูนศรีโชติ
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770129
นางสาวศลิษา สว่างแสง
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770127
นางสาววิมลมาศ ราชตา
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770126
นายวิทวัส บุญสิงมา
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770125
นายวิทยา สุพรรณ์
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770119
นายวรรธนะ ภัทรนฤมล
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770118
นางสาววนิดา รินตา
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770117
นางสาวรุ่งทิวา พละสุ
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770115
นายราชรักษ์ เทพรักษา
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770114
นางสาวรัตนา มะลิแดง
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770113
นางสาวรัตติกาล เหรียญทอง
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770111
นางสาวรัชนานันท์ มาฟู
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770110
นายรณชัย วรรณศรี
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770109
นางสาวโยธิญา บุญมาวรรณ์
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770107
นางสาวมัลลิกา ปัญญาทิพย์
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770106
นายมนต์ชัย สมควร
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770105
นายภานุพงศ์ วงค์ตะวัน
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770103
นางสาวภัทรสุดา วงษาเนาว์
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770101
นางสาวภรณ์ทิพย์ สระศรีสม
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770100
นายไพชยนต์ ทาศักดิ์
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770099
นายพิสิษฐ์ สมเสียว
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770097
นางสาวพิจิตรา อะคะโล
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770094
นางสาวพวงนภา คำฟู
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770092
นางสาวพรธวัล เทียนติยะ
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770091
นายพงศธร สว่าง
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770089
นางสาวปิยะธิดา จันทนา
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770088
นางสาวปิยะกาญจน์ นามนวล
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770087
นางสาวปิยนันท์ ภูมิไสว
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770084
นางสาวปวีณา วงศ์ชัย
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770083
นายปวริศ อายุยืน
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770082
นายปฏิภาณ พุทธรักษา
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770081
นางสาวเบญจรัตน์ เดชกล้า
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770080
นายบดินทร์ สายวงค์จันทร์
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770078
นางสาวนิรารัตน์ ปันป้อง
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770077
นางสาวนิรมล วันต๊ะ
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770076
นายนิกร ดอนเงิน
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770075
นางสาวนันทิตา ขัดแก้ว
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770074
นายนันทพงษ์ เขื่อนแก้ว
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770070
นายนพดล วงศ์ชัย
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770069
นายธีรวัฒน์ จิตต๊ะ
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770068
นายธีรภัทร์ ทองอ้ม
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770067
นายธีรนัย บุญประเสริฐ
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770065
นางสาวธัญญาลักษณ์ จำคำ
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770063
นายธวัชชัย สุวรรณดี
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770062
นายธราดล ภวะภูตานนท์
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770061
นายธนาพล บัวสอน
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770060
นายธนาธิป สลีสองสม
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770058
นางสาวธนัชพร ศรีอ่อน
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770057
นายธนลักษณ์ น้อยพุฒ
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770056
นางสาวธนพร ธนอุดมเวช
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770055
นายธนโชติ มังคลาด
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770054
นายเทียนไท ห่วงศร
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770052
นางสาวทิพวรรณ์ ไชยปิน
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770051
นางสาวทิพรัตน์ ทิพย์ปัญญา
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770050
นายทินภัทร อินเตชะ
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770048
นายทรงเกียรติ กันธิกา
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770047
นายถนัดกิจ ชัยรัตน์
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770046
นายเดชาพล ประเสริฐสิน
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770044
นายณัฐพล โกมลอัศวเหมทร์
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770042
นางสาวณัฐธิดา จำรัส
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770041
นางสาวณัฐฐิยา กันทา
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770040
นางสาวณัชนก จันทร์สุข
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770039
นายณรงค์ฤทธิ์ สร้างแก้ว
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770038
นางสาวฐิติรัตน์ กันจินะ
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770035
นายโชคชัย ดวงคำ
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770033
นายชินดนัย หน่อหล้า
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770032
นายเลิศฑิพัฒน์ สมใจ
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770030
นางสาวชฎาภัทร เตชะชื่น
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770028
นายกฤตรุจ ศรีพรม
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770026
นางสาวจุฑามาศ ธงห้า
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770025
นางสาวจินดาภร เขื่อนแก้ว
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770020
นายคุณากร โนวงศ์
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770019
นายขจรยศ ปิงสุแสน
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770018
นางสาวกุลธิดา เรือนแก้ว
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770017
นายกิตติศัพท์ ชัยชนะ
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770015
นายกานต์ชนก จันต๊ะคาด
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770014
นายกาญจนโสภณ ไชยเพ็ญ
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770013
นางสาวกัลยรัตน์ เตจ๊ะน้อย
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770012
นางสาวกัลยรัตน์ จิตพยัค
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770011
นางสาวกัลยกร ติยะกว้าง
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770010
นายกฤษดา รักถิ่นฐาน
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770007
นางสาวกรรณิการ์ เลิศวิลัย
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770005
นางสาวกรรณิการ์ พรมปั๋น
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770002
นางสาวกมลลักษณ์ ศรีโพน
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
591770001
นางสาวกมลรัตน์ อินใจ
2559
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581777170
นางสาวจรัญญา คำวงศ์ษา
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
581777169
นางสาวอภิษฎา ทองคำ
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
581777168
นางสาวสุภาพร เข็มสิทธิ์
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
581777167
นางสาวสุนีย์รัตน์ สง่าสุขพิทักษ์
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
581777166
นายชยากร ปินตา
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
581777165
นายกอบศักดิ์ บุญเป็ง
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
581777161
นางสาวสุดารัตน์ นันทจุล
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
581777160
นายสิทธิพงศ์ พุทธวงค์
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
581777158
นายศุภณัฐ พรมเมือง
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
581777157
นายวิชัย นันทบวรเกียรติ
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
581777154
นายฤทธิชัย อุดเมืองคำ
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
581777151
นางสาวพนัชกร นิกรเถื่อน
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
581777150
นายเป็นหนึ่ง แสงศรีจันทร์
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
581777148
นายปรีชา คำแหงรส
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
581777145
นางสาวนันทิกานต์ จาสม
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
581777143
นายธีรสิทธ แซ่ลี
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
581777141
นายธชา วงค์ชัย
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
581777140
นางสาวทิพย์อร แสงแก้ว
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
581777135
นางสาวกรรณิการ์ สมแก้ว
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
581777134
นางสาวกนกวรรณ แสงกุหลาบ
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
581777132
นางสาวณิชฎาภรณ์ แซตูกู่
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
581777128
นายอภิเษก แซ่ลี
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
581777124
นางสาวอภิญญา ขันทะ
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
581777120
นางสาวสุวนันท์ แนบเนียร
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
581777119
นางสาวสุวนันท์ ชัยสงคราม
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
581777117
นางสาวไอยรดา สีเขียว
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
581777116
นางสาวสุพรรษา เสล็มเบิก
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
581777114
นายพศวัฒน์ สิริสาร
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
581777112
นายสกล สายวงค์คำ
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
581777110
นายศุภวัฒน์ เชียงแรง
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
581777109
นางสาวศิริอาภรณ์ ยาศรี
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
581777108
นางสาวศิรภัสสร ธัญญะ
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
581777107
นายศราวุธ จันทร์จม
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
581777104
นายศรัณยภูมิ ถาวรสันติสุข
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
581777103
นายวีรพงศ์ กูลแผ่น
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
581777102
นางสาววัชโรบล ผัดวงศ์
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
581777101
นายวราวุฒิ เรืองบุญ
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
581777099
นางสาววรางคณา โป่งคำ
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
581777096
นายวรกานต์ เป็งเขียว
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
581777094
นางสาววชิราพรรณ จินตกสิการณ์
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
581777093
นางสาวรุจาภา กลมเกลี้ยง
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
581777092
นางสาวรัตนาภรณ์ ไชยลังกา
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
581777091
นางสาวโยราภรณ์ สิทธิขันแก้ว
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
581777090
นายยามีล รัตถจิต์
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
581777089
นางสาวมินตรา นางแล
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
581777085
นายภัทรพล ดำคำ
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
581777084
นางสาวเฟื่องฟ้า ศรีครินทร์
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
581777083
นางสาวเพชรรี นาสมใจ
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
581777082
นางสาวพิมพิพา คมแก้ว
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
581777081
นางสาวพิมพา จินนาวงศ์
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
581777080
นางสาวพัฒนา ลอยละลิ้ว
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
581777079
นางสาวพัชรา หมื่นทา
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
581777076
นางสาวพรทิพย์ บุญเติม
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
581777073
นายพงศกร พรมมะ
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
581777072
นางสาวผกามาศ เชียงแรง
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
581777070
นายปิยะพงศ์ อินชน
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
581777069
นางสาวประกายทิพย์ เขื่อนคำแสน
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
581777068
นายปฏิภาณ ไอ่เย
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
581777067
นางสาวบุริมนาถ ศรีสะเมา
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
581777066
นายบรรจง ประเดิม
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
581777065
นายนิมิตร คำแคว่น
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
581777063
นางสาวนารีรัตน์ วงศ์คำมูล
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
581777061
นายนฤเบตร แสนศิริ
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
581777060
นายนราทัศน์ ใจวงศ์
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
581777056
นางสาวนพรัตน์ วิชัยคำ
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
581777055
นางสาวนพรัตน์ ต้อนรับ
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
581777049
นายธีรวุฒิ เลาสัตย์
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
581777048
นายธีรวัฒน์ บุญวัน
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
581777047
นายธีรภัทร มงมาตร
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
581777046
นางสาวธิดารัตน์ นายงาน
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
581777045
นายธัญญกิจ ศรีมูล
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
581777043
นายธนโชติ นครไธสง
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
581777042
นางสาวทิศติญา แก้วแปง
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
581777040
นางสาวตรีชฎา วรรณลักษณ์
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
581777039
นายเดชาธร เงินยืน
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
581777037
นายณัฐวุฒิ ขยันขาย
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
581777036
นางสาวณัฐรียา สติคำ
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
581777035
นางสาวณัฐมน เจริญสุข
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
581777034
นายณัฐพนธ์ ธีรยา
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
581777033
นายณัฐพงษ์ แก้วฤาชา
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
581777030
นายณัฐชานนท์ บุญเติม
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
581777029
นางสาวณัฐกานต์ โยธา
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
581777025
นายชัยรัตน์ ชุมภู
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
581777024
นายชัยธวัช แสนอุด
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
581777023
นางสาวชลธิชา ขัดเขียว
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
581777022
นางสาวชนากานต์ นางาม
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
581777021
นายเฉียบวุฒิ กุลวงค์
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
581777020
นางสาวแจ่มจันทร์ แสงเมือง
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
581777018
นายจิรกิตติ์ รวมสุข
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
581777017
นางสาวจินตนา วงค์วิริยะ
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
581777014
นางสาวจริยา พรมคำปา
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
581777013
นางสาวจริยา กุณณา
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
581777012
นางสาวขวัญฤดี กองแก้ว
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
581777011
นางสาวเกวลิน ธิบุญเรือง
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
581777010
นายกิติพันธ์ กันทะ
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
581777009
นายกิตติพงค์ อุ่นนันกาศ
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
581777002
นางสาวกมลทิพย์ ภู่พุ่ม
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
581777001
นางสาวกชกร อินต๊ะรัตน์
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
581770524
นายจิรพันธ์ ปินทรายมูล
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770521
นางสาววิมลณัฐ สุทธสม
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770520
นางสาวจีรวรรณ สรรพนามใหม่
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770519
นางสาวปนัดดา เรียนอ้าย
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770516
นายณัฐวุฒิ บุญวัง
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770510
นางสาวปฐวิกานต์ แก้วรากมุข
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770509
นางสาวสุภาพร เขื่อนธนะ
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770506
นางสาวสิรินภา ตาธิ
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770504
นายสราวุธ วันเก๋
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770503
นายสกล สมบูรณ์
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770499
นางสาวศศินันต์ ฉันทะ
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770498
นายศรุต วงเวียนทอง
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770494
นายวุฒิพงษ์ เรือนนาง
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770493
นายวีรวัฒน์ ธนะปัด
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770492
นายวิศวะ ไชยกันทะ
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770491
นางสาววาสนา เมืองมูล
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770490
นายวัฒนา มาคำ
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770489
นางสาววรินทร์ยุพา เจริญวรรณ
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770488
นายวรายุส ชุ่มวงค์
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770487
นางสาววราภรณ์ อรินทร์
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770485
นายวรวุฒิ ปัดนา
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770481
นายภูริณัฐ วงค์ชัย
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770480
นายภานุวัฒน์ อุ่นถิ่น
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770479
นายภานุเดช อุ่นถิ่น
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770478
นายภานุเดช พันธุเดช
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770477
นางสาวภานุชนารถ ทวียนต์เนรมิตร
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770474
นายชนกร เครือวงค์
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770472
นายพิชัย แสงศรีจันทร์
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770471
นางสาวพรพิมล แสงเพชร์
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770469
นางสาวปิยะธิดา อยู่พุ่ม
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770468
นางสาวปาริชาติ ยอดเมือง
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770466
นายปริญญา ชมภูนุช
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770463
นายบวรพจน์ อินต๊ะจักร์
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770457
นายธัญย์วรัตน์ สมุดกาศ
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770456
นางสาวธัญญากานต์ ชัยชนะ
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770454
นายธนากร อ่อนศรี
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770453
นายธนากร แก้วมณี
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770452
นายธนากร กิ่งก้าน
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770451
นายธนัตถ์ จักรแก้ว
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770450
นายถิรวุฒิ วงค์แก้ว
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770448
นางสาวดวงหทัย ชัยธนานันท์
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770446
นางสาวณัฐธิดา จอมคำ
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770445
นายณัฐธัญ ก้างออนตา
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770444
นายณัฐกรณ์ รักสัตย์
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770443
นางสาวณภัชกมล ใจมิภักดิ์
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770435
นางสาวเจนจิรา สังโสมา
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770434
นางสาวจุฑามาศ ไตรวิทย์เมธี
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770433
นางสาวจิราภรณ์ สมพันธ์
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770431
นางสาวจินต์จุฑา ชมเวียง
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770430
นายจรณชัย ชื่นจิต
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770429
นางสาวเครือหงค์ มหาวรรณ
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770428
นางสาวเมธาพร แลเซอ
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770426
นางสาวกุลทิยา ไชยเมือง
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770424
นายกิตติศักดิ์ บัวจำ
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770418
นายกฤตพจน์ ไชยราช
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770416
นางสาวกนกวรรณ์ อุสาใจ
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770413
นางสาวปฏิมา มงคลคลี
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770412
นายณัฐพงศ์ เพชรชัยศรี
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770411
นางสาวพิชญากร ปวนศักดิ์
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770410
นายธีรวัฒน์ ไกลถิ่น
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770409
นายจักรินทร์ แก้วบุญมา
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770408
นายลิขิต ธิวงศ์
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770407
นายศุภกิจ ชลอยเมฆ
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770406
นายเอกลักษณ์ ท้าวโยธา
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770405
นายเอกรัฐ ทองคำพันธุ์
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770404
นายเอกพงษ์ เทพรักษา
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770402
นายอิสรภาพ ผิวงาม
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770401
นางสาวอำพร เลเชอร์
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770400
นางสาวอารีรัตน์ พิเศษ
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770398
นางสาวอาทิตยา กันยานะ
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770393
นางสาวอัจฉรา ธิยัญ
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770387
นางสาวอรทัย คำปวนสาย
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770386
นางสาวอมรรัตน์ ทะริน
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770385
นายอภิสิทธิ์ อบอุ่น
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770383
นายอภิสิทธิ์ สองแก้ว
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770381
นายอภิศักดิ์ บุญเหมือน
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770380
นายอภิวัฒน์ สาแก้ว
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770379
นางสาวอภิญญา บุญเป็ง
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770377
นายอนุพงศ์ ปัญโญ
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770376
นายอนุทัศน์ ต๊ะต้องใจ
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770375
นางสาวอนุตตรีย์ สุตะวงศ์
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770371
นายอทริสวันต์ ดวงประทุม
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770370
นายนิธาน แซ่ย่าง
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770367
นางสาวสุวรา ใจอาคะ
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770366
นางสาวสุรีย์นิภา ยศคำ
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770364
นางสาวสุรัลชนา หล้าคำ
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770363
นายสุรพรชัย กาแก้ว
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770361
นางสาวสุภาวดี ไกลถิ่น
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770359
นางสาวสุภัสสร ตุ้ยลี้
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770358
นางสาวสุภัสตา คำเขียว
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770357
นายสุภัทชัย ใจริน
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770355
นายสุภกิตติ์ ทองรอด
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770354
นางสาวสุพัตรา ปัญญา
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770353
นางสาวสุพัชชา จินดาวงษ์
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770352
นางสาวสุพพัตรา พิทยาวรนาถ
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770350
นางสาวสุทัตตา ยานะธรรม
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770348
นางสาวสุทธิกานต์ สมรวย
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770346
นางสาวสุดารักษ์ บั้งเงิน
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770345
นางสาวสุญาดา สินเปียง
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770344
นางสาวสุชานุช อภิสิทธิศักดิ์
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770339
