วารสารบริหารรัฐกิจ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจคณะกรรมการประจำวารสาร
ลำดับ
ชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.
อาจารย์สิมินตรพร สุรินทร์กรรมการ
2.
อาจารย์ชุติมา ปัญญาหลงกรรมการ
3.
นายประกาศิต เซ่งเฮ่อกรรมการ
4.
นางสาวจารุวรรณ คำโม๊ะเลขานุการและผู้ประสานงาน
หน้าที่
1. ประสานงานด้านต่างๆ กับกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิ
2. จัดประชุมกองบรรณาธิการเพื่อคัดเลือกและคัดกรองบทความส่งมอบผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ประสานงานรับบทความจากผู้นิพนธ์และส่งบทความให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ
4. ลำดับหัวเรื่องบทความให้มีความเหมาะสมโดยภาพรวมของเล่ม
5. ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้การควบคุมของบรรณาธิการ