Quick Search:


ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
(รองคณบดี)

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท
    รป.ม. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนานบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี
    รป.บ. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเชี่ยวชาญE-Mail

:
sanliurfa escort canakkale escort eskisehir escort afyon escort balikesir escort sivas escort rize escort sinop escort usak escort trabzon escort