นายสรายุทธ กล่ำเอม
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770337
นายเศรษฐวัฒน์ บำรุงจิตต์
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770335
นางสาวศุภนิดา เทพสา
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770333
นายศุภชัย เรือนสอน
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770331
นายศิวัช พลอยตระกูล
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770329
นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมขัน
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770328
นางสาวศิริลักษณ์ คำเขียว
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770326
นางสาวศิริพร คำเป็ง
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770324
นางสาวศิรินญา วิยาพร้าว
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770323
นายศิริชัย อิวแดง
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770322
นางสาวศิริกาญจน์ นาใจ
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770321
นายศักดิ์สิทธิ์ สินด่านจาก
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770320
นายศักดิ์นรินทร์ อินทราวัลย์
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770317
นายศราวุธ วงค์สาร
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770316
นายศราวุธ พิศร
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770315
นายศรายุธ เสียงใส
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770314
นายศรายุทธ แสงก้อ
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770312
นางสาวศรัณย์พร ศรีใจ
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770310
นายวุฒิชัย เทพอินไชย
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770308
นายวุฒิชัย จันทิมา
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770304
นางสาววิลัยพร สำราญ
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770302
นางสาววิรยา บุญยืน
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770301
นายวิทวัส มาไล
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770300
นางสาววิชญาพร เกตุมรรค
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770299
นางสาววารุณี นวลสม
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770297
นายวัชระพล กองอิ่น
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770294
นายวสิษฐ์พล เตปัง
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770293
นายวรุตม์ ปราบสงบ
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770292
นางสาววริศราพร คำรังษี
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770291
นางสาววริศรา ก้อนแก้ว
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770290
นายวราวุธ เขื่อนเพชร
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770289
นางสาววราภรณ์ สุพรรณ์
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770284
นางสาววรรณิษา ศีติสาร
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770282
นางสาววรรณวิษา สินมณี
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770280
นางสาววนัสนันท์ หายโศก
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770279
นางสาวลัดดาวัลย์ คำมา
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770277
นายฤทธิชัย เผ่าฟู
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770275
นางสาวรุ่งนภา หมื่นลาง
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770274
นางสาวรำไพพรรณ จันทร์เอ้ย
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770273
นางสาวรัตติกาล ชุ่มมงคล
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770272
นางสาวรัตติกาล ของหอม
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770271
นายรัชมงคล เพียงพิมาย
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770270
นางสาวรัชนีกร ทีปะนะ
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770269
นางสาวรัชนก ธรรมปัญญา
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770268
นายรังสิมันตุ์ เขียววรรณา
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770265
นายยุทธฤทธิ์ คำภิรา
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770264
นายยุทธพันธุ์ ธรรมตถา
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770263
นายยุทธนา อิ่นติ๊บ
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770261
นายยุทธการ ชมภู
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770259
นางสาวมินตรา เขื่อนศิริ
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770257
นางสาวมากิ พรหมมา
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770256
นางสาวณิชากานต์ ภิระบรรณ
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770255
นางสาวมลผกา ก๋าสมุทร
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770252
นายมนตรี ทำของดี
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770251
นางสาวมนฑกรานต์ ไพรกังวาล
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770243
นายภาณุวิชญ์ ไพบุญ
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770240
นายภาณุพงศ์ หงษ์ทอง
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770239
นางสาวภัศรา เข็มทอง
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770237
นางสาวฟ้าอำไพ บรรพตไพรวัลย์
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770236
นางสาวพุทธสิริ สีลารวม
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770235
นายพีรพัฒน์ กัลยา
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770234
นางสาวพิไลรัตน์ สุพงษ์
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770233
นางสาวพิราอร กิ่งเกษ
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770231
นางสาวพิมพิกา พงษ์ปวน
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770227
นายพัฒนชัย วงศ์ใหญ่
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770225
นายพัชรพงศ์ วงค์ดวง
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770224
นายพอพัฒน์ชระ มังคลาด
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770223
นายพรสยาม จันทร์บ่อแก้ว
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770222
นายพรรณพงษ์ สิปปะโสภากุล
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770220
นางสาวพรทิวา ไชยสวรรค์
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770218
นางสาวพนิดา กาวิน
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770216
นายพจน์เมธี เทพสมบัติ
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770214
นายพงศ์พนิช พิณราช
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770210
นางสาวผัลย์ศุภา บำรุงนา
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770207
นายปิยะ สลีอ่อน
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770206
นายปิยพนธ์ ภักดี
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770205
นางสาวปานหทัย ขอนอาจ
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770204
นางสาวปัทมาพร เขตพรมมา
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770203
นางสาวปัทมพร ปินตาดวง
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770202
นายปัณณวัฒน์ ลำลึก
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770200
นางสาวปรินดา หัวนา
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770196
นายปฏิภาณ เกษรพรม
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770195
นายบัญญวัต ฟองวารินทร์
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770194
นางสาวนุชจรินทร์ ทองเจริญ
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770191
นายนิติพล สุรินเปา
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770188
นางสาวนันทิยา แก้ววิเศษ
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770184
นางสาวนันทนา อาเซ็ง
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770183
นายนัทพงษ์ เขื่อนแก้ว
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770182
นางสาวนัฐติกา ยานุ
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770181
นางสาวนัฐฐินันท์ ร้องสาคร
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770179
นางสาวนลินนิดา ปัญญา
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770178
นางสาวนฤมล ใบยา
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770177
นายนฤชา ก๋ามะสว่าง
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770176
นางสาวนริศรา ไชยเลิศ
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770175
นายนรากร จินดาธรรม
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770172
นายนพวินท์ ทิวาคำ
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770171
นายนพรัตน์ มีใจ
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770168
นายนพดล เตชตา
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770167
นายนพกร กุลอิทธิเชษฐ์
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770166
นายนนทวัตร เทพสุรินทร์
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770164
นายนนทชัย สะกำ
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770163
นางสาวนงลักษณ์ หัวนา
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770162
นายธีระวัฒน์ จันทร์เพ็ง
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770161
นายธีระพงษ์ ทัศนา
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770160
นายธีรวัฒน์ แก้วมณี
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770159
นายธีรพงศ์ วงค์อินทร์
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770154
นายธนากิจ ชูเกตุ
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770152
นายธนะดล ปากหวาน
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770151
นายธนวัต เขียวงาม
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770149
นายธนพล ไชยวงค์
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770147
นายธนดล คำใส
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770144
นายเทวา มาละพัฒน์
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770140
นายทัชชกร ปัญญาวิชา
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770139
นายทศพล เลิศศิริตระกูล
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770138
นายทศพล เกรียงไกรสรณ์
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770136
นางสาวถลัชนันท์ ขันไร่
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770128
นายณัฐวุฒิ กองเมิ้ง
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770127
นางสาวณัฐริกา พันศึก
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770124
นายณัฐพล ประชุมของ
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770120
นายณัฐพงษ์ มงมาตร
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770116
นายณัฐนันท์ ศรีจันทร์
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770115
นายณัฐนันท์ ฉันทะ
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770114
นางสาวณัฐนันท์ กันยะ
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770113
นางสาวณัฐธิดา ต๊ะตุ้ย
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770110
นางสาวณัฐฐาพร แซะพาง
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770109
นายณัฐกิตติ์ เรือนปิน
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770102
นายฐิติพงศ์ ไชยมาลา
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770100
นายฐณะวัฒน์ ใจเมา
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770097
นายโชคทวี เชื้อสะอาด
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770095
นายชุติกาญจน์ อธิวันดี
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770093
นายชิษณุพงศ์ จันทา
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770092
นายชินดนัย พรมฝั้น
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770090
นายชาญพิชิต แก้วสิมมา
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770088
นายชัยวัฒน์ แสงเหล็ก
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770086
นายชัยพร ผดุงโกมล
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770084
นายชัยกริช กั่นแก้ว
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770083
นายชัชวาล พรมวงค์
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770082
นายชัชวาล เชื้อสุวรรณ์
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770081
นายชลัมพล วงค์ชัย
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770073
นายฉลองราช หม่อมปัน
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770072
นางสาวเจียระไน ปินใจ
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770071
นางสาวเจนจิรา เมืองแก้วมา
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770070
นายเจตนิพัทธ์ แผ่นดาน
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770067
นางสาวจุฑามาศ พรมโสภา
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770066
นายจีรยุทธ วงค์กองแก้ว
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770065
นายจิรายุส วุฒิน้อย
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770064
นางสาวจิราภรณ์ แก้วจันทา
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770063
นางสาวจิรัชญา อริยะกอง
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770061
นายจิรศักดิ์ สมโน
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770058
นายจิรทีปต์ วงค์ขุนสาย
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770056
นางสาวจินตนา สาระทะ
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770055
นางสาวจิตรานุช เดชมนต์
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770053
นายจาตุรงค์ ชัยนน
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770052
นางสาวจันทร์เพ็ญ แก้วน้อย
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770048
นายจักรกฤษ ทองวิเศษ
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770046
นางสาวจริยา อเนกธารทิพย์
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770045
นายจตุพงษ์ สมวงค์
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770044
นายคีรีรัฐ ปะสาวะถา
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770043
นายคีรี คีรีแก้ว
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770042
นางสาวคนึงนุช สองปัญญา
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770041
นางสาวคชาภรณ์ ปันนะสาร
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770039
นายเกษมศักดิ์ มูลมวล
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770036
นางสาวกุลธิดา อินต๊ะวงค์
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770034
นายกิรติ พงษ์ไสว
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770032
นายกิตติพล นันตา
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770028
นางสาวกานต์ธิดา จุมป๋า
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770026
นายกัปตัน เครือโชติ
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770025
นางสาวกันยากาญจน์ พันวัน
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770021
นายกฤษดากร เยาว์ธานี
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770019
นายกฤษดา คำพรม
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770018
นายกฤษณะ มณี
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770017
นายกฤษณะ นำชัยชุ่มชื้น
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770014
นายกฤษณะ กฤษณายุทธ
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770010
นายกฤษฎา ถาวรธรรม
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770007
นายกรวิชญ์ ใจป้อ
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770006
นายกรรมสิทธิ์ ปินตาหล้า
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770005
นายกรกฤต แต้มรู้
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770004
นางสาวกมลรัตน์ ทิพหม้อ
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770002
นางสาวกมลชนก เพ็ญกุล
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
581770001
นางสาวกนกพร สุจริต
2558
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571777218
นางสาวรัชนีกร ภิระบัน
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777217
นายวัชรานนท์ ศรีชัยอินทร์
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777216
นายธนาดล ดำพลงาม
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777215
นายมัทธิว พงษ์จิตภักดิ์
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777214
นางสาวจุฑามาศ พุ่มจีน
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777213
นายพัชรพล ประชุมของ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777212
นางสาวสุดารัตน์ ใฝ่จิตร
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777211
นายพงศกร ศรีสุทธิรักษ์
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777210
นางสาวอิสริยาภรณ์ ผึ่งผาย
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777209
นางสาวอวภาส์ ปินตาแก้ว
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777206
นางสาวสุภาพร ประคองวัน
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777205
นายศิริบรรพจน์ สุยะ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777204
นางสาวศศิธร นันทผาบ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777203
นายวิษณุ ดอนชัย
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777198
นางสาวรมย์รวินท์ อินต๊ะภา
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777197
นายพงศภคพล โยสุดใจ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777191
นายถิรวิทย์ คุณยศยิ่ง
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777189
นางสาวณัฐธิดา ติ๊บมา
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777187
นางสาวชัญญานุช ชื่นบาน
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777186
นางสาวเจนจิรา ท้าวแก่นจันทร์
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777185
นายกิตติศักดิ์ หอมนาน
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777184
นางสาวกรรณิการ์ อินต๊ะ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777183
นางสาวกมลลักษณ์ ศรีอ้าย
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777181
นายเจตดิลก เรือนปิน
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777178
นางสาวกัญญาวีร์ อชิระปรีชาพาณิชย์
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777176
นายเจษฎา ขันทะ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777175
นางสาวสรนันท์ คราพันธ์
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777174
นายเอกราช อิ่นคำ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777173
นายเอกราช ติ๊บสุภา
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777171
นางสาวอิงทุอร อุ่นโพธิ์
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777170
นางสาวอำภา เงินยวง
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777168
นายอาภากร ชัยพิวงศ์
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777165
นายอัษฎากรณ์ ประวิง
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777164
นางสาวอัมพิกา บรรดิ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777163
นางสาวอัญชลี ครองทรัพย์
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777161
นายอัครชัย เวชกิจ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777160
นางสาวอริษา รองทอง
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777159
นางสาวอรสา แสงจันทร์
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777156
นายอภิชาต กันทา
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777153
นายอนาวิล ผันแก้ว
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777152
นางสาวเหมือนฝัน หมื่นเป็ง
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777150
นายสุวิชา มีมา
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777149
นายสุวัฒนา ชาตาวิวัฒน์
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777145
นายสุพจน์ เคลื่อนไธสง
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777143
นางสาวสุธาสินี อุตมา
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777142
นางสาวสุธาทิพย์ ยานะเคหัง
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777141
นางสาวสุทธิดา มูลทอง
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777137
นางสาวสิริลักษณ์ พึ่งศรี
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777136
นายสิทธินันท์ อุปเส็น
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777134
นายสันติ ใจชื้น
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777130
นายศุภวิทย์ ใบยา
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777129
นายศุภรัตน์ เมืองมูล
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777128
นายศุภกิจ คำเขียว
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777127
นางสาวศุภกานต์ พรมรักษา
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777126
นางสาวศันศนีย์ นามอภินันท์
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777125
นายศรันย์ รักษาป่า
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777123
นายวิษณุ พรหมรักษ์
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777121
นายวิชัย ปะโม
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777118
นายวัฒนา รัตนเรืองศิลป์
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777117
นายวัชรินทร์ ดวงเทพ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777112
นายวรชิต คำคง
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777111
นายวรกันต์ ฉลองชัย
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777110
นางสาววนิดา ธรรมเสาร์
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777108
นางสาวรุ่งอรุณ รัตนพรม
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777105
นายเมธี กันทะพะเยา
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777103
นางสาวมินตรา เชอหมื่อ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777100
นายภีรภัทร สุริยะ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777099
นางสาวภาวิณี โชติ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777098
นางสาวภัทราวดี สลัดใด
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777097
นางสาวภัทรพร สุวรรณ์
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777096
นายปพน จันทร์แสง
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777095
นางสาวพุธิตา กันธิวงค์
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777090
นางสาวพิมพิกา กิติทรัพย์
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777087
นายพัฒนรัฐ สอนสุกอง
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777086
นางสาวพรรณนี บัวสละ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777085
นางสาวพรพรรษา บุญเรือง
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777080
นางสาวปิยะธิดา แปงแก้ว
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777077
นางสาวประกายรัตน์ อุปธิ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777075
นางสาวเบญจรัตน์ เพ็งภูเขียว
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777074
นายบูลภัทร จันทร์ฟู
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777073
นางสาวบุญสุภาคำ ทันเจริญ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777071
นางสาวนุธิกานต์ มงมาตร
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777067
นางสาวนัตธิยา รักษา
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777066
นายนฤกูรย์ ณ เชียงใหม่
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777065
นางสาวนริศรา ยามี
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777064
นายนรายุทธ ดวงคำ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777063
นางสาวนภาภรณ์ นวลคำ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777062
นายนพดล ทะก๋า
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777061
นายธีระศักดิ์ ชูวิทย์
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777060
นายธีรภัทร์ ปาติ๊บ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777059
นายธิชานนท์ ไชยอิ่นคำ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777056
นายธนวัฒน์ ไชยสลี
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777055
นายธนภัทร ฉลาดเอื้อ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777054
นายธนพงษ์ ธรรมชญานนท์
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777053
นายธงชัย ธรรมสอน
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777051
นายทัศนัย อินต๊ะนา
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777047
นายไตรภพ ติ๊บบรรหาร
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777044
นายณัฐวุฒิ ธรรมวงศ์
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777043
นางสาวณัฐรินีย์ สมป้อ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777042
นายณัฐพล ธรรมวงค์
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777041
นายณัฐพนธ์ อ่องคำ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777036
นายณรงค์ฤทธิ์ กันทรา
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777034
นายชุติพนธ์ เฟื่องฟู
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777032
นายชุณห์นิชิต แก้ววิเศษ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777029
นายชลธาร ขันแก้ว
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777028
นางสาวชไมพร ขันคำ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777027
นางสาวชนิดา คำโมนะ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777026
นางสาวชฎาธาร พุทธรักษา
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777023
นางสาวจุฑามาศ แดงเขียว
