ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ

________________________________________

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบุคลากร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 บริการวิชาการและการพัฒนาท้องถิ่นที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน สังคม ท้องถิ่น ประเทศ และภูมิภาคอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