ระบบตรวจสอบสถานะการเป็นนักศึกษาของนักศึกษาสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล
ประเภท
เข้าปี
หมู่เรียน
โปรแกรมวิชา
สถานะ
01G770101
นายชาญชัย แต้มงาม
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01G770102
นายสมหวัง สิทธิภารัตน์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01G770103
สิบตำรวจโทคงพล คำยืน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01G770104
นายฐิติพงษ์ ตาสิทธิ์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01G770105
ดาบตำรวจทวิช ท้วมจันทร์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
01G770106
นายกิตติราช หินทราย
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01G770107
นายกิตติรงค์ หินทราย
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01G770108
จ่าสิบตรีปริญญา ใจทา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01G770109
จ่าสิบตรียุทธิกร ชัยชะนะ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01G770110
นายนเรศ ธิปา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
01G770111
นายพิสูตร แก้วเกิด
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01G770112
นายธวัชชัย ณ ลำปาง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
01G770113
สิบตำรวจเอกสุเทพ หอมนาน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01G770114
นายสมบูรณ์ นาทิเลศ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01G770115
จ่าสิบตรีประสิทธิ์ ทาสุวรรณ์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01G770116
จ่าสิบตรีสมศักดิ์ บุตรเสน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01G770117
นายศุภกรฑ์ แก้วนวล
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
01G770118
นายชาตรี ชัยศรี
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01G770119
ดาบตำรวจธัญกร มั่นศักดิ์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01G770120
นายม้าย ไชยโย
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
01G770121
นายโชคชัย ไกลถิ่น
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
01G770122
นายบุญรัตน์ หอมนาน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
01G770123
นายนิยม ราชเมืองมูล
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01G770124
นางเกียรติยา ผาแก้ว
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01G770125
นายวิสุทธิ์ วุฒิช่วย
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01G770126
นายนิพล นาต๊ะ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
01G770127
นายประสงค์ สะสม
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01G770128
พระอนุชิต ใจวรรณ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
01G770129
นางพนมพร ภูถวิล
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
01G770130
นายวรเชษฐ์ ศรีจันทร์ดี
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
01G770131
นายธีรเดช วงศ์จีน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01G770132
นายสุวัจน์ บริบูรณ์ธนารักษ์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
01G770133
นายสุทัศน์ นุเว
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01G770134
นายสมศักดิ์ ใจกล้า
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01G770135
นายสมชาย วงศ์ใหญ่
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01G770136
นางสาวศิริธร ศรศรี
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
01G770137
นายลือชัย สิทธิเลิศ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
01G770138
นางสาววิลาวัลย์ กันทะมณี
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
01G770139
นายลิขสิทธิ์ จิตถา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
01G770140
นายทรงพล ถิ่นจอม
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01G770141
นายสุรพล มหาวงศนันท์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01G770142
นายยงยศ กันธิยะ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
01G770143
นางจงลักษณ์ ภูวอง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
01G770144
นายชัยมงคล ทองสง่า
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
01G770145
นายเสรี อยู่ดี
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01G770146
นางจุฑาทิพย์ อยู่ดี
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01G770147
นายประพันธ์ อินทะชัย
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01G770148
นางรัตนาวดี ดีน้อย
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ย้ายเอก
01G770149
นายศรัณย์ วุฒิ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01G770150
นางศศิวิมล นาทิเลศ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01G770151
นางสาววรรณวิลัย ปัญญาดี
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
01H770001
ดาบตำรวจวิชัย ทาลังกา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
01H770002
จ่าสิบตรีปฐมพงศ์ ตีระสหกุล
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
01H770003
นางลำดวน สุเต็น
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ลาออก
01H770004
นางสาวรุจิรา เจิมจิตร
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ลาออก
01H770005
สิบตำรวจเอกนาฤทธ์ สมสวย
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ลาออก
01H770006
สิบตำรวจเอกถนัด แก้วคำ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ลาออก
01H770007
นายชัยวุฒิ สายตา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
01H770008
นายจรัล ไชยจินดา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ลาออก
01H770009
นางนงลักษณ์ เชื้อชิต
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ลาออก
01H770010
นายบุญเลิศ แสนมหายศ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ลาออก
01H770011
นายสุทิน ติมาลา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ลาออก
01H770012
นางมยุรี แก้วคำ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ลาออก
01H770013
นางสาวรุ่งนภา แสงภา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ลาออก
01H770014
นายอุเทียน จินะกัณฑ์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ลาออก
01H770015
นายสุรินทร์ ชัยมงคล
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ลาออก
01H770016
นายไพรัช บุรุษธง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ลาออก
01H770017
สิบตำรวจเอกธงชัย ทันใจ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ลาออก
01H770018
ดาบตำรวจสง่า โปราหา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ลาออก
01H770019
นางสาวรัตนา เงินสัจจา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
01H770020
นายสมเกียรติ กันธิพันธ์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ลาออก
01H770021
นางสาวราตรี มงคลคลี
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ลาออก
01H770022
นายอนุพงษ์ วงศ์ษา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ลาออก
01H770023
นางสาววนิดา สุประการ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
01H770024
นายอาทิตย์ ถาดคำ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ลาออก
01H770025
นางสาวพิมพา อุตชัย
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ลาออก
01H770026
นายจักรพงศ์ สมริพงษ์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
01H770027
นายณัฐพล ลำปน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ลาออก
01H770028
นางเบญจพร รักคำ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
01H770029
นางสาวสุภาภรณ์ ชัยมงคล
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
01H770030
สิบตำรวจโทสมบัติ บริบูรณ์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ลาออก
01H770031
นางสาวแสงจันทร์ จี่เรือน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
01H770032
นางวิลาวัลย์ สุขใจ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
01H770033
นางมุกดา เกสรพรม
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
01H770034
นางสาวดวงใจ จันทาพูน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
01H770035
นายสมรัตน์ โกฏิยี่
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ลาออก
01H770036
นายวิชาญ ทันใจ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ลาออก
01H770037
นายวันชัย นัยติ๊บ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ลาออก
01H770038
นางสาวอารีย์ ปัญญา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ลาออก
01H770039
นายสกาศ ไชยนาค
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ลาออก
01H770040
นางสาวอารีย์ มงคลคลี
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ลาออก
01H770041
นางสาวศิริลักษณ์ ชูทอง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ลาออก
01H770042
นางจุรีภรณ์ ยิ้มย่อง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ลาออก
01H770043
นายสามารถ บวบขม
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
01H770044
นายอุดม สนินัด
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ลาออก
01H770045
นายไสว หินแรง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
01H770046
นางวิลาวัลย์ สุขใจ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ลาออก
01H770047
นายสักกะทศ ศรีวิชัย
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ลาออก
01H770048
นางสาวทรงศิริ มณีสาย
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
01H770049
นางสาวสายฝน ทิวาคำ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
01H770050
นางสาวกมลชนก ตานะอาจ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
01H770051
นางรัตน์ชะนุการ แสนศรี
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
01H770052
นายนำชัย ปลัดสงคราม
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
01H770053
นางสาวกันต์กนิษฐ์ คำแสง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
01H770054
นายกิติศักดิ์ ลำปน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ลาออก
01H770055
นางจันทร์พลอย ปัญญาผ่อ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
01H770056
นายสรพงษ์ คำซอน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
01H770057
นางสาวศิรินภา กิตินา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
01H770058
นางสาวอรทัย ชัยมงคล
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ลาออก
01H770059
นายนิกรณ์ ดวงมา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ลาออก
01H770060
นายวุฒิชัย ยมนาค
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ลาออก
01H770061
นางศุภกานต์ ปัญญาศักดิ์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
01H770062
นายวีระศักดิ์ อินต๊ะมูล
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
01H770063
นางสาวจันทร์นภา อุ่นอารมย์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
01H770064
นายสังเวียน สังฆวดี
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ลาออก
01H770065
นายสุรินทร์ วรรณศรี
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
01H770066
นายสมพงศ์ ชุมทองสุข
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ลาออก
01H770067
นางสาวศิริวรรณ กันธิพันธ์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
01H770068
ว่าที่ร้อยตรีอุดร ทาแกง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ลาออก
01H770069
นายกฤษณะ ประทุมดี
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ลาออก
01H770070
นางนริศรา ยาวิชัยแก้ว
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ลาออก
01H770071
นายจำรัส โกฎิยี่
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ลาออก
01H770072
นายไพโรจน์ โปราหา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ลาออก
01H770073
นายอินทร ธรรมวงศ์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
01H770074
สิบตำรวจโทภวัต ชุ่มมงคล
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01H770075
นายธีทัต มีหินกอง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ลาออก
01H770076
นายเอกพจน์ สุวรรณดี
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ลาออก
01H770077
นางมุกดา เกษรพรม
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
01H770078
นางอุบล ม้าเพ็ญทม
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ลาออก
01H770079
นายคงฤทธิ์ วังมณี
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ลาออก
01H770080
นายคำ สุปัญโญ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ลาออก
01H770081
นายธีระ คำนวน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
01H770082
นายณเรศ คงเพ็ชร
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
01H770083
นางสาวกรรณนิกา สุปราการ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
01H770084
สิบตำรวจเอกกฤตกรณ์ กัญจีนะ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ลาออก
01H770085
นายศรัทธา จาดิ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ลาออก
01J770001
นายอินทร วิชัยชาติ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
01J770002
นางชนิดา นันตาบุญ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ลาออก
01J770003
นางวิไลวัลย์ แก้วเทพ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
01J770004
นางกาญจนา คุณาธรรม
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
01J770005
นายสมชาย ดวงสุริยะ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01J770006
นายสุธี เมฆรา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ลาออก
01J770007
นางอนุชิดา ภู่พิสิฐ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
01J770008
นายเดช อุตตัน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01J770009
นายพิภพ จาเรือน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01J770010
นายประวิทย์ นะที
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01J770011
สิบตำรวจเอกธรรมนูญ แก้วสุดใจ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01J770012
นายสมบูรณ์ แก้วก๋องมา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01J770013
นายสวัสดิ์ เทพวงค์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ลาออก
01J770014
นายเสฏฐาวุฒิ ชัยบาล
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01J770015
นางสาวอาทิตยา มูลอุด
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01J770016
นางสาวณัฐชัญญ์ ชัยวงค์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01J770017
นางสาวนิธิศา ยะกลิ้ง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01J770018
นายธวัชชัย ใจมา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01J770019
นางสาวเกวลี แสนชมภู
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01J770020
นายชาญชัย คำหล้า
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01J770021
นายอนุชา ปัญญา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01J770022
นางเพียงเพ็ญ ทาระนัด
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
01J770023
นายประทีป กิวัฒนา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
01J770024
นางสาวดาวเรือง ผาติศิลปกิจ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01J770025
นายประสิทธิ์ กันทะวงศ์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
01J770026
นายเกษม ดวงวิโรจน์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01J770027
นายเสาร์คำ หย่อมอิน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
01J770028
นายนรินทร์ เขียวคำ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01J770029
นายปิยะ โพธิ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01J770030
ดาบตำรวจวิรัตน์ สายคำอ้าย
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
01J770031
สิบตำรวจเอกพีระพงศ์ เพชรทา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01J770032
ดาบตำรวจธนวัฒน์ ศรีแสงจันทร์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01J770033
ดาบตำรวจสิรภพ แสงบุญเรือง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ขาดคุณสมบัติเข้าเรียน
01J770034
จ่าสิบตรีประจักษ์ ปูทอง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01J770035
จ่าสิบตรีสุภาพ นันต๊ะโส
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01J770036
จ่าสิบตรีบุญช่วย รักษาดี
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
01J770037
นางสาวศิริพรรณ สุตาคำ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01J770038
นายสมชาย โปธาพันธ์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
01J770039
ดาบตำรวจสมชาย ธรรมดา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ขาดคุณสมบัติเข้าเรียน
01J770040
สิบตำรวจเอกไตรทศ ยะป้อม
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01J770041
สิบตำรวจเอกมานิต มานา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 1)
01J770042
นายอินสอน ศรีวิชัย
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01J770043
ดาบตำรวจเกษม แก้ววงศ์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01J770044
ดาบตำรวจยุทธนา นิลเกษร
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01J770045
ร้อยตำรวจตรีสิงห์คำ ชูชัยยา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ขาดคุณสมบัติเข้าเรียน
01J770046
นางโสภา ชูชัยยา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01J770047
นางยุพา แก้วใจ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ลาออก
01J770048
ดาบตำรวจสว่าง เครือมณี
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ขาดคุณสมบัติเข้าเรียน
01J770049
นายอินตา นันต๊ะพรม
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ขาดคุณสมบัติเข้าเรียน
01J770050
นายอิ่นแก้ว ท้าวบุญเรือง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ลาออก
01J770051
นายปกรณ์ พงษ์ไพรวัน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01J770052
นางสาวจิราพรรณ ภูกัน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
01J770053
นายเมืองคำ ลุนระวรรณ์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01J770054
นายนิการ นันต๊ะภูมิ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01J770055
นายทักศิลป์ มั่งคำ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01J770056
นายอนุกูล กุณาธรรม
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01J770057
นางสาวพรทิพย์ อินปั๋น
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01J770058
ดาบตำรวจผจญ รู้แหลม
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01J770059
นายประพันธ์ ฟูไฝติ๊บ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01J770060
พันจ่าเอกจักรพันธุ์ พานทอง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01J770061
นายพิทักษ์ ใจใหม่
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01J770062
นายเอกพล ใจเลิศ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
01J770063
นายปรเมษฐ์ อ่อนมณี
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01J770064
นายธงชัย แสนสุวงศ์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
2
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
01J770065
นายศราวุธ อุดมอนุรักษ์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01J770066
สิบตำรวจเอกนิคม พรมชิตมาตร
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01J770067
จ่าสิบตรีวิทยา พรหมมา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01J770068
นายพงศกร วินิทธานันท์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01J770069
นายชัชวาลย์ แซ่ยะ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
2
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
01J770070
นายสุรพล มังยะสุ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
2
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
01J770071
สิบตำรวจเอกประเสริฐ เรือนปัญญา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01J770072
นายวิโรจน์ สุต๋าคำ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
2
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
01J770073
นางสาวหทัยภัทร แก้วระวังเมือง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01J770074
นางสาวกัลยา เซงคะแช่
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01J770075
นางกมลวรรณ ยศถามี
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01J770076
นายสุทธิศักดิ์ จริยา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01J770077
นางสาวนภาพร สุวี
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
2
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
01J770078
นายพศิน ศักดาศรี
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
2
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
01J770079
นายรัฐพงศ์ พรหมมา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01J770080
นายอภิรักษ์ สุขขา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
2
รัฐประศาสนศาสตร์
ลาออก
01J770081
นายมานัส กันทะดา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
2
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
01J770082
นายทิพย์ดุลย์ ทิพย์กันทา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
2
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
01J770083
นายสมพล นามเทพ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
2
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
01J770084
นายสมสกุล สุริโยดร
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
2
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
01J770085
นายอภิชัย ปูแดง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01J770086
นายวัชรินทร์ สุปินตา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01J770087
นายทองยศ ตาระบุญ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
2
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
01J770088
นายสุดปรีชา นันตาบุญ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
2
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
01J770089
นางมาลัยพร แก้วสุดใจ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01J770090
นางศศิธร รัตนบำเพ็ญ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01J770091
นายวรุต เงินคำคง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
2
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
01J770092
สิบตำรวจเอกอุรชาติ ชัยเนตร
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
01J770093
นายมนตรี ภูดอนตอง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
2
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
01J770094
นายวสันต์ มงคลสวัสดิ์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
2
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
01J770095
นายชัยยา ใจรังสี
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
2
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
01J770096
นายสุวิทย์ สุขจันทร์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01J770097
สิบเอกคมกฤษณ์ ถนัดหัตถกรรม
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01J770098
นางสาวดลนภา ปันตาติ๊บ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
2
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
01J770099
ดาบตำรวจณรงค์ฤทธิ์ แก้วบุญเรือง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01J770100
สิบตำรวจโทเสน่ห์ ปินตาดง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01J770101
นางชนนิกานต์ ดวงสุริยะ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01J770102
นายชัยสิทธิ์ อารีลักษณ์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
2
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
01J770103
