วิสัยทัศน์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ

____________________________

เป็นหน่วยงานผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทักษะ และคุณธรรมสู่ความเป็นสากล