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777021
นางสาวจีรนาถ แก้วทอง
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777020
นายจิรพันธ์ สำราญจิต
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777017
นายจักรกฤษณ์ อินสม
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777016
นางสาวจริยา อาหยิ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777015
นายคณิศร ก๋าแก้ว
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777014
นางสาวขวัญกนก ปัญญาปิน
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777012
นายกิตติพงษ์ รัตนะ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777011
นายกิตติพงศ์ ทิพเนตร
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777009
นายกฤษณะ ทะรินทร์
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777005
นางสาวกรรณิการ์ ขัดคำกอง
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571777001
นางสาวกชพร จอมเพชร
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
571770680
นายณรงค์ศักดิ์ มณูธรรม
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770679
นางสาววิไลรัตน์ จาคเสถียรกุล
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770678
นางสาวสุรีพร กรวัชรปาณี
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770677
นางสาวพรพิมล ไพรเสรี
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770676
นางสาวศุภรัตน์ นามแก้ว
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770675
นางสาวสิกขรินทร์ สมบุญ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770674
นายกิตติพัทธิ์ พรมกาวงค์
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770673
นายกวีรทรัพย์ สุขยิ่ง
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770669
นายสมศักดิ์ บุญยืน
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770667
นายวสันต์ บุญขาว
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770665
นางสาวณัฐกาญจน์ วรินทร์รักษ์
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770658
นางสาวสุมลฑา แก้วกำเนิด
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770655
นางสาวสาวิตรี อินเสียร
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770647
นายวิทวัส ขันทะรักษ์
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770646
นางสาววศิณี โนรินทร์
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770645
นางสาววรรณณิษา ปะแปง
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770644
นางสาวรุ่งทิวา กุณาปิง
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770643
นางสาวรัชฎาพร พงษ์พันธ์
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770642
นายยุทธนา สิงห์คำ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770634
นางสาวปริฉัตร ลือชา
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770633
นางสาวปพิชญา บุญอิน
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770632
นายบรรหาร แสนจันทร์
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770631
นายนฤดม แบ่งทิศ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770630
นายธนิต อินต๊ะเขียว
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770628
นายตุลยรัตน์ แสนเสมอ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770624
นางสาวชาลินี ถนัดสร้าง
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770623
นายชาตรี ศรีรักษ์
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770622
นางสาวชัญญา ธรรมเสนา
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770617
นายเกียรติศักดิ์ รสหวาน
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770614
นายกฤตเมธ กุลนรา
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770607
นางสาวณัฐกุล เผ่ากันทะ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770606
นายเดโชพล ธรรมศิริ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770605
นายสุทธิพงศ์ บัวไข
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770597
นางสาวสุภาพร ก๋าแก้ว
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770596
นายดนัย ภักดีสุข
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770594
นายกฤษฎา ทำโมนะ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770592
นายนรภัทร ชิดโพธิ์ทอง
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770591
นางสาวจิรภิญญา สีสูง
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770590
นางสาวอรพรรณ ปะละวัน
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770588
นางสาวเอริ นากุ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770584
นางสาวอุไรวรรณ อรินทร์
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770583
นายอุมรินทร์ บุญกาวิน
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770582
นางสาวอุบลวรรณ ปัญญาวิชา
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770581
นางสาวอินทุอร สมศรี
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770578
นางสาวอาบา มาเยอะ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770577
นายอานนท์ ปงคำเฟย
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770575
นายอัมรินทร์ ทุ่งเย็น
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770574
นางสาวอันธิกา มูลแก้ว
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770573
นางสาวอันตรา กันทะวงค์
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770572
นางสาวอัจฉรา ใจตรง
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770571
นายอัครินทร์ มณีชาติ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770569
นางสาวอลิสา เชียงกา
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770566
นางสาวอรอนงค์ อูปคำ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770565
นางสาวอรทัย อินโต
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770562
นายอมรเทพ จันทร์แก้ว
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770560
นายอภิศักดิ์ สุวิวัฒนา
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770559
นางสาวอภิวันท์ ทิพพรมมา
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770558
นายอภิวัฒน์ จินดาธรรม
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770555
นายอนุวัฒน์ คนสม
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770554
นายอนันตศักดิ์ มะโนใจ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770551
นายอธิกานต์ อินทร์ชัย
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770549
นายอดิศักดิ์ พิทักษ์เปรมกมล
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770548
นายอดิศร ขัติยะ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770541
นางสาวโสภาวดี เป็งแก้ว
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770540
นางสาวเสาวลักษณ์ ภารรักษา
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770539
นางสาวเสาวณีย์ ศรีวาณิชย์
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770537
นายสุริยา อินต๊ะขัน
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770536
นายสุรเชษฐ์ อะโน
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770535
นายสุรเชษฐ์ หอมสุด
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770531
นางสาวสุพัตรา สีสัน
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770529
นางสาวสุพัชรี ละลำ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770528
นางสาวสุปรียา ขัติยะ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770525
นางสาวสุธารินี นัยติ๊บ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770524
นายสุทธิสันต์ เนาวฤทธิ์
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770523
นายสุทธิพงศ์ ไร่พุทซา
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770522
นางสาวสุทธิดา เชื้อเมืองพาน
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770521
นางสาวสุทธิดา เชียงพรม
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770520
นางสาวสุทธิกานต์ ทะอ่าง
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770518
นางสาวสุจิตรา หลานป้อ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770517
นางสาวสุจิตรา ดวงแก้ว
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770516
นางสาวสุชาดา บุญยวง
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770513
นางสาวสิลินทิพย์ พรมจักร
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770509
นายสิทธินนท์ กันจินะ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770508
นายสิทธิชัย ไชยสถาน
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770507
นายสิงหราช นาทะสัน
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770506
นางสาวสายรุ้ง อิ่นคำตา
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770505
นางสาวสายรุ่ง ทองสุข
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770502
นายสายชล เกิดแพร
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770498
นายปกรวัฒน์ ฤทธิยวรกุล
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770494
นางสาวสมัชญา คำเภา
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770493
นายสมฤทธิ์ เขื่อนเพ็ชร
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770492
นายสมนึก เรือนปิน
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770490
นายสมคิด ลาเช
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770488
นางสาวศุภาวรรณ โกแฮ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770487
นางสาวศุภาภรณ์ ไชยลังการ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770483
นางสาวศิริลักษณ์ ขัดคำ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770482
นางสาวศิริรัตน์ สักลอ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770481
นางสาวศิรินุช หะวัน
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770480
นายศิริชัย พรหมจันทร์ดา
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770478
นางสาวศิริกัญญา พงศ์ศรี
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770474
นายศานตี ชัยชนะ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770473
นายศักดิ์ณรงค์ สมศรี
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770472
นางสาวศศิวิมล ยารังสี
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770469
นางสาวศศิพร เกี๋ยงวงษ์
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770466
นายศราวุธ หอมพรมมา
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770465
นายศรัณยู ศึกษา
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770462
นางสาวศรัญญา รัญจวรรณ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770460
นางสาวแวววดี คำเคน
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770459
นางสาวเวฬุวรรณ ขันแก้ว
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770455
นายวุฒิชัย กาบสีลา
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770453
นายวีระนนท์ จันทร์ถา
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770452
นายวีรวัฒน์ แพทย์ประสิทธิ์
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770446
นายวิเชียร กองเขียว
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770445
นายวิชากร เลาดี
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770444
นายวิชญ์พล โลหะกิจ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770442
นายวันทวัช จันทร์นิยม
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770441
นายวันชาติ โสภา
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770439
นายวัทนพร จะลา
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770438
นายวัชรากร คำจันทร์เจริญ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770436
นางสาววัชฎาภรณ์ แก้วดำ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770435
นายวศิน จารุเศรณี
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770432
นางสาววรินทร์ญา วงศ์ใหญ่
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770428
นางสาววราภรณ์ อุมา
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770427
นางสาววราภรณ์ ศรีสวัสดิ์
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770426
นายวรากรณ์ ตะราษี
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770421
นางสาววรรณนิภา เชียงมี
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770419
นายวรพรต ไชยยานะ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770416
นายวทัญญู กาบปิน๊ะ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770413
นายวงศธร ณ ลำปาง
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770412
นางสาววงเดือน ภูมิรัตน์
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770410
นางสาวลักขณา ปินตาเสน
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770409
นายฤทธิพร วิชาเร็ว
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770408
นายฤทธิเกียรติ สัจจัง
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770407
นายฤทธิเกียรติ เทียนทอง
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770405
นายรุ่งโรจน์ ดวงจันทร์
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770404
นางสาวรุ่งนภา เชมือกู่
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770402
นายรามิล ปัญสุวรรณ์
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770401
นายรามิล ไชยวรรณ์
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770400
นางสาวรัตนาพร ร้อยเงิน
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770399
นางสาวรัตนา คำมุง
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770398
นางสาวรัตนพร โยคำ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770397
นางสาวรัตติยา สารทะ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770395
นางสาวรัชนีกร ขันธ์แก้ว
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770393
นายรักษ์พล มูลหล้า
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770392
นางสาวระพีพรรณ ใจมอย
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770391
นางสาวรวิภา ศรีพรม
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770390
นางสาวรจนา บุญเรือง
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770389
นายโยธิน พลศักดิ์
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770386
นางสาวยศวดี สีดา
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770385
นางสาวเมทนี โบรสศักดิ์
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770383
นางสาวมาลีภรณ์ แสงเขน
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770382
นายมารุต กันทอง
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770379
นางสาวมันทนาพร ขุนแท่น
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770378
นางสาวมัทนาภรณ์ กองมา
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770372
นายมงคล นัยติ๊บ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770368
นายภูวดล คำสามผิว
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770367
นายภุชคินทร์ สันป่าแก้ว
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770366
นางสาวภิรมย์รัตน์ กัญจนะ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770362
นางสาวภาพิมล จินาวงค์
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770358
นายภาณุวัตร บุญปั๋น
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770357
นายภาณุวัฒน์ บุญเรือง
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770356
นายภาณุพงศ์ สมศรี
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770354
นายภัสชยังกูร ขัติยศ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770352
นายภัทรพล สมบุญทรง
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770351
นางสาวภัทชา ดาวรัมย์
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770348
นางสาวภราดา ตันต๊ะ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770347
นางสาวแพรไพลิน ใจมูลมั่ง
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770346
นางสาวแพรพลอย ชัยศิลป์
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770345
นางสาวเพชรรัตน์ ศรีแก้ว
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770344
นางสาวเพชรรัตน์ คำเงิน
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770343
นางสาวพุทธเกสร วงค์ใหญ่
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770341
นางสาวพิลักขณา ช่างแก้ว
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770338
นางสาวพิมพิมล มังกะระ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770335
นางสาวพิมพ์ใจ สระหุนันท์
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770334
นางสาวพิมผกา หมอยาดี
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770333
นายพิทักษ์ศิลป์ กันทอินทร์
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770331
นางสาวพิชฌาพร ลือโสภา
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770330
นายพันธ์ศักดิ์ จูเปาะ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770329
นางสาวพัทธิยา นาคสุวรรณ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770328
นายพัทธพล นิจจา
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770326
นายพัฒรกรณ์ นุภาพ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770325
นางสาวพัชรี อินต๊ะวงค์
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770323
นางสาวพัชราภรณ์ ขันธิวงค์
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770321
นายพลาธิป ศรีทะนันชัย
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770320
นายนักษา หมื่นเงิน
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770319
นายพฤทธิพล ชัยชนะ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770318
นางสาวพฤกษ์วดี สุภาศรี
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770316
นางสาวพรสุดา สมร่าง
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770315
นางสาวพรรณิภา สุวรรณโน
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770313
นางสาวพรรณเพ็ญ ร้องคำ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770312
นางสาวพรรณนิภา ขันแก้ว
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770310
นางสาวพรชิดา วิชัยเนตร
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770309
นายพยุง ไข่ทา
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770308
นายพชร รักพ่วง
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770307
นายพงศ์พิพัฒ เวียงนาค
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770306
นายพงศกร สุขเกษม
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770303
นางสาวผกามาศ เชา
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770302
นายปุญญพัฒน์ กันทวี
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770301
นายปิยะพงศ์ พระแก้วมณี
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770298
นางสาวปัทมวรรณ ปัญยศ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770297
นางสาวปัณณพร ดาวเรือง
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770296
นางสาวปวีณ์สุดา สมอินทร์
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770295
นางสาวปวีณ์นุช ธรรมดารบ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770294
นางสาวปวรรัตน์ พินิจ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770293
นางสาวปรียากุล บุญทา
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770291
นายปริวัฒน์ มั่งมูล
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770290
นางสาวปริยากร เทศไทย
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770288
นางสาวปรัศณีย์ ปิงใจ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770287
นายประภัทธิพงศ์ พันธุรัตน์
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770285
นางสาวประกายแสง สอดส่องกิจ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770284
นายปรเมษฐ์ วรวัฒน์รัชกุล
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770283
นางสาวปภาวรินท์ ไชยวุฒิ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770282
นางสาวปภัสรา สักแก้ว
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770281
นายปฏิภาณ จาอ้าย
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770280
นายปฏิพล วงศ์ชัย
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770279
นางสาวเบญจมาส กาวารีย์
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770278
นางสาวเบญจมาศ สายอิ่นแก้ว
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770277
นางสาวเบญจมาศ แก้ววงศ์
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770276
นางสาวบุษยา คุณมั่ง
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770265
นางสาวนิภารัตน์ อาจหาญ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770261
นายนิคม ใจกว้าง
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770260
นายนิคม กองกาย
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770259
นางสาวนันธพร ยอดเมือง
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770258
นายนันทิพัฒน์ กันสุริ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770255
นายนัทธพงศ์ เรือนสิทธิ์
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770254
นางสาวนัฐฬิณี ผิวอ่อน
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770248
นายนลธวัช วงศ์ต่อม
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770246
นางสาวนฤมล อินทะนิด
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770241
นายนราวิชญ์ สมศรี
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770240
นายนราวิชญ์ นามประเสริฐ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770237
นายนพฤทธิ์ กันติ๊บ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770236
นายนปกรณ์ แก้วบุตรดี
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770234
นายธีระพงษ์ เขื่อนคุ้ม
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770233
นายธีระ เดชคุณมาก
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770231
นายธีรภัทร ทาตุการ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770230
นายธีรพงศ์ ศรีนวล
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770228
นายธิติ ชัยยา
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770227
นางสาวธิดารัตน์ แก้วดำ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770225
นางสาวธัญญารัตน์ ศักดิ์แสน
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770222
นายธัชพล สุขสำราญ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770220
นายธวัชชัย มะลิชัง
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770217
นายธรณินทร์ มณีวรรณ์
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770203
นายธนวัฒน์ นามศิริ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770202
นายธนวัฒน์ ท้าวผาบ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770200
นายธนวรรฒน์ จารเขียน
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770197
นายธนดล รักเรียน
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770196
นายธนฉัตร เกียรติสิริกุล
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770195
นายธงไชย ทองคำ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770191
นางสาวทิพวรรณ ชัยชนะ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770190
นางสาวทินภัทร ราชทะนุ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770188
นายทินกร จันสีมา
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770187
นางสาวทาริกา พัชรมโน
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770182
นายทวีรัฐ ยาณะ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770181
นายทรงกรด คำปิน
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770178
นายตุลา วิระคำ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770177
นางสาวตะวันฉาย ไชยวรรณ์
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770175
นางสาวเณรานันท์ ธรรมใจ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770173
นางสาวณัฐสุดา หล้ากาวิญ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770169
นายณัฐวุฒิ ยอดวงศ์
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770166
นายณัฐวัฒน์ วรรณราช
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770164
นายณัฐภูมิ ธุระกิจ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770163
นายณัฐพล สุจันทร์
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770157
นายณัฐพงศ์ บุญมา
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770155
นางสาวณัฐนรี ธิวงค์
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770154
นายณัฐนพัฒน์ ณ เชียงตุง
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770153
นายณัฐนนท์ อะคะโล
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770152
นายณัฏภูวมินทร์ อิ่มประเสริฐ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770151
นายณัฐธิกร แสนอุ่น
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770147
นางสาวณัฐญา แสงกุล
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770144
นายณัฐกิตติ์ โกฎสืบ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770142
นายณรงค์ศักดิ์ สิงห์ใจ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770141
นายณรงค์ศักดิ์ ใบอุบล
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770138
นางสาวฐิติพันธ์ ปันทะรส
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770131
นางสาวญาณัจฉรา ไชยสมทิพย์
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770130
นายโชคชัย ศรีพนาบงกช
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770129
นายเชาวลิต บุญรัตน์
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770128
นางสาวชุลีพร ชอบอรัญวา
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770127
นางสาวชีวนันท์ สุริโยดร