นายศรีบูรณ์ อุดมไพรวัลย์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
2
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
01J770104
นายสมพร อุดมสม
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01J770105
นายมานัส ปัญญาเรือน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
2
รัฐประศาสนศาสตร์
ลาออก
01J770106
จ่าสิบตรีกิตติกร ใจเมือง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01J770107
นางอัญชลี นันทชัย
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01J770108
นายอินสม มาทาเม
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01J770109
นายภากร มาทาเม
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
2
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
01J770110
นายสปัน ปฎิกา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
2
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
01J770111
นายวรวิทย์ จิตต์อารีย์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
2
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
01J770112
จ่าโทจีระพรรณ์ พิมสาร
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01J770113
ดาบตำรวจภาณุศักดิ์ นันตา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
2
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
01J770114
นายประจักษ์ นันต๊ะภูมิ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
2
รัฐประศาสนศาสตร์
ลาออก
01J770115
นายสมบัติ ทองแหง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01J770116
นายพีรณัฐ วงษายะ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
2
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
01J770117
นายสมบูรณ์ บังคมเนตร
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01J770118
นางสาวลักษณาภรณ์ ยศบุญยืน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01J770119
นายธงชัย วิชัยชาติ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
2
รัฐประศาสนศาสตร์
ขาดคุณสมบัติเข้าเรียน
01J770120
นายนิรันดร์ บุญเขียว
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
2
รัฐประศาสนศาสตร์
ลาออก
01J770121
นายโยฮัน ศิลป์มิตรภาพ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01J770122
นายนพดล พงศ์สุข
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01J770123
นายพิเจตส์ ปองสุข
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01J770124
ดาบตำรวจนริศ บางรัก
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01J770125
ดาบตำรวจศรุต กรสินกิตติ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01J770126
นายประเสริฐ จันดง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
2
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
01J770127
นายจิรายุ งอกงาม
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01J770128
นายรัชกฤช ขัติยศ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01J770129
สิบตำรวจเอกสมเกียรติ ต๊ะคำ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01J770130
นายทวี กันทาดง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
2
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
01J770131
นายสุรินทร์ สุพรศิลป์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
2
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
01J770132
นายธนารักษ์ จุมปาจม
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
01K770001
นายกำพล พรมจักร
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01K770002
ดาบตำรวจเกรียงศักดิ์ สีทอง
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01K770003
นายเกียรติก้อง อภัยพันธ์
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
01K770004
นายคำรณ การคำ
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01K770005
นายจิรทัศน์ บุญเป็ง
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
01K770006
ดาบตำรวจเจริญ ใหม่คำน้อย
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
01K770007
นางสาวเจริญตา ศรียา
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01K770008
นายจักรกฤษณ์ อินทมา
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01K770009
ดาบตำรวจชูชาติ เตจ๊ะเป็ง
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01K770010
จ่าสิบตำรวจฐากูร แสงหน่อ
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01K770011
นายณัฐวัฒน์ ตันนรา
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
01K770012
สิบตำรวจเอกเด่น สารคำ
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
01K770013
นางทิพย์วรรณ พรหมขาม
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01K770014
นายนาลาศักดิ์ ดีวงค์
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
01K770015
ดาบตำรวจบรรเลง แท่นแก้ว
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01K770016
นายบุญชัย จุติไพรร่มใจจริง
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01K770017
ดาบตำรวจประดิษฐ์ วงศ์ตา
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
01K770018
จ่าสิบตำรวจประพันธ์ โอดคำ
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01K770019
พันจ่าเอกพงศ์วุฒิ อุปละ
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
01K770020
นางพวงสร้อย เลห์แมนน์
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01K770021
นางพวงสร้อย อุ่นเมือง
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01K770022
ดาบตำรวจพินิตย์ ธนกีรตินันท์
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01K770023
จ่าสิบตำรวจพิเนตร์ วงค์ครองศักดิ์
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01K770024
นายพูลสิน สุนทรพานิชกิจ
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01K770025
นางพัชรีย์ ปัญญาเป็ง
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01K770026
นางวรรณวิไล สิงห์ใส
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
01K770027
นายวรเทพ กันทาดี
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
01K770028
นายวชิระ เครืออ่อน
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
01K770029
นายวิศรุตวัชร สุศิริวรรักษ์
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01K770030
นายวิโรจน์ จ๊ะเขียว
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01K770031
สิบตำรวจเอกศิริวัฒน์ ตุ่นวิชัย
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01K770032
นายศุภชัย พุทธปัญญา
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
01K770033
นายสมชัย ยาเขต
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
01K770034
นายสมนึก บุญหล่อ
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
01K770035
นายสมศักดิ์ อารีย์วงษ์
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
01K770036
นางสุนทราภรณ์ ธรรมสุภา
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
01K770037
จ่าสิบตำรวจสุรศักดิ์ สารคำ
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01K770038
จ่าสิบตำรวจสุริยันต์ กันทาน้อย
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01K770039
นางสันทะณีย์ ยศธิ
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01K770040
นางหนึ่งฤทัย วงค์ครองศักดิ์
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
01K770041
นายอร่าม ปันแก้ว
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01K770042
จ่าสิบตำรวจอภิชัย ใจกันทา
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 1)
01K770043
นายอภิวัฒน์ สิทธิ์คงชาญ
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01K770044
นายอุดม คำบุญ
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01K770045
นายอุธรรม แก้วยิธิ
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01K770046
นางอุไรวรรณ์ สิงห์พรหม
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01K770047
นางอัญชัญ ธิติชัยกุล
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01K770048
นายเกียรติศักดิ์ เปียงเรือน
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01K770049
นางสร้อยฟ้า หมื่นบุญตัน
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ขาดคุณสมบัติเข้าเรียน
01K770050
นางสาวเอื้องฟ้า ใสน้อย
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01K770051
นางปรียา ศรีพันธุ์
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01K770052
นางขวัญเรือน แอโพ
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ขาดคุณสมบัติเข้าเรียน
01K777001
นายมงคล หงษ์หิน
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
2550
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 1)
01K777002
นางลาวัณย์ ไชยสาร
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
2550
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
01K777003
นางอรทัย ไชยเมือง
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
2550
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
01K777004
นายสุรกิจ คร่องรับ
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
2550
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
01K777005
นางกัลยา จันต๊ะวงศ์
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
2550
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
01K777006
นายทรงวุฒิ วสุวัต
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
2550
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
01K777007
นายปิยะพงษ์ มูลอินต๊ะ
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
2550
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
01K777008
นายโศภิต ฟูแสง
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
2550
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
01K777009
นายจักรกฤษณ์ คันธแสนยศ
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
2550
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
01K777010
นางกรกฎ ปิงยศ
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
2550
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
01K777011
นางจินตนา เผ่าใจมา
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
2550
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
01K777012
นางสุนารินทร์ วุฒิ
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
2550
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
01K777013
นางสาววลัยพร เมืองก้อน
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
2550
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
01K777014
นางปิยะรัตน์ โตวรรณ
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
2550
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
01K777015
นางสาวรุ่งนภา ชุมภูชนะภัย
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
2550
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
01K777016
นายจักรพงษ์ มูลศรี
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
2550
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
01K777017
นายคุราเมตต์ อุ่นตาล
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
2550
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
01K777018
นางสาวจิราวรรณ ใจกว้าง
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
2550
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
01K777019
นายสัมพันธ์ พอใจ
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
2550
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
01K777020
นายกฤตภาส บุญสุข
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
2550
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
01K777021
นายนัฏติพงษ์ สืบสาย
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
2550
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
01K777022
นางสาวอรณิชชา อะทะเทพ
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
2550
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
01K777023
นางมัลลิกา อุ่นเมือง
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
2550
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
01K777024
นายอุเทน บุญเทพ
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
2550
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
01K777025
นายชัยณรงค์ ขานเพราะ
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
2550
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
01K777026
นายชม มาละ
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
2550
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
01K777027
นายคุณากร มูลศรี
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
2550
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
01K777028
นางอมรรัตน์ ยารังษี
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
2550
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
01K777029
นายวุฒิพงศ์ รัตนากรณ์
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
2550
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
01K777030
นายรุ่งวิกรัย ศรีพรม
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
2550
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
01K777031
นางธนภร อะคะโล
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
2550
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
01K777032
นายนเรศ รักเหล่า
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
2550
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
01K777033
นางวันเพ็ญ คำดี
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
2550
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
01K777034
นายทรชิต บุญทนุ
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
2550
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
01K777035
นางรัชดา ทาเสน
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
2550
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
01K777036
นายชัชพงศ์ เชื้อเมืองพาน
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
2550
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
01K777037
นายอรรถวุฒิ เมืองคำ
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
2550
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
01K777038
นางจุราภรณ์ ศรีวงค์
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
2550
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
01K777039
นางกรรณิกา ราภิยะ
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
2550
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
01K777040
นายฉัตรระวี วิรัตน์เกษม
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
2550
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
01K777041
นายอนันตชัย ทาทอง
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
2550
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
01K777042
นางอนงค์ ชัยพรม
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
2550
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
01K777043
นายประชา ขัดโต
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
2550
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
01K777044
นางสาวจารุณี จันทร์วงค์
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
2550
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
01K777045
นางวิลัยรักษ์ ขัดโต
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
2550
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
01K777046
นางกนกอร สุวรรณาลัย
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
2550
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
01K777047
นายสมปราถ สุดแป้น
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
2550
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
01K777048
นางวิมล ช้างสาร
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
2550
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
01K777049
นายชม บ้านสระ
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
2550
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
01K777050
นายณรงค์ รักดี
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
2550
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
01K777051
นายสุนทร ควีนโนวรัตน์
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
2550
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
01K777052
นายสายันต์ วงค์ไชย
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
2550
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
01K777053
นายรณชิต กิจสวาท
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
2550
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
01L770001
นายบิณฑ์ คำโอภาส
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
01L770002
ดาบตำรวจเกรียงศักดิ์ คำใจดี
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01L770003
ดาบตำรวจสมศักดิ์ สิทธิวงค์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01L770004
นายคำรณ กันทะดี
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01L770005
พระมหาอุ่นเรือน เทพวงศ์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ขาดคุณสมบัติเข้าเรียน
01L770006
นายอัฐชัย เชื้อเมืองพาน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01L770007
พระมหาสมศักดิ์ แหวนคำ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
01L770008
นายเมธี ใจดีกาศ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
01L770009
นายทวีพร มานะตระกูลกิจ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01L770010
นายณรงค์ฤทธิ์ ฤทธิ์พิชิตชัย
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01L770011
นางสาวอภิชยา ก้างออนตา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01L770012
ดาบตำรวจสุรศักดิ์ จันทร์อำนวยกิจ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01L770013
นายนพภา บุญสม
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
01L770014
นางสาวจิตนาก กมลมาศรัตน์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
01L770015
นายชูเกียรติ กันทะรส
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01L770016
นายอาเหวย แซ่ลี
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
01L770017
นายประสงค์ แก้วธิมา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
01L770018
ดาบตำรวจบรรลือ คำลือ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01L770019
นายธณพล นันตัง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01L770020
นายสุริยน วงค์มูล
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
01L770021
นายผดุงศักดิ์ พันสุภะ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01L770022
นายอภิสิทธิ์ วงศ์ตุ้ย
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
01L770023
ดาบตำรวจสฤษดิ์ รีรักษ์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01L770024
นางสาวปาณิสรา ใหญ่อินทร์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01L770025
นายชาตรี ภาระกิจ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
01L770026
นายสมคิด อุ่นปิง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01L770027
นายวัฒนศักดิ์ ขัดชุมภู
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
01L770028
นายศิวดล กันทะดง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01L770029
นางสาวปรียาพร ปุกปินกาศ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01L770030
นายคม แสงเงินชัย
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01L770031
นางสาวฐิตารีย์ ดวงแก้ว
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01L770032
นางวิไลพร ดวงเพ็ชร
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01L770033
นางสาวสมพร เจาะพรมมา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01L770034
นายปรีชา ปานกลางใจ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01L770035
นางสาวยุวดี วินัน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
01L770036
นางสาวสุภา กาวิชัย
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01L770037
นายอำนวย แก้วตาติ๊บ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
01L770038
นางสาวอัญชลี รัตนกิตตินันท์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
01L770039
นายอายิดคาน ไทยอนันต์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01L770040
นายสวิตร ปินตา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01L770041
นางสาวรุจิรภัทร สายวัน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01L770042
นายสมบุญ จารดเย็น
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01L770043
ดาบตำรวจจำเริญ ศักดิ์แสน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01L770044
นางลัดดา เงินปิง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01L770045
นางพิมพ์ภักศร นันทะศิริ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01L770046
ดาบตำรวจสว่าง นันทะศิริ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01L770047
นายอุทัย แก้วอ้าย
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01L770048
นางจรรยารักษ์ สงวนศักดิ์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
01L770049
นางสาวอรัญญา ไชยรังษี
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
01L770050
นางสาวรุ่งรัศมี คำแดง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
01L770051
นายธนวัฒน์ ปัญญางาม
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01L770052
จ่าสิบตำรวจชัยยุทธ บุญศรี
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01L770053
นายพรศักดิ์ บุญรอด
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
01L770054
นายภาสกร ฉิมสุด
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01L770055
นางสาวปานชีวัน วงค์ใส่
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
01L770056
นางสาวนุชนาถ สิทธิธรรมวัติ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01L770057
นายธนกฤต พงค์กู่
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
01L770058
นายศตพล วงค์ริยะ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
01L770059
นายฉัตรชนก คำเงิน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
01N770001
นายบุญทา จันทรา
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฝาง
2552
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
01N770002
นายยงยุทธ มูลดี
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฝาง
2552
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
01N770003
นายการุณ รัตนธรรม
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฝาง
2552
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
01N770004
นายชัยณรงค์ ยองคำ
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฝาง
2552
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
01N770005
นายบุญช่วย ขันคำ
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฝาง
2552
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
01N770006
นายเสน่ห์ สมปัญญา
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฝาง
2552
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
01N770007
นายธีรพงศ์ เตชะติ
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฝาง
2552
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
01N770008
นายสิงห์คำ สุกันโท
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฝาง
2552
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
01N770009
นายถนอม ธนโชติตระกูล
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฝาง
2552
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
01N770010
นายเกรียงศักดิ์ ปัญญา
