ระบบฐานข้อมูลนักศึกษาภาคปกติ (จันทร์ - ศุกร์) สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ

หน้าแรก || กรอกข้อมูลใหม่ || แก้ไขข้อมูลส่วนตัว || วิธีแก้ไขข้อมูลส่วนตัว || ตารางสรุปสถิติจำนวนนักศึกษา || สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่|| ภาคปกติ เสาร์ - อาทิตย์
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล
ประเภท
ชั้นปี
หมู่เรียน
โปรแกรมวิชา
สถานะ
551770343
นายนัทธพงศ์ ชมภูเทศ
ปกติ
7
4
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
551770360
นายนันทภพ ทาแกง
ปกติ
7
4
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
561770218
นายศุภกฤต ตนภู
ปกติ
6
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
561777146
นายรัฐพงษ์ แก้ววันที
ปกติ
6
3
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
571770076
นายจิรทีปต์ ไชยโย
ปกติ
5
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
571770143
นายณัฐกานต์ ปินนะ
ปกติ
5
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
571770419
นายวรพรต ไชยยานะ
ปกติ
5
4
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
571777114
นายวศิน จันแปงเงิน
ปกติ
5
2
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
571777216
นายธนาดล ดำพลงาม
ปกติ
5
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
571777217
นายวัชรานนท์ ศรีชัยอินทร์
ปกติ
5
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
581770025
นางสาวกันยากาญจน์ พันวัน
ปกติ
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
581770032
นายกิตติพล นันตา
ปกติ
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
581770054
นายจิตนาถ บุญที
ปกติ
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
581770058
นายจิรทีปต์ วงค์ขุนสาย
ปกติ
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
581770066
นายจีรยุทธ วงค์กองแก้ว
ปกติ
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
581770097
นายโชคทวี เชื้อสะอาด
ปกติ
4
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
581770116
นายณัฐนันท์ ศรีจันทร์
ปกติ
4
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
581770119
นายณัฐพงษ์ พันธ์งาม
ปกติ
4
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
581770133
นายดิลก เครื่องสีมา
ปกติ
4
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
581770147
นายธนดล คำใส
ปกติ
4
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
581770207
นายปิยะ สลีอ่อน
ปกติ
4
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
581770214
นายพงศ์พนิช พิณราช
ปกติ
4
4
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
581770265
นายยุทธฤทธิ์ คำภิรา
ปกติ
4
4
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
581770309
นายวุฒิชัย จับใจนาย
ปกติ
4
5
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
581770320
นายศักดิ์นรินทร์ อินทราวัลย์
ปกติ
4
5
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
581770355
นายสุภกิตติ์ ทองรอด
ปกติ
4
6
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
581770376
นายอนุทัศน์ ต๊ะต้องใจ
ปกติ
4
6
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
581770380
นายอภิวัฒน์ สาแก้ว
ปกติ
4
6
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
581770406
นายเอกลักษณ์ ท้าวโยธา
ปกติ
4
6
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
581770408
นายลิขิต ธิวงศ์
ปกติ
4
6
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
581770413
นางสาวปฏิมา มงคลคลี
ปกติ
4
6
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
581770430
นายจรณชัย ชื่นจิต
ปกติ
4
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
581770441
นายฐิติกร สันมณีวรรณ
ปกติ
4
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
581770451
นายธนัตถ์ จักรแก้ว
ปกติ
4
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
581770453
นายธนากร แก้วมณี
ปกติ
4
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
581770519
นางสาวปนัดดา เรียนอ้าย
ปกติ
4
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
581770520
นางสาวจีรวรรณ สรรพนามใหม่
ปกติ
4
5
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
581770521
นางสาววิมลณัฐ สุทธสม
ปกติ
4
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
581770523
นางสาวธัญจิรา พลทิพย์
ปกติ
4
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
581770524
นายจิรพันธ์ ปินทรายมูล
ปกติ
4
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
581777017
นางสาวจินตนา วงค์วิริยะ
ปกติ
4
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
581777078
นายพัชรพล ถาวงค์
ปกติ
4
2
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
581777084
นางสาวเฟื่องฟ้า ศรีครินทร์
ปกติ
4
2
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
581777090
นายยามีล รัตถจิต์
ปกติ
4
2
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
581777094
นางสาววชิราพรรณ จินตกสิการณ์
ปกติ
4
2
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
581777104
นายศรัณยภูมิ ถาวรสันติสุข
ปกติ
4
2
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
581777119
นางสาวสุวนันท์ ชัยสงคราม
ปกติ
4
2
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
581777127
นายอภิวิชญ์ สุขแสง
ปกติ
4
2
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
581777128
นายอภิเษก แซ่ลี
ปกติ
4
2
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
581777140
นางสาวทิพย์อร แสงแก้ว
ปกติ
4
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
581777148
นายปรีชา คำแหงรส
ปกติ
4
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
581777160
นายสิทธิพงศ์ พุทธวงค์
ปกติ
4
2
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
581777167
นางสาวสุนีย์รัตน์ สง่าสุขพิทักษ์
ปกติ
4
2
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
581777168
นางสาวสุภาพร เข็มสิทธิ์
ปกติ
4
2
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
581777169
นางสาวอภิษฎา ทองคำ
ปกติ
4
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591770001
นางสาวกมลรัตน์ อินใจ
ปกติ
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770002
นางสาวกมลลักษณ์ ศรีโพน
ปกติ
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770005
นางสาวกรรณิการ์ พรมปั๋น
ปกติ
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770007
นางสาวกรรณิการ์ เลิศวิลัย
ปกติ
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770010
นายกฤษดา รักถิ่นฐาน
ปกติ
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770011
นางสาวกัลยกร ติยะกว้าง
ปกติ
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770012
นางสาวกัลยรัตน์ จิตพยัค
ปกติ
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770013
นางสาวกัลยรัตน์ เตจ๊ะน้อย
ปกติ
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770014
นายกาญจนโสภณ ไชยเพ็ญ
ปกติ
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770015
นายกานต์ชนก จันต๊ะคาด
ปกติ
