ระบบจัดซื้อ - จัดจ้าง ออนไลน์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ


 

ขออนุญาตจัดซื้อ-จัดจ้าง
สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่
|| Untitled Document มีรายการซื้อจ้างใหม่ = รายการ

เจ้าหน้าที่การเงินและงบประมาณ
สำหรับเจ้าหน้าที่การเงินและงบประมาณ
|| จำนวนรายการที่ค้างดำเนินการ = รายการ

เจ้าหน้าที่พัสดุ
สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุ
     
   

เอกสารแบบฟอร์มสำหรับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แบบ 8708

หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 8708

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

สัญญายืมเงิน

เอกสารแบบฟอร์มสำหรับการเบิกค่าตอบแทนวิทยากร

ใบสำคัญรับเงินทั่วไป

ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร

แบบฟอร์มขออนุมัติจัดกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

1. แบบฟอร์มขออนุมัติจัดกิจกรรม ประจำปีงบประจำประมาณ พ.ศ.2562 (เสนออนุมัติที่คณบดี กรณีไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด)ดาวน์โหลด

2. แบบฟอร์มขออนุมัติจัดกิจกรรม ประจำปีงบประจำประมาณ พ.ศ.2562 (เสนออนุมัติที่คณบดี กรณีมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด) ดาวน์โหลด

3. แบบฟอร์มขออนุมัติจัดกิจกรรม ประจำปีงบประจำประมาณ พ.ศ.2562 (เสนออนุมัติที่อธิการบดี)ดาวน์โหลด

4. แบบฟอร์มบันทึกขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ดาวน์โหลด

5. แบบฟอร์มบันทึกขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ดาวน์โหลด

6. แบบฟอร์มบันทึกขออนุมัติโครงการและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบกลาางมหาวิทยาลัย)ดาวน์โหลด

7. แบบฟอร์มบันทึกขออนุมัติจัดกิจกรรม (งบกองทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ดาวน์โหลด

8. แบบฟอร์มบันทึกขออนุมัติจัดกิจกรรม(รายได้อื่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปี 2561

แบบฟอร์ม-รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ-ปี-2561

รายการเอกสารประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณ
(การยืมเงินจะต้องส่งข้อมูลการยืมเงินก่อนวันดำเนินการ 3 วัน)


การเบิกค่าตอบแทนวิทยากร
- บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนวิทยากร
- ใบสำคัญรับเงิน
- สำเนาบัตรประชาชน
- ประวัติวิทยากร
- สำเนาหนังสือเชิญ
- ตารางรายละเอียดการบรรยายของวิทยากร
- สำเนาโครงการ
- สำเนาใบลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม
- รูปภาพ (ระบุหัวดาษ ชื่อโครงการ วันที่จัด จัดที่ไหน)
การเบิกค่าห้องประชุม ค่าอาหารและอาหารว่าง
- บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกค่าห้องประชุม ค่าอาหารและอาหารว่าง
- สำเนาคำสั่งเข้าร่วมอบรม
- ใบลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม
- ใบเสร็จค่าอาหารและอาหารว่าง/ค่าห้องประชุม
- สำเนาบัตรประชาชน (กรณีจัดที่โรงแรมไม่ต้องแนบ)
- สำเนาโครงการ
- รูปภาพ (ระบุหัวดาษ ชื่อโครงการ วันที่จัด จัดที่ไหน)
การเบิกค่าใช้สอยการไปราชการ
- กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
- กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
- สำเนาคำสั่งไปราชการ/ หนังสือเชิญวิทยากร
- สำเนาต้นเรื่องที่เข้าอบรม /เข้าประชุม /เข้าสัมมนา
- สำเนาหนังสือขออนุมัติพานักศึกษาออกนอกสถานที่ (ถ้ามีนักศึกษา)
- ใบเสร็จค่าที่พัก / Folio
- ใบเสร็จค่าลงทะเบียนอบรม
- ใบประกาศการเข้าอบรม
- รูปภาพ (ระบุหัวดาษ ชื่อโครงการ วันที่จัด จัดที่ไหน)

กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน
- ใบเสร็จค่าตั๋วเครื่องบิน / รายละเอียดการเดินทาง / Boarding Pass
กรณีเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล
- ใบเสร็จค่าน้ำมัน (คิดตามระยะทาง เช่น เชียงราย-เชียงใหม่ 200 กม.)
วิธีคิดคำนวณหาค่าน้ำมันที่สามารถเบิกได้ =200x2x4) = 1,600 บาท
200 คือ ระยะทาง
2 คือ ขาไป-กลับ
4 คือ สามารถเบิกได้กิโลเมตรละ 4 บาท
กรณีเดินทางโดยรถตู้เช่าเหมา
- เอกสารสัญญาเช่าเหมารถ
- เอกสารประกอบกิจการบริษัทรถเช่า
- เอกสารบัตรประชาชนเจ้าของกิจการ
- เอกสารใบทะเบียนบ้านเจ้าของกิจการ
- ใบเสร็จค่าเช่าเหมารถ
- พ.ร.บ. รถยนต์
- คู่มือรถ
- ใบขับขี่รถขับรถ

กรณีเดินทางโดยรถตู้เช่าเหมา ที่เป็นรถตู้ส่วนบุคคล
- เอกสารสัญญาเช่าเหมารถ
- เอกสารบัตรประชาชน
- เอกสารใบทะเบียนบ้าน
- ใบเสร็จค่าเช่าเหมารถตู้
- พ.ร.บ. รถยนต์
- คู่มือรถ
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00448-70-8
ที่อยู่ 80 ม.9 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100