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770125
นางสาวชิดชนก ยอดออน
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770122
นายชาตรี จักร์คำ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770115
นางสาวชัชฎาภรณ์ พานิชย์
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770114
นางสาวชลิตา ปันทะยม
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770113
นางสาวชลธิชา อ่อนเจริญ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770112
นางสาวชลธิชา ยานะสุทธิ์
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770111
นางสาวชรินรัตน์ ผาหลัก
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770108
นางสาวชญานิศ อจินแก้ว
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770106
นายฉัตรมงคล ผิวแก้ว
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770104
นายฉัตรชัย หน่อท้าว
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770102
นายเจษฎา คำหม่อม
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770101
นายเจริญกิจ อินหลาน
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770099
นางสาวเจนจิรา สมจารย์
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770098
นางสาวศศินิภา สีหมอก
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770097
นางสาวจุฬาลักษณ์ ทะนันไชย
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770095
นางสาวจุฬารัตน์ รัตนอุบล
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770094
นางสาวจุรีรัตน์ จักรน้อย
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770092
นางสาวจุฑามาศ เขียวหล้า
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770091
นางสาวจุฑาทิพย์ อินคำ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770090
นางสาวจุฑาทิพย์ ปินตาสาร
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770089
นางสาวจีราภรณ์ นัยติ๊บ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770088
นางสาวจีรภา พลเยี่ยม
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770084
นายจิรายุทธ สมศรี
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770082
นายธีระวัฒน์ รุ่งโรจน์รวีวาน
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770080
นางสาวจิราพร ฟังช้า
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770079
นายจิระโชติ กันงา
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770078
นายจิรวัฒน์ ชุ่มมงคล
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770076
นายจิรทีปต์ ไชยโย
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770075
นายจิรติกุล วงค์ราช
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770071
นางสาวจิตตราภรณ์ พ่อนา
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770070
นางสาวจิดาภา จำบุญมา
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770069
นายจารุวัฒน์ เพิ่มพูนไพร
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770068
นางสาวจารุวรรณ สิงแก้ว
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770067
นางสาวจารุวรรณ จูเปาะ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770066
นางสาวจารุณี ศรีสุดทะ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770063
นายจักรกฤษ วิสาปา
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770061
นายจตุรงค์ เพิ่มพูล
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770059
นายจตุพร ใจดี
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770057
นายคมกฤช ชูสกุล
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770056
นายคมกริช เกตุมรรค
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770055
นางสาวคนึงนิจ ลองใจคำ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770052
นายเกียรติศักดิ์ สุรินแก้ว
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770050
นายเกียรติศักดิ์ ช่วยบ้าน
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770049
นายเกียรติศักดิ์ แก้วสนิท
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770047
นายเกษม แก้วคำ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770046
นางสาวเกศริน วิเศษดี
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770045
นางสาวเกศรา วงค์เมืองมา
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770044
นางสาวเกวลิน กุนดี
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770043
นายเกรียงศักดิ์ อุตคำ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770042
นายเกรียงไกร หนูอุ่น
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770041
นางสาวเกณฑ์จิตตรา วุฒิการณ์
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770040
นางสาวกุลจิรา ขันยา
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770039
นางสาวกีรติญา มูลแจ่ม
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770035
นายกิตติศักดิ์ ฟองมี
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770034
นายกิตติศักดิ์ เจริญวงษา
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770032
นายกิตติพันธุ์ เครือจันทร์
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770030
นายกิตติพงษ์ พนาไพรสกุล
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770028
นายกาญหาญ เชื่อมสกุล
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770026
นางสาวกันดา ท่าวัง
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770025
นางสาวกัณฐมณี ธิโนชัย
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770024
นางสาวกัญญารัตน์ วังคำ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770022
นายกษิดิฎ ทายา
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770021
นายกฤษรักษ์ ตันเตโช
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770020
นายกฤษดา จินดาธรรม
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770019
นายกฤษณะลักษณ์ ธิลาใจ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770018
นายกฤษณะพันธ์ ยาวิชัย
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770017
นายกฤษณะ มะโนใจ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770015
นายกฤษกร สมุทรารินทร์
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770014
นายกรวิทย์ นวลใส
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770013
นางสาวกรรณิการ์ ระวังทรัพย์
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770010
นางสาวกมลวรรณ เวียงนิล
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770009
นายกมลฤทธิ์ ไชยทน
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770006
นางสาวกมลทิพย์ ใจใหญ่
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770005
นางสาวกนกวรรณ ปัญญาบุญ
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770004
นางสาวกนกรัตน์ เข่งเงิน
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770002
นางสาวกชพรรณ จันเลน
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
571770001
นางสาวกชพร ปรีจันทร์
2557
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561777249
นางสาวพัทธนันท์ ติ๊บสุภา
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777248
นางสาวพิมนิภา มณีจันทร์สุข
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777247
นางสาวพัชราภรณ์ ไชยทะเศรษฐ์
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777246
นางสาวเบญจวรรณ สุริยะ
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777243
นายกรทิวา ม้าทอง
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777239
นางสาวสุธัญญา สุทธวงค์
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777234
นายณัฐพล บุญสูง
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777233
นางสาวชญานี เกื้อประโคน
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777225
นายวีรพล สุนันท์
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777222
นางสาวชัชชญาภา อุ่นเรือน
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777220
นางสาวพิรญาณ์ วิรชาวิภู
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777218
นางสาวนุชจรีย์ สุธรรม
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777214
นายสิริวัฒน์ วิจิตร์พร
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777213
นายทินวัฒน์ ต้นใส
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777207
นางสาวรัชนีพร สาคร
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777206
นางสาวรัชตวรรณ กวางเดินดง
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777205
นางสาววิลัย แซ่ฟ้า
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777202
นายณัฐพนธ์ เลาสัตย์
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777201
นายสักกรินทร์ ปัญญา
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777196
นางสาวอรสา มาเยอะ
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777195
นายสุพล วงศ์นภาไพศาล
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777194
นางสาวอาริยา เตจา
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777193
นายอนุพงษ์ วงศ์ประเสริฐ
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777190
นายคณิน แก้วตุ้ย
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777189
นางสาวสุวนันท์ เชื้อหมอ
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777187
นายจิรกิตติ์ อุปจักร์
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777186
นายวรวิช เชื้อเมืองพาน
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777185
นายมนัสวิน ฉิมมา
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777181
นายธนากร กันทะพันธ์
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777174
นางสาววัชรินทร์ ตากุล
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777173
นายเชนชิราวุติ แก้วบุญปัน
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777171
นางสาวชไมพร ฟองก๋อง
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777168
นางสาวนิภาวรรณ แสนคำชื่น
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777167
นางสาวรัชนัน อินกุณา
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777166
นายจักรพรรณ ตันใจ
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777165
นางสาววรรณิกา ธรรมวงศ์
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777163
นางสาวนุชวรา มีชัย
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777162
นางสาวชาวาริน ขุนเงิน
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777159
นางสาวศุภกานต์ เถาจันทร์ต๊ะ
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777158
นางสาวจริยา สมรัก
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777152
นางสาวกาลศิมา จำศิล
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777149
นายนัฐพงศ์ โนกูล
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777148
นายศักดิ์สิทธิ์ เบิกบาน
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777147
นายนัทธพงศ์ วรรณา
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777146
นายรัฐพงษ์ แก้ววันที
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777144
นางสาวกฤษฎาพร นามสาม
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777142
นางสาวสุธิดา ชุ่มเย็น
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777138
นางสาวอารียา ม้าทอง
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777136
นายเริงฤทธิ์ สายแก้ว
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777134
นายคมกฤษ ยามี
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777133
นายอิสระพงศ์ นามวงค์
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777132
นางสาวรวิวรรณ ดวงจันทร์
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777127
นางสาววณิชยา ทะลา
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777126
นางสาวสุกัญญา เมืองดี
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777125
นางสาวกฤติยาพร ไทยใหม่
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777124
นางสาวเบญจมาศ เตรียมแรง
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777123
นางสาวนุสรา ทิพประโชค
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777122
นางสาวทิพย์รัตน์ โนทะ
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777121
นางสาวปัทมาภรณ์ อินต๊ะภา
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777120
นายยุทธภูมิ ปินใจ
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777119
นางสาววิไลพร สุภาพ
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777118
นางสาวขนิษฐา ใฝ่ฝัน
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777117
นางสาวเจนจิรา จะมณี
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777116
นางสาวพัชรพร ศรีเอ้ย
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777115
นางสาววิภาลัย แก้วปันมา
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777114
นางสาวฉัตรฑริกา ชัยชะนาญ
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777113
นางสาววิรฉัตร จันทร์ใจ
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777112
นางสาวอรษา ภูอาวุธ
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777111
นางสาวพรพรรณ ปินตาธรรม
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777109
นางสาววีระวรรณ ตันติ๊บ
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777107
นางสาวจุไรรัตน์ ละม่อม
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777106
นางสาวสุจิตตา แม้นศรี
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777104
นายรัฐกรณ์ พรมเทพ
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777103
นายพิชาภพ รุ่งเรือง
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777102
นางสาวเยาวพา เขาปัง
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777100
นายกฤษฎา มาใจ
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777098
นายเทวราช คำมงคล
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777097
นางสาวกรรณิการ์ หน่อแก้ว
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777096
นางสาวศรัณย์พร คำสีทิพย์
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777095
นางสาวสุณิสา ปิจดี
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777094
นางสาวสุภาพร วงศ์สม
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777092
นางสาวจุฑามาศ จันทาพูน
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777091
นางสาววิภาพร ธิปัดเป่า
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777090
นายวัฒนา วงศ์ใหญ่
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777088
นายภัควลัญชญ์ เชื้อเมืองพาน
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777087
นางสาวอนุธิดา เรือนอินทร์
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777086
นายกิติพงศ์ สนิทดี
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777085
นายจักรพันธ์ ถาเปียง
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777084
นางสาวพิมพ์ชนก ณ อุทัย
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777082
นายศุภกิตติ์ เมฆิน
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777081
นางสาวบุญพิทักษ์ จันทร์เปล่ง
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777078
นางสาวสร้อยทิพย์ ตะวันตรง
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777075
นางสาวอติพร ปุยคำ
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777073
นายสุริยา โปธา
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777069
นายพชร ปันยานะ
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777068
นายณัฐชัย ทรายหมอ
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777066
นางสาวสุวรรณี ร่างสร้อย
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777065
นางสาวปัญญาพร สมศรี
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777064
นางสาวสุดารัตน์ ฟักเขียว
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777063
นางสาวแพรวผกา ธรรมปัญญา
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777058
นายภาณุวัฒน์ แก้ววรรณา
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777056
นางสาวนิติพร พรมงาม
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777055
นายกฤษณพงศ์ เพชราช
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777054
นางสาวอาทิตยา เยรึ
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777050
นายวัชรวิทย์ บุญเมือง
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777049
นางสาวขนิษฐา บุญมาเอ้ย
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777047
นายอานนท์ หีบคำ
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777046
นายวิษณุ กุนณะ
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777045
นายกิติพงษ์ นัยยะติ๊บ
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777039
นายณัฐนานนท์ ปูชัย
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777038
นายสิทธิพงษ์ นายกุม
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777037
นายนัฐดนัย จันทร์คำ
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777036
นางสาวจารุวรรณ จินาสา
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777034
นางสาวกรรณิการ์ วิละแสง
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777033
นายศุภกิตติ์ บัวหลวง
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777032
นายศรายุทธ ชอบทำนา
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777031
นายธีรพัฒน์ คำมา
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777029
นางสาวสุดารัตน์ ศรีคำ
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777027
นายสุริยัน ขันแก้ว
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777026
นายนิพัทธ์ชัย จินา
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777025
นายณัฐพงษ์ รักตา
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777023
นายอรรถพงษ์ จรูญรัตนวิเชียร
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777022
นายอิทธิชาติ ศรเกลี้ยง
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777021
นายภูวดล อุ่นชัยเทพ
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777020
นางสาวศิริพร วงค์สุนะ
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777018
นายทองพันธ์ ศรีวงค์วรรณ์
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777017
นายสุรพงศ์ สุนิธิพรสกุล
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777016
นางสาวสายทิพย์ ดวงสุดา
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777014
นางสาวอนัญลักษณ์ สุรินแก้ว
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777013
นางสาวทิพวรรณ ลี้ซาย
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777012
นายวิทยา อินทาโย
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777010
นางสาวมณีรัตน์ ยอดแก้ว
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777009
นางสาวจิดาภา อินถาใจยา
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777007
นายนพชเรศ วนคีตา
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561777003
นายจิรศักดิ์ หนักป้อ
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
561770600
นายวราวุธ วังวล
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770596
นายสิรภพ การดื่ม
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770595
นายอานนท์ ก๋องแก่น
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770594
นางสาวจิราทิพย์ นิ่วธิยะ
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770593
นางสาวนุชจรีย์ ติ๊บหน่อ
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770592
นางสาวพิมผกา คำมา
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770590
นายธีรภาพ พันสถา
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770589
นางสาวศิริกัญญา สักคำ
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770585
นางสาวรำพรรณ วงค์ไชย
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770581
นางสาววรัญญา กุณา
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770579
นายชัยวุฒิ วงค์เขียว
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770578
นายทรงวิทย์ คีรีธีรกุล
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770576
นางสาวนิชนันท์ เล็กประยูร
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770575
นางสาวดวงนภา บุดดี
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770572
นางสาวธัญชนก ก่อเกิด
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770571
นายชาญวิทย์ วงค์วัง
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770567
นายสมชาย กาบเเก้ว
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770560
นางสาวศิริขวัญ ศรีปัญญา
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770553
นายอนิรุทธ์ เขื่อนสี่
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770537
นายศักดิ์มนู เครือวงค์
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770534
นายพีรพล ไชยสาร
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770533
นางสาวสุพิชญา สลีสองสม
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770530
นายกิตติศักดิ์ ดวงคิด
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770528
นายวิชิต ใบบัวทอง
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770527
นายธีรวัฒน์ ศรีสอาด
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770524
นายศุภชนม์ ไชยมงคล
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770523
นางสาวสุทธิดา วงศ์ภักดิ์
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770522
นางสาวจริยา สุทธศิลป์
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770517
นายทศพร มูลฟู
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770515
นางสาวศิริญาภรณ์ อาวะสอน
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770513
นางสาวพิมพ์ผกา ท้าวใจแปง
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770511
นายนัทวิศาสตร์ รังษีจันทร์
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770505
นายประยูร แสนธิวัง
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770502
นายวรุตม์ ทาแกง
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770501
นางสาวณัฐพร วิรามอำไพ
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770500
นายวัฒนศิลป์ เตียมใจ
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770498
นางสาวสาลินี วารีพิทักษ์
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770496
นางสาวเนตรนภา เครือศรี
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770495
นายจารุวิทย์ สายกระสุน
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770494
นายศิวัฒน์ สายอะทะ
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770493
นางสาวธนารี วิริยะ
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770492
นางสาวสาวิตรี ดาวตาก
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770491
นายนัฐนันท์ รินนายรักษ์
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770488
นายจักรกฤษณ์ หล้ามา
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770486
นางสาวกาญจนา มโนราช
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770485
นางสาวพนิดา ยาสมุทร
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770484
นายศตวรรษ วรรณสอน
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770481
นายนิกร ศรีแห่งโคตร
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770478
นางสาวสิริกุล จันต๊ะคาด
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770477
นายปิยะ ยั่งยืนตระกูลโชค
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770476
นายอุกฤษฎ์ ไฝเครือ
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770474
นางสาวพรพิมล ขุมทรัพย์
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770473
นายธนชัย กันแก้ว
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770471
นางสาวมลทิลารัตน์ เทพกอม
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770470
นางสาวรติรัตน์ นามคำ
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770469
นางสาวชุติญาดา สีชมภู
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770465
นายสุรินทร์ อินต๊ะเนตร
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770463
นายอนันต์ ศรีวิชัย
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770455
นางสาวจุฑารัตน์ ทรายหมอ
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770454
นางสาวปพิชญาภรณ์ แสนยะธีรโชติ
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770445
นายณัฐพล ยี่ทอง
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770444
นางสาวอิศราภรณ์ เชื้อเมืองพาน
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770443
นายธนาพร พิมขาลี
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770441
นายศราวุฒิ กำมา
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770440
นางสาวไพลิน หลวงทะนัน
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770439
นางสาววิณิชยา มหาวรรณ์
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770437
นายทศพล ปะพบ
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770435
นางสาวอัญชลี สุรหาญ
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770433
นางสาวอริญญา คำใย
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770430
นายชัยนาท ลิมสมนึก
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770425
นางสาวกานต์ธิดา เจริญลาภรุ่งเรือง
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770420
นางสาวนงค์ลักษณ์ สีดา
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770416
นายวรัทยา สำราญใจ
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770414
นางสาวเบญจมาศ ศรีจำปา
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770413
นายเสกสรร ก้อนคำ