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770017
นายกิตติศัพท์ ชัยชนะ
ปกติ
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770018
นางสาวกุลธิดา เรือนแก้ว
ปกติ
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770019
นายขจรยศ ปิงสุแสน
ปกติ
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770020
นายคุณากร โนวงศ์
ปกติ
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770022
นายจักรวาล ศรีราชา
ปกติ
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770025
นางสาวจินดาภร เขื่อนแก้ว
ปกติ
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770026
นางสาวจุฑามาศ ธงห้า
ปกติ
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770028
นายเจษฎา ศรีพรม
ปกติ
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770030
นางสาวชฎาภัทร เตชะชื่น
ปกติ
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770032
นายเลิศฑิพัฒน์ สมใจ
ปกติ
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770033
นายชินดนัย หน่อหล้า
ปกติ
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770035
นายโชคชัย ดวงคำ
ปกติ
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770038
นางสาวฐิติรัตน์ กันจินะ
ปกติ
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770039
นายณรงค์ฤทธิ์ สร้างแก้ว
ปกติ
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770040
นางสาวณัชนก จันทร์สุข
ปกติ
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770041
นางสาวณัฐฐิยา กันทา
ปกติ
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770042
นางสาวณัฐธิดา จำรัส
ปกติ
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770044
นายณัฐพล โกมลอัศวเหมทร์
ปกติ
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770046
นายเดชาพล ประเสริฐสิน
ปกติ
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770047
นายถนัดกิจ ชัยรัตน์
ปกติ
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770048
นายทรงเกียรติ กันธิกา
ปกติ
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770050
นายทินภัทร อินเตชะ
ปกติ
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770051
นางสาวทิพรัตน์ ทิพย์ปัญญา
ปกติ
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770052
นางสาวทิพวรรณ์ ไชยปิน
ปกติ
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770054
นายเทียนไท ห่วงศร
ปกติ
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770055
นายธนโชติ มังคลาด
ปกติ
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770056
นางสาวธนพร ธนอุดมเวช
ปกติ
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770057
นายธนลักษณ์ น้อยพุฒ
ปกติ
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770058
นางสาวธนัชพร ศรีอ่อน
ปกติ
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770060
นายธนาธิป สลีสองสม
ปกติ
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770061
นายธนาพล บัวสอน
ปกติ
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770062
นายธราดล ภวะภูตานนท์
ปกติ
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770063
นายธวัชชัย สุวรรณดี
ปกติ
3
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770065
นางสาวธัญญาลักษณ์ จำคำ
ปกติ
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770067
นายธีรนัย บุญประเสริฐ
ปกติ
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770068
นายธีรภัทร์ ทองอ้ม
ปกติ
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770069
นายธีรวัฒน์ จิตต๊ะ
ปกติ
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770070
นายนพดล วงศ์ชัย
ปกติ
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770074
นายนันทพงษ์ เขื่อนแก้ว
ปกติ
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770075
นางสาวนันทิตา ขัดแก้ว
ปกติ
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770076
นายนิกร ดอนเงิน
ปกติ
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770077
นางสาวนิรมล วันต๊ะ
ปกติ
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770078
นางสาวนิรารัตน์ ปันป้อง
ปกติ
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770080
นายบดินทร์ สายวงค์จันทร์
ปกติ
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770081
นางสาวเบญจรัตน์ เดชกล้า
ปกติ
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770082
นายปฏิภาณ พุทธรักษา
ปกติ
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770083
นายปวริศ อายุยืน
ปกติ
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770084
นางสาวปวีณา วงศ์ชัย
ปกติ
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770085
นางสาวปัทมาพร พลวงศ์ษา
ปกติ
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770087
นางสาวปิยนันท์ ภูมิไสว
ปกติ
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770088
นางสาวปิยะกาญจน์ นามนวล
ปกติ
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770089
นางสาวปิยะธิดา จันทนา
ปกติ
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770091
นายพงศธร สว่าง
ปกติ
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770092
นางสาวพรธวัล เทียนติยะ
ปกติ
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770094
นางสาวพวงนภา คำฟู
ปกติ
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770097
นางสาวพิจิตรา อะคะโล
ปกติ
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770099
นายพิสิษฐ์ สมเสียว
ปกติ
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770100
นายไพชยนต์ ทาศักดิ์
ปกติ
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770101
นางสาวภรณ์ทิพย์ สระศรีสม
ปกติ
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770103
นางสาวภัทรสุดา วงษาเนาว์
ปกติ
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770105
นายภานุพงศ์ วงค์ตะวัน
ปกติ
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770106
นายมนต์ชัย สมควร
ปกติ
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770107
นางสาวมัลลิกา ปัญญาทิพย์
ปกติ
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770109
นางสาวโยธิญา บุญมาวรรณ์
ปกติ
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770110
นายรณชัย วรรณศรี
ปกติ
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770111
นางสาวรัชนานันท์ มาฟู
ปกติ
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770113
นางสาวรัตติกาล เหรียญทอง
ปกติ
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770114
นางสาวรัตนา มะลิแดง
ปกติ
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770115
นายราชรักษ์ เทพรักษา
ปกติ
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770117
นางสาวรุ่งทิวา พละสุ
ปกติ
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770118
นางสาววนิดา รินตา
ปกติ
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770119
นายวรรธนะ ภัทรนฤมล
ปกติ
3
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770125
นายวิทยา สุพรรณ์
ปกติ
3
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770126
นายวิทวัส บุญสิงมา
