Quick Search:

ประวัติความเป็นมา

    ในปีการศึกษา 2536 ได้มีการเสนอขออนุมัติเปิดสอนหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีอาจารย์สมบูรณ์ ขวัญยืน เป็นผู้ริเริ่มร่วมกับ รองศาสตราจารย์ประกายศรี ศรีรุ่งเรือง ได้ขอเปิดสอนสาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์ ในวันที่ 15 มีนาคม 2540 โดยได้รับอนุมัติจากสำนักงานเลขาธิการสภาสถาบันราชภัฏ วันที่ 13 มิถุนายน 2540 สภาประจำสถาบันราชภัฎเชียงรายได้มีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งมีคณะกรรมการบริหารโปรแกรมดังนี้
    อาจารย์สมบูรณ์ ขวัญยืน หัวหน้าโปรแกรมวิชา
    ว่าที่ร.ต.ขวัญชัย มาระเนตร์ กรรมการ
    อาจารย์วรรณะ รัตนะพงษ์ กรรมการ
    ผู้แทนภาควิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ กรรมการ
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกายศรี ศรีรุ่งเรือง* กรรมการและเลขานุการ
    อาจารย์ปรีดา จันทร์แจ่มศรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หมายเหตุ : (*ตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น)
    โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก จำนวน 111 คนในปีการศึกษา 2540 โดยจัดการเรียนการสอนใน วันเสาร์-อาทิตย์ ต่อมาในปี 2542 ทางโปรแกรมฯได้เปิดรับนักศึกษาภาคปกติรุ่นแรก โดยรองศาสตราจารย์ประกายศรี ศรีรุ่งเรือง เป็นประธานกรรมการบริหารโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ในปี 2547 รัฐสภาได้อนุมัติร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อสถาบันราชภัฎเชียงรายเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายและได้มีการเปลี่ยนปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ จากศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) เป็นรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2547 เป็นต้นมา ในสมัยที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาณพ ภาษิตวิไลธรรม ดำรงตำแหน่งอธิการบดีได้มีนโยบายจัดตั้งหน่วยงานภายในเพิ่มขึ้น ซึ่งมีทั้งที่จัดตั้งขึ้นใหม่และที่แยกตัวออกจากหน่วยงานเดิม คณะสังคมศาสตร์ได้แยกตัวมาจากคณะมนุษยศาสตร์โดยมีโปรแกรมวิชา ที่สังกัด 6 โปรแกรมวิชา ซึ่งโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วย ด้วยเหตุผลทางวิชาการและปรัชญาของมหาวิทยาลัย ในการเปิดโอกาสให้ทุกคนที่อยากเรียนต้องได้เรียน มหาวิทยาลัยจึงทำการแยกหน่วยงานภายในที่มีหน้าที่จัดการศึกษาเพิ่มขึ้นโดย การอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
    สำนักวิชาบริหารรัฐกิจจึงได้เกิดขึ้น ในวันที่ 1 มิถุนายน 2554 ที่ทำการของสำนักวิชาฯ คืออาคารบรรณราชนครินทร์ ปัจจุบันสำนักวิชาบริหารรัฐกิจมีนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โดยมีนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ทั้งภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ - ศุกร์) และภาคปกติ (เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์) จำนวน 697 คน แยกเป็นเพศชาย 367 คน และเพศหญิง 330 คน และระดับปริญญาโท จำนวน 1 คน แยกเป็นเพศชาย 0 คน และเพศหญิง 1 คน

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563)

ที่มา : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิสัยทัศน์

" เป็นหน่วยงานผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทักษะ และคุณธรรมสู่ความเป็นสากล "
พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาสู่ความเป็นสากล
2. บูรณาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อบริการวิชาการแก่สังคม ให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและนำไปใช้ประโยชน์และเป็นที่ยอมรับในระดับท้องถิ่น
3. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ
4. สืบสาน ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
5. พัฒนาสำนักวิชาบริหารรัฐกิจเพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบุคลากร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 บริการวิชาการและการพัฒนาท้องถิ่นที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน สังคม ท้องถิ่น ประเทศ และภูมิภาคอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
เป้าหมาย สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ

1. บัณฑิตสำนักวิชาบริหารัฐกิจ มีความรู้ มีคุณธรรม มีความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์คิดเชิงวิเคราะห์ และมีสมรรถนะวิชาชีพตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และสามารถสร้างงานได้
2. บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
3. บูรณาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม ให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและนำไปใช้ประโยชน์ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ
4. เป็นผู้นำในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน
5. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น และของชาติ
ความเชี่ยวชาญ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ

1. มีความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหารทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
2. มีความเชี่ยวชาญด้านการเมืองการปกครอง
3. มีกระบวนการเรียนการสอนที่ให้นักศึกษาร่วมปฏิบัติจริงควบคู่กับการเรียนการสอนภาคทฤษฎี
4. มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยให้นักศึกษาเข้าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน เช่น การออกค่ายอาสาของนักศึกษา เป็นต้น
5. จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทั้งทางวิชาการและการเข้าสังคม
6. มีกิจกรรมเสริมทักษะด้านคอมพิวเตอร์
7. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ

อัตลักษณ์บัณฑิตของสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
มีความรู้ มีทักษะ และภาวะพลเมือง

เอกลักษณ์ของสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
หน่วยผลิตบัณฑิตด้านรัฐประศาสนศาสตร์อย่างมืออาชีพ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ

1. มีคุณธรรม จริยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมและสามารถปรับวิถีภายใต้ความขัดแย้งทางค่านิยม
2. มีความรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์
3. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาได้อย่างเหมาะสม
4. สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมที่มีหลากหลาย รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์ภายใต้ภาวะความเป็นพลเมือง
5. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์
สัญลักษณ์ประจำสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ


sanliurfa escort canakkale escort eskisehir escort afyon escort balikesir escort sivas escort rize escort sinop escort usak escort trabzon escort