วารสารบริหารรัฐกิจ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม - เมษายน 2563
เผยแพร่เมื่อ 16 เมษายน 2563

Vol. 4 No. 1 (2020): January - April
Published: 2020-04-16

Full Issue
Full PDF 4248 Views

Research Articles

Academic Articles

แนวทางการบริหารจัดการภัยแล้งในประเทศไทย
Guidelines for Drought Management in Thailand

พัชรี จิตเอื้ออังกูร, ยุทธศาสตร์ หน่อแก้ว
Patcharee Jiteurangkoon, Yutthasart Norkaew
หน้า 113-123
PDF 39 Views
Book Reviews