ปกติ
3
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770127
นางสาววิมลมาศ ราชตา
ปกติ
3
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770129
นางสาวศลิษา สว่างแสง
ปกติ
3
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770130
นายศักรินทร์ พูนศรีโชติ
ปกติ
3
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770131
นางสาวศิริขวัญ คนทรงแสน
ปกติ
3
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770132
นางสาวศิริวิชชา ปัญญาฟู
ปกติ
3
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770134
นายศุภกฤต เนตรสุวรรณ์
ปกติ
3
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770135
นางสาวศุภกานต์ พูลกลาง
ปกติ
3
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770138
นางสาวสรัลรัตน์ ปินใจ
ปกติ
3
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770141
นายสัภยา สมควร
ปกติ
3
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770145
นางสาวสุณี แซ่ว่าง
ปกติ
3
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770146
นางสาวสุธิดา หมื่นพัน
ปกติ
3
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770147
นางสาวสุปราณี โพธิยะ
ปกติ
3
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770148
นางสาวสุพรรณี มณีวรรณ
ปกติ
3
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770150
นางสาวสุวนันท์ วัณโณ
ปกติ
3
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770151
นางสาวสุวิมล สรวยคำ
ปกติ
3
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770154
นายอภิชาติ พิจจ๊ะ
ปกติ
3
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770158
นายอัษฎาวุธ โลกคำลือ
ปกติ
3
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770159
นางสาวอาจารี ใจพลแสน
ปกติ
3
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770160
นายอุดมทรัพย์ สบบง
ปกติ
3
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770161
นางสาวอุษามณีย์ สีม่วง
ปกติ
3
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770163
นางสาวเกวลิน ไชยชมภู
ปกติ
3
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770164
นายเกียรติศักดิ์ เที่ยงสวัสดิ์
ปกติ
3
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770166
นายชนุดร เต๋จ๊ะ
ปกติ
3
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770171
นายพรพิษณุ เทียมแสน
ปกติ
3
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770172
นางสาวพวงชมพู ธีรกิติกร
ปกติ
3
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770174
นายภัทร์ธีนันท์ ศรีสวัสดิ์
ปกติ
3
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770177
นายวราเทพ จักรมณี
ปกติ
3
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591770180
นายศรัณย์ ภัทรเสถียรชัย
ปกติ
3
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
591777001
นางสาวกชนันท์ พินิจ
ปกติ
3
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777002
นางสาวกณิกนันต์ ไอ่แสง
ปกติ
3
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777004
นางสาวกนกพร รังสีนวกุล
ปกติ
3
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777005
นายกนกพล กันทาสุวรรณ์
ปกติ
3
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777006
นางสาวกนกวรรณ วงค์เทพ
ปกติ
3
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777007
นางสาวกนกอร คำวิชัย
ปกติ
3
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777008
นางสาวกมลพรรณ สมสวัสดิ์
ปกติ
3
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777009
นายกฤษฎา อินต๊ะปัญโญ
ปกติ
3
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777011
นางสาวกฤษณา วงค์อิ่น
ปกติ
3
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777014
นางสาวกัลย์สุดา บุญมี
ปกติ
3
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777015
นางสาวกัลยา พิเมีย
ปกติ
3
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777019
นางสาวเกศสาริน แปงใจ
ปกติ
3
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777021
นายโกเมนทร์ ปัญญา
ปกติ
3
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777023
นายคงศักดิ์ เพิงผา
ปกติ
3
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777024
นางสาวจันทรัตน์ พุ่มพวง
ปกติ
3
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777027
นางสาวจิราพร วงค์ตรอง
ปกติ
3
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777029
นางสาวจุฬาลักษณ์ ราวิชัย
ปกติ
3
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777030
นายเจริญชัย ขันทะวงค์
ปกติ
3
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777033
นางสาวธัญรดา เพชรรัตน์
ปกติ
3
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777034
นายชัยธวัช ทิพวงค์
ปกติ
3
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777037
นางสาวฐานียา มะโนวงค์
ปกติ
3
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777038
นางสาวณัชชา พลวัง
ปกติ
3
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777039
นางสาวณัฏฐา ศักดิ์แสน
ปกติ
3
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777040
นางสาวณัฐกานต์ ปิจดี
ปกติ
3
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777041
นายณัฐดนัย จันทร์แก้ว
ปกติ
3
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777043
นายณัฐนนท์ สรรพสุก
ปกติ
3
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777047
นายณัฐพิพัฒน์ ตันเครือ
ปกติ
3
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777048
นางสาวณัฐภรณ์ ปัญจบุรี
ปกติ
3
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777050
นายณัฐสิฐ เมืองปา
ปกติ
3
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777051
นางสาวดาวใจ สุยะมงคล
ปกติ
3
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777053
นายทวีศักดิ์ วิยะพร้าว
ปกติ
3
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777055
นางสาวทินนิกา วงค์ศรี
ปกติ
3
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777056
นายทินภัทร จงเจริญ
ปกติ
3
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777057
นางสาวทิพย์สุดา เชียงทา
ปกติ
3
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777062
นายธนวัฒน์ หาติ๊บ
ปกติ
3
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777063
นายธนัญชัย ตั๋นคำ
ปกติ
3
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777064
นายธนากรณ์ นันทเสน
ปกติ
3
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777065
นายธันวา เชี่ยวชาญ
ปกติ
3
2
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777066
นายธาราดล อินพรม
ปกติ
3
2
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777070
นายธีรพงษ์ มนต์ขลัง
ปกติ
3
2
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777073
นายนภดล แก้วประมูล
ปกติ
3
2
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777074
นางสาวนภาพร ถนอมกิจ
ปกติ
3
2
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777075
นางสาวนรมน นามแก้ว
ปกติ
3
2
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777078
นายนันทยศ คำซาว
ปกติ
3
2
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777081
นายนันทวัฒน์ หลวงติ๊บ
ปกติ
3
2
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777084
นางสาวน้ำฝน ผกาหวล
ปกติ
3
2
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777085
นางสาวน้ำฝน ละปาน
ปกติ
3
2
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777086
นางสาวนิชมล เจริญทองกูล
ปกติ
3
2
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777087
นางสาวนิภาพร สิทธา
ปกติ
3
2
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777088
นางสาวนิสา สมสะอาด
ปกติ
3
2
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777089
นางสาวนุชนาถ คำอินต๊ะ
ปกติ
3
2
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777090
นางสาวนุชนาถ วงค์ขัติย์
ปกติ
3
2
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777091
นางสาวนูรียะ ยูโซะ
ปกติ
3
2
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777092
นายเนติธร ปัดสา
ปกติ
3
2
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777093
นายบวรทัศน์ ปินตาสาร
ปกติ
3
2
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777094
นายบัญชา เสนาวงศ์
ปกติ
3
2
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777095
นายบุญญาฤทธิ์ อินต๊ะวงค์
ปกติ
3
2
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777097
นางสาวปภัสสร ใจแก้ว
ปกติ
3
2
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777099
นางสาวปรารถนา แลใจ
ปกติ
3
2
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777100
นางสาวศศินันท์ กาบแก้ว
ปกติ
3
2
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777101
นางสาวปาริชาติ มุ่งดี
ปกติ
3
2
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777102
นายปิยะพงษ์ ติ๊บมา
ปกติ
3
2
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777103
นางสาวปิยะพร มาตตรี
ปกติ
3
2
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777106
นายพงศธร สร้อยชมภู
ปกติ
3
2
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777108
นายพงษ์ศักดิ์ จะตีก๋อย
ปกติ
3
2
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777113
นางสาวพัชรพร วัดจินดา
ปกติ
3
2
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777114
นางสาวพัชราภรณ์ ดีขุนทด
ปกติ
3
2
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777115
นางสาวพัชราวลัย ท้าวชัยมูล
ปกติ
3
2
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777117
นางสาวพัณณิตา จันทษร
ปกติ
3
2
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777118
นางสาวพัทราภรณ์ จันทร์จิราภิวัฒน์
ปกติ
3
2
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777119
นางสาวพิจิตรา มะโน
ปกติ
3
2
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777121
นายพิพัฒน์ สมีงาม
ปกติ
3
2
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777122
นางสาวพิมชนก บั้งเงิน
ปกติ
3
2
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777123
นางสาวพิมพ์สุจี พรอยแหวน
ปกติ
3
2
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777125
นายพีระพงศ์ การปลูก
ปกติ
3
2
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777127
นางสาวภัททิยา ศรีชู
ปกติ
3
2
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777128
นายภาคภูมิ วงค์ชมภู
ปกติ
3
2
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777130
นายภาณุวัฒน์ ธิราใจ
ปกติ
3
2
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777134
นางสาวมาทินี ปัญจะจี๋
ปกติ
3
3
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777136
นายรณฤทธิ์ ชุมภู
ปกติ
3
3
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777138
นายรวิพล ปีคำ
ปกติ
3
3
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777140
นายรุตนพัฒน์ ลาปา
ปกติ
3
3
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777141
นางสาวลัดดาวัลย์ จักรแก้ว
ปกติ
3
3
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777142
นางสาววนัสนันท์ ดวงสุวรรณ
ปกติ
3
3
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777145
นางสาววราลี อภิวัน
ปกติ
3
3
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777146
นางสาววริศรา คีรีแก้ว
ปกติ
3
3
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777147
นางสาววศินี ชมดวง
ปกติ
3
3
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777149
นายวัชรินทร์ สมยานะ
ปกติ
3
3
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777150
นางสาววิจิตรา ปันตุ่น
ปกติ
3
3
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777155
นายศรราม สิงสอน
ปกติ
3
3
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777157
นายศราวุธ กันทา
ปกติ
3
3
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777158
นางสาวศศิภา ถาคำติ๊บ
ปกติ
3
3
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777160
นายศักดิ์สยาม กาบบัว
ปกติ
3
3
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777161
นายศักดิ์สิทธิ์ สุดตะบุตร
ปกติ
3
3
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777162
นางสาวศวิตา ปิยะกิจ
ปกติ
3
3
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777164
นางสาวศิลป์ศุภา แก้วปินตา
ปกติ
3
3
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777166
นายสมเพชร โค้วตระกูล
ปกติ
3
3
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777168
นายสหรัถ นิยมบุญ
ปกติ
3
3
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777169
นางสาวสายกมล วงษ์สกุล
ปกติ
3
3
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777170
นางสาวสายทอง หิรัญคำ
ปกติ
3
3
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777173
นางสาวสุดารัตน์ สมบูรณ์
ปกติ
3
3
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777174
นายสุทธิพงศ์ หล้าใหม่
ปกติ
3
3
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777175
นายสุทธิศักดิ์ แสนหมี่
ปกติ
3
3
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777177
นางสาวสุปรานี คำยอง
ปกติ
3
3
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777178
นางสาวสุพัตรา อินต๊ะนา
ปกติ
3
3
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777179
นางสาวสุภาพร คำแก้ว
ปกติ
3
3
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777180
นางสาวสุภาพร แปงด้วง
ปกติ
3
3
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777181
นางสาวสุภาพร สุปินนะ
ปกติ
3
3
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777184
นายเสกสรรค์ พรมตุ้ย
ปกติ
3
3
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777185
นายเสถียร อ้ายแปง
ปกติ
3
3
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777186
นางสาวเสาวณีย์ มณีวงค์
ปกติ
3
3
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777187
นางสาวหยาดนภา สิงห์แดง
ปกติ
3
3
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777188
นายอธิชัย ใจคำแปง
ปกติ
3
3
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777190
นางสาวอนันตญา ปลิวมา
ปกติ
3
3
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777191
นายอนุชา ปัญโญป้อ
ปกติ
3
3
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777192
นายอภิชัย ยวงปิน
ปกติ
3
3
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777193
นางสาวอภิญญา ติ๊บสุภา
ปกติ
3
3
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777195
นายอภิรักษ์ คันธจันทน์
ปกติ
3
4
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777196
นางสาวอภิสรา ตรีพงษ์ศิลป์
ปกติ
3
4
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777197
นายอภิสิทธิ์ ยอดฝั้น
ปกติ
3
4
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777198
นางสาวอรญา คำสุข
ปกติ
3
4
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777200
นางสาวอรญา สิทธิขันแก้ว
ปกติ
3
4
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777203
นางสาวอาทิตยา ใจสุข
ปกติ
3
4
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777204
นางสาวเกวลิน อาซัง
ปกติ
3
4
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777207
นายพีรพงศ์ วงค์กุ่น
ปกติ
3
4
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777208
นายอดิวิศว์ พูลศรี
ปกติ
3
4
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777210
นายทรัพย์ทวี ทามัน
ปกติ
3
4
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777213
นายอภิราษฎร์ ชัยแก้ว
ปกติ
3
4
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777217
นางสาวเกวลิน มโนสมบัติ
ปกติ
3
4
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777218
นายเกียรติศักดิ์ กุลฉวะ
ปกติ
3
4
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777220
นางสาวชลธิชา อิ่นเเดง
ปกติ
3
4
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777221
นายณัฐพงค์ คำคง
ปกติ
3
4
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777224
นายเดชาธร ปิงยศ
ปกติ
3
4
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777227
นางสาวเนติมา ใคร้มุกข์
ปกติ
3
4
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777229
นางสาวเบญทิพย์ ใจเหิน
ปกติ
3
4
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777230
นางสาวพรไพลิน วงค์ษายะ
ปกติ
3
4
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777231
นางสาวพิมพกานต์ แซ่ย่าง
ปกติ
3
4
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777232
นางสาวพิมพ์พันธุ์ ศิลาหลัก
ปกติ
3
4
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777233
นายพีระพัฒน์ พูลสงวน
ปกติ
3
4
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777235
นางสาวลาภา สิทธิบูรณะ
ปกติ
3
4
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777236
นางสาววนัดดา ชุมภูทัน
ปกติ
3
4
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777238
นายวุฒิชัย คำแก้ว
ปกติ
3
4
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777241
นางสาวสิริกร เกวียนเพียร
ปกติ
3
4
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777242
นางสาวสุรีรัตน์ เจริญสุข
ปกติ
3
4
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777243
นายอภิชาติ ดวงเดช
ปกติ
3
4
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777245
นางสาวอริสา เทพวงค์
ปกติ
3
4
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777246
นางสาวพิกุลทอง เหล็กปัญญา
ปกติ
3
4
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777247
นายภูริวัฒน์ จินดามงคล
ปกติ
3
4
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777248
นางสาวพิกุล สุพนาม
ปกติ
3
4
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777249
นางสาวชุติมา แก้วหล้า
ปกติ
3
4
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777252
นางสาวศิวพร วิฑูรย์
ปกติ
3
4
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777253
นายเจษฎา สุภาฤทธิ์
ปกติ
3
4
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777254
นายพิชชานนท์ จันทร์หลวง
ปกติ
3
4
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777258
นางสาวขวัญใจ ใจปวน
ปกติ
3
4
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777259
นางสาวญาสุมิน อินไชย
ปกติ
3
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777260
นางสาวกัญยณัฐ พวงพุก
ปกติ
3
2
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777261
นางสาวสุภาภรณ์ นายสกุล
ปกติ
3
4
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777262
นางสาวสุทธิดา ธิน้อมธรรม
ปกติ
3
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777263
นางสาวสุปราณี อันทาน
ปกติ
3
2
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777264
นางสาวอัญชุลี เชียงทา
ปกติ
3
4
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777265
นายนิธิกร สถาพร
ปกติ
3
4
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777266
นายพีชาพงศ์ อุดมปาละ
ปกติ
3
2
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777267
นางสาวพิชชา แลเฉอ
ปกติ
3
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
591777268
นางสาวจุฬารัตน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ปกติ
3
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
601770003
นางสาวกนกวรรณ อาจอ
ปกติ
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770004
นางสาวกรรณิการ์ อินต๊ะจัง
ปกติ
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770007
นายกฤษณะ พรหมเสน
ปกติ
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770008
นางสาวกัญชณัฐ ศรีบุญเป็ง
ปกติ
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770011
นางสาวกัณฐิกา แก้วใหม่
ปกติ
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770014
นายกำจร มนต์คีรีทอง
ปกติ
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770016
นายกิตติฤทธิ์ ใจแก้ว
ปกติ
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770017
นายกิตติศักดิ์ รับแรง
ปกติ
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770018
นายกิติพันธุ์ ปงเทพ
ปกติ
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770019
นางสาวเกมิกา จันทร์กุลี
ปกติ
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770020
นายเกรียงศักดิ์ ไชยสาร
ปกติ
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770022
นางสาวขวัญพร เขื่อนพันธ์
ปกติ
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770024
นายคงคา กรุณา
ปกติ
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770025
นายจักรพงษ์ พรหมปัญญา
ปกติ
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770026
นายจักรี อภิสุนทรกุล
ปกติ
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770027
นายจาตุรงค์ เผ่ากันทะ
ปกติ
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770030
นางสาวจิราพร ตื้อคำ
ปกติ
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770031
นางสาวจุฑาทิพย์ สมควร
ปกติ
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770032
นางสาวจุฑามาศ ปันคำ
ปกติ
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770033
นางสาวเจนจิรา จันโจ๊ก
ปกติ
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770036
นายเจษฎา ธนูหงษ์
ปกติ
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770040
นางสาวชนิตา นาระต๊ะ
ปกติ
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770043
นางสาวชรินธร สมเป็ง
ปกติ
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770044
นายชลชาติ ขันธ์เสน
ปกติ
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770046
นางสาวชลิตา ปันสอน
ปกติ
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770047
นายชัยภัทร์ หาญวชิระ
ปกติ
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770048
นายชาญณรงค์ รามสูต
ปกติ
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770052
นายเชี่ยวชาญ ไชยชะนะ
ปกติ
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770053
นางสาวซาลามะ บูรณดีน
ปกติ
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770054
นางสาวญานิสรา ทองศรี
ปกติ
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770056
นางสาวฐิตารีย์ เปรมะยศวัฒน์
ปกติ
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770060
นายณัฏฐากร หัสกิจ
ปกติ
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770061
นางสาวณัฐกานต์ ราชคม
ปกติ
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770063
นายณัฐดนัย ชัยวงค์
ปกติ
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770065
นายณัฐนนท์ จันทวัง
ปกติ
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770066
นางสาวณัฐพร พรมเมือง
ปกติ
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770067
นายณัฐพล จะเป็ง
ปกติ
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770068
นายณัฐพล พรมเมือง
ปกติ
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770069
นายณัฐวุฒิ รัตนจันทร์
ปกติ
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770070
นายเตชณัฐ ถาติ๊บ
ปกติ
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770071
นายเตชินท์ โนวิชัย
ปกติ
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770072
นายทักษ์ดนัย มูลถา
ปกติ
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770073
นางสาวทัดดาว รังวัด
ปกติ
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770075
นายทินวัฒน์ เมืองคำ
ปกติ
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770076
นายทิวากร มหาวัน
ปกติ
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770077
นายทิศวากร วงษาสนธิ์
ปกติ
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770079
นายธนนท์ชัยย์ สมควร
ปกติ
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770080
นายธนพงษ์ นาขยัน
ปกติ
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770083
นายธนากร แสนคำสอ
ปกติ
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770084
นายธรณ์ธันย์ วงศ์กา
ปกติ
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770085
นางสาวธรรญาลักษณ์ พรมเมือง
ปกติ
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770086
นางสาวธัญนิชา ธิตา
ปกติ
2
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770091
นางสาวนราภรณ์ จะคือ
ปกติ
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770094
นางสาวนลพรรณ อินตารักษา
ปกติ
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770096
นายนัทธพงศ์ กันแก้ว
ปกติ
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770098
นางสาวนันท์นภัส สลีอ่อน
ปกติ
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770100
นายบุญญฤทธิ์ ศรีทองสุก
ปกติ
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770102
นางสาวเบญญาภา โปธาซาง
ปกติ
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770103
นายปฐมพร ปงชาคำ
ปกติ
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770104
นางสาวปณิตตรา อุทธาสม
ปกติ
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770105
นางสาวปทุมวดี ท้วมเสนา
ปกติ
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770106
นางสาวปภัสสร เงินสัจจา
ปกติ
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770107
นางสาวปรัชรี พิริยสถิตย์
ปกติ
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770108
นางสาวปองทิพย์ จันธิมา
ปกติ
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770109
นางสาวปัณฑารีย์ ปัญญาทิพย์
ปกติ
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770110
นายพงศ์พล มันตะโก
ปกติ
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770112
นางสาวพรชิตา อินต๊ะ
ปกติ
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770113
นางสาวพรทิพย์ ปานแก้วรัศมี
ปกติ
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770114
นางสาวพรปวีณ์ ทามณี
ปกติ
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770115
นางสาวพรรษมน โยสุยะ
ปกติ
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770116
นางสาวพลอยไพลิน แก้วนิลตา
ปกติ
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770118
นางสาวพัชรพร กาละพวก
ปกติ
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770119
นายพัชรพล จันแก้ว
ปกติ
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770120
นางสาวพิชญา สุอ้าย
ปกติ
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770122
นางสาวพิมผกา ปิยะพร้าว
ปกติ
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770125
นางสาวพิมพ์ผการัตน์ ท้าวคำแสน
ปกติ
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770126
นายพิษณุ ยาวิชัย
ปกติ
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770128
นางสาวเพียงออ ศรีพันธุ์
ปกติ
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770129
นายภควา แก้วนา
ปกติ
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770130
นางสาวภณิดา เรือนคำ
ปกติ
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770132
นางสาวภัทรสุดา จันทาพูน
ปกติ
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770133
นางสาวภัทราพร วงค์ยะ
ปกติ
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770137
นายภานุรัตน์ แสนงามเมือง
ปกติ
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770139
นายภานุวัฒน์ สุทธหลาน
ปกติ
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770140
นายภาสกรณ์ คำมูล
ปกติ
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770141
นายภูมินทร์ ยางยุทธ์
ปกติ
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770146
นายรัฐพล ค้าแก้ว
ปกติ
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770147
นายรัฐพล เงินเย็น
ปกติ
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770148
นางสาวรุ้งทิพย์ ธันยาโชติ
ปกติ
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770150
นายวงศกร สุวรรณิเวศ
ปกติ
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770153
นายวัชระพงค์ โพธิ
ปกติ
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770154
นางสาววิจิตรา สุวรรณา
ปกติ
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770155
นายวิทวัส ไชยจันดี
ปกติ
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770159
