Card image cap

นักวิจัยดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

งานวิจัยที่โดดเด่น
1. การพัฒนาท้องถิ่นความเข้มแข็งของชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (ปี 2562)
2. รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การยกระดับเป็นท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมของวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรกลุ่มปลูกข้าวปลอดสารพิษและแปรรูปสมุนไพร ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
อาจารย์กอบกุลณ์ คำปลอด
อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

งานวิจัยที่โดดเด่น
1. การเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
2. การบริหารจัดชุมชนเพื่อการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูริพัฒน์ แก้วศรี
อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาการปกครองท้องถิ่น

Read More →

รายงานการประชุมวิชาการและงานวิจัย

งานวิจัยอาจารย์

ลำดับ ชื่อผลงาน
1 แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานเพื่อยกระดับเป็นวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจลำไยอบแห้ง บ้านกล้วยทรายงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ผู้วิจัย : อาจารย์ชุติมา ปัญญาหลง ปี 2562
2 การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการพื้นที่การค้าชายแดน จุดผ่อนปรนบ้านห้วยลึก ตาบลม่วงยาย อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
ผู้วิจัย : อาจารย์ชุติมา ปัญญาหลง ปี 2562
3 การพัฒนาการบริหารจัดการพื้นที่จุดผ่อนปรนบ้านห้วยลึก ตาบลม่วงยาย อาเภอ เวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
ผู้วิจัย : อาจารย์ณัฐพงศ์ รักงาม, อาจารย์ทศพล พงษ์ต๊ะ ปี 2562
4 รูปแบบการบริหารจัดการแบบ Digital Economy ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสับปะรดและสมุนไพรซางคำ บ้านป่าซางวิวัฒน์ ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ผู้วิจัย : อาจารย์สิมินตราพร สุรินทร์ ปี 2562
5 บทบาทของศูนย์เรียนรู้ของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดเชียงราย
ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์ ปี 2561

Read More →

บทความวิจัย/บทความวิชาการ

ลำดับ ชื่อผลงาน
1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในจังหวัดเชียงราย
ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร อิมิวัตร์ ปี 2563
2 รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การยกระดับเป็นท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมของวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรกลุ่มปลูกข้าวปลอดสารพิษและแปรรูปสมุนไพร ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ผู้วิจัย : อาจารย์กอบกุลณ์ คำปลอด ปี 2563
3 แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยใช้ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเป็นฐาน
ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร อิมิวัตร์ ปี 2562
4 คุณภาพชีวิตของประชาชนจากการจัดระเบียบสถานบันเทิงในเขตตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ผู้วิจัย : อาจารย์จรูญ แดนนาเลิศ ปี 2562
5 บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย
ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร อิมิวัตร์ ปี 2562

Read More →
Search