วารสารบริหารรัฐกิจ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจที่ปรึกษาประจำวารสาร
ลำดับ
ชื่อ-สกุลสังกัดหน่วยงาน
1.
ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2.
รองศาสตราจารย์พรชัย เทพปัญญามหาวิทยาลัยศิลปากร
3.
รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธุ์ วงษ์บูรณาวาทย์นักวิชาการอิสระ
4.
รองศาสตราจารย์ประกายศรี ศรีรุ่งเรืองที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ หอปรัชญารัชกาลที่ ๙
5.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
6.
อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษาคณบดีสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หน้าที่ ให้คำปรึกษา เสนอแนะ แนะนำ แนะแนวในการดำเนินการจัดทำวารสารsanliurfa escort canakkale escort eskisehir escort afyon escort balikesir escort sivas escort rize escort sinop escort usak escort trabzon escort