นางสาววิสนีย์ แก้วมหานิล
ปกติ
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770160
นายวีระพล วงค์กาเม็ง
ปกติ
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770161
นายวีระยุทธ ปูชัย
ปกติ
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770163
นายศรานุวัฒน์ นุ่มวงศ์
ปกติ
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770164
นางสาวศศิภา ขาหอม
ปกติ
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770166
นายศิริคุปต์ แสนดี
ปกติ
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770169
นางสาวศุภรัตน์ ยอดถี
ปกติ
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770170
นายศุภากร รังษี
ปกติ
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770173
นางสาวรสสุคนธ์ มหายศ
ปกติ
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770176
นายสิทธิพงษ์ ดึงวะทอง
ปกติ
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770177
นางสาวสิรินทิพย์ เทือกจันคำ
ปกติ
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770179
นางสาวสุจัญญา กันติ๊บ
ปกติ
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770180
นางสาวสุชานาถ พุดเกิด
ปกติ
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770182
นางสาวสุพพัตรา ป้อฝั้น
ปกติ
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770183
นางสาวสุพีระยา สุนันสา
ปกติ
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770184
นางสาวสุภาณี เชื้อเมืองพาน
ปกติ
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770185
นางสาวสุมิตรา ขวัญไตรรงค์
ปกติ
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770186
นายเสรีภาพ สุคนธสิทธิ์
ปกติ
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770187
นายโสภณัฐ สุขนุกูล
ปกติ
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770188
นางสาวหรรษมน อินต๊ะรักษา
ปกติ
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770189
นายอดิเรก พลอยประเสริฐ
ปกติ
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770190
นางสาวอทิตยา นาใจ
ปกติ
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770191
นายอนุรักษ์ โปทามูล
ปกติ
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770192
นายอนุสรณ์ ไชยชนะ
ปกติ
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770193
นางสาวอภิชญา เมืองน้อย
ปกติ
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770194
นางสาวอภิญญา แปงสุธรรม
ปกติ
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770195
นายอภิสิทธิ์ สาธะมา
ปกติ
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770197
นางสาวอรพรรณ ขันธปราบ
ปกติ
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770201
นางสาวอัจฉรา ก้อนสุลิน
ปกติ
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770202
นางสาวอัญชรินทร์ กุศล
ปกติ
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770203
นายอัฐพงษ์ แก้วสืบ
ปกติ
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770204
นายอาทิตย์ ศรีวิชัยมูล
ปกติ
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770206
นางสาววรรณวลี วิฐาน
ปกติ
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770208
นายกมล ไชยลังกา
ปกติ
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770211
นางสาวชญานิษฐ์ ภาพโพธิ์
ปกติ
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770212
นางสาวฐาปนี สุขยิ่ง
ปกติ
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770214
นายณัฐพล ภูมิดอนชิต
ปกติ
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770215
นายนนทวัฒน์ ใจจาน
ปกติ
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770219
นางสาวพรสุดา อินต๊ะจัง
ปกติ
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770220
นายภานุพงศ์ ถาริน
ปกติ
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770221
นางสาวศิริพร วงค์ซื้อ
ปกติ
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770222
นายสวรรค์ วงษา
ปกติ
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770223
นายสัญชัย ประจิตร
ปกติ
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770224
นายสิริพงษ์ ใจวรณ์
ปกติ
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770226
นางสาวสุพัตรา ซางซื่อมูล
ปกติ
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770229
นางสาวขนิษฐา เปียงแล่
ปกติ
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770230
นายชัยณรงค์ ปันสม
ปกติ
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770233
นางสาวพรพรรณ ชุมภูพันธ์
ปกติ
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770234
นางสาวพัณณิตา กันทะพงค์
ปกติ
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770238
นายธนวัฒน์ ปายสาร
ปกติ
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770243
นางสาวน้ำฝน อำพันธ์
ปกติ
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770244
นางสาวณิศารัตน์ จันทาพูน
ปกติ
2
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601770245
นางสาวธัญพิชชา ศักดิ์ศรี
ปกติ
2
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
601777002
นางสาวกรกนก หวู่ผะ
ปกติ
2
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
601777005
นายกันท์นนท์ เวียงเก่า
ปกติ
2
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
601777007
นางสาวกาญจนา อินทะจักร
ปกติ
2
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
601777008
นายการันต์ชัย คำสุรันทร์
ปกติ
2
3
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
601777009
นายกิตติกาญจน์ บุญเทพ
ปกติ
2
3
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
601777010
นายกิตตินันท์ บุญมี
ปกติ
2
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
601777011
นายกิตติพงศ์ ไกลถิ่น
ปกติ
2
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
601777012
นายกิตติยากร มาทอง
ปกติ
2
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
601777014
นายคมสันต์ มาทอง
ปกติ
2
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
601777016
นายจิรายุ อิทธิยา
ปกติ
2
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
601777017
นายจิราวุฒิ บุญผาสุข
ปกติ
2
3
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
601777018
นางสาวจุฑามาศ อิมะนันทน์
ปกติ
2
3
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
601777019
นางสาวเจนอักษร ไชยมงคล
ปกติ
2
3
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
601777021
นายเฉลิมชนม์ กันเคลื่อน
ปกติ
2
3
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
601777022
นายชนะ ดรุณรัศมี
ปกติ
2
3
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
601777024
นางสาวชัญญานุช ทองสุข
ปกติ
2
3
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
601777027
นางสาวณัฐพร อิ่นคำ
ปกติ
2
3
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
601777029
นายณัฐวุฒิ กันวี
ปกติ
2
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
601777035
นายธนัท สุวรรณกูล
ปกติ
2
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