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฝาง
2552
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
01N770011
นายนิคม ปิ่นหอม
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฝาง
2552
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
01N770012
นายอำนาจ สิงห์ใข
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฝาง
2552
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
01N770013
นายราชา คำพินิจ
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฝาง
2552
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
01N770014
นายธวัชชัย ไชยวัน
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฝาง
2552
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
01N770015
นายกมล อินต๊ะลอ
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฝาง
2552
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
01N770016
นายเกษม นันทนัด
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฝาง
2552
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
01N770017
นายมานิตย์ อินทร์ชัย
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฝาง
2552
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
01N770018
นายสุทธิพร สุภา
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฝาง
2552
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
01N770019
นายวันชัย บุญมา
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฝาง
2552
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
01N770020
นายบุญแทน ใจพิแสง
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฝาง
2552
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 1)
01N770021
นายเสถียร คำชุม
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฝาง
2552
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
01N770022
นางวรรณา สิงห์ใข
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฝาง
2552
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
01N770023
นางกิ่งแก้ว วงค์จันทร์
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฝาง
2552
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
01N770024
นางจันทรา สันติธรรม
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฝาง
2552
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
01N770025
นายธีรภพ สุนันตา
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฝาง
2552
1
การปกครองท้องถิ่น
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
02H694015
นางนุชนาฏ แก้วดำ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
02H694017
นายสมศักดิ์ ชุ่มมงคล
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
02H770001
นายธีระเดช สุตะวงค์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02H770002
นายสมเกียรติ จันทาพูน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02H770003
นางสุมิตรา ขันคำ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02H770004
นายมาวิท ศรีสวัสดิ์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02H770005
นายธงชัย แก้วประเสริฐ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02H770006
นายแสวง ธิวงค์เวียง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02H770007
นายภิญโญ อินทับทิม
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02H770008
นายประยงค์ โปราหา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
02H770009
นายเอกพงษ์ พลสวัสดิ์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
02H770010
นางสาววริการ์ สุทธิรักษาวงศ์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
02H770011
นางสาวธันยากร ชัยแก้ว
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
02H770012
ดาบตำรวจประหยัด โชติ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02H770013
นางจิรภัทรพร ฉันทะ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02H770014
สิบตำรวจโทอุดร ฟองนวล
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 1)
02H770015
นายทองอินทร์ อ่อมใจกาศ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02H770016
นางสาวศิริขวัญ แก้วมงคล
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02H770017
นายวิโรจน์ สุประการ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02H770018
สิบตำรวจเอกนิวัติ เตมา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02H770019
สิบตำรวจเอกสมเกียรติ ชื่นเชิญ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02H770020
นายสาคร จินดากาศ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02H770021
นายสัญญา พรมเมือง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02H770022
นางสายสุนีย์ บุญต่อ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02H770023
นางสาววนิดา สุประการ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02H770024
นายวีระเดช โดยอาษา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
02H770025
นางสาวกาญจนา สุทธิโสม
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02H770026
นายชานนท์ คำชมภู
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
02H770027
นายภานุวัตร ใจหมั้น
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02H770028
นางสาวภิรมย์ สีสม
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02H770029
นายสุชาติ ไร่ลือคำ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02H770030
นายสวาสดิ์ ธิวงค์เวียง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
02H770031
นางประกายคุณ เทียมตา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02H770032
นายอำนาจ กาไชยวงศ์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02H770033
นางลัดดา นันทะลา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02H770034
นางสาวเรณู ยะโน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
02H770035
นายเผ่า รักสวัสดิ์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02H770036
นางสาวสุพัตรา จงเจริญชัยสกุล
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02H770037
นายสุรเดช ชูชาติ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02H770038
นายธงชัย สายสอน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02H770039
นางสาวทศพร โนมณี
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
02H770040
นางสาวกันยา เสาร์จันทร์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02H770041
นางสาววิมล วงค์ธิ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
02H770042
นายสมพร ท้าวซาว
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ขาดคุณสมบัติเข้าเรียน
02H770043
นายทินกร โพธิชัยเลิศ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02H770044
นายกำแพง จันทกุล
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02H770045
นายธันยวัตร รินนายรักษ์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
02H770046
นางเยาวเรศ ท่าดีสม
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
02H770047
นายปิยะพล นวลประดิษฐ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02H770048
นายสุรินทร์ วรรณศรี
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02H770049
นางสาวพิมพา อุตชัย
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2549
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02H770050
นายณัฐพล ลำปน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2549
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02H770051
นายอิสรภาพ ชัยมงคล
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2549
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02H770052
นางอุบล ม้าเพ็ญทม
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2549
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02H770053
นายบุญเลิศ แสนมหายศ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2549
2
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
02H770054
นายสกาศ ไชยนาค
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2549
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02H770055
นางสาวมยุรี ศรีกุลา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2549
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02H770056
นายจรัล ไชยจินดา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2549
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02H770057
นายนิกรณ์ ดวงมา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2549
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02H770058
นายศรัทธา จาดิ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2549
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02H770059
นายสมพงศ์ ชุมทองสุข
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2549
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02H770060
นางสาวรุ่งนภา แสงภา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2549
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02H770061
นายเอกพจน์ สุวรรณดี
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2549
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02H770062
นายสง่า โปราหา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2549
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02H770063
นางสาวศิริลักษณ์ ชูทอง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2549
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02H770064
นายกฤษณะ ประทุมดี
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2549
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02H770065
นายกิติศักดิ์ ลำปน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2549
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02H770066
นายวันชัย นัยติ๊บ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2549
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02H770067
นายอุดร ทาแกง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2549
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02H770068
นายอนุพงษ์ วงศ์ษา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2549
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02H770069
นางสาวราตรี มงคลคลี
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2549
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02H770070
นายกฤตกรณ์ กันจินะ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2549
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02H770071
นางสาวอรทัย ชัยมงคล
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2549
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02H770072
นายคงฤทธิ์ วังมณี
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2549
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02H770073
นายอาทิตย์ ถาดคำ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2549
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02H770074
นายคำ สุปัญโญ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2549
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02H770075
นายธงชัย ทันใจ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2549
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02H770076
นายอุดม สนินัด
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2549
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02H770077
นายสุทิน ติมาลา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2549
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02H770078
นายไพรัช บุรุษธง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2549
2
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
02H770079
นายอุเทียน จินะกัณท์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2549
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02H770080
นายสังเวียน สังฆวดี
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2549
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02H770081
นายอารีย์ ปัญญา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2549
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02H770082
นายสมรัตน์ โกฎิยี่
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2549
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02H770083
นางสาวอารีย์ มงคลคลี
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2549
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02H770084
นายวิชาญ ทันใจ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2549
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02H770085
นายไพโรจน์ โปราหา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2549
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02H770086
นางจุรีภรณ์ ยิ้มย่อง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2549
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
02H770087
นางวิลาวัลย์ สุขใจ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2549
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02H770088
นางสาวรุจิรา เจิมจิตร
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2549
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02H770089
นายนาฤทธิ์ สมสวย
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2549
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
02H770090
นายถนัด แก้วดำ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2549
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02H770091
นายสมบัติ บริบูรณ์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2549
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02H770092
นางนริศรา ยาวิชัยแก้ว
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2549
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02H770093
นางลำดวน สุเต็น
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2549
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02H770094
นางนงลักษณ์ เชื้อชิต
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2549
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02H770095
นายวุฒิชัย ยมนาค
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2549
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02H770096
นายสักกะทศ ศรีวิชัย
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2549
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02H770097
นายธีทัต มีหินกอง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2549
2
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
02H770098
นายจำรัส โกฎยี่
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2549
2
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
02H770099
นายสมเกียรติ กันธิพันธ์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2549
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02H770100
นางลักขณา เตมีศักดิ์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
02J770101
ดาบตำรวจจำเริญ ดาวศรี
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02J770102
ดาบตำรวจทรงศักดิ์ เป็งสุวรรณ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02J770103
นางปิ่นฤทัย ถาอินทร์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02J770104
นายนราชัย ใจคำ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02J770105
นางปิยะนุช มหาวรรณ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02J770106
นายพรชัย ถาวงศ์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02J770107
จ่าสิบตรีโกสินทร์ ปัญญาเหล็ก
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
02J770108
จ่าสิบตำรวจนคร หงษ์สอง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02J770109
จ่าสิบตรีจรัล ถามี
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02J770110
นายณัฐพล เรือนคำฟู
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
02J770111
นายธาร ปัญญามี
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02J770112
นางสิริจันทร์ พลแสน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02J770113
นางวริศรา มังยะสุ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02J770114
นายชาญชัย พระพันเพชร
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
2
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
02J770115
นายทองรัตน์ ปันเป็ง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02J770116
นายนิรุตน์ อะตะมะ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02J770117
นายปกรณ์ ใจมูล
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02J770118
นายไพฑูรย์ ตาสา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02J770119
นายทวน จิโน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02J770120
นายฤทธิ์ ต๋าคำดี
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02J770121
นายประเสริฐ์ กันทะยวง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02J770122
นางสาวเนตรนภา จันทร์ป๊อก
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02J770123
นางจิราพร แก้วชมภู
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02J770124
นางสาวอัมพวา จอมนงค์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02J770125
นายสุชาติ แดงโน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
2
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
02J770126
นายสาสนา อินทร
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
02J770127
นายอนันต์ ไชยบุตร
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02J770128
นายประหยัด พิทาคำ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02J770129
นายทรงเกียรติ แสนสิงห์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2548
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02K777001
นายสมบูรณ์ วงค์กาศ
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
2552
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
02K777002
นางสาวสุจิตราภรณ์ พลพานิชย์
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
2552
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
02K777003
นายจรัญ ยามี
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
2552
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
02K777004
นายฉัตรพงศ์ รัตนากรณ์
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
2552
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
02K777005
นายชูศักดิ์ บุญเจริญ
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
2552
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
02K777006
นางณิชมน บ่อทรัพย์
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
2552
1
การปกครองท้องถิ่น
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
02K777007
นายดวงดี ปวงคำยอด
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
2552
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
02K777008
นางทัศนีย์ เท่าบุรี
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
2552
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
02K777009
นายทศพล คำผง
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
2552
1
การปกครองท้องถิ่น
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
02K777010
นางธัญวลัย แสนปัญญา
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
2552
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
02K777011
นายปริญญา ศิริพันธุ์
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
2552
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
02K777012
นางสาวประภาศรี ขวัญตน
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
2552
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
02K777013
นายประสิทธิ์ ยอดมาลัย
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
2552
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
02K777014
นายไพรณรงค์ บัวเทศ
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
2552
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
02K777015
นายภูวิวัฒน์ มะโนปิง
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
2552
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
02K777016
นางยอดหล้า เขื่อนสุวงค์
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
2552
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
02K777017
นายรุ่งธิวา บุญเรือง
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
2552
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
02K777018
นายวานิชชัย กีรติโชคนันท์
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
2552
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
02K777019
นางวาสนา ทนทาน
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
2552
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
02K777020
นายวิเชียร อัมพุธ
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
2552
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
02K777021
นายศักดาวุฒิ สมศรี
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
2552
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
02K777022
นายสิทธิชัย บรรจบ
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
2552
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
02K777023
นางโสภาวดี ใจการ
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
2552
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
02K777024
นางสาวสุทธิลักษณ์ ชนะพิมพ์
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
2552
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
02K777025
นายสุทัศ ยานะ
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
2552
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
02K777026
นายสุทัศน์ เตชะวัน
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
2552
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
02K777027
นายสุวัฒน์ งามดี
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
2552
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
02K777028
นายอนุวัตร์ หงษ์ทอง
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
2552
1
การปกครองท้องถิ่น
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
02K777029
นายอินจันทร์ ต๊ะมาธง
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
2552
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
02K777030
นางอัมพร บุญช่วย
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
2552
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
02K777031
นายสนั่น สถิตคุณากูล
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
2552
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
02K777032
นายสมมิตร หมั่นไร่
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
2552
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
02K777033
ร้อยตำรวจตรีเดช คำปา
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
2552
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
02K777034
นายศรีทน ปั๋นเงิน
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
2552
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
02K777035
นายบุญมี ป๊อกบุญเรือง
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
2552
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
02K777036
นายทวีศักดิ์ อิ่นแก้ว
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
2552
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
02K777037
นายพิษณุ วงค์ปัญญา
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
2552
1
การปกครองท้องถิ่น
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
02K777038
นายธีระศักดิ์ เมืองซื่อ
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
2552
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
02K777039
นายทักษิณ หล้าแก้ว
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
2552
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
02K777040
นางภาวิณี ควรคิด
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
2552
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
02K777041
นางสาวกุลิสรา ใจจันทร์
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
2552
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
02K777042
นางสาวธนาวดี ชื่นวงศ์
โครงการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พะเยา
2552
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
02L770001
นางสาววาศินี อนุเวช
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
02L770002
นายนพดล เหมืองทรายมูล
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02L770003
นายสมรักษ์ สุวรรณยศ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
02L770004
นางสาวมลฤทัย ชัยยางบาล
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02L770005
นางสาววีราวัลย์ สร้างสติปัญญา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02L770006
นายกวิน สังข์เจริญ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02L770007
นางของขวัญ อิสลาม
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02L770008
นายมานพ ทองชัย
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
02L770009
จ่าสิบเอกวรภพ วงค์บุญธรรม
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02L770010
นางสาวจุไรรัตน์ ใจกุศลสูงยิ่ง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 1)
02L770011
นายสมนึก วรรณโวหาร
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02L770012
ดาบตำรวจกมล ไชยวินิจ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
02L770013
นางสาวมะลิวัลย์ เทียนแก้ว
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02L770014
นายอดิศักดิ์ กันคำ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
02L770015
นายทวีศักดิ์ ยอดเชียงคำ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02L770016
นางสาวสิรภัทร ปินตาธรรม
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02L770017
นายสมคิด บุญยี่
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
02L770018
จ่าสิบตำรวจอาคม พยุงกิจ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02L770019
ดาบตำรวจพรพิศ คชรักษ์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02L770020
นางเยาวลักษณ์ เรืองขจิตร
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02L770021
นายบุญยงค์ ขัดสงคราม
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02L770022
นายวีระพงษ์ ออนตะไคร้
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ขาดคุณสมบัติเข้าเรียน
02L770023
นายธีรศักดิ์ ยาวิชัย
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02L770024
ดาบตำรวจอธิวัฒน์ นามจักร
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02L770025
นายธีรวัฒน์ น้อยบัวทิพย์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02L770026
นายฉัตรชัย ศรีธิกัน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02L770027
นางสาวศิริพร จันศิริ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02L770028
นายอนุพงศ์ อูปแก้ว
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02L770029
นางสาวชรินรัตน์ คำแก้ว
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02L770030
นางสาวปรียานุช นู
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ขาดคุณสมบัติเข้าเรียน
02L770031
นางสาวกนกวรรณ เชื้อเมืองพาน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02L770032
นายครรชิต ศรีประเสริฐ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
02L770033
นางสาวจิตติมา ทาระศักดิ์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02L770034
นางสาวหญิง แดงเจริญ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02L770035
นางสาวนัฐติการณ์ เนตรน้อย
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02L770036
นางสาวสุดคนึง พงษ์ธัญญะวิริยา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02L770037
นางสาวอรวรรณ เมฆษา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02L770038
นายภูชิชย์ ไทยอนันต์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02L770039
นายกีรติ จันตา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02L770040
นายอัสนัย อารี
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
02L770041
นายเด่นศักดิ์ ยะเชียงคำ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
02L770042
พระมหาอนุสรณ์ วงศ์สุวรรณ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02L770043
นายธนภูมิ ปัญญาพฤกษ์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02L770044
นายบุญชู เผ่าด้วง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
02L770045
นายมารุต เกียรติวัฒน์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02L770046
นายวีระพงษ์ ออนตะไคร้
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.แม่สาย)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
02M770001
นางณปภัช ปีระกรรณ์
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02M770002
นายกัณนิกร ศิริวงศ์
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02M770003
นายสมบัติ แปงแก้ว
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02M770004
นายแสงยนต์ จันทเลิศ
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02M770005
นางอาภรณ์ คำเขียว
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
02M770006
นางสาวประกายจิตต์ ใจดี
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
02M770007
นายณัฐพล คมสัน
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02M770008
นายพูนทรัพย์ ติ๊บปะยะ
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
02M770009
นางพัชรา สีสัน
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02M770010
ดาบตำรวจทัสส์ ดวงจันทร์
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02M770011
นางหทัยชนก วงศ์ตา
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02M770012
นางสาวญาดา ธนาปิยวิศน์
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02M770013
นายศุภกร สุนันทกรญ์
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02M770014
นายณัฐวุฒิ พรมาลือ
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02M770015
นางสาวภาวิณี คำมูลใส
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02M770016
นางดวงใจ ฤทธิ์ลือชัย
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02M770017
นายอัชฌา สุกันธา
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02M770018
นางสาวรุ่งนภา ใจ๋ใจ
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02M770019
นายปิยะ วิสงค์
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02M770020
นายทวี อุดทาเรือน
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02M770021
ดาบตำรวจเดช พรมมาลี
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02M770022
นายวัชระ พิริยะวรคุณ
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02M770023
นายสุทัศน์ เทพรัตน์
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02M770024
นายอนุสรณ์ สุวงษ์
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02M770025
นายหาญชัย ลิ้มประเสริฐ
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02M770026
ดาบตำรวจอาจศึก รัตนแพทย์
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02M770027
นายชาติตระการ ประพฤตินอก
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
02M770028
สิบตำรวจโทไชยวรเชษฐ์ ใจคำ
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02M770029
ดาบตำรวจทัศพล กาญบุตร
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
02M770030
สิบเอกบุญชุม สุทธวิชา
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ย้ายศูนย์
02M770031
สิบตำรวจเอกอดิเรก จันทร์แว่น
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
02M770032
นายทนงศักดิ์ บุญธรรม
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
02M770033
นายศุภกิจ พ่อค้า
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02M770034
นายพิรุฬห์ เพชรพระประเสริฐ
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
02M770035
นางเนตรนภา ปิมปา
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
02M770036
นางสาวปรัศนีย์ ฤาชา
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02M770037
นายสหวัฒน์ คำเสน
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
02M770038
นายเยี่ยม เทพเทวธรรม
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
03H770001
นายนิพจน์ บุญเทศ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
03H770002
นางรัตนา สมนาศักดิ์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
03H770003
นายภาณุวัฒน์ ธรรมสาร
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
03H770004
นางนงรักษ์ วงค์เมืองมา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
03H770005
นางทานตะวัน กันแก้ว
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
03H770006
นายธงไทย ชำนาญกิจ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
03H770007
นายอุดม อินเป็ง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
03H770008
นายโชคชัย จินาวัง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
03H770009
นายวิทูรย์ เทียมตา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
03H770010
นายชวลิตร แก้วสมบูรณ์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
03H770011
นายเสกสันติ จับใจนาย
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ย้ายเอก
03H770012
นางลัดดาวัลย์ กาวิน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
03H770013
นายขวัญชัย นาจันทร์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
03H770014
นายธวัชชัย ปัดถาติ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
03H770015
นายสอาด กาลิน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ย้ายเอก
03H770016
นางสาววิไลวรรณ ภิระบรรณ์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
03H770017
นางอรรคยุพา กำลังเอก
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ย้ายเอก
03H770018
ดาบตำรวจสุดารัตน์ นาคสุวรรณ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
03H770019
นายเดช พรมเมือง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
03H770020
นางจิตรลดา สุธรรมมา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
03H770021
นางสาวสายสุณี จินดาธรรม
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
03H770022
นายคำดี อินทะวงค์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
03H770023
นางสาวเนตรนภา เสียงใส
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
03H770024
นายบุญเลิศ จินดาธรรม
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
03H770025
นายวรพงศ์ แสนยอด
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
03H770026
นายสุรพงศ์ นาทะสัน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
03J770001
นายอนุพงษ์ เต๋มาจ๊ะ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
03J770002
นายพงศ์พันธ์ ปันดอนตอง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
03J770003
นางสาวอัลิปรียา รอดมา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
03J770004
นายเรืองศักดิ์ บรรทา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
03J770005
นายสุพจน์ สุริยะชัยพันธ์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
03J770006
ดาบตำรวจชัยวัฒน์ กองแก้ว
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
03J770007
นายศิวณัฐ กองไฝ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
03J770008
นายเริงชัย จอมนที
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
03J770009
นายครรชัย องค์เผ่
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
03J770010
นายวรวัฒน์ ผัดแก้ว
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
03J770011
นางสาวสุพรรษา ยาโน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ย้ายเอก
03J770012
นายเสกสรรค์ ลังการ์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
03J770013
นายเจริญ เมืองอนันต์กิจ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
03J770014
นายศุภชัย เพ็ญศรี
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
03J770015
นายมานิตย์ แดงขาวเขียว
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
03J770016
นางสาววรรณาวดี ดวงสุริยะ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
03J770017
นายพัฒนพงษ์ สุขสามัคคี
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
03J770018
นายนัฐพงษ์ ติ๊บถา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
03J770019
นายวรวิทย์ ขัติยศ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ย้ายเอก
03J770020
นายอุทัย คุ้มกันนาน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
03J770021
นายอนันต์ จำปาทอง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
03J770022
นายธนัฐสันติ์ มูลย่อง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
03J770023
นายสามารถ แสนสุวงศ์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
03J770024
นายพรชัย กรรณิกา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
03J770025
นายวิโรจน์ สุต๋าคำ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
03J770026
นางสาววารุณี สุทธิ์พิษฐาน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
03J770027
นายเด่นดนัย กายแก้ว
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
03J770028
นายศิริพงษ์ สิระกาทร
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
03J770029
นายทองคำ เจริญใจ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
03J770030
นายสราวุธ ไชยวงศ์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ย้ายเอก
03J770031
นายอาทิตย์ ยาแก้ว
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
03J770032
สิบโทเทอดพงษ์ เวงสูงเนิน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
03J770033
นายไพบูลย์ เสวตวงษ์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
03J770034
นายสปัน ปฎิกา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
03J770035
นางสาวเนตรหญิง แซ่เตียว
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
03J770036
นายเอกรัตน์ สุวิชาดาสกุล
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
03J770037
นางสาวเมย์วดี จินใจ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
03J770038
นางสาวกัญญาภัค สุปินนะ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
03J770039
นางสาวปนัดดา ปัญญาปิน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
03J770040
จ่าสิบตรีธวัชชัย ตุ่นแก้ว
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
03J770041
นายสัญญา บุญมาแก้ว
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
03J770042
สิบเอกดุสิต สุขศรี
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
03J770043
นายธัญพิสิษฐ์ เชียงชีระ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
03J770044
นายก่อชิ เพชรไพรพนาวัลย์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
03J770045
นายสมพงษ์ ยะอ้อน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
03J770046
นายวิชาญ มอยคำตื้อ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
03J770047
นางสาวกนกพร พงค์ดา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
03J770048
นางจันทร์จิรา ณวรรณติ๊บ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
03J770049
นายสุธิกาญจน์ ขำประไพ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
03J770050
นายศรัทธาพงษ์ ยลถวิล
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
03J770051
นายสุชาติ สุขเปียง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
03J770052
นายธนากร จินาการ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
03J770053
นายวราวุฒิ สิงห์อ้าย
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
03M770001
นายณัฐนนท์ จิรกิจนิมิตร
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
03M770002
นางบัวลม ตานันท์
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
03M770003
นางสาวดารารัตน์ ศรีธิชัย
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
03M770004
นางสาวมนัสภรณ์ ยานะดำ
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
03M770005
นายกฤษฎา กันธาน้อย
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
03M770006
นายอาวุธ สุดรัมย์
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
03M770007
ดาบตำรวจสกล ขยัน
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ย้ายศูนย์
03M770008
นางสาวประภัสสร โป่งยะ
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
03M770009
นางสาวเมวิกา พละศักดิ์
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
03M770010
นางสาวอชิรญา ฮ่อแฮ่งสุนย์
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
03M770011
นายอุดม อุทธชัย
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
03M770012
นางสาวจารุวรรณ ติ๊แสง
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
03M770013
นายคณัสภูชิต แสนคำ
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
03M770014
นางสาวนิชาภา กันธะเลิศ
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
03M770015
นายบุญชู แพร่ทอง
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
03M770016
นายวันเฉลิม ธรรมสอน
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
03M770017
นายเกรียงไกร บุญวัฒน์
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
03M770018
นายอดิเรก หลิ่งคำ
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
03M770019
นายชัยชนะ ทรัพย์ขจรเดช
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
03M770020
นายจตุพล วงค์หล้า
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
03M770021
นายสุริยันห์ เผ่าพันธุ์ธรรม
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
03M770022
นางสาวนารีรัตน์ ด้วงสงค์
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
03M770023
นางชัชชญา กิติสาย
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
03M770024
สิบตรีอรรถสิทธิ์ อิ่นแก้วปางคำ
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
03M770025
นางเบญจภรณ์ กาญบุตร
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
03M770026
นางสาวสุนันทา คงทรัพย์
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
03M770027
พันจ่าเอกพงค์วุฒิ อุปละ
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
03M770028
นางสาวธิดารัก บูรวานิช
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
03M770029
นายประพรรณ ปู่แขก
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
03M770030
นางอุภัยภัทร วงษ์มูล
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
03M770031
นายวสันต์ คำเขียว
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
03M770032
นางสาววารีญา เกิดเป็ง
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
03M770033
นางสาวอัญชยา ราชจินดา
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
03M770034
นางสาวชวนพิศ มณีรัตน์
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
03M770035
นายอัสนี อภัยพันธ์
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
03M770036
นายคมิก บำรุง
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
03M770037
ดาบตำรวจศิริชัย พึ่งพวก
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
03M770038
นางสาวกิ่งกานต์ สิทธิ์ศิริพันธ์
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
03M770039
นายวศิน ปุ๊กอิ่ง
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
03M770040
นายเอนก เฟื่องประสบ
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
03M770041
นางสาววินิตา เขียวหมาย
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
03M770042
นางสาวนิลาวรรณ สมบูรณ์
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
03M770043
นายไพโรจน์ คำภีระ
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
03M770044
นายสถิต เขียวแปง
โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลปาย
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
04H770001
นายไชยอนันต์ รัชตสุวรรณกุล
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
04H770002
นางสาวศศินิภา จองมุ้ง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
04H770003
นายสวัสดิ์ ใหม่หล้า
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
04H770004
นางสาววนิดา มะโนหาญ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
04H770006
ดาบตำรวจพิเชษฐ์ กิจรักษ์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
04H770007
นายธนพนธ์ เลิศศรีพัฒนากุล
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
04H770008
นายอาทิตย์ เขื่อนเพชร
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
04H770009
นางสาวกรรณิกา ราวิชัย
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
04H770010
นายสมชาย สุลำปิง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
04H770011
นางรวงทอง ระวีวรรณ์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
04H770012
นางสาวทิพย์ประภา เด็ดขาด
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
04H770013
นายพิบูลย์สวัสดิ์ สุมัชยา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
04H770014
นางสาวกนกวรรณ โกฏิยี่
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
04H770015
นายโกญจนาท เปรื่องพงษ์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
04H770016
นางสาวรางวัล เตชะ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
04H770017
นางสาวกรวิภา แสงอรุณ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
04H770018
นายจิตพันธุ์ สมนาศักดิ์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
04H770019
นายมณีรัตน์ วงศ์ปินตา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
04H770020
นายบัญชา ปาระมีกาศ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
04H770021
นายจงรักษ์ บุรุษธง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
04H770022
นายสุวิทย์ สินสอน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
04H770023
นายเศกสันติ์ กองศรี
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
04H770024
นายศตวรรต ผลกานนท์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
04H770025
นายสมัคร ปินปันคง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
04H770026
นายไกรสร ฟูวัน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
04H770027
นายชิณณวรรธน์ ตาคำ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงแสน)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
05G116007
นางธัญญลักษณ์ ปริกเพชร
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
05G770001
นายมานพ ชุมภูวงค์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
05G770002
นางชลดา ฟังเร็ว
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
05G770003
นางสาวประภากร ไก่แก้ว
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
05G770004
นางสาวจิราพร โฉมใหม่
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
05G770005
นางมุกดา เตียนต๊ะนันท์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
05G770006
นายอดิเรก ใจคำ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
05G770007
นายบุญยงค์ พรหมรักษา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
05G770008
นางสาวอุทธยาน ไชยสมบัติ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
05G770009
นายธนกร ไชยบุญนาค
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
05G770010
นายมนตรี ศรีประทุม
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
05G770011
พระอุกฤษฎ์ ยศคำ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
05G770012
นายนนทิพัฒน์ บุญเชื้อ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
05G770013
พระพิชญาทร ปันสุรินทร์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 1)
05G770014
พระอนิวัฒน์ จักขุ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
05G770015
นางสาวนิตยาภรณ์ ริจนา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
05G770016
พระสมเลิศ ใจอ้าย
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
05G770017
พระสุขใจ เงินคำ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
05G770018
นายด่วน สมฤทธิ์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
05G770019
นายเอกภพ จตุโชคอุดม
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
05G770020
นางดุษดี หลีสัน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
05G770021
นายพิษณุ หลีสัน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 1)
05G770022
นางนงคาน จันทาพูน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
05G770023
นางพิมพวรรณ อังควานิช
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
05G770024
นายเจด็จ ทรัพย์ทวี
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
05G770025
จ่าสิบตำรวจอัษฎา รู้ดี
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
05G770026
จ่าสิบตำรวจสุพัฒน์ จันทร์เพ็ญ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
05G770027
นายวิทวัฒน์ รักดิน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
05G770028
นางสาวฐิณิชฌา เกษรจำปา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
05G770029
นางสาวอนงค์นาฏ ไชยะ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
05G770030
นายคมกฤษณ์ คงมั่น
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
05G770031
นายจักรพันธ์ ชมคำ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
05G770032
นายปฐมพงษ์ สวยงาม
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
05G770033
นายธรรมนูญ อุตรักษ์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
05G770034
นายเสกข์ ชาวผาวิไล
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
05G770035
นายเชวง สามแสน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
05G770036
นายสุรีย์ภาส สอนลือ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เทิง)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
065770101
นายเกริกพันธุ์ กันณิกา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
065770102
นายโกวิท ศิริชุมชัย
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
065770103
นายจีรพันธ์ ใสนันท์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
065770104
นายเฉลิมชัย มีสุข
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
065770105
นายเด่น คำโน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
065770106
นายต่วน จันทนะ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
065770107
นายประดิษฐ์ อินต๊ะลาศ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
065770108
นายประสงค์ ถานันต๊ะ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
065770109
สิบเอกยงยุทธ หอมนาน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
065770110
นายโยธิน ดินทะลาย
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
065770111
พันตรีลำดวน บุญโกศล
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
065770112
สิบตำรวจโทวสันต์ ตันกูล
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
065770113
นายวัฒนกิจ เมืองมูล
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
065770114
นายวิโรจน์ สมณะ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
065770115
นายวิวัฒน์ ชนะพิมพ์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
065770116
นายวิสุทธิ์ สุวรรณศักดิ์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
065770117
นายสมเกียรติ คำใจวัง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ย้ายศูนย์
065770118
นายสมเกียรติ ศรีคำ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
065770119
นายสมคิด ศรีคำ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
065770120
จ่าสิบตำรวจสมชาติ มีสุข
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
065770121
นายสหพล วงค์ใหญ่
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
065770122
นายภูวเดช เชื้อสะอาด
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
065770123
นายสมหมาย คนึงคิด
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
065770124
นายสมาน เมืองแก้ว
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
065770125
สิบตำรวจโทสิทธิเดช เชื้อสะอาด
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
065770126
นายสุภรัตน์ รัตนจันทร์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
065770127
นายสุรพล เดระดา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
065770128
จ่าสิบตำรวจหิรัญ เมฆิน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
065770129
นายอลงกรณ์ พุทธวงค์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
065770130
นายอินสม เมืองมูล
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
065770131
นางกรรณิกา ชัยเรืองเดช
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
065770132
นางขวัญมงคล ก้อคำ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
065770133
นางเครือวัลย์ ศรีพรม
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
065770134
นางสาวนภัสกร กล้าหาญ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
065770135
นางสาวนารีรัตน์ กันทะสอน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
065770136
นางเนตรนภาค์ กองแก้ว
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
065770137
นางสาวมาลัยพร ทะนันชัย
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
065770138
นางสาวยุพิน แสงศรีจันทร์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
065770139
นางราตรี กะตุดทอง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
065770140
นางสาวสมัย น้อยนาม
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
065770141
นางสาวกนกภรณ์ วงศ์ใหญ่
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
065770142
นายนิรุธ บุตรพรม
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
065770143
นายประสงค์ โพธิ์แก้ว
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
065770144
นายพงษ์ศักดิ์ การเพียร
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
065770145
นายวรพงศ์ จตุนาม
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
065770146
นายวิฑูรย์ สารน้อย
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
065770147
นางศิรประภา มูลศรี
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
065770148
สิบตำรวจเอกสมชาย อินทะรังษี
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
065770149
สิบตำรวจเอกสมบัติ กาติ๊บ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
065770150
นายสมหมาย ขอดคำ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
065770151
นายสรวิศ ต่างใจ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
065770152
นายเสกสรรค์ นันทะเสน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
065770153
สิบตำรวจโทอนุชา สมฤทธิ์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
065770154
นางสาวอรณิชา แสงศรีจันทร์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
065770155
นางสาวสุนา กันทะสอน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
065770156
นายอัศนัย นันตาลิตร
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
065770157
นางกษิดิ์รัตน์ วงค์ดาว
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
065770158
นายสุริยา ดวงบุผา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
065770159
พันจ่าเอกณัฐวุฒิ สักลอ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
065770160
นางสาวพรรณทิพย์ พงษพันธุ์ชัชวาล
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
065770161
นายอติวรรธน์ หอมนาน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
065770162
นายปริญญา แม้นจิตร์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
065770163
นายชินวัตร เพชรจิตร์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
065770164
นางวนิดา เทียนยัง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
065770165
ดาบตำรวจอภิชาติ ใจภักดี
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
065770166
นายคมสัน รัมมะยศ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
065770167
นางสาวกฤษณา กันประเวท
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
065770168
นายประยิด แก้วบุญเถิง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
066770101
นายสุรศักดิ์ ดวงไทย
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
066770102
นางสาวนิภาพร เจริญสิงห์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
066770103
นายจิตตภัทร อุดมมิตร
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
066770104
นายวีรยุทธ ทิพย์กันทา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
066770105
นายเจริญ แก้วกาศ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
066770106
นายสมภพ หอธรรมคุณ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
066770107
นายวสันต์ จันทาวงษ์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
066770108
นายไพศาล ขวัญอ่อน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
066770109
สิบตำรวจโทเรืองเดช ก๋าละ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
066770110
นางสาวอัชลี สีคำ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
066770111
นางสาวสุพิศ โปธิ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
066770112
นางสาวสุดเฉลียว ศรีใจ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
066770113
นายกิตติการ นันตา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
066770114
นายดนุพล จุมบารี
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
066770115
นายวินิจ หน่อแก้ว
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
066770116
นายคมสันต์ จิ่งหยี่
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
066770117
นายสมโภช อินศร
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
066770118
นายเดชชยา วงษ์เทพ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
066770119
สิบตำรวจเอกบัณฑิต เตจ๊ะ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
066770120
สิบตำรวจโทชัยทัศน์ อยู่สุข
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
066770121
นายกฤษฎา ยาวิลาศ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
066770122
นายกิตติ สุริยะ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
066770123
นางสาวชลธิฌา เพชรสมัย
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
066770124
นายนัฐพงษ์ กู้เกียรติสกุลมั่น
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
066770125
นายณัฏฐพล รินแก้ว
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
066770126
สิบตำรวจโททวีศักดิ์ อุตสา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
066770127
นายสมชาย คำรน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
066770128
สิบตำรวจเอกไวกูณฐ์ เพียรสงวน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
066770129
นายชัยวัฒน์ สิงห์มา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
066770130
นายสัญญา อิ่นแก้ว
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
06J770001
นางสาวกาญจนา กาวารี
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
06J770002
นางสาวกุสุมาลย์ ปาต๊ะ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
06J770003
นายทอง มูลรัตน์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
06J770004
นายณรงศักดิ์ มหายาโน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
06J770005
นายอานุภาพ ลดาลลิตสกุล
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
06J770006
นายอนุสรณ์ วงค์รินทร์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
06J770007
นายประสิทธิ์ วงศ์กิจพานิช
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
06J770008
นายภูดินันท์ ศรีวิชัย
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
06J770009
นางบัวตอง นำมะ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
06J770010
สิบเอกปัญญา โพธิ์ทอง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
06J770011
นายณัฐพล อุดโน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
06J770012
นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์เวียง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
06J770013
จ่าสิบตำรวจธนภัทร คำฟู
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
06J770014
ดาบตำรวจณรงค์ ศรีนวล
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
06J770015
นางสาววิรัญญา นาระต๊ะ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
06J770016
ดาบตำรวจชยัน เตจา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
06J770017
ดาบตำรวจอดุลย์ จันทร์วงค์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
06J770018
นายณัฐกิตต์ กลวิวัฒน์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
06J770019
สิบตำรวจเอกสงกรานต์ จอมฟอง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
06J770020
ดาบตำรวจโกสินทร์ ปัญญาเหล็ก
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 1)
06J770021
สิบตำรวจเอกวิทยา ดอนชัย
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
06J770022
จ่าสิบตำรวจมาโนทย์ กาญจนะ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
06J770023
จ่าสิบตำรวจวิรัตน์ โยรภัตร
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
06J770024
นายเฉลิมชาติ หล้าดี
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
06J770025
ดาบตำรวจรักพงษ์ โอบเอื้อ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
06J770026
นายสมบูรณ์ เรือนฟ้างาม
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
06J770027
นายอินตา นันต๊ะพรม
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
06J770028
ดาบตำรวจสิรภพ แสงบุญเรือง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
06J770029
นายธงชัย วิชัยชาติ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
06J770030
ดาบตำรวจสว่าง เครือมณี
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
06J770031
ร้อยตำรวจตรีสิงห์คำ ชูชัยยา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
06J770032
ดาบตำรวจสมชาย ธรรมดา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
06J770033
ดาบตำรวจอรุณ โปธาศรี
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ขาดคุณสมบัติเข้าเรียน
06J770034
นายปรีดี วันสิรโอภาส
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
06J770035
นายมานิตย์ แดงขาวเขียว
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ให้ออก
06J770036
นายวีระชัย ยามี
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
06J770037
ร้อยตำรวจตรีอรุณ โปธาศรี
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
076770001
นายนิคม อาวรณ์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
076770002
นางสาวรัญจวน ดวงจันทร์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
076770003
นางสาวสุรัสวดี ดอกกุ่ม
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
076770004
สิบตำรวจโทนพพร แก้วนาง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
076770005
นางสมจิตร์ จันทร์สำเภา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
076770006
นายนวภัทร์ โตวิจิตร
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
076770007
สิบตำรวจเอกสมชาย หนุ่ม
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
076770008
สิบตรีประชานาถ จันทะบุตร
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
076770009
สิบตำรวจเอกวราวุฒิ มาฆะถึก
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
076770010
ร้อยตำรวจเอกสุวิทย์ ธรรมวงศ์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
076770011
นายมานะ บุญยมหา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
076770012
นางโสรยา บุญยมหา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
076770013
จ่าสิบตำรวจณรงค์ อินถอด
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
076770014
ดาบตำรวจวิจารย์ นวลแก้ว
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
076770015
นายจักรกฤษณ์ เขียวดี
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
076770016
นายศุภวัฒน์ นันตา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
076770017
นายสมพร แสงสว่าง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
076770018
นายเอกรินทร์ จันลา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
076770019
ดาบตำรวจรัตนากร กฤตศิลป์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
076770020
นางสาวอรพินท์ ปัญญาเจริญ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
076770021
สิบตำรวจเอกชูชาติ หน่อตื้อ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
076770022
นายสุทธิพงษ์ ปัญจะ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
076770023
สิบตำรวจเอกสุริยา สาลานันท์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
076770024
สิบตำรวจเอกวันชัย ชุ่มใจ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
076770025
ดาบตำรวจประพนธ์ ทำดี
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
076770026
นายกิติคุณ ใจลึก
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
076770027
จ่าสิบตำรวจเชวง เมืองมูล
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
076770028
สิบตำรวจเอกศรชัย ชาวเวียง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
076770029
จ่าสิบตำรวจขจรศักดิ์ สมฟอง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
076770030
นางสาวปาริชาติ กุยแก้ว
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
076770031
พันตรีมนัส ขันธมาศ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
076770032
นายจักรี สิงห์สา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
076770033
สิบตำรวจเอกธงชัย ตานที
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
076770034
จ่าสิบตำรวจเกียรติศักดิ์ พิทาคำ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
076770035
นายชัยณรงค์ ดีแก้ว
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2548
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
07J770001
นางสาวลลิตา กาละวิน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
07J770002
นางสาวนิดา ปุ๊ดพรม
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
07J770003
นางสาวกนกพร สมฤทธิ์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
07J770004
นายชัยยุทธ กุณยา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
07J770005
นายประพาส อาทรไพรวัลย์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
07J770006
นายประหยัด มงคลเลิศนภา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
07J770007
นางสาวศรัญญา จิตพิงค์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
07J770008
นางสาวประนอม อุปละ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
07J770009
นายสุรเดช เม็ดโท
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
07J770010
นายปราปต์ จินตพิทักษ์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
07J770011
นางสาวศิรประภา เรือนวิน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
07J770012
นายนิทัศน์ คำภีระ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
07J770013
นายวิทยา ชมชื่น
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ขาดคุณสมบัติเข้าเรียน
07J770014
นางสาวณัฎฐักฤธตา คำมูล
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
07J770015
นายกฤษฎา ตาระปิน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
07J770016
นางวิลาวัลย์ ปิงกุล
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
07J770017
นางสาวสุวิตา โตทอง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ขาดคุณสมบัติเข้าเรียน
07J770018
นางสาวสุนิษา สุกานันต์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
07J770019
นางสาวสุธาสินี กนกไพรวัลย์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
07J770020
นายนพดล ดวงสุริยะ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
07J770021
นายปิยะณัฐ ทองยศ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
07J770022
นายทวีพงษ์ ตั้งตระกูล
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
07J770023
ว่าที่ร้อยตรีสำราญ เต้จะมัง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
07J770024
นางสาวภาวิณี โกฏธิ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
07J770025
นายวิชวินท์ ชยพิศุทธิ์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
07J770026
นางสาวศิริพร อุดดง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
07J770027
นายทศพล รู้เที่ยง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
07J770028
นางสาวเกศรินทร์ กุนตาสี
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
07J770029
นางสาวญานิศา เจริญใจ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
07J770030
นางสาวกรรณิการ์ ใกล้การค้า
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
07J770031
นายสุทธิพงษ์ วงศ์หอม
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
07J770032
นายนพฤทธิ์ ฟองตา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
07J770033
นายยุรนนท์ ปันเป็ง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
07J770034
นายธนูศักดิ์ อรจง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
07J770035
นางสาวรจนา อินเหล็ง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
07J770036
นางสาวอุดมพร ชูสุวรรณ์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
07J770037
นายประภัตร์ สารินจา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
07J770038
นายอาทิตย์ โพธิ์ทอง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
07J770039
นายสหัชพงษ์ ปะปานา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
07J770040
นายเทิดศักดิ์ อุ่นปวง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
07J770041
นางสิริยา จอมเขียว
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
07J770042
นางสาววัชรีพรรณ ไชยแสน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
07J770043
นายวิทยา ชมชื่น
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
07J770044
จ่าสิบโทบุญชุม สุทธวิชา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
08J770002
นางสาวอารีพร ตันปิน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2553
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
08J770003
นางสาวพีรดา วิริยาสกุล
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2553
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
08J770004
นายพิรุณ คำโต๊ะ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2553
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
08J770005
นายสุษิระ ใจอ่อน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2553
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
08J770006
นายกิตติศักดิ์ พลใส
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2553
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
08J770007
นายฐิติกร บุญทาเมือง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2553
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
08J770008
นายศตวรรษ ขุนทรงอักษร
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2553
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
08J770009
จ่าสิบตรีพิสิษฐ์ สุคนธสิงห์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2553
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
08J770010
นายณัฐวุฒิ ปัญญาเหล็ก
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2553
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
08J770011
นายอภิรัตน์ ท้าวบุญเรือง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2553
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
08J770012
นางสาวอัมพร เหล่าวงค์ษา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2553
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
08J770013
นายพนาดร ลีลาศีลธรรม
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2553
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
08J770014
นางธิชากร นิลทิตย์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2553
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
08J770015
นายวทัญญู ปันศรี
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2553
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
08J770016
นายสงวนศักดิ์ คำโต๊ะ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2553
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
08J770017
นางสาวอรัญญา โปทาวี
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2553
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
08J770018
นายเทวัญ เขื่อนคุณา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2553
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
08J770019
นางสาวอรชุมา วงค์ษา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2553
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
08J770020
สิบโทวิษณุ เรือนรักเรา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2553
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
08J770021
นายเอกรินทร์ อินทะยศ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2553
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
08J770022
นางสาวฉัตตาพัฒน์ ไชยเสน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2553
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
08J770023
นางสาวอภิญญา หล้าเหินหงษ์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2553
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
08J770024
นายธนิศร์ ใจยะสุ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2553
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ลาออก
08J770025
นางสาวจามจุรี สีชมพู
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2553
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
08J770026
นายปฏิวัติ สาธุเม
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2553
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
08J770027
นายพัชรพล ปงลังกา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2553
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
08J770028
นางสาวดรุณี สมทราย
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2553
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
08J770029
นายสมพร มิตรอวยพร
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2553
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
08J770030
นางสาวดรุณี แดงมุข
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2553
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
08J770031
สิบเอกเสกสรรค์ นันธิสิงห์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2553
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
08J770032
นางสาวรวิวรรณ คำเพียว
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2553
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
08J770033
นายวิเชียร โมตาลี
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2553
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
08J770034
นายวัชรพล เรือนคำฟู
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2553
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
08J770035
นางนันธฌาย์ แก้วเมืองอนันท์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2553
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
08J770036
นายอนันต์ แสนจินาการ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2553
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
08J770037
นายดนุภพ ปะตะนะ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2553
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
08J770038
นายกิตติคุณ บุญเป็ง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2553
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
08J770039
นางสาวสุภาวดี เบิกบาน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2553
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
08J770040
นางสาวอุมาภรณ์ สุภาคำ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2553
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
08J770041
นายเอกพงษ์ ปัญญาเหล็ก
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2553
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
08J770042
นายไพโรจน์ ทะบุญ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2553
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
08J770043
นายอภิวัฒน์ กุนตาสี
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2553
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
08J770044
นางสาวสุวิตา โตทอง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2553
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
08J770045
นางสาวจุฑามาศ หมีจั๋นต๊ะ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2553
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
08J770046
นายไชยาทิตย์ ธรรมวรรณ์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2553
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
08J770047
นางสาวธิดารัตน์ สุขสภา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2553
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
08J770048
นางการเกษ ติ๊บทะลา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2553
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
08J770049
นางสาวศรัญญา จิตพิงค์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2553
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
08J770050
นางสาวหทัยนันท์ นวรัตน์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2553
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
08J770051
นายตะวัน สุริยะชัยพันธ์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2553
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
096770001
นายมาวิน เจริญสุข
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
096770002
จ่าสิบตำรวจอนงค์ ตุ้ยเทพ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
096770003
นางสาววาสนา ทรายมูล
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
096770004
ดาบตำรวจยศวริศ จิตต์ทิพย์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
096770005
นายธนาพันธ์ ศรีดอนไชย
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
096770006
นางสาวดวงดาว สุวรรณอาภรณ์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
096770007
นายสุนทร คำภีระ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
096770008
นางสาวลัดดา เสรีเชษฐพงษ์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 1)
096770009
นางสาวพัชราพรรณ ทุกอย่าง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
096770010
นายอภิรักต์ พุ่มจำปา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
096770011
นางสาวจันทร์ฉาย บุญจู
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
096770012
นายนพดล สิงห์มะโน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
096770013
นางสาวยุพิน ต๊ะปวน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 1)
096770014
นายเทวิน อินต๊ะยศ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 1)
096770015
นายวิเชียร อินต๊ะจักร
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
096770016
นายชัยวัฒน์ คำวัตร
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
096770017
สิบตำรวจเอกพิชิต กันต๊ะ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
096770018
นายพีรพัฒน์ สุหล้า
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
096770019
ดาบตำรวจนิตย์ ทรายคำ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
096770020
นายประพัฒน์ มะลิกา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
096770021
นายศุภชัย ชวกิจ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
096770022
นายสว่าง กันทะ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
096770023
นางสาวศตพร สมพงษ์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
096770024
นายนัทวุฒิ ตาอิ่น
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
096770025
นางสาวคคนะ พวงบุปผา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
096770026
นางสาวศิลาพร เรือนพันธ์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
096770027
นายสหรัฐ บุตรคำ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
096770028
นายฐิติพงษ์ ธรรมทิ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
096770029
ดาบตำรวจนิวัตร โปธิ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
096770030
จ่าสิบตำรวจพิรุณ เนมิราช
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
096770031
สิบตำรวจโทศักดา กันยะมูล
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
096770032
นายภัทรพงษ์ เงินถา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
096770033
นางสาวมยุรี อินทจักร
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
096770034
นางสาวสายทอง กันทะวัง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
096770035
นายพัสกร จันทรศร
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
096770036
นายนิคม จะหวะ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
096770037
นายจตุพล คำใหญ่
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ย้ายเอก
096770038
นางสาวณัฐภรณ์ ประจันทกาญจน์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
096770039
นางสาวนาตยา จันตา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
09J770001
นางสาวยุพยง อินต๊ะก๋อน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
09J770002
นายศตวรรษ์ พิทาคำ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
09J770003
นางสาวภัทราภรณ์ ทองคำ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
09J770004
นายธีระพงศ์ เป็งเรือนชุม
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
09J770005
นางสาวปาณิสรา บุญเรือง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
09J770006
นางสาวรัตติกาล หมีคณะ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
09J770007
นายณัฐวุฒิ ไชยวงศ์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
09J770008
นางสาวมัณฑนา ทิพวรรณ์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
09J770009
นางสาวเพียงฤทัย จินานา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
09J770010
นางสาวอรพรรณ เมืองแก้ว
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
09J770011
นางสาวณัฐณิชา เหล็กบอน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
09J770012
นางนันทยา กลิ้งจักร
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
09J770013
นางสาวชุลีพร แสนสุข
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
09J770014
นางสาวแสงดาว อินทรา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
09J770015
นายบุญชัย เลาหาง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
09J770016
นายศุภเลิศ เมฆโพธิ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
09J770017
พระพงศธร วรรณสอน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
09J770018
นายไวกูณฐ์ สว่างยิ่ง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
09J770019
นางสาวสโรบล เณราธึก
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
09J770020
นายสุมิตร ประสิทธิ์ศักดา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
09J770021
นางสาววราภรณ์ พรมยาโน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
09J770022
นายภาคภูมิ อินตานันท์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
09J770023
นายจำนงค์ สมหมาย
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
09J770024
นายธนดล ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
09J770025
นางสาวอรณิช อุปนันท์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
09J770026
นางสาวโสรญา เพชรสวัสดิ์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
09J770027
นายกำธร คำเปี้ย
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
09J770028
นางสาวทิพาพร กาวิน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
09J770029
นายสหรัฐ บุญจงเจริญ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
09J770030
นางสาวธัญญรัตน์ จันทรมานนท์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.จอมทอง)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
115770001
นายคมสัน หัวนา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
115770002
นางวรรณา วงศ์แก้ว
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
115770003
ดาบตำรวจเดชศักดิ์ สมศรี
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
115770004
นายเอกภูมิ บุญจิรายุทธ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
115770005
นางสาวจรรยาวรรณ์ คำราชา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
115770006
นางสาวบุหลัน แสงใส
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
115770007
สิบเอกมนตรี เวียงคำ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
115770008
จ่าสิบเอกมานิตย์ สิงห์เพ็ชร
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
115770009
นางพิทยา อินทะรังษี
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
115770010
นายพัฒนภูมิ เที่ยงพัฒนานุกุล
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
115770011
นายอดิเรก อินทะรังษี
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
115770012
นางสาวนิภาพร ประเสริฐสังข์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
115770013
นางสาวอนัญญา อารัญ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
115770014
นายไนยชน วงศ์คีรีไพศาล
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
115770015
นางศศินันท์ วงค์ราษฏร์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
115770016
พระเกียรติพงษ์ เชียงแรง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
115770017
นายสุพัฒน์ ฉลาด
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
115770018
นายเกษม ไชยบาล
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
115770019
นายจารุพล ใจชุ่ม
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
115770020
นายชยานันท์ ศรีจันทร์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
115770021
นายสุวรรณ หลักฐาน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
115770022
นายวิวัฒน์ เต็มศิริมงคล
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
115770023
นายสามารถ ทนนาดี
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
115770024
นายอุมารินทร์ ประยศ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
115770025
นายศรชัย แซ่ลี
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
115770026
นางพรรณนิภา ศรีวิชัย
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
115770027
นางศิรประภา อินหลี
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
115770028
นายปัญญา บุญใหม่
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
115770029
นางสาวสุทธิวรรณ สัจจะกุลวัฒนา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
115770030
นายสิษฐิพงษ์ วันตาสี
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
115770031
นายชงฆฎิษด์ งามดี
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
115770032
นายสงบ กาติ๊บ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
115770033
พระอดุลย์เดช มุทาธร
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
115770034
นายพัฒนา ชูวงษ์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
115770035
นายสวัสดิ์ หัวนา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
125770001
จ่าสิบเอกสุวชัช อัคนิจ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
125770002
นายศิริวัฒน์ ตามสมัย
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
125770003
นายสากล บุญมา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
125770004
นางกนกรัตน์ มาไกล
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
125770005
นายณัฐวุฒิ เวียงสมุทร
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
125770006
นางมัทณี โพธิ์แก้ว
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
125770007
ดาบตำรวจสงกรานต์ ยะตา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
125770008
จ่าสิบตำรวจจักรพล ปุณะตุง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
125770009
จ่าสิบตำรวจศรีเดช ธนะราษฎร์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
125770010
นายอธิพงษ์ มุสิกะ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
125770011
นางสาวเนตรนรินทร์ มากสุก
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
125770012
นายถาวร พักเสน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
125770013
นายเอกพงษ์ อินผ่อง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
125770014
นายอุดร สระเกตุ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
125770015
นางสาวสุทธิวรรณ สัจจะกุลวัฒนา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
125770016
นายรัตติกรณ์ ศรีคำ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
125770017
นายวชิระ ทรายคำ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
125770018
นายสมบัติ สุนันต๊ะ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
125770019
นายธนวัฒน์ หงส์แก้ว
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
125770020
นายดานัย เวียงลอ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
125770021
นายปรัชญา ใสสม
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
125770022
นายหนึ่ง ขุนมิน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
125770023
พระมนต์ชัย อุดทังไข
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
125770024
นางมยุรี ปาลา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
125770025
นางสาววิลาวรรณ์ มีสุข
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
125770026
นางสาววิภาศิริ เกษรสิทธิ์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
125770027
ดาบตำรวจมานพ ยะมงคล
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
125770028
นางอารีย์ ซอกรัมย์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
125770029
นางเกล็ดทราย วงศ์อิิน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
125770030
นายนรากร กระภูฤทธิ์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
125770031
นางสาวกาญจนา แก้วโก
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ขาดคุณสมบัติเข้าเรียน
125770032
นางสาวทัศนาวรรณ บุตรวงศ์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
125770033
นางแสงเทียน อ่อนเจริญ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
125770034
นางอรทัย ชิดสนิท
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ย้ายศูนย์
125770035
นายธันยวัชย์ อยากหาสุข
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
125770036
นางสาวศิริรัตน์ ใจบุญ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
125770037
นางสาวกรรณลดา อิ่นคำ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
125770038
นายอารี ใจดี
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
125770039
นายกิติชัย บัวผัด
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
125770040
นางสาวแจ่มจินดา กองสุข
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
125770041
นายสุทธิพงศ์ หายโศรก
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
125770042
นางสาวเมวดี สัจจญาติ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
125770043
นางสาวเสาวลักษณ์ อัศราช
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
125770044
นายมานพ ณ ลำปาง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
125770045
นางสาวจิราภรณ์ ไชยะ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ย้ายศูนย์
125770046
ดาบตำรวจพนม พึ่งพวก
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
125770047
ดาบตำรวจถนอม เบิกบาน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
125770048
นางสาวปวีณา มีแรง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
125770049
จ่าสิบตำรวจบรรจบ บัวผัด
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
125770050
พระบรรจง วงค์เจริญ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
125770051
นายนัยน์กานต์ เสรีชัยชนะ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
135770001
นางสาวกัญยาณี ประภาสนิรัติศัย
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ลาออก
135770002
นายณัฐวุฒิ เวียงสมุทร
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
135770003
นางสาวจตุพร อู่เหล็ก
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
135770004
ดาบตำรวจชาญณรงค์ วงษ์วุฒิ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
135770005
นายบุญส่ง แข็งแรง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
135770006
นางสาวอลิสา อำมาตย์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
135770007
นายอรรถวัฒน์ คำมา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
135770008
นางสาวทิพย์วลี เตรียมทะนะ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
135770009
นายปยุต แก้วภิรมย์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
135770010
นายยงยุทธ ทรงยั่งยืนกุล
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
135770011
นายยุระนันท์ หอมนาน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
135770012
ดาบตำรวจเศกสรรค์ พินิจจอหอ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
135770013
นางวรพรรณ ธะนะ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
135770014
นายกิตติพงษ์ ธะนะ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
135770015
นายมานพ ปุกคำ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ขาดคุณสมบัติเข้าเรียน
135770016
นายเกียรติศักดิ์ ขอดคำ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
135770017
นางสาวรุจิรา มุติมรรคา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
135770018
นางสาวชนิภรณ์ อาจสด
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
135770019
ดาบตำรวจสมชาย ศรีพรม
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
135770022
ร้อยตรีบุญเลิศ อาจโพธิ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
135770023
นางสาวรุ่งทิวา บุญเทพ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
135770024
นายทนงศักดิ์ ทองมา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
135770025
นางสาวพิมผกา ดีสร้อย
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
135770026
นางสาวแพรทอง ลาพิงค์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
135770027
นางสาวศรัญญา มังคลาด
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
135770028
นางรัตนา ไชยโพธิ์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
135770029
ดาบตำรวจสิทธิพงศ์ ศูนย์กลาง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
135770030
นางสาวอัมพิกา อินทะนิล
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
135770031
นายอาทิตย์ สุปีณะ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
135770032
นายธนกฤต สุวรรณกุล
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
135770033
นายสุทธิพรรณ สุวรรณ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
135770034
นายธีรชัย เต็มสิริมงคล
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
135770035
นายไพบูลย์ ไล้บางยาง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
135770036
นางสาวปภาวี อุตมา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
135770037
นายทิวากร เปี่ยมประสงค์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
135770038
นางสาวรุ่งนภา เวียงคำ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
135770039
นายพัฒนา ชูวงษ์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
135770040
นางสาวกัญนิกา บุญเทพ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
135770041
นางสาวจีราพร ทุ่นใจ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
135770042
นางสาววิสุดา อินปั๋น
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
135770043
นายอดุลย์ สมใจ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
135770044
นางสาววิลาวรรณ์ มีสุข
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ย้ายเอก
135770045
นายอรรถกรณ์ วงศ์ใหญ่
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
135770046
นายอารี ใจดี
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
135770047
นางสาววิภาศิริ เกษรสิทธิ์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
135770048
นายอธิพงษ์ มุสิกะ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
135770049
จ่าสิบตำรวจรุจิรา อินสมบัติ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
135770050
จ่าสิบตำรวจยุทธนา เสริมสุขเมฆ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
135770051
นายธวัชชัย คนตรง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
135770052
นายพีรนุเดช โพธิ์แก้ว
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
136770001
นางสาวชลธิชา สุวรรณ์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
136770002
นางสาวสุทธิพร คอแอะ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
136770003
นางสาวนภัสวรรรณ บุญสุภา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
136770004
นางสาววาสนา สุวรรณพงค์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
136770005
นางสาววิภา ป่าโหล
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ขาดคุณสมบัติเข้าเรียน
136770006
นายโยธิน สายเครือตัน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
136770007
นายนที ผลเกิด
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
136770008
นางสาวเรนุกา ยาธัญ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
136770009
นางสาวพัชราวรรณ หัตถกิจ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
136770010
นายอนุชา วงษ์ลิขิตเลิศ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
136770011
นายปฐมพร นวลแก้ว
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
136770012
นางสาวนิภาพร ใจหล้า
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
136770013
นางสาวสินจัย ทองคำ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
136770014
นายรณชัย เตชะแก้ว
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
136770015
นายวุฒิชัย จันทร์ต๊ะนิตย์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ขาดคุณสมบัติเข้าเรียน
136770016
นางสาวเนตรนภา ทวีชัย
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
136770017
นายชัยวุฒิ ขัตสี
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
136770018
นางสาวสุวีณา ฟองมณี
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
136770019
นางสาวประภัสรา ทิศหล้า
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
136770020
นายชินาทิป ก่องหล้า
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
136770021
นายวัชรพงษ์ จันนัยนา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
136770022
นางสาวนฤมล อ้อนเรือน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
136770023
นางสาววชิราภรณ์ ไพพฤกษ์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
136770024
นางสาวจินตนา กรมบุญ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
136770025
นายมานพ อภิชัย
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
136770026
นายอัทยา แสนคำ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
136770027
นายทัตดนัย อินต๊ะแปง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
136770028
นายปรีชา ศรีวิชัย
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
136770029
นางสาวมณฑิรา ปัญญามอย
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
136770030
นางสาวเกศรินทร์ กันธิมาลา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
136770031
นางสาวทิวสุดา กันทะอินทร์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
136770032
นางสาวมิตรธิดา ลุงต๊ะ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
136770033
นางสาวรพีพรรณ พุทธชัย
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
136770034
นายจักรกฤษณ์ หลวงหนุ่ม
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
136770035
นางสาวศิริรัตน์ อูปคำ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ขาดคุณสมบัติเข้าเรียน
136770036
นายศรีประยูร สามะสุทธิ์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
136770037
นางสาวจุฬารัตน์ มะลิใจ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ย้ายเอก
136770038
นายพิชาพัชฌ์ สุรินทร์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
136770039
นางสาวเอ้ย ละยอย
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
136770040
นายณัฐวุฒิ ธัญสิริวรกุล
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
136770041
นางสาววาทินี ชมภูแปง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
136770042
ดาบตำรวจสงกรานต์ สุกันโท
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
136770043
นายสายัณห์ สุริยะเสถียร
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
136770044
ดาบตำรวจอาทิตย์ ดาบุตร
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
136770045
นางสาวสุรีย์ลักษณ์ อินพรม
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
136770046
นางสาวพิชญากร ธิยากรณ์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
136770047
นายรักพงษ์ แสงผึ้ง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
136770048
นายเรวัต อินถา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
136770049
นายพงษ์ศิริ สุริเตอร์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
136770050
นายกิตติ สุริยะ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
136770051
นายอุดร จะที
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
136770052
พระมหาสมชาย ลุงคำ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
136770053
นายพงษ์ประเสริฐ ประดับชมพู
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
136770054
ว่าที่ร้อยตรีสุมิตตา ใจพันธ์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
136770055
นางสาวจุฬารัตน์ มะลิใจ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
136770056
นายปรีชา รัตนธรรม
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
136770057
นายกล้านรินทร์ อินตา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
136770058
จ่าสิบตำรวจสมัย เจียมเสงี่ยม
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
136770059
จ่าสิบตำรวจคนองฤทธิ์ สิทธิพร
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
136770060
จ่าสิบตำรวจปิยณัฐ ธรรมจักร
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
136770061
สิบตำรวจโทอรุณ ธรรมวงค์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
136770062
จ่าสิบตำรวจประกิต วงศ์ปัญญา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
136770064
นายวิจารณ์ แสนลี่
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.ฝาง)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
155770001
นายสุรศักดิ์ ทศคำชัย
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
155770002
นางสาวดวงใจ ขัดสดา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
155770003
นางสาวพัชรินทร์ ตาพิชัย
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
155770004
นางคำใส กาติ๊บ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
155770005
นางเพ็ญนภา ผกาหวน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
155770006
นางสาววรพิน ทะหล้า
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ย้ายศูนย์
155770007
นายพิชชากร ศรีจันทร์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
155770008
นายยศวริศ หลวงจินา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
155770009
นายเอกรินทร์ ยะตั๋น
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
155770010
นายทศพล วงศ์ใหญ่
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
155770011
นางสาวภัฑราภา สมฤทธิ์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
155770012
นายจิรภัทร สมฤทธิ์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
155770013
สามเณรวิศรุต ปวงมาลา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
155770014
พระสุวิทย์ หอมนาน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
155770015
นางสาวพัชรา ศึกษาสอาด
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
155770016
พระสังวาลย์ มีหลาย
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
155770017
นายวิจักษณ์ ดีปัญญา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
155770018
นายสุรเชษฐ์ คำชุม
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
155770019
นายสมชาย ปัญทวงศ์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
155770020
นายอนุชา ใจเสาร์ดี
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
155770021
พระอุทิศ สุนุมิตร
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
155770022
นายธีระพงษ์ ดวงบุผา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
155770023
นายอนุกรานต์ ทำของดี
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
155770024
นายรัฐพล หายทุกข์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
155770025
พระภานุพงษ์ แก้วเปี้ย
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
155770026
นางต่อมแก้ว ไกลถิ่น
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
155770027
นายสิม เตียมอิน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
155770028
พระปลัดบดินทร์ ทนุดี
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
155770029
นายสมคิด ผาลาด
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
155770030
พระสุพล กลิ่นหอม
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
155770031
สามเณรสุริยะ สุวรรณรัตน์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
155770032
สามเณรสิริวัฒน์ คำแขก
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ย้ายศูนย์
155770033
นางสาวศิรินญา นันตา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
155770034
นายณัฐพงษ์ พรมเกษา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
155770035
พระกันทรากร จารุธมโม
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
155770036
พระสิทธิชัย วรสิทโท
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
155770037
นายเอกวินท์ ชุมนุมพร้อม
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
155770038
นายวัชรพงษ์ เวียงคำ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
155770039
นายไชยวัฒน์ ไกลถิ่น
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
155770040
นายกนกศักดิ์ ลาบุดดี
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
155770041
นายจิรปาณ ปัญญาบุญ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
155770042
นายรุ่งอรุณ กิจโยธิน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
155770043
นายชุมพล กาติ๊บ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
155770044
นางอรวรรณ เฉื่อยกลาง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
155770045
นางสาวเจียมจินต์ อินทะรังษี
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
155770046
นางนงนภัส ตารินทร์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
155770047
นางนภัสษร อภิวงค์งาม
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
155770048
นายอภินันท์ กาติ๊บ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
155770049
นายประหยัด ท้ายเรือคำ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
155770050
นางสาวอรกัญญา เดชประเสริฐ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
155770051
นางสาวบุณยาพร สบบง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
155770052
นางกาญจนา ปินตา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
155770053
นายวิษณุพงษ์ แสงศรีจันทร์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
155770054
นายบรินทร์ อ่อนอ่างคำ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.เชียงคำ)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
223770101
นางสาวดนยา ปลื้มชิงชัย
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
223770102
นางเพ็ญศรี ส่งแสง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
223770103
นางสาวยศวดี คนงาน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
223770104
สิบตำรวจเอกชนาทิพย์ หมอเก่ง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
223770105
นางสาวธนพร ไพวงค์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
223770106
นางสาวฉัตรตฤณภัทร อามง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
223770107
นายกมล วงค์เขื่อน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
223770108
นางสาวสุภาพร สุนสดี
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
223770109
นางสาวนริศรา รูปศิริ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
223770110
นางสาวรินทร์ดา ปิงอุต
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
223770111
นายธนัฐสันต์ เตปันวงศ์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
223770112
นางสาวภาวิณี คำโล
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
223770113
จ่าสิบเอกจรูญ ก๋าคำ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ลาออกได้งานทำ
223770114
สิบตำรวจเอกบุญยิ่ง มุ่งเมิน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
223770115
นายธรรมรงค์ เสมอเชื้อ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
223770116
นายบุญส่ง ยะคำป้อ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
223770118
นางสาวกาญจนา คำภีระ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
223770119
นายประสิทธิ์ เครื่องสนุก
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
223770120
นายอดิศักดิ์ พันธ์ผล
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
223770121
จ่าสิบตรีสวัสดิ์ เครือคำ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
223770122
นายจักรินทร์ ชวนคิด
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
223770123
นายรุ่ง กันชาติ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
253770001
นายสามิตร ชมชี
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
253770002
นายมานพ ทุนกะเส้น
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
253770003
นายสุรพล คำวัง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
253770004
สิบตำรวจเอกสมยศ ตาคำ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
253770005
นางสาวผกามาศ ปัญญา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ขาดคุณสมบัติเข้าเรียน
253770006
จ่าสิบตำรวจคงเจตน์ บัวผัด
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
253770007
นายธนิต ชอบจิต
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
253770008
นางสาววรารัตน์ พรหมเทศ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
253770009
นายภัคธร จะเฮิง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
253770010
นางรุ่งทิพย์ ซ้ายอุดมศิลป์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
253770011
นางสาวนารีรัตน์ ถาแก้ว
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
253770012
นายภาสกร ชัยชนะ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
253770013
นางศุภวรรณ ไชยวุฒิ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
253770014
นางสาวนุชจริน เสมอเชื้อ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ลาออก
253770015
จ่าสิบเอกศรศักดิ์ เลี้ยงเชื้อ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
253770016
นางสาวเยาวเรศ พยัคฆ์กุล
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
253770017
นายวินัย โลหะกิจ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
253770018
นายจิตร พิศดาร
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
253770019
นายสายเดี่ยว สิงห์ทอง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
253770020
นายสุวิทย์ แก้วยะ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
253770021
นางสาวสุกัญญา เทพา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
253770022
นางสาวภาวิดา อ้อยบำรุง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
253770023
นายศีลวัต บุญเรือง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
253770024
นายอัครเชษฐ์ ธรรมจักร
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
253770025
นางสาวกาญจนา คำแสน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
253770026
นายนพดล อยู่ดี
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
253770027
จ่าสิบตรีอำนาจ ศรีนิล
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
253770028
นายวิเชษฐ์ วงศ์ประสิทธิ์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
253770029
สิบเอกวิษณุ วารีกุล
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
253770030
จ่าสิบเอกฉัตรศิลา สุขตัว
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
253770031
ดาบตำรวจประเสริฐ วงศ์กันทิยะ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 1)
253770032
สิบตำรวจเอกสุริยา คำมาเร็ว
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
253770033
นางสาวนิตยา แสบงบาล
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
253770034
นายอภิชาติ หอมนาน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
253770035
สิบตำรวจโทเจริญ วังผา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
253770036
นางสาวรุ้งลาวรรณ ก่อเกิด
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
253770037
นายจักรพงษ์ ศิริ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
253770038
นายกีรติ พชรกานต์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
253770039
นางวันเพ็ญ ศิริพันธุ์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
253770040
นางพิมลพรรณ บุญศิริ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
253770041
นางเย็นจิตร์ มานนท์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
253770042
นางสุพรศรี เงินชุ่ม
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
253770043
นางนภวรรณ ใจดี
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
253770044
นางสาวนพมาศ ใจดี
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
253770045
สิบตำรวจโทอดิศักดิ์ สพานแก้ว
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
253770046
นางทองสุข สพานแก้ว
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
253770047
นายพดล เมืองมูล
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
253770048
นางไพลิน ประทุมชัย
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
253770049
นายพิเชษฐ์ สิงห์แก้ว
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
253770050
นายสวัสดิ์ คำอู
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
253770051
นายจักรวาล เรือนกูล
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
253770052
สิบเอกชัยพร จันทร์เจริญศรี
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2549
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
263770001
สิบตำรวจโทศรชัย นันต๊ะภาพ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
263770002
นางจุราภรณ์ ศรีวงค์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ลาออก
263770003
สิบตำรวจเอกชัยทัศน์ อยู่สุข
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
263770004
ดาบตำรวจสุทัศน์ คำดี
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 1)
263770005
นายปภังกร ผ่องกาย
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
263770006
ดาบตำรวจณัฐพล สุทาคำ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 1)
263770007
นางละออ สกุลเพชร
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
263770008
นางจันทร์เพ็ญ จารุฉัตราภรณ์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
263770009
นายไพรณรงค์ บัวเทศ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
263770010
นายวุฒิไกร ศักดิ์สร
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
263770011
นางสาวดลยา อ้อยมูล
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
263770012
นายเรนินทร์ ปิงยศ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
263770013
นายนรินทร์ จิตจง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ย้ายเอก
263770014
นางสาวนิตยา ศักดี
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
263770015
นายชวลิต วงศ์ไชย
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
263770016
นายทายาท สุขิตานนท์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
263770017
นางสาวคนึงนิจ บุญตะนัย
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
263770018
สิบตำรวจโทสงกรานต์ วุฒิ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
263770019
นายสุริยพันธ์ ยะคำ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
263770020
นายนิพนธ์ นันทะสี
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
263770021
นางสาวพรพรรณ แก่นเมือง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
263770022
นายสังคม วงศ์จุมปู
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
263770023
นางปิยะรัตน์ โตวรรณ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ลาออก
263770024
นายปฐมพงศ์ สุขแสนโชติ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 1)
263770025
นางนิภาพันธ์ กองแก้ว
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
263770026
นางสาวสกาวเดือน เชื้อเมืองพาน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
263770027
นายพลวัฒน์ วิจิตรอาชา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
263770028
นางสาวน้ำฝน ทิมให้ผล
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
263770029
นางสาวมาริสา เพียรจริง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
263770030
นายณัฐพล ชุ่มใจ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
263770031
นายจักรกฤษณ์ คันธแสนยศ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ลาออก
263770032
นางสาวศิรินทิพย์ ฐิติโศภณวณิช
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
263770033
นายพิชัย แสงจันทร์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
263770034
นางสาวจารุวรรณ เจนใจ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
263770035
นายอาทิตย์ วงค์ปัญญา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
263770036
นางสาวกลิ่นสุคนธ์ ประสงค์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
263770037
นายปฏิญญา เมฆรัตนชัย
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
263770038
นายธนพล จงอาสา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
263770039
นางสาวสุชีรา อินสุวรรณ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
263770040
นายศิริชัย ถูกดี
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
263770041
นางสาวสุรีรัตน์ ใจการ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2550
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
273770001
สิบโทรัฐพณ สติมั่น
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
273770002
นายธีรภัทร บัวคำ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
273770003
นายวีระชัย ยามี
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ย้ายศูนย์
273770004
นายสราวุฒิ วรรรณประเสริฐ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
273770005
นางสาวจารุวรรณ หาญจริง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
273770006
นางสาวปิยะพร จอมภา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
273770007
นายอภินันท์ ศรีภักดี
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
273770008
นางรัชนี แก้ววรรณรัตน์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
273770009
นายพิทักษ์ ปัญญา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
273770010
ดาบตำรวจอุดม บานเย็น
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
273770011
นายณัฐวุฒิ คุณารูป
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
273770012
จ่าสิบตำรวจนพดล ทวีโค
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
273770013
นายวนัชชา ปัญญา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
273770014
นางสาวรัตนา บำรุง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
273770015
ดาบตำรวจมานพ แก้วมาเรือน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
273770016
นายชาติชาย พุ่มพริก
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
273770017
นางสาวสุภนิช ทิพย์คำ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
273770018
นายธรรมรงค์ เสมอเชื้อ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
273770019
นายคิมหันต์ แดงเพิง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
273770020
นายศุภชัย คำมาเร็ว
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
273770022
นายเขมพันธ์ โคสอน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
273770023
นางสาวชญาฎา จิโนสา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
273770024
นายปภังกร ผ่องกาย
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
273770025
นางสาวศิริพร หาญจริง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
273770026
นายไกรยา ไชยาโส
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
273770027
นายพงศ์ศิริ นันทาทอง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
273770028
นายนัฐนที ศรีวิราช
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
273770029
นายณรงค์ฤทธิ์ ศรีวิราช
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
273770030
นางสาวอรพร ตุลาชม
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
273770031
นางวชิราภรณ์ นครินทร์เวโรจน์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
273770032
สิบเอกภานุพงศ์ ลำปุก
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
273770033
นายนัฐพันธ์ ลาวเกษม
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
273770034
นายศราวุธ อัมวาทย์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
273770035
นายอานนท์ นันตาฤทธิ์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
273770036
สิบตรีอรรถวัต มูลสาร
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
273770037
นางสาวระพีพรรณ พันสถา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
273770038
นายรัฐพล ณ ลำปาง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
273770039
จ่าสิบโทบุญฤทธิ์ ต๊ะพรมมา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ย้ายเอก
273770040
นางอรทัย ชิดสนิท
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2551
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
283770001
นางสุพัชชา เผ่าหอม
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
283770002
นายกอบชัย จอมแสนปิง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
283770003
นางสาวขวัญหทัย หมั่นไร่
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ลาออก
283770004
นางสาวเบญจมาศ ใจสา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
283770005
จ่าสิบตำรวจสุทิน บุญสุข
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
283770006
นายสมชาย ทนทาน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
283770007
นางสาวอำภา เผ่ากันทะ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
283770008
สิบตำรวจเอกสัญญา บุญประเสริฐ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
283770009
นางสาวภัทรานิษฐ์ คำดี
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
283770010
นางสาวรวงทอง สมควร
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
283770011
นายนิติ กระจ่างพิศ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
283770012
นายอรรถพันธ์ ทองคำ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
283770013
นายณัฐวุฒิ หาญล้อม
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
283770014
สิบตำรวจโททวี เมืองก้อน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
283770015
นางสาวศศิมาภรณ์ ข่ายสุวรรณ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
283770016
นางสาวพรรณชนก สมุทรเพ็ชร
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
283770017
ดาบตำรวจสุนทร ผาทอง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
283770018
สิบโททวีทรัพย์ ชัยวร
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
283770019
นายอัษวรัฎฐิ์ ถาใจ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
283770020
นายศุภฤกษ์ เผ่าหอม
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
283770021
นางสาวแสงเดือน สุทธสม
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
283770022
นายอุรุพงษ์ วงศ์ใหญ่
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
283770023
ดาบตำรวจนภัทร สมวรรณ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
283770024
นายยุทธนา ถาวรวงศ์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
283770025
สิบเอกกฤษกร ปัญญาวงค์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
283770026
นายศักดิ์สิทธิ์ วงค์หาญ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
283770027
นายฐานันดร ทนันชัยบุตร
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
283770028
นายณัจธพงศ์ วัทนทรัพย์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
283770029
นายภาณุพงศ์ บุญวงศ์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
283770030
นายธนวรรธน์ รัตนปัญญา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 1)
283770031
นางสาวเจนจิรา นะวัว
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
283770032
นายธีระพัฒน์ วุฒิไชยา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
283770033
นายกฤตภาส ชัยศิลปิน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
283770034
นายเกรียงไกร วงค์ไชย
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
283770035
นายพันธกานต์ สุริยะวงศ์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
283770036
นางสาวกมลวรรณ สายปิง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
283770037
นางสาวภิญญาพัชญ์ สีสุข
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
283770038
นายสุรชัย นันตา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
283770039
นายชินวัฒน์ นาผัด
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
283770040
นายวีระพงษ์ ไชยมงคล
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
283770041
นายชิตพล นนทจันทร์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
283770042
นางสาวรักษิณา รินฟอง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
283770043
นายภานุ บุญธรรม
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
283770044
นางสาวลลิตา ทวีคุณ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
283770045
นายภาสกร สำรวมสุข
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
283770046
นายณรินทร์ ญาณะ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
283770047
นางสาวสุธารัตน์ ธิวงค์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
283770048
นายศรายุทธ สมศรี
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
283770049
นางสาวเบญจวรรณ วงษ์ญาติ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
283770050
นายอิสระ หวานใจ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
283770051
นายดัสกร อริยะ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
283770052
นายเอกราช ใหม่นา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2552
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
293770001
นายณัฐชา วรินทร์รักษ์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2553
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
293770002
นายฐาปณา ใจกล้า
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2553
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
293770003
นายธนกฤต ยาระนะ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2553
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
293770004
สามเณรอาชา สมศรี
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2553
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
293770005
สามเณรปิยะ เป็งน้อย
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2553
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
293770006
นางสาวศิริพร ใฝ่ฝัน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2553
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
293770007
นายธนัทศักดิ์ ไชโย
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2553
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
293770008
พระกิตติศักดิ์ ผิวเหลือง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2553
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
293770009
นางสาวเมสินีย์ สุขประเสริฐ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2553
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
293770010
นางสาวหัสยา วงศ์ไชย
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2553
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
293770011
นายวีรภัทร ใสสม
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2553
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
293770012
นางสาวชลธิชา ปัญญา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2553
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
293770013
นายณภัทร สายก้อน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2553
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
293770014
ดาบตำรวจสุชาติ สมศรี
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2553
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
293770015
นางสาวอังคณา ประสาท
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2553
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
293770016
นายเอกพงษ์ จันตะมะ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2553
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
293770017
นายคฑาวุธ ทิพย์วังเมฆ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2553
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
293770018
นายอัครพงศ์ วงศ์ไชย
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2553
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
293770019
นายปฏิพัทธ์ มั่นคง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2553
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
293770020
นายณัฐวุฒิ มโนนัย
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2553
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
293770021
นายอิทธิพล กันทะคำ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2553
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
293770022
นายนวพล คร่องรับ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2553
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
293770023
นางสาวทิพยรัตน์ บุตรตั้ว
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2553
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
293770024
นางสาวปนัดดา งามเมือง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2553
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
293770025
นายกิตติพงษ์ ขุมแร่
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2553
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
293770026
นายชิตพล นนทจันทร์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2553
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
293770027
นายศิริศักดิ์ เขื่อนแก้ว
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2553
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
293770028
นางสาวศิราณี หาญจริง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2553
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
293770029
นางอัญชลี หาญจริง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2553
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
293770030
นายคธาวุฒิ ไชยวุฒิ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2553
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
293770031
นายปฐมพงษ์ กันทะวงค์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2553
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
293770032
นายธวัช จันต๊ะนา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2553
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
293770033
นายเบญจพล ยาสมุทร
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2553
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
293770034
นายศราวุธ ใจแข็ง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2553
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
293770035
พระวันเฉลิม สายสืบ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2553
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
293770036
นายพันธกานต์ สุริยะวงศ์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2553
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
293770037
นางสาวจันทร์จิรา แก้ววรรณรัตน์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2553
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
293770038
สิบตำรวจตรีทวีพร วันถุนัด
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2553
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
293770039
นายภัทราวุธ อินทะ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2553
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
293770040
นายณัฏฐ์ปฏิพล สุริยะโจง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2553
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
293770041
นายกรกช แก้วสืบ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2553
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
293770042
นายวิธวัช ขันโท
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2553
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
293770043
สามเณรสุริยะ สุวรรณรัตน์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2553
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
293770044
นายปรัชญา ใสสม
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2553
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
293770045
นายทินกร ไชยกระเชียง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2553
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
293770046
นายสอน อ้อยหวาน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2553
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
293770047
นางสาววรรษชล วิเศษนอก
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2553
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
293770048
นายเฉลิม ใบอุบล
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2553
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
293770049
นายเดชา โมลากุล
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2553
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
293770050
นางสาววิชุดา เครือสุภา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2553
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
293770051
นางสาวอลิษา ยาสมุทร
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2553
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
293770052
นางสาวนาฏยา นันตาลิต
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2553
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
303770001
นายกฤษณะ ใจกล้า
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
303770002
นายธราวุธ เมืองก้อน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
303770003
นายฉัตรกมล จันตา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
303770004
นางสาวลาวัลย์ สายวงค์เปี้ย
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
303770005
สิบโทกิตติพงษ์ พรหมมาลี
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
303770006
นายณรงกร ใจหล้า
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
303770007
นายอุดม ยานะ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
303770008
นายจักรพันธ์ ประสาท
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
303770009
นางสาวภาชินี สิงห์ไชย
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
303770010
ร้อยตำรวจตรีธีระศักดิ์ คำเขื่อน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
303770011
นายอดิเรก ปาดี
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
303770012
นางสาวนภารัตน์ สายวุฒิกุล
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
303770013
นายธนพล จงอาสา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
303770014
นายรังสรรค์ เฉียบแหลม
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
303770015
นายบัณฑิต บุญวงค์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
303770016
นายจิรายุ มุสิกะ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
303770017
นายกฤษดา ไชยสาร
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
303770018
นายราชันย์ ก๋าเร็ว
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
303770019
นายอธิพงษ์ มุสิกะ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
303770020
นายชวลิต ไชยวุฒิ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
303770021
นายฌาติกา ฟูเฟือง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
303770022
ร้อยตำรวจตรีพิจิตร ใจซื่อ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
303770023
นางสาวปาริสรา ยอปี
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
303770024
นางสาวเพ็ญนภา สำราญใจ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
303770025
นางสาวสัตตบงกช เสมอเชื่อ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
303770026
นายณัฏฐ์พงษ์ โพธิ์ทอง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
303770027
นางพรสวรรค์ เป็งนวล
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
303770028
นายสุทธิพงษ์ ติ๊บบุญเรือง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
303770029
นางสาวปวีณา เจนใจ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
303770030
นางสาวจิตรนภา กันทะวงศ์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
303770031
นายสิทธิพงษ์ บุญมา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
303770032
นายจีรพันธ์ ผัดวงค์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
303770033
นายจิตติกรณ์ ศิริเทพ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
303770034
นางสาวศิริพร ใฝ่จิตต์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
303770035
นางสาวกนกพิมพ์ ปัญสุวรรณ์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
303770036
นายชิตพล นนทจันทร์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
303770037
นางสาวดารุณี อากาศเมฆ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
303770038
ดาบตำรวจประเสริฐ อินต๊ะปัญญา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
303770039
ดาบตำรวจประหยัด ดาราสุวรรณ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
303770040
นายอนุศิษฏ์ กาวี
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
303770041
นางสาวยุวพร ใจเย็น
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
303770042
นางสาวนิรมล บ้านสระ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
303770043
นายกิตติพงษ์ ขุมแร่
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
303770044
นายนิติวัฒน์ วงศ์เรือง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
303770045
นางสาวลัดดาวัลย์ สุขลิ้ม
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
303770046
นางสาวกันริกา บ้านสระ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
303770047
นายวิทวัส คำปา
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
303770048
นางสาวจุฬาลักษณ์ ผลดี
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
303770049
นายทนงศักดิ์ ปวงฟู
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
303770050
นางสาวทิพวัลย์ ศรีใจ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
303770051
นางสาวรุ่งนภา สอนบาลี
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
ลาออก
303770052
นายทรงจิตร ศรีเพชร
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 1)
303770053
นางสาวอรวรรณ หาญพงศ์เจริญ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
303770054
นางสาวสุวรรณี กุนุ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
303770055
นายธนากร ปินใจ
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มร.ชร.พะเยา)
2554
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
322770101
นายเกษม จันธิมา
ปกติ (เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
322770102
นายชวลิต บุญชุม
ปกติ (เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามเกณฑ์วัดผล
322770103
นายถวัลย์ ความชอบ
ปกติ (เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
จำหน่ายตามระเบียบการเงิน
322770104
นายธีรภัทร ไชยยะ
ปกติ (เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
322770105
นายนครินทร์ ทิพย์เกษร
ปกติ (เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
322770106
สิบเอกนพพล ประมาณ
ปกติ (เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์)
2547
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
322770107
นายนริศ ธรรมชาดา