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770412
นางสาวปาริฉัตร ธิโปธา
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770411
นางสาววิไลลักษณ์ ปูเหล็ก
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770407
นางสาวจิตรกัญญา ยองขอด
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770406
นายวันเฉลิม ศรีทอน
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770403
นางสาวคำนวน หน่อแสง
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770400
นางสาวคนึงนิจ สุคณาวงค์ษา
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770399
นางสาวสุภาวรรณ เผ่าป้อ
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770398
นางสาวเบญจมาศ โนริยา
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770397
นางสาวสุกัญญา อาษา
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770395
นางสาวน้ำฝน สลีสองสม
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770391
นายพนมกร สมทอง
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770390
นายณัฐวุฒิ อินขาว
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770389
นางสาวณัฐณิชา ไชยเลิศ
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770387
นายสมชาย กู้วัฒนะสกุล
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770386
นางสาวหทัยชนก ทะยศ
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770382
นางสาวหทัยรัตน์ ศฤงคาร
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770380
นายธณพงษ์ สมนวล
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770378
นายเจตนา กันทากาศ
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770375
นางสาวจุฑารัตน์ น้ำดอกไม้
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770374
นางสาวเนตรชนก กาติ๊บ
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770373
นายณัฐพงษ์ คำลือ
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770372
นางสาวจริยา เพียรจริง
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770368
นายวิษณุ ชมชื่น
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770366
นางสาวภาวนา พลพิทักษ์ธรรม
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770364
นางสาวปัทมา เจนรอบ
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770363
นายจักกฤษ สุขป้อ
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770362
นางสาวชฎาพร คำศรียา
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770361
นายณัฐพงษ์ เชื้อสะอาด
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770360
นายภานุวัฒน์ กัษมทินกุล
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770359
นางสาวเมธิตา ปิจดี
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770358
นางสาวนิภาวัลย์ บุญเรือง
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770357
นายณัฐพงศ์ วงศ์ไชย
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770356
นางสาวจิราพันธุ์ หัสยะสุ
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770355
นายสุกฤษฎิ์ คำลือ
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770353
นางสาวพิชญาภา นวลจันทร์
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770350
นายภานุพงศ์ สมศรี
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770349
นายธนวัฒน์ สุขโกษา
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770347
นายมารุติ ท่าดีสม
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770345
นางสาวสิริมาส ศรีใส
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770344
นางสาวรติพร โพธิยอด
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770342
นางสาวภัทราภรณ์ สังข์แตง
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770341
นางสาวอรพินธ์ คำแสง
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770340
นางสาวปิยะรัตน์ ศรีสมุทร์
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770337
นายยุทธนา ดวงบุญ
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770336
นายทักษิณ สมพล
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770331
นางสาวพรรณทิพา ชัยผล
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770330
นางสาวแพรวนภา พุทละ
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770329
นางสาวธัญลักษณ์ เดชไกร
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770328
นางสาวเปรมจิต ปาระมีกาศ
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770327
นายเอกวิชัย ศรีบัวบาน
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770326
นายภาณุพงศ์ บ้านสระ
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770324
นางสาวปรียารัตน์ สมฤทธิ์
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770323
นางสาวธนพร ดวงบุปผา
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770321
นายอาทิวราห์ ไกลถิ่น
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770319
สิบตำรวจตรีพลวัฒน์ เครือปัญญา
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770318
นางสาวศุภพิชญ์ สุกัณทา
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770314
นางสาวชรินรัตน์ แปงเรือน
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770312
นายกนก พินิจ
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770311
นายภานุกูล จำรัส
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770307
นายศรีวิชัย นิธิศกรวิชญ์
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770303
นายบรรณวิชญ์ บัวระเพ็ชร
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770302
นางสาวกันต์กนิษฐ์ แชมือ
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770301
นางสาวกรรณิการ์ พานิชนอก
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770300
นางสาวบุญญารัตน์ มะโนเกตุ
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770297
นางสาวศรัญญา วงศ์ใหญ่
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770295
นางสาวพรรณทิวา ธรรมรส
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770293
นางสาวดาวประกาย เพ็ชรดวงดี
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770291
นายปรินทร์ อินสองใจ
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770289
นายอภิสิทธิ์ จันจู
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770287
นางสาวณัฏฐนันท์ กอบคำ
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770285
นางสาวนุชนภา กาบทอง
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770283
นายณัฐดนัย ตาวงค์
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770282
นายเอกพันธ์ สมบัติใหม่
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770279
นายนัฐพงศ์ จันทราพูล
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770278
นายศรัณย์ ลิขิตศิลป์กุล
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770277
นางสาวณัฐราพร ยอดปัญญา
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770276
นางสาวทัศนีย์ ใจวัง
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770275
นายชาญวิทย์ มาละแซม
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770272
นายภานุวัฒน์ ท้าวจันทร์
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770270
นางสาวภาณุมาศ เขื่อนคำป้อ
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770265
นายจักรพันธ์ ขันทะสีมา
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770262
นายกฤษตกร ทรงปรีดีกุล
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770261
นายณัฐดนัย จินาโส
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770260
นายพงศกร จันต๊ะแก้ว
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770256
นางสาวธิดารัตน์ เผ่ากันทะ
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770255
นายตนุภัทร หงษ์สิบสาม
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770253
นางสาวจุฑามาศ ปัญญาทิพย์
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770236
นางสาวศิริภัสสร ผัดขัน
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770234
นายกนกพล เสลิ
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770229
นางสาวพรพิกุล วังยาว
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770228
นางสาวสุจิตรา ตาขัน
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770225
นายวิรัตน์ มหายศ
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770222
นางสาวอลิสา จันทร์กลาง
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770220
นางสาวลลิตา ขันทะบุตร
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770218
นายศุภกฤต ตนภู
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770212
นางสาวกรวิภา ช้างหิน
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770211
นายนฤเบศ จันตา
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770206
นายสุรศักดิ์ ยาแล
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770203
นายพิพัฒน์พงษ์ สมโน
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770202
นางสาวธนภรณ์ พัฒโนทัย
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770201
นางสาวจิราพรรณ ก๋าวินทอง
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770199
นายอัษฎาวุฒิ มั่งคั่ง
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770198
นางสาวจิตราภรณ์ ปวนศักดิ์
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770196
นางสาวศุภการณ์ ปินใจ
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770194
นายเนติ บางเหลือง
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770193
นางสาวมณีรัตน์ ใสสอาด
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770191
นายชัยสิทธิ์ ศรชัยปัญญา
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770190
นายชนาเมธ เมธีปริยากร
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770189
นายอภิเชษฐ์ ศรีวงค์
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770181
นายกรัชกร จอมศรีลา
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770180
นางสาวสรนันท์ ขันธิดา
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770179
นางสาวสุธิดา เวียงคำ
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770177
นางสาวธัญญารัตน์ เครือยะ
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770175
นายอภิสิทธิ์ วิชา
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770174
นายสุรเชษฐ์ กิติตา
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770173
นางสาวสุพัตรา สายสุทธิเดช
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770172
นายชาติชาย ปิ่นอุต
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770170
นายอริยวรรตน์ กันทะดง
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770169
นางสาวพิมพ์ชนก แซ่เลียง
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770168
นางสาวนริศรา โกสิน
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770166
นางสาวลักษณารีย์ เมฆลอย
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770165
นายขจรศักดิ์ วังแง่
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770164
นายชนิพล นาต๊ะวรรณ
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770152
นายรณชัย อินสองใจ
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770151
นายรัฐพงษ์ จักร์แก้ว
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770148
นางสาวอัญฉราพร อุทธิยา
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770147
นายปรัญชัย แซ่ตั้ง
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770146
นายธรรมศาสตร์ สังข์ทอง
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770142
นางสาวดาริกา ศรีวิไชย์
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770138
นางสาวกมลชนก ไชยจารีย์
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770137
นายเมธาวัฒน์ นักรบ
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770136
นายกิตติฉัตร บุรีวัน
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770135
นายสุทิวัส ต๋าคำ
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770134
นางสาวกิตติยา ไตรโพธา
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770133
นางสาวปัณณพร ป๊อกตื้อ
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770130
นายอนุพล คนการ
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770129
นายไกรสร คำรศ
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770127
นายเอกอธิป มาแดง
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770126
นายกัมพณ บ้านสระ
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770125
นายชง แซ่ลี
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770122
นางสาวลักษิกา ปันทวุธ
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770121
นางสาวพรพิมล ยงยืน
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770119
นางสาวนิตยา วงศ์ชัย
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770118
นางสาวมาริษา ต๊ะปัน
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770116
นางสาวปิยะวรรณ สัมฤทธิ์
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770115
นายหนุ่มแก้ว นามแก้ว
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770114
นายยุทธศิลป์ วงค์ชัย
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770109
นายเจนณรงค์ สิงห์ลอ
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770108
นายศราวุฒิ พรศิระ
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770107
นายกิตติพงษ์ ใจดี
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770106
นางสาวจิราภรณ์ อิ่นคำ
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770103
นายกิตติพันธ์ กันธิยะ
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770101
นายพงศธร ใจคำแปง
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770099
นางสาวศิราพร กองตุ้ย
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770098
นางสาวเมธาพร ถานะกอง
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770096
นายภานุพงศ์ หอมนาน
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770095
นายธันวา หอมนาน
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770092
นายอภิสิทธิ์ สงคำ
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770091
นางสาวเอนิวส์ ค็อก
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770084
นายนพดล ไวยเวช
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770083
นายพงศธร สุยะหลาน
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770080
นางสาววราพร น้อยดัด
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770079
นายธนากร มณีเล็ก
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770077
นางสาวรุ่งทิวา วรรณวิท
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770074
นายเกียรติคุณ ขันทอง
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770073
นายสมพงษ์ ปัญญา
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770071
นายอัครชัย ครุฑนรสิงห์
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770070
นายพงศ์วิวัฒน์ ว่องไว
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770069
นายกิตติพงษ์ สมทาน
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770068
นางสาวแสงอรุณ อูบเหลือง
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770066
นายธวัชชัย ทานะ
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770065
นายจักรกฤษณ์ หมูก้อน
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770062
นางสาวศิรินทร ขำคม
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770059
นายอดิเทพ แก้วเทพ
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770057
นางสาวกนกรัตน์ ลัมมะวิชัย
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770056
นายกฤษตเมธ ปัญญา
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770055
นายอาคม พรมขัน
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770054
นายบัณฑิต บุญเรือง
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770053
นายอนุพงศ์ อินต๊ะวงค์
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770052
นางสาวนาตยา นาระต๊ะ
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770050
นางสาวอันธิกา สุดแป้น
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770049
นางสาวจุฑามาศ แก้วมณี
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770047
นางสาวปาลิดา ศรีทา
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770043
นางสาวการณ์ภัสร์ เตาะแป
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770042
นางสาววิชวรรณ นาละมัน
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770041
นางสาวธิดาวรรณ พะทิ
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770040
นายธนาวุฒิ อินขาว
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770038
นางสาวขวัญภิรมย์ ปันคำ
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770035
นางสาวสุธิดา ศรีจันทร์
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770034
นางสาววรรณฤดี ประคีตะวาทิน
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770029
นายเจษฎา เตชะชื่น
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770027
นางสาวณิชนันทน์ สุนสะดี
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770026
นายกฤษณะ ทาคำมา
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770025
นายวัชระ ศักดิ์รุ่งเรือง
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770024
นางสาวแพรวพรรณ สีโชติ
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770022
นางสาวศศิธร ก้างยาง
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770021
นายชุมพล ดำแดงดี
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770020
นายจักริน กันธิยะ
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770019
นางสาวธัญญาเรศ ปวนศักดิ์
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770018
นายสุชาติ คำลือ
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770016
นางสาวเมทินี ดีมาก
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770015
นายสุวัฒน์ ใจเขียว
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770014
นางสาวอัมพิกา อารีย์
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770011
นายอิทธิพงษ์ แสนหอม
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770009
นางสาวศรสวรรค์ ทาโรจน์
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770008
นางสาวรัตนาภรณ์ คำเงิน
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770002
สิบเอกธนพล กันมาชัย
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
561770001
นางสาวจุฑามาศ บ้านสระ
2556
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551777187
นายบัญชา แซ่ว่าง
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
551777186
นายศุภณัฐปพนต์ หวังดี
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
551777185
สิบเอกอดิรุจ วงค์วาลเรือน
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
551777182
นายพิทักษ์ ศรีหมื่น
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
551777181
นายศตวรรษ จันทร์คำวงษ์
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
551777180
นายพงศ์พัฒน์ วิชัยวงษ์
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
551777179
นายกรกฏ กาใจ
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
551777172
นายนัฐพงษ์ พรหมมา
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
551777171
นางสาวกมลวรรณ สมพล
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
551777166
นายอรรถพล กำจัด
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
551777163
นางสาววัชรี มะโนรา
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
551777160
นายสุระทิน อินต๊ะวงศ์
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
551777158
นายศรราม อินธนู
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
551777155
นายกฤชนันต์ วงค์เทพ
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
551777154
นายจาตุรนต์ วิหก
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
551777153
นายทวีทรัพย์ หมื่นสี
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
551777143
นายชัยรัช จอมพรวญ
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
551777141
นายทศพร กาศลังกา
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
551777140
นางสาวนันท์ชนก สวนผล
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
551777139
นายนัฐพงษ์ สิบน้อย
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
551777136
นายณัฐพงศ์ ก๋าวิน
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
551777133
นายจีระพล วีระแสง
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
551777129
นายณัฐกิตติ์ อภิญญาวิศาล
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
551777127
นายภูชิสส์ ชัยวร
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
551777124
นายนิเวศน์ นาวา
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
551777121
นายยงยุทธ แสงทอง
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
551777120
นางสาวกุลนิษฐ์ นฤภัทรพลากร
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
551777116
นายวรวุฒิ พลอยแหวน
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
551777115
นางสาวธัญญารัตน์ พรานฟาน
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
551777113
นายจิณณวัตร เข็มทอง
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
551777112
นายศตวรรษ นันตา
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
551777110
นางสาวสายธาร เกษนาวา
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
551777109
นางสาวอรทัย เพอเมีย
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
551777105
นางสาววรัญญา คำแปง
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
551777102
นางสาวศิรินันท์ ฟูคำ
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
551777099
นางสาวกาญจนา สุขโน
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
551777098
นางสาวสุภาพร แก้วปานันท์
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
551777097
นางสาวเสาวนีย์ กันทะยศ
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
551777093
นางสาวเบญจพร โฮ้งจิก
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
551777092
นางสาวฉันทนา แซ่ย่าง
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
551777091
นางสาวชฎาภรณ์ คำชอน
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
551777090
นางสาวณัฏฐ์ธยาน์ ธนันธรวนิชกุล
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
551777089
นายศิริพงษ์ เอี้ยงหมี
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
551777088
นายอภิสิทธิ์ ตาคำไช
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
551777087
นางสาวจุฬาลักษณ์ พรมตา
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
551777085
นายปิยะพนธ์ นันไชย
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
551777084
นายรัตนศักดิ์ แก้วน้ำเพชร
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
551777083
นายวชิรวิทย์ ยะแสง
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
551777082
นางสาวธีระภรณ์ อินทำ
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
551777080
นางสาวสุดารัตน์ สุดสวยสนธยา
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
551777079
นางสาวรพีพันธ์ ปัญญาวัย
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
551777078
นางสาวปริศนา เทพจันตา
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
551777077
นางสาวสุชาวดี แสนสึก
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
551777073
นางสาวพนิตนันท์ รักยา
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
551777072
นายธีรนัย ยิ้มช้อย
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
551777071
นางสาวกรรณิการ์ ใจวัง
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
551777070
นายจตุรวัฒน์ นิวันติ
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
551777069
นายกิตติพันธุ์ กันทะสัก
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
551777068
นางสาวขวัญจิรา หลวงบาน
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
551777067
นางสาววรรณิศา มูลใจ
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
551777066
นางสาวสุธิดา สิมวงค์
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
551777065
นางสาวจตุพร นัยติ๊บ
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
551777061
นางสาวจุรีพร พรหมลี
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
551777060
นางสาวพีรภรณ์ ตระกูลเชื้อหมื่น
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
551777059
นางสาวกรรณิการ์ อนุจร
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
551777058
นางสาวสุนิสา ประทานราษฎร์
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
551777057
นายทศพล ต๊ะวงศ์
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
551777055
นายศรัญญู วงค์ไชย
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
551777050
นายนฤเชนทร์ ทรายมูล
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
551777049
นายสุเมธ คำอุปละ
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
551777046
นางสาวนันทิยา สุตะวงศ์
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
551777045
นางสาวสุนิสา กันทะเตียน
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
551777044
นางสาวชลธิชา จันทร์คำ
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
551777043
นางสาววรัญญา จันดี
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
551777042
นางสาวชญานิน อินทะโน
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
551777041
นายธวัชชัย ก้างออนตา
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
551777040
นายธนากร ยอดผ่านเมือง
