Quick Search:

ติดต่อสอบถาม

สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เลขที่ 80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร/โทรสาร 053776131
E-Mail : public_ad_crru@hotmail.co.th