วารสารบริหารรัฐกิจ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจเข้าสู่ระบบทั้ง [ผู้เขียน] และ [ผู้อ่าน] ตรงนี้


ที่ปรึกษาประจำวารสาร

บรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ

คณะกรรมการประจำวารสาร

วารสารบริหารรัฐกิจ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีกำหนดออก 3 ฉบับต่อปี และมีฐานที่ก่อตั้งของกองบรรณาธิการอยู่ที่ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เลขที่ 80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ผู้สนใจที่จะเผยแพร่บทความวิชาการ หรือ บทความวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ การสร้างเครือข่าย การบริการวิชาการแก่สังคม ตลอดจนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สามารถศึกษาและดูรายละเอียดการตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารบริหารรัฐกิจได้จากเว็บไซต์นี้ โดยวารสารบริหารรัฐกิจมีเป้าหมายสูงสุดคือการพลักดันให้วารสารบริหารรัฐกิจสามารถเข้าสู่มาตรฐานวารสารระดับชาติ TCI กลุ่ม 2 และ TCI กลุ่ม 1 ต่อไป

กำหนดการตีพิมพ์วารสาร 3 ฉบับต่อปี
ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - เมษายน (1 มกราคม - 30 เมษายน)
ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม (1 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม)
ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน - ธันวาคม (1 กันยายน - 31 ธันวาคม)

การรับสมัครบทความ
รับตลอดปี

สาขาวิชาของบทความที่รับสมัคร
- รัฐศาสตร์
- รัฐประศาสนศาสตร์
- นิติศาสตร์
- การบริหารจัดการภาครัฐ
- การจัดการสิ่งแวดล้อม
- สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

อัตราค่าลงทะเบียนตีพิมพ์บทความ วารสารบริหารรัฐกิจ
ที่รายการบทความละหมายเหตุ
1.นักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก3,500 บาท
2.อาจารย์ นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป4,000 บาท
ฟรี!!! สำหรับการตีพิมพ์ฉบับปฐมฤกษ์ คือฉบับเดือน กันยายน - ธันวาคม 2562 และฉบับเดือน มกราคม - เมษายน 2563