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
551777039
นายณัฐพงศ์ โท๊ะป๋า
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
551777038
นางสาวณัฐสุดา วันดี
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
551777037
นายธาดา ลีละพงศ์ประสุต
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
551777036
นางสาวกานต์ธิดา สุขรี
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
551777026
นายพีรพัฒน์ กันธิมา
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
551777023
นางสาวสิรินุช แก้วคำนนท์
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
551777020
นายภูวพล แซ่ท้าว
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
551777019
นางสาวจริยา อุตรชน
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
551777018
นายกฤษฎา จันทร์ตา
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
551777017
นางสาวจิราวรรณ นามวงศ์
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
551777016
นายปิยวัฒน์ ดวงแก้ว
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
551777015
นางสาวกาญจนา ธิคำมูล
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
551777014
นางสาวอรรัตน์ ปาลี
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
551777007
นางสาวอลิสา ชัยวัง
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
551777006
นางสาวเบญจรัตน์ จันทร์ประสิทธิ์
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
551777004
นางสาวสุภารัตน์ อินใจ
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
551777003
นางสาววราพร ยาวิชัย
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
551777002
นางสาวศุภลักษณ์ สุทธนู
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
551777001
นายจักรภัทร กาโยงแว่น
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
551770594
นางสาวชินีนาด โอบอ้อม
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770593
นายภาณุพันธ์ พูลศรี
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770592
นายณัฐชา ศรีวิชัย
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770588
นายอลงกรณ์ หอมนาน
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770586
นายวิศรุต ปานหมอก
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770585
นางสาวสิวลี วงค์เอ้ย
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770584
นางสาวประภัสสร อุ่นเรือน
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770583
นางสาวเกษร สุรัตน์
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770574
นางสาวเปรมทิพย์ จินะใจหาญ
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770573
นายอิทธิภพ กันฑ์ธรรม
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770572
นายอดิพงษ์ จอมดวง
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770570
นายนรินลักษณ์ ราชคม
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770569
นางสาวพลับพลึง เตมีศักดิ์
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770565
นายจีระศักดิ์ ฝึกฝน
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770560
นายจักรพันธ์ รักสว่าง
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770557
นายภาสกร ปูเขียว
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770555
นางสาวพนิดา เขื่อนเพชร
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770552
นางสาวพัชรินทร์ ใจยะวงค์
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770551
นายณัฐภัทร วงค์จักร์
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770550
นางสาวทิพย์ทิวา จอมป้อ
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770544
นางสาวชลธิชา มูลเท
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770541
นางสาวหทัยทิพย์ สุวรรณะ
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770540
นายปิยวัฒน์ กองอินทร์
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770538
นางสาวรัตติกา ตานตา
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770535
นางสาวพิลาภรณ์ กมลเทศ
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770534
นางสาวกรรณิการ์ ธิติมูล
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770533
นายวีระยุทธ แสนหลวง
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770530
นายพรพิพัฒน์ ธิจันเปียง
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770529
นายปัฐวี จันทะวงค์
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770526
นายชนเนษฎ์ ธรรมเมือง
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770524
นายปณชัย กุลเมืองโดน
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770518
นายนันทวิทย์ สิงห์แก้ว
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770517
นางสาวกาญจนาพร เชียงคำ
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770516
นางสาวจิตรานุช ยิงช้าง
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770514
นางสาวชาคริยา แห่งพิศ
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770509
นางสาวสุนิสา ตุ้ยชัยตา
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770506
นายวุฒิศักดิ์ บุญรักษา
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770504
นายมงคลชัย จันทร์ทะระ
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770503
นางสาวชลธิชา กันยะ
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770498
นางสาวภคพร แก้วมาเรียน
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770494
นายธนาวุฒิ สารชัยวงค์
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770493
นายจรายุทธ ปุกเสก
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770491
นายธีระชัย ใจคล่องแคล่ว
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770490
นายดนุสรณ์ พิพักร์
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770485
นางสาวสุพรรษา สุดแดนไพรพฤกษ์
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770484
นางสาวพิชญา จิรัชยานุกูล
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770481
นายนราธิป ภูญชา
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770479
นางสาวสุพัตรา ประทุมมา
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770478
นางสาวอารียา ศิริฟุ่น
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770477
นางสาวกิตติมา วงค์ไชยา
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770476
นายธเนศ ลังกากาศ
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770474
นางสาวกรรณิกา คำแสน
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770473
นางสาวทัศน์วรรณ สมคิด
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770467
นางสาวอัญชิสา สิกขะมณฑล
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770465
นายณัฐวุฒิ รอบรัมย์
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770464
นางสาวกมลรัตน์ การินทร์
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770463
นางสาวนารีรัตน์ วังเย็น
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770462
นายจารุวัฒน์ อินต๊ะลาศ
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770461
นายอุเทน กวดศรี
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770460
นายศักดิ์ชัย ชัยดิลกวงศ์
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770458
นายศุภณัฐ บุญแต่ง
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770457
นางสาวหนึ่งฤทัย รวมสุข
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770456
นายอนุชา สมวันดี
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770455
นายไกรวิน ปิยสุขสวัสดิ์
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770453
นายกิตติศักดิ์ แสงดาว
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770452
นางสาวอรทัย เกิดสุข
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770450
นางสาวขวัญฤดี พรหมธิ
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770449
นางสาวพัชราภรณ์ พุทธจร
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770446
นางสาวมุกดา โพธิชัยเลิศ
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770445
นางสาวอัชลี ปัตโต
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770444
นางสาวน้ำทิพย์ ก้างยาง
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770442
นางสาวสาริณี กาวิภา
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770439
นายประวัติ วะรีวะราช
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770436
นางสาวณัฐพร พรหมมินทร์
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770432
นางสาวจุฑามาศ ดอนแก้ว
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770431
นายนที กันหมุด
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770430
นายศิวดล เป็งสุรินทร์
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770427
นายเจริญ แซ่เล่า
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770425
นายกฤษฎา พรมสาร
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770424
นายภาณุพงศ์ พันธ์วิไล
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770422
นางสาวนิศารัตน์ วันมา
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770421
นายสมพล สุทธมงคล
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770420
นายนัฐพงษ์ สุทธะ
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770419
นางสาวผาณิต ยานะฝั้น
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770418
นางสาวมณีรัตน์ ไก่แก้ว
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770416
นายกฤษณชัย อ้วนวุฒิ
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770415
นายเจนณรงค์ ขันทพันธ์
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770414
นางสาวอรวรรณ บุญมี
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770413
นางสาวปัทมาพร ก้อนคำ
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770410
นายวีรวัฒน์ ขอนขะจาว
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770408
นายธัชนนท์ เกวียนคำ
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770407
นางสาววิรัมภา คชานุบาล
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770405
นางสาวกิติยา ใจคำ
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770400
นางสาวศิราพร ก้อนศิลา
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770398
นายคุณากรณ์ ทีฆายุพรรค
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770396
นายกิตติพงษ์ ธรรมวงค์
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770395
นางสาวสุพรรษา ยอดสุวรรณ
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770394
นายกฤษณะ พรมตัน
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770393
นางสาววันวิสาข์ สลีสองสม
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770391
นายนิรันดร์ นามแสง
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770390
นายวุฒิชัย ไชยมงคล
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770389
นายณัฐพล ฤทธิ์สาร
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770388
นางสาวกมลวรรณ ศิริวรางกูร
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770387
นายศรราม วรรณคำลือ
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770385
นางสาวศิโรรัตน์ ถุงเงิน
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770380
นางสาวปาริชาติ ศรีจำปา
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770378
นางสาวพัชรีพร ทองสุข
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770377
นายนนทชัย อนันชัยพัทธนา
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770376
นายเอกพงษ์ จันทร์ศิริ
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770375
นางสาวผกาพรรณ พรมมินทร์
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770369
นางสาวกนกพร ใจเย็น
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770368
นางสาวพิมลพรรณ คำใย
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770366
นางสาวผกาภรณ์ เชา
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770363
นางสาวอนุสรา กิติมา
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770362
นางสาวนิตยาวรรณ สุยะ
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770361
นายดนุเดช เทพา
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770359
นางสาววรัญญา หมื่นราง
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770358
นางสาวสุพิน อุสาใจ
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770357
นางสาวสุพินญา ไชยลังกา
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770356
นางสาวขวัญภิรมณ์ ประชุมพร
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770355
นายมานะชัย วงศ์ชัย
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770354
นางสาวเครือจันทร์ ภูดวงขวา
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770353
นายเรืองยศ ใจแก้ว
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770351
นายวรวุฒิ อุดใจ
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770348
นายสุพจน์ สายศักดิ์
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770347
นางสาวเจนจิรา จักรใจวงศ์
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770345
นายชัยนันท์ ดวงสม
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770342
นายจีรกร ขันทะบุตร
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770340
นางสาวสิริมน พรมคำตัน
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770339
นายจิรายุทธ น้ำสา
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770336
นางสาวสุธีกานต์ สุนันต๊ะ
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770335
นายธนวัฒน์ ไชยสลี
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770334
นางสาวกฤติยา ช่างเกิด
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770333
นางสาวจุไรวรรณ ปินตา
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770332
นายเชิงชาย ไชยเพ็ชร
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770331
นายวีรภัทร ยาโนละ
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770329
นางสาวพรพิรุณ สมจิตร
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770328
นางสาวจตุพร ไชยเมือง
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770325
นางสาวกุลวดี พยัคฆเรือง
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770324
นายพีระพงศ์ พุทธวงค์
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770323
นายอภิสิทธิ์ สังหาร
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770321
นางสาวกรรณิกา อุดเอ้ย
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770318
นายธนวัฒน์ อินทะวิชา
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770317
นางสาวนุจรี กุณะ
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770313
นายธนวิชญ์ นวลอินทร์
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770312
นางสาวสุดาพร ดวงตัน
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770310
นายณัฐพงษ์ ปัญญากวาว
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770307
นางสาวนิตยา ผัดจันตา
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770306
นางสาวกนกพร แก้วนะ
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770305
นางสาวนิลรัตน์ คงเจริญ
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770302
นายลิขิต ติ๊บลังกา
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770299
นางสาวมณีศร นะถา
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770297
นางสาวณัฐฐินันท์ คำลือสาย
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770296
นายวีระพงษ์ สุรพล
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770295
นางสาวณัฐกฤตา ทะบุญ
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770294
นายฤทธิพงษ์ ทวีโชติ
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770293
นางสาวอัญชลี แก้วจันทร์คำ
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770289
นางสาวอารยา คำขัน
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770287
นายธีรภัทร์ สุโรพันธ์
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770286
นายศิริชัย กุยแก้ว
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770285
นายศราวุธ เดชะวงศ์
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770284
นายวีรลักษณ์ ยอดหล้า
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770283
นายสุริโย วารินทร์
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770281
นางสาวฐิติมา สุตะวงค์
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770280
นางสาวสมิตา นามปราศัย
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770278
นางสาวเกษณี เกษนาวา
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770277
นางสาวอุทัยรัตน์ ใจมา
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770276
นางสาวเดือนจิกา ท้าวอินต๊ะ
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770275
นางสาวขวัญนภา ยากอง
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770274
นายธนรรถ ไชยเหล็ก
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770272
นางสาววาสนา สิทธิราช
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770269
นางสาววนิดา อุทธโยธา
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770267
นางสาวเปรมวราภรณ์ รู้พอ
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770265
นางสาวสุกัญญา แผ่นเบื้อง
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770262
นางสาวจุไรรัตน์ หงษ์คำ
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770258
นายดนุพล ศรีธนะ
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770257
นายจตุพงศ์ จันตาอินทร์
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770255
นายวันชัย แซ่เฉิน
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770254
นายคณิต กุมหาชัย
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770253
นายจิรพันธ์ อสุพล
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770247
นายเชิดศักดิ์ ไชยบาล
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770243
นางสาวนิจฉรา เขื่อนติ๊บ
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770242
นายสุบิน ปิงสุแสน
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770239
นางสาวธวัลรัตน์ ศรีพรม
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770238
นางสาวเจนจิรา การิยา
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770237
นายอภิวัฒน์ ฮ่องลึก
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770235
นายธนวัฒน์ ใจเย็น
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770232
นายสุรชาติ ดอนมูล
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770230
นายณัฐพงษ์ นันทะเสน
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770229
นางสาววิภาวนี ดวงคำ
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770223
นายเกียรติชาย จีอาทิตย์
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770220
นายปฐมพงษ์ นันตา
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770219
นางสาววาสนา กวาวสนั่น
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770218
นางสาวปิยดา สารดี
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770217
นายกรกต สมจิตต์
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770216
นายภูฤทธิ์ อินต๊ะราชา
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770213
นางสาวนวลลออ วัณโณ
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770206
นางสาวอรอนงค์ ใจแก้ว
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770204
นายณัฐพล ศรีทรงฮาด
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770203
นายวัลลพ แสงตะวันกล้า
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770200
นายศาสตราวุฒิ บัวขาว
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770196
นางสาวธัญญาลักษณ์ จอมพูล
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770194
นายพินิจ แก้วมาลา
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770191
นายมนัสวี ศรีชมชื่น
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770190
นางสาวศันสนีย์ ไชยบาล
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770189
นางสาวปฏิภรณ์ พรมสว่าง
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770188
นายนิตินัย คำไชย
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770187
นางสาวณัฐรีย์ คำแข่ง
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770183
นางสาวสุดาพร ตาคำ
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770181
นายเอกสิทธิ์ ดวงเนตร
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770180
นายเลอศักดิ์ อ่อนอ่างคำ
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770178
นายไกรสร จุวรรณ
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770177
นางสาวสหฤทัย แก้วคำ
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770176
นางสาวสุวิมล ทำของดี
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770175
นายพิพัฒพงษ์ อัมพุธ
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770173
นายเอกชัย ก้างออนตา
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770171
นางสาวทิพย์ภาพร คำแพร
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770168
นายอาทิตย์ ธีระชาติแพทย์
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770167
นายภูรินท์ ใจเกิด
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770166
นายสรณ์สิริ ขันคำนันต๊ะ
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770165
นายเกษม จาวเจริญกุล
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770163
นางสาวอรวรรณ แสงขัติ
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770161
นายบัญชา มนสุโทน
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770159
นายวิทยา ปันไฝ
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770158
นางสาวรุจนา พนมไพศาลสกุล
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770157
นายอภิสิทธิ์ จันผา
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770156
นายอมรทรัพย์ ว่องไวงาน
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770155
นายพงศ์เพชร แก้วอำไพ
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770153
นายศุภณัฐ รัตนพรม
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770149
นางสาวกัญยลักษณ์ คำภีระ
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770148
นายรัฏฐชัย หัวนา
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770146
นายถิรพล จองแสง
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770145
นางสาวกรรณิกา เรืองบุญ
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770144
นางสาวมะลิวัลย์ คำฟู
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770142
นายเอกภาพ นำภา
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770140
นายวัชรพงษ์ ไชยจันดี
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770138
นายภูวนารถ ภูสีเขียว
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770137
นายพิเชษฐ นันต๊ะรัตน์
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770136
นายเอกชัย อ้ายตัน
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770135
นางสาวปวีนุช ภิรมย์ลาวัณย์
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770132
นางสาวสุพรรษา ยาแปงกู่
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770131
นางสาวอังคณา วงค์ษา
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770128
นายวรพงศ์ คำฟู
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770127
นายจักรพนธ์ พรมมินทร์
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770121
นางสาววิมพ์วิภา โนรินทร์
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770120
นางสาวศจิกา เชื้อเมืองพาน
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770119
นางสาวศิริลักษณ์ เต๋จ๊ะ
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770114
นายกิตติ เจริญกิจ
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770113
นางสาวสุภาพร ชาญแก้ว
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770112
นายชัยธวัช กันใจ
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770111
นายศักดิ์พล ขินเเก้ว
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770106
นางสาวสุพัตรา ใจประการ
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770105
นางสาวดรุณี ดวงแก้ว
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770102
นายธีราวุฒิ คำเงิน
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770099
นายเอกพงศ์ วงค์ไชย
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770098
นางสาวมะลิวัลย์ ยอดลิลา
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770096
นายนที ไพรพงค์
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770091
นางสาวสุทธิพร สุทธสม
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770090
นางสาววราลี หาญฟ้าเลื่อน
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770089
นางสาวอนงค์นาฎ มีเดช
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770088
นายเมธี สุวรรณ
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770086
นางสาวพรธีรา ไชยะ
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770085
นางสาวศิวพร คำแสนพันธ์
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770084
นางสาวเจษฎาพร คำดวงดี
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770083
นางสาวศิริพร ยะคำ
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770081
นายจักรภัทร์ ไพฑูรย์
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770079
นางสาวจันทร์มณี เชื้อเมืองพาน
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770078
นางสาวพิมพ์พิชญา เดชกล้า
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770077
