วารสารบริหารรัฐกิจ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจที่ปรึกษาประจำวารสาร
ลำดับ
ชื่อ-สกุลสังกัดหน่วยงาน
1.
ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2.
รองศาสตราจารย์พรชัย เทพปัญญามหาวิทยาลัยศิลปากร
3.
รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธุ์ วงษ์บูรณาวาทย์นักวิชาการอิสระ
4.
รองศาสตราจารย์ประกายศรี ศรีรุ่งเรืองที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ หอปรัชญารัชกาลที่ ๙
5.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
6.
อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษาคณบดีสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หน้าที่ ให้คำปรึกษา เสนอแนะ แนะนำ แนะแนวในการดำเนินการจัดทำวารสาร