วารสารบริหารรัฐกิจ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจวารสารบริหารรัฐกิจ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เลขที่ 80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
E-Mail : public_ad_crru@hotmail.co.th
โทร. โทรสาร : 053776131