วารสารบริหารรัฐกิจ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจบรรณาธิการ
ลำดับ
ชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์บรรณาธิการ
หน้าที่ รับผิดชอบในการจัดทำ รวบรวม ตรวจแก้ คัดเลือก ควบคุม เนื้อหาและภาพที่ปรากฏ ซึ่งจะตีพิมพ์ในวารสารและเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องการตีพิมพ์บทความ
2.
อาจารย์ยุทธศาสตร์ หน่อแก้วผู้ช่วยบรรณาธิการ
หน้าที่ เป็นผู้ช่วยเหลือบรรณาธิการภายใต้ความรับผิดชอบในการจัดทำ รวบรวม ตรวจแก้ คัดเลือก ควบคุม เนื้อหาและภาพที่ปรากฏ ซึ่งจะตีพิมพ์ในวารสารและเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องการตีพิมพ์บทความ