นางสาวธัญนิกา พงค์ดอน
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770076
นางสาวอภิรดี ชัยชุมภู
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770073
นางสาวพิมพ์ผกา คำวาง
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770071
นางสาวปัญญาภรณ์ อักษรแปลง
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770070
นายเจษฎา บุญเรือง
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770069
นางสาวชนิดา บุญทัน
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770068
นางสาวทิพวรรณ เทพวงค์
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770067
นางสาวทัณฑิกา พรหมมูล
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770066
นางสาวรัตติกาล ปันยศ
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770064
นายธนากร กันจินะ
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770063
นายอลิสันต์ เมฆขุนทด
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770062
นายอนรรฆเดช ลองนา
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770058
นายอนุชา สุทธสม
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770056
นายณรงค์ฤทธิ์ คำมา
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770054
นายนฤพนธ์ พรมลอย
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770051
นายกิตติพงศ์ นามสาม
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770048
นายกรวิชญ์ แปงคำเรือง
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770047
นางสาวอภิญญา ใจสัตย์
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770046
นางสาวภัทรสา สารคำ
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770045
นางสาวสุภารัตน์ วิชาโห้ง
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770044
นางสาวรักษิณา เคหัง
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770043
นางสาวสัญลักษณ์ คำภีระ
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770042
นายณรงค์ มูลดวง
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770039
นายสุทธิพจน์ วงศ์ดอยแก้ว
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770038
นางสาวรัตนพร แก้วฟู
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770037
นางสาวพรรษา เล้าวรกุล
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770035
นางสาวอารีรัตน์ ใจพันธ์
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770034
นายเฉลิมพล ธรรมลังกา
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770033
นายอนันต์ ปันแสน
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770030
นางสาวสุพรรษา รักสัตย์
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770026
นายสรายุทธ เวียงมูล
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770024
นางสาวอังคนา คำต๊ะ
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770023
นางสาวขวัญฤทัย ชัยสมบัติ
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770021
นางสาววิไลลักษณ์ จะลื้อ
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770020
นายลิขิต ไทยอนันต์
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770017
นางสาวอธิฐาน ศรีกัลยาณบุตร
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770016
นายสุทิวัส กวดสี
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770015
นางสาวอมรรัตน์ อภัยโรจน์
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770013
นางสาวปนัดดา กาวี
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770011
นางสาวธนัญญา ดอนชัย
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770009
นายมนตรี เนตรยอง
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770006
นางสาวลลิตา ชมภูรัตน์
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770004
นายเอนก สมบูรณ์
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551770002
นางสาวสุนารี ใจกาศ
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551463054
นายธีรพงษ์ เขากระบิน
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551413067
นางสาวอำไพ แสงวันดี
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
551413027
นายอนุสรณ์ ลาบุตรดี
2555
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541792079
นายณัฐพงศ์ กาวิชัย
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541781104
นายฐิติพงศ์ พรมหล้า
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541781102
นางสาวสมฤทัย ไชยศรี
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541781085
นางสาวจันทร์จิรา แดนนภาลัย
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541781066
นางสาวกรกนก นางแล
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541781054
นางสาวกรรณิการ์ สุธรรม
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541777054
นางสาวกุณฑลี สิทธิสงคราม
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
541777053
นางสาวพรพิมล ชุ่มมงคล
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
541777052
นายเกริกฤทธิ์ นันทาทอง
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
541777050
นางสาวจุฑามาศ สุนันต๊ะ
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
541777048
นางสาวริรันญา แก้วรากมุข
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
541777045
นายคมกริช กาวิรส
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
541777041
นายณัฐพงศ์ ศรีรัตน์
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
541777040
นายสันติชัย วิลาศแสง
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
541777039
นางสาวเสาวลักษณ์ บุญปั๋น
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
541777037
นางสาววัลลี หรี่จา
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
541777036
นางสาววิลาวรรณ ชุมแปง
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
541777035
นายสุนันท์ ธรรมธิ
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
541777031
นายณัฏฐ์ คงศุภโชคสุพงศ์
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
541777027
นายวรวุฒิ ผาคำ
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
541777024
นายยุทธณา ดีหล้า
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
541777023
นางสาวปวีณา วินันท์
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
541777022
นางสาววราภรณ์ พรมสา
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
541777021
นางสาวสกุณา มูลวงค์
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
541777019
นางสาวธิดาพร สนิท
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
541777016
นางสาวอาทิตย์ตรียา กาหะ
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
541777012
นายสิรวิชญ์ วงค์แก้ว
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
541777006
นายวสันต์ อนันต์
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
541777003
นายนฤดล ธินันท์
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
541777001
นายทวีพงษ์ ปงหาญ
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
541772071
นายธราธิป เผ่าแก้ว
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541772051
นางสาวธัญชนก นาปรัง
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770463
นายอาทิตย์ เสวะมาตย์
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770462
นายนิวัฒน์ ปาละอาจ
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770461
นายวิชิต เครือวงค์
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770456
นางสาวปวีณา เทพสา
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770455
นายธีระพงศ์ กันติ๊บ
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770452
นายนิติพงศ์ บำรุงแคว้น
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770448
นายบัญญัติ ขวัญใจ
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770443
นายธนะภงค์ รัตนชมภู
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770442
นายทีปกร สาลี
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770436
นางสาวสุวรรณี ไชยวุฒิ
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770434
นางสาวนารีรัตน์ ห่านปัญญา
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770433
นางสาวรัตนาภรณ์ กันทะเนตร
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770426
นายนพพล โสภา
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770424
นางสาวทิพวรรณ วรรณะ
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770422
นางสาวอรพินท์ อุ่นเอ้ย
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770412
นางสาวหัสยา สารวัน
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770410
นางสาวชนาภา หลบภัย
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770406
นางสาวฮาซีญาน่า วงศ์ผา
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770404
นางสาววรวรรณ บุญเงิน
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770403
นายสราวุฒิ หอมสมบัติ
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770402
นางสาวพิมพ์ทิพย์ พรมสี
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770400
นายณัฐพงษ์ กองชุม
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770398
นายชลนที เขียวมณี
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770397
นายปภาวิน ศรีวงชัย
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770396
นางสาวนภาพร วรรณประโพธิ์
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770395
นายฐิตินันท์ ทิพชา
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770394
นางสาววัชราภรณ์ สุวรรณทา
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770393
นางสาวนิศารัตน์ ปิงยศ
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770392
นายวิสุทธิ์ ทาแกง
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770391
นางสาวสาวิตรี ชุมภู
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770390
นายเวธิน ชาวเวียง
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770388
นายธราดล ลาพิงค์
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770386
นายชัยชนะ ทายะนา
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770385
นายวรพงษ์ สุนันต๊ะ
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770384
นายภาณุวัฒน์ ธรรมชัย
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770383
นายกฤษฎา ปิยศทิพย์
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770381
นางสาวกาญจนา คำทา
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770380
นางสาวนิภา ก้อใจ
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770379
นายณัฐพล สมวัน
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770378
นายวันชนะ มูลสุวรรณ
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770377
นางสาวดัชนี ทองเอก
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770376
นางสาวกรรภิรมย์ ตาดี
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770373
นางสาวลัดดาวัลย์ บุญนำ
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770372
นางสาววันวิสาข์ คงมี
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770371
นายตุลาชัย ทองสวัสดิ์
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770368
นายปรภต ประทุมชาติภักดี
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770366
นายนิตินัย ไชยลังกา
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770360
นางสาววันทินีย์ วิรัตน์เกษม
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770359
นางสาวดรุณี ภูกองไชย
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770353
นายณัฐพันธ์ กันธิยะ
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770352
นายสุทธิพงษ์ รักษา
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770350
นายฤทธิรงค์ ต่างเพ็ชร์
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770349
นายอิทธิกร ด้วงสา
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770348
นายยุทธพงษ์ คำคง
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770347
นายชัยณรงค์ ใจดี
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770346
นางสาวจินตนา คำคง
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770344
นางสาวอัจฉราพร มังคลาด
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770343
นางสาวกานต์พิชชา ห้วยแมะ
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770342
นางสาวพิไลวรรณ ศิลามูล
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770340
นางสาวดวงเดือน อุสาห์
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770339
นางสาวกมลทิพย์ อาจสามารถ
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770338
นางสาวรจนา ศิริใจ
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770336
นางสาวเกศินี ต๊ะสม
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770335
นางสาวนันทนา สิริวงค์
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770334
นางสาวนิตยา ศรีคำภา
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770331
นางสาวปุญชรัสมิ์ ทิพย์สุวรรณ
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770330
นางสาวเพ็ญผกา ทะนันชัย
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770328
นางสาวธัญญลักษณ์ บุญกาวิน
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770327
นางสาวอังคณา แก้วใส
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770326
นายธีราวัฒน์ ศรีโชติ
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770325
นางสาวน้ำฝน แก้วประภา
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770323
นายนรินทร์ อุดม
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770322
นางสาวศุภารัตน์ เขื่อนคำ
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770318
นายสุธินนท์ มานะสมบูรณ์
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770315
นางสาวกรรณิการ์ เมืองก้อน
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770313
นางสาวครองขวัญ บุญตัน
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770311
นายสงกานต์ สนม
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770310
นายวิษณุ ลามาพิสาร
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770302
นายอิสระ หลวงจินา
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770300
นายอนุวัฒน์ ขันอ้าย
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770297
นางสาวเมฑาวรรณ ศรีสุข
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770296
นายพลกฤต รักษ์วนาพงษ์
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770294
นายนนท์ยรัตน์ สมศรี
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770291
นายนฤเบศก์ ตาคำ
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770287
นายภัคธร หงษ์คำ
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770284
นายศุภณัฐ ยะมา
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770282
นางสาวอุบลวรรณ ไชยทิศ
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770280
นางสาวนิสา ตั้งตัว
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770278
นางสาววิไลลักษณ์ วงค์จินดา
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770275
นายวิโรจน์ นำชัย
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770273
นางสาวพุทชาด คำภีระ
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770272
นายทศพล มณีวรรณ์
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770271
นายอภิรัตน์ เวียนระวัง
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770270
นางสาวสุนารี นามมาลา
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770269
นายอดิศักดิ์ ปัญญา
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770263
นางสาวฐิติรัตน์ ลาภสกุลศรี
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770261
นางสาวปวีณา พรมเสนา
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770260
นายสุทธิพงษ์ ยานารส
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770257
นางสาวสุดารัตน์ ยาวิเลิง
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770256
นางสาวเมธิณี ก่อกอง
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770255
นายนันฐวุฒิ จันต๊ะคาด
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770253
นางสาวชนิดา เจริญธรรม
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770251
นายดนุรุจน์ ไตรสีรัตน์
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770250
นางสาวน้ำฝน ติ๊บสุภา
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770248
นายขันติชัย บัวผัด
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770247
นางสาวจุฑามาศ มากกล่ำ
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770246
นางสาวมยุรี แก้วน๊ะ
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770245
นางสาวหอมนวล คำนวล
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770244
นางสาวเกศรา ไชยลังการ
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770241
นางสาวเกศินี รัตนะ
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770239
นางสาวณัฐฐา หริชัยกุล
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770238
นายสุรัตน์ ทองอินทร์
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770237
นางสาวอรัญญา เพชรโกศัย
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770236
นางสาวสุวารินทร์ ทรายหมอ
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770234
นางสาวจินตนา เขื่อนคำแสน
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770233
นางสาวดรุณี อายิ
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770230
นายธวัชชัย ศรีวงศ์
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770229
นายณัฐดนัย คำศักดิ์
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770228
นายจักรพงศ์ ใหม่เต็ม
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770226
นางสาวกาญจนาพร มั่นคงคำ
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770221
นางสาวเกตุวดี มูลเอ้ย
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770217
นายธีรพงค์ ใจงาม
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770215
นางสาวสุภัทรา ขัติศิริ
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770213
นางสาวจิรพร ชุมนุมพร้อม
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770208
นายศตวรรษ หายโศรก
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770206
นายกิตติชัย ฟักนิล
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770205
นายวรุต ขันจันทร์แสง
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770203
นางสาวพัชราภรณ์ เขื่อนคำ
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770202
นางสาวพิมพาภรณ์ ขาคีอูป
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770201
นางสาวใหม่วิมล ชาติดง
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770199
นางสาวโชติกา ใจชุ่ม
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770198
นางสาวจุฬาภรณ์ ตาจุ่ม
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770197
นายพิทักษ์ ไร่สอ
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770196
นางสาวระพีพรรณ กองตุ้ย
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770195
นายพิศุทธิ์ จันทร์ศรี
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770194
นายณัฐภัทร วงศ์ชัย
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770189
นายดนัย จันทร์ตา
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770188
นางสาวธนาภรณ์ แก้วประดิษฐ
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770187
นายมนต์ชัย เรืองเดช
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770185
นางสาวภิชญา โนราช
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770184
นางสาวปวีณา ปัญญา
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770182
นางสาวจันจิรา อยู่ลือ
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770180
นางสาวนุชจรีย์ จอมมงคล
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770179
นางสาวณัฐธิดา แสนราช
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770178
นางสาวนภาพร กายเสนา
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770175
นายณัฐพงศ์ มโนชัย
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770174
นางสาวนัดดา สีหล้า
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770171
นายกิตติกร อุปละ
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770169
นางสาวปนิดา วงค์สวัสดิ์
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770167
นางสาวกิจธิเทพ ประทุมจำปา
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770165
นายสมประสงค์ สุริยะ
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770162
นายปรัชญา พันสุภะ
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770161
นายอิชนินกรณ์ ธัญกัญจณธรณ์
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770155
นายจักรกฤษณ์ บุญนะ
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770152
นายธีรวัฒน์ ยองเพชร
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770150
นางสาวพาณิภัค ก้อใจ
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770149
นางสาวระพีพรรณ ผาสุข
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770146
นายวีระพงษ์ ออนตะไคร้
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770145
นายศตวรรษ ดวงต๋า
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770144
นายวีระชัย วิเศษไพร
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770143
นายจักรพงศ์ แก้วปวงคำ
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770142
นายพิทวัส หวันสว่าง
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770139
นางสาวปรีชญา ไชยวงค์
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770138
นางสาววาสนา ยืนสา
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770137
นางสาวพิมพิไล ศรีเนตร
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770136
นางสาวจันทร์นภา วิชัย
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770135
นางสาวพรพิน ไฝขัน
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770133
นายรังสรรค์ ขันวิเศษ
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770132
นางสาวณัฐพร ชมดี
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770130
นางสาววรญา ยอดแก้ว
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770128
นายชิราวุฒิ ยองเพชร
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770127
นางสาวหทัยรัตน์ อะสะนิธิ
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770125
นายกิติชาติ แปงคำ
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770124
นางสาวนิภาภรณ์ ตันต้าว
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770122
นางสาวนริศรา มีศรี
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770121
นางสาวกัญญาวีร์ กาศอนันต์
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770120
นางสาวประไพรัตน์ วงศ์ราช
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770118
นายเทวาฤทธิ์ ดวงพันธ์
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770117
นายชาญชัย แสงศรีจันทร์
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770115
นายอดิศักดิ์ แสงทอง
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770114
นางสาวสุกานดา กองมงคล
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770113
นายอธิบปัตย์ ปัญจจอม
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770112
นายอาทิตย์ หน่อปวงคำ
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770111
นายจักรวาล รุ้งดี
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770110
นายสันติ ก้างยาง
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770109
นางสาวรุ้งตะวัน คันชิง
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770108
นางสาวชนาภา ไกลถิ่น
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770106
นางสาวจุฑารัตน์ เครือฝั้น
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770105
นายนภดล เชียงแขก
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770103
นางสาวธิดาพร สุโพธิ์
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770101
นางสาวสุกัญญา นั่งงาม
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770100
นางสาวนิตยา สูงใหญ่
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770098
นางสาวกันต์กนิษฐ์ มาฟู
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770091
นางสาวเยาวเรศ จินดาชัย
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770088
นายอานนท์ บุญมากาศ
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770087
นางสาวพจนาถ จันทวิกสิทธิ์
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770086
นางสาวณัฐพร เงินท๊อก
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770084
นางสาวอรพรรณ นวลคำ
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770083
นายรัชพล ผัดขัน
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770082
นายเบญญาพงศ์ จันทร์ผัด
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770081
นายธนวัตน์ วงค์วาร
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770075
นายสัญญา ต๊ะน้อย
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770074
นางสาวดรุณทิพย์ ใจดี
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770073
นางสาวธีราพร โต๊ะโท่น
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770066
นางสาวรมณี คำอ้าย
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770065
นางสาวณัฐภรณ์ ช่างประดิษฐ์
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770064
นางสาวจิรัญรัตน์ บรรดิ
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770063
นางสาวรัชณีกร ไชยชนะ
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770062
นางสาวศิริพรรณ ปันอินแปง
