Quick Search:

ติดต่อสอบถามสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เลขที่ 80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร/โทรสาร 053776131
E-Mail : public_crru@crru.ac.th
สนว.บริหารรัฐกิจ ม.ราชภัฏเชียงราย Fanpage: สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย