วารสารบริหารรัฐกิจ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจกองบรรณาธิการ
ลำดับ
ชื่อ-สกุลสังกัดหน่วยงาน
1.
ศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ธำรงลักษณ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2.
ศาสตราจารย์สมชาย ปรีชาศิลปกุลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3.
รองศาสตราจารย์ ดร.วนิดา สัจพันโรจน์มหาวิทยาลัยศิลปากร
4.
รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี ฉิรินังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
5.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระ เลิศสมพรมหาวิทยาลัยพะเยา
หน้าที่ กำหนดรูปแบบวารสาร และอำนวยการให้การจัดทำวารสารดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ควบคุมดูแลกิจกรรมการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ เป็นคณะทำงานของบรรณาธิการในการช่วยตรวจสอบบทความและปฏิบัติงานตามบรรณาธิการวารสารมอบหมาย