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770060
นายอภิรักษ์ มูลใจทราย
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770059
นางสาวสุกัญญา กันทัง
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770058
นางสาวนันทลักษณ์ คำคันทา
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770057
นายวันเฉลิม อินคำปา
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770056
นางสาวภครกร นวลแก้ว
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770054
นางสาวนภัสสร จำรัส
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770051
นายธนากร จัดที่
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770049
นางสาวกรวีย์ ปัญญาอิ่นแก้ว
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770047
นายนพดล โกเสนตอ
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770045
นายกิตติชัย คำลือ
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770044
นายจักรกริช สมควร
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770043
นายภาคภูมิ กันทะวงค์
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770042
นายจิรพันธุ์ ปันติ
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770038
นางสาวธิดารัตน์ ศรีสวัสดิ์
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770037
นางสาวจินตนา ว่ายล่อง
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770036
นายธนกานต์ ริยะสาร
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770033
นางสาวกาญจนา สบหนอง
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770032
นางสาวปทุมพร นามเมือง
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770031
นางสาวจรรยาพร คำแสน
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770029
นายนพดล ยารวง
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770028
นางสาววราพร เทพมนตรี
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770025
นางสาวภุมรัตน์ วงษารัตน์
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770024
นายอาก่า มาเยอะ
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770023
นางสาวรัตติกาล ตันใหม
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770022
นางสาวนฤมล ศิริเหล็ก
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770021
นางสาวกัญญาภรณ์ ยอแยะ
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770020
นางสาวกรรภิรมย์ วังมงคล
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770018
นางสาวนฤมล ปุยคำ
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770017
นางสาวศิริวรรณ พิมยศ
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770016
นายเมธี มะทะนิน
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770015
นายกฤษฎา ตานะ
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770014
นายสถาพร วัชรชัชวาล
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770013
นายเกียรติศักดิ์ หาญธงชัย
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770012
นางสาวกัณฐิการ์ ฝอยทอง
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770011
นางสาวรัตนา แสนสงคราม
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770010
นายเจษฎา ทาบุญ
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770009
นางสาวพิมสกาว มั่นขันธ์
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770007
นางสาวสกุลรัตน์ วงค์ตันกาศ
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770006
นางสาวกันจุรี กิติมา
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770004
นายสรวิศ ลาภเจริญวงค์
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770003
นายจำรัส บุญประเสริฐ
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541770002
นายเอนก วรรณพรม
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541700145
นางสาววิไลวรรณ แสนอุด
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
541700126
นางสาวทนันญา ปันหน้อย
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541700120
นางสาวศิริพร บุญสุข
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
การปกครองท้องถิ่น
541700039
นางสาวราตรี ยูลึ
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
541463029
นางสาวกมลวรรณ เตชะตน
2554
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531791102
นายรณชัย โกมลฤทัยกุล
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531772217
นางสาวณัฐฐิญา ศาสตร์ขำ
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531772098
นายยุทธพงษ์ กันทะเสน
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770753
นายเจษฎา คำตันวงค์
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770752
นายศรนรินทร์ วงค์ไชย
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770748
นายวิศรุต ธรรมสอน
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770747
นางสาววิศนี กาแก้ว
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770746
นางสาวประภัสสร อูปแก้ว
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770745
นายกุลชาติ อยู่ดี
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770744
นางสาวนฤตยา สุดสม
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770743
นางสาวประภาพร กิติยา
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770738
นายประเสริฐ ลามือกุ
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770736
นายวรเมธ ยั่งยืนไพศาล
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770727
นางสาวมัทรี สงสาร
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770726
นายชนน จักร์แก้ว
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770725
นางสาวสิริวิมล ทำของดี
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770724
นางสาวจีณัฐวรรณ แสงศรี
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770722
นางสาวธนาวดี ดวงก้อน
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770721
นางสาวกมลวรรณ กำลังประสิทธิ์
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770716
นางสาวโฉมนภา บุญเก่ง
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770711
นายนิติพงศ์ ปิยะกุลดำรง
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770710
นายพรรลภ สุพรรณ
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770707
นางสาวจินตนา วัญญาโน
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770703
นายอภิสุทธิ์ ไชยทน
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770702
นางสาวณัฐวรรณ นันตา
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770698
นางสาวณัทธมนวรรณ คำแก้ว
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770697
นางสาวศิวพร ชูชื่น
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770694
นายสุภรินทร์ ยิ่งกิจไพศาล
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770692
นายทรงสิทธิ์ วงค์แก้ว
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770690
นายวาณิชกิจ สินลี้
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770686
นางสาวจุฑามาศ วาสนโกมุท
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770684
นายสุรศักดิ์ วิชาดี
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770682
นายสุภชัย มูลกาศ
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770681
นายวัฒนา วงค์สกุล
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770680
นางสาวรัฐนิดา สุภา
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770678
นางสาวบุษรินทร์ รัตนะ
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770677
นางสาวอาภรณ์ แซ่เล่า
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770674
นายพัฒน์พงษ์ แคแดง
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770670
นายพรศักดิ์ แสงแก้ว
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770668
นางสาวธันย์ชนก สักลอ
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770666
นายบัญชา อินชาติ
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770665
นายสุทัศน์ หมอกเหมย
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770661
นางสาวอภิญญา มะโนวงค์
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770660
นายอภินันท์ ปันแปง
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770658
นางสาวพิมพ์นภา วิชัยรัตน์
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770656
นางสาวกรณิการ์ จำแน่
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770655
นางสาวสุพรรษา สุภาพ
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770654
นางสาววาสนา ชัยวรณ์
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770652
นายศรัณย์ อูปคำ
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770647
นางสาวจิราพร จันทร์ดี
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770645
นางสาวอุบลรัตน์ ท้วมอ้น
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770641
นางสาวอัมพิกา ชุ่มมงคล
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770636
นายกิติพันธ์ กันยา
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770632
นางสาวโสภาพรรณ อินต๊ะวงศ์
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770628
นายวรพล ชมภูแก้ว
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770627
นางสาวปิญานุช ขันทะ
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770625
นายนิรัติศัย เสมอเชื้อ
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770624
นางสาวรัตนาภรณ์ ปันเจริญ
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770623
นางสาวโยทะกา มีสุขโข
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770620
นางสาวพัชรี สันกว๊าน
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770618
นางสาวฐนิรัตน์ ลำเจียกสกุล
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770615
นายอิทธิเดช รวมสุข
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770613
นางสาวภัทธิยา ยาวิเลิง
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770608
นางสาวทิพวรรณ เม๊ะตะเลอะ
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770607
นายแสวง ชโยไท
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770604
นายวิชิต อินแดง
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770603
นางสาวอัจฉราภรณ์ วงศ์กะชามาศ
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770601
นายธนบูรณ์ ร่องแก้ว
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770599
นางสาวศศิประภา นันไชย
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770598
นายพงษ์ธวัช ยาวิไชย
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770596
นายประพันธ์พงษ์ ยานการ
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770595
นายทวี รุ่งปรีชาธรรม
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770594
นายชัชวาล งามกนกวรรณ
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770592
นายยุทธนันต์ รุ่งทวีพิทยากุล
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770590
นางสาววันวิสาข์ เป็งบุตร
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770588
นางสาวศกลวรรณ ไกลถิ่น
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770584
นายมรกต ถาพะยอม
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770583
นางสาวกัญยาณี ประภาสนิรัติศัย
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770581
นางสาวเกศรินทร์ ขัดอุโมง
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770580
นายรัฐพงษ์ ยินดี
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770578
นางสาวธนธรณ์ อุษาใจ
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770574
นายกำพัน อินต๊ะยอด
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770573
นายเสกสรร ใจยะสุข
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770572
นายศุภชัย น้อยตุ่น
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770571
นางสาวสุรินทร์พร อินต๊ะปัญญา
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770570
นายปราการ น้อยนาม
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770569
นางสาวสุกัญญา วงศ์วุฒิพร
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770568
นางสาวรพีพรรณ ตาน้อย
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770567
นายศุภชัย สิริโชควารี
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770564
นางสาวอนุสรา ฟองวารินทร์
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770561
นายกฤตกร กันทใจ
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770560
นางสาวสุทธิดา ภูมิตัน
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770559
นางสาวกมลรัตน์ เทพคำลือ
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770554
นางสาวศันสนีย์ แสงคำ
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770553
นางสาวขวัญจิรา จอมคำ
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770551
นางสาวมลธิรา กันธิมา
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770542
นายพิทักษ์ บุญยืน
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770541
นายเบญจกรณ์ สุยะ
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770539
นายอาทิตย์ วิระคำ
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770538
นายธีระชาติ บุญปั๋น
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770536
นายพงศกร ไฝเครือ
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770535
นายวุฒิชัย สุปันต๋า
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770532
นางสาวศิริกัญญา ปัญญา
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770531
นายดนุพล วารีทิพย์
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770528
นายกฤษณะ วงค์ริยะ
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770523
นางสาววรัญญา กันวงศ์
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770520
นางสาวสุพัตรา แก้วชมแก้ว
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770513
นายชัยพร บัวติ๊บ
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770511
นายชาญชัย โหราชิต
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770510
นายภูมิสยาม ใจน่าน
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770508
นางสาวบุณยานุช อารินเป็ง
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770506
นายอนุสรณ์ วงค์สุวรรณ์
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770505
นายณัฐพล ธรรมมาศ
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770501
นายอภิวัฒน์ ขัดสงคราม
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770500
นายเกียรติชัย ขุนทอง
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770497
นายเอกพิมล สักลอ
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770495
นายธีรยุทธ พันธุ์สืบ
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770494
นายพิชญะ เลาหมี่
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770493
นางสาวอรุณศรี แปงอุด
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770492
นายสงกรานต์ คำป้อ
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770490
นางสาววราภรณ์ วงศ์สอาด
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770488
นางสาวสิรินาถ สืบฤกษ์
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770486
นายฉัตรชัย รินสม
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770484
นายวัชรพงษ์ จำรัส
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770479
นางสาวกัญญาภัทร ตันกูล
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770478
นางสาวศิรประภา อิมินา
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770475
นางสาวศันสนีย์ ตันใจ
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770474
นายเบญจมินทร์ อินต๊ะต๋อม
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770471
นายศิริวัฒน์ เตมีศักดิ์
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770469
นายภูวนัย ชัยมณี
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770467
นายณัฐพงษ์ เผ่าฟู
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770466
นายมานะชัย นัคคีย์
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770464
นายอนุสรณ์ ถ้อยคติ
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770461
นางสาวแคทรียา ท้าวชัยมูล
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770460
นายอรรถพล กาวี
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770459
นายพีรพงศ์ ปันโพธิ์
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770457
นางสาวภาวินี ยะถาคำ
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770454
นายเกรียงไกร ใจมอย
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770452
นายธนวรรธน์ บุดดี
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770450
นายไพศาล ภักดีจีรากาล
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770449
นายไชยอนันต์ ศรีภูมิ
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770447
นายจักรพันธ์ กาซาว
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770445
นายนพพล สารเฉวตร
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770442
นายอนิรุจน์ ติ๊บดี
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770441
นางสาวสโรชา จันทร์เปล่ง
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770438
นางสาวจุฑาพร ใจยา
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770437
นายอภิศักดิ์ ไทยทอน
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770436
นายทรัพย์อนันต์ วงค์ตันกาศ
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770435
นายวศิน หาญกำจร
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770434
นางสาวจิรารัตน์ ชัยรัตน์
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770433
นายวิสุทธิ์ อุทธิตสาร
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770432
นายณัฐพงษ์ บุญแรง
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770431
นางสาวปิยะลักษณ์ เทพจันตา
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770428
นางสาวขนิษฐา อุตชา
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770426
นายภาณุพงศ์ ตันต๊ะ
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770424
นายวศิน ไพทูรย์
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770421
นายณัฐพร กระแก้ว
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770420
นายเอกชัย ตันเคหา
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770419
นายไพสันต์ จินาเฟย
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770418
นายเพิ่มพูล ดอนแก้ว
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770415
นายปวีน ช่างเขียน
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770414
นางสาวภัทร์หทัย ครินชัย
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770413
นางสาวปิยะพร ตนภู
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770411
นายกิตติ บริบูรณ์
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770410
นายเกรียงไกร ดวงแก้ว
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770407
นายณัฐโชค ไชยวงค์
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770405
นายคณิณ หายโศรก
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770404
นางสาวอนัญญา นิ่มนวล
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770403
นายสุทธิพงษ์ ใจคำ
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770402
นายกวีวัฒน์ หายโสก
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770401
นายพิศณุ ทาระจีน
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770399
นายศิวกร บุญชู
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770396
นางสาวณัฐวดี ชมภูชนะภัย
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770394
นางสาวฐิตินันท์ คงทน
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770393
นางสาวทิพย์สุดา ถูกจิตร์
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770392
นายภาณุพงศ์ เนตรธิยา
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770391
นายวิฑูรย์ ธรรมสละ
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770390
นายวิเชียร ปินตา
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770388
นางสาวรัชนี รถไฟ
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770387
นางสาวอภิสรา ดวงใจ
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770385
นางสาวอารดา อุสาหะนันท์
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770382
นางสาวสุประวีณ์ เก่งการณ์
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770381
นายศิริวัฒน์ ตันต้าว
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770380
นายศิวนาถ กันทะสอน
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770378
นายวรพล ฝีปากเพราะ
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770377
นายเสฎฐวุฒิ สุวรรณ
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770376
นายรงณกรณ์ จักอะโน
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770375
นายรัฐเขต เตจ๊ะน้อย
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770374
นางสาวศศินิภา ดัสกรเดชา
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770371
นางสาวเสาวนีย์ กรรณทอน
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770370
นายพุทธรักษ์ อะทะเทพ
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770369
นายอภิรักษ์ อินต๊ะปัญญา
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770366
นางสาวกรณิศ กันทะเนตร
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770365
นายอนุกูล เปลื้องศรีรัมย์
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770364
นางสาวลลิตา ชัยสนิท
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770362
นายอนุพล บุญชม
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770359
นายสุรชัย ใจหาญ
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770356
นายวาทิต อาจคำ
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770354
นายราชัญ เลิศแก้ว
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770353
นายอานนท์ ทาบุญสม
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770349
นางสาวจารุวรรณ จันทาพูน
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770348
นางสาวรุจิภา ยะวัง
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770346
นางสาวกัลยรัตน์ ลือชา
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770343
นางสาวชฎาพร จันทาพูน
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770341
นายชัยณรงค์ คำเทพ
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770340
นางสาวสุกัญญา สิงห์ใจ
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770339
นายวรวิทย์ ศรีจริยากร
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770337
นายแอ๊ด จันทร์เครือ
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770334
นางสาวภิญญาพัชญ์ รักชาติ
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770333
นางสาวเสาวลักษณ์ บุญไตร
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770332
สิบเอกราชวัติ แสวงงาม
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770329
นางสาวกรรณิการ์ งามเริง
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770328
นายสมบูรณ์ คงภิรักษ์
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770327
นายณัฐธิพล ดอนมูล
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770326
นายณัฐพงศ์ ศิริชุมภู
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770322
นางสาวกรรณิการ์ ยาวิชัย
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770317
สิบเอกเจนณรงค์ ยศมูล
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770316
นายจารุวัฒน์ กลางหมู่
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770315
นางสาวเบญจภรณ์ วิไลรัตน์
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770314
นางสาวณัฐกานต์ จอมมงคล
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770313
นางสาวบุษราคัม พลเสน
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770312
นายเทพรัตน์ ทะลือ
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770311
นายกฤตภัทร คัดเจริญ
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770310
นายณัฐวุฒิ ผาลา
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770307
นายอารัญ ไชยวุฒิ
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770306
นายดนุสรณ์ บัวดี
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770305
นายสุริยา ลาพาแว
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770303
นางสาวอุษณี โนวงศ์
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770301
นายอภิชิต พิจจ๊ะ
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770300
นายถิรคุณ บุตรศรี
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770299
นายสุวิทย์ วงศ์ทิสากุศล
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770297
นายบัญชา พานแก้ว
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770296
นางสาวเกศรินทร์ แสงศรีจันทร์
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770295
นายวิทยา ใจสุข
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770294
นางสาวอภิญญา คุณธรรม
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770293
นายวีรยุทธ์ คำยา
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770292
นางสาวณัฐวิภา ดำแดงดี
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770290
นางสาวจุฑาทิพย์ ชัยศรีสวัสดิ์
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770287
นายสุรชาติ ยอดสุวรรณ์
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770283
นางสาวพิกุลแก้ว แผ่นทอง
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
531770282
นายพงศ์ภราดร ท่าดีสม
2553
ปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
รัฐประศาสนศาสตร์