601777036
นายธนายุทธ คำอุ่น
ปกติ
2
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
601777037
นายธรรมนูญ ปันขัน
ปกติ
2
3
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
601777039
นางสาวธิดารัตน์ ปวนสิงห์
ปกติ
2
3
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
601777041
นายนครินทร์ อินธิ
ปกติ
2
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
601777043
นายนภัสกร ถิ่นหลวง
ปกติ
2
3
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
601777045
นางสาวนัฐริกา จำปาทอง
ปกติ
2
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
601777046
นางสาวน้ำทิพย์ เจนใจ
ปกติ
2
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
601777047
นายนุตจิพงษ์ โปธิปัน
ปกติ
2
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
601777048
นางสาวบุษบา ใหม่จันทร์ตา
ปกติ
2
0
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
601777049
นายเบญจพล เผ่าเจริญโยธิน
ปกติ
2
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
601777050
นายปรัชญา เขียวใจ
ปกติ
2
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
601777051
นางสาวปรีดาวรรณ์ ปัญญาละ
ปกติ
2
2
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
601777052
นางสาวปรียาภรณ์ สุขเกษม
ปกติ
2
3
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
601777054
นางสาวปิยะมาศ เรือนคำใจ
ปกติ
2
3
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
601777055
นายจีรภัทร์ ภัทร์ธรรมณัฐ
ปกติ
2
3
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
601777059
นางสาวพัชรพร จันทาพูน
ปกติ
2
3
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
601777060
นายพัฒนกรณ์ นิยม
ปกติ
2
3
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
601777062
นายพิทักษ์พงศ์ ใจสุข
ปกติ
2
3
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
601777064
นายพีรชัย คนกล้า
ปกติ
2
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
601777065
นายพุฒิพงศ์ ต่างใจ
ปกติ
2
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
601777067
นายภัคพงศ์ เสมอใจ
ปกติ
2
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
601777069
นายภูริทัต สุภา
ปกติ
2
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
601777071
นายรัชพล คำวัง
ปกติ
2
2
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
601777072
นางสาวรัญชิดา ทำลึก
ปกติ
2
3
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
601777073
นางสาวรัตนาพร จันทโฆษ
ปกติ
2
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
601777074
นางสาวรุ่งณิภา คำตัน
ปกติ
2
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
601777076
นางสาวรุ่งทิวา ขจรสันติชัย
ปกติ
2
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
601777078
นายวรณัฏฐ์ศรา เงินสัจจา
ปกติ
2
3
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
601777079
นางสาววรนุช ใจวงค์
ปกติ
2
3
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
601777080
นางสาววรรณา มะโนรส
ปกติ
2
3
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
601777082
นายวรวิวัฒน์ ท้าวคำแสน
ปกติ
2
3
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
601777083
นางสาววริษา โพธินาม
ปกติ
2
3
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
601777084
นายวันพญา เชื้อเมืองพาน
ปกติ
2
2
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
601777085
นางสาววันเพ็ญ สุฉายา
ปกติ
2
2
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
601777086
นายวิทวัส สุนโย
ปกติ
2
3
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
601777089
นางสาววิลาสินี อิ่นคำ
ปกติ
2
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
601777090
นายศตานันท์ ทับทิมศรี
ปกติ
2
3
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
601777091
นายศราวุธ โปทา
ปกติ
2
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
601777092
นางสาวศศิโสม วงษา
ปกติ
2
3
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
601777093
นายศิรวิทย์ โตสุวรรณ์
ปกติ
2
2
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
601777094
นายศุภกฤต อุ่นเรือน
ปกติ
2
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
601777095
นายศุภกิตต์ ตะต้องใจ
ปกติ
2
3
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
601777096
นายศุภกิตถ์ คิดรักเมือง
ปกติ
2
3
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
601777097
นางสาวศุภลักษณ์ อุนจะนำ
ปกติ
2
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
601777098
นายสมรรถชัย อินปั๋น
ปกติ
2
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
601777100
นางสาวสายรุ้ง ยศกันโท
ปกติ
2
3
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
601777101
นางสาวสิริวิมล ชัยวิเชียร
ปกติ
2
3
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
601777103
นายสุเชาว์ เดือนกลาง
ปกติ
2
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
601777104
นางสาวสุทธิดา ทนทา
ปกติ
2
3
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
601777105
นางสาวสุธีรา มาอุ่น
ปกติ
2
3
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
601777106
นางสาวสุพิชญา ลังก๋าแก้ว
ปกติ
2
3
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
601777107
นายสุภกิต ทิพย์รุ่งเรื่อง
ปกติ
2
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
601777108
นางสาวสุมินตรา นิลวัน
ปกติ
2
2
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
601777109
นางสาวสุวรรณา โกมลโรจน์รัศมี
ปกติ
2
2
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
601777110
นางสาวเสาวลักษณ์ อ่อนประสงค์
ปกติ
2
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
601777111
นางสาวอทิตยา กองหมี
ปกติ
2
2
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
601777112
นายอภิสิทธิ์ ชัยคะนิน
ปกติ
2
3
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
601777113
นางสาวอรัญญา สุวรรณจันทร์รัสมี
ปกติ
2
3
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
601777114
นางสาวอริยา ริคั๊วะ
ปกติ
2
2
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
601777115
นางสาวอลิสา มณีวงค์
ปกติ
2
2
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
601777116
นางสาวอังครารัตน์ เป็งนันท์
ปกติ
2
2
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
601777117
นางสาวอาทิตยา อ้ายดิบ
ปกติ
2
2
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
601777118
นายอานนท์ อินทะโน
ปกติ
2
3
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
601777119
นางสาวอำพร แชหมื่อ
ปกติ
2
2
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
601777120
นางสาวอินทิรา โพธิ์ศรี
ปกติ
2
2
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
601777123
นางสาวอรุณวรรณ วงค์ตันกาศ
ปกติ
2
2
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
601777124
นายนัทธพงศ์ แสนศิริ
ปกติ
2
2
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
601777125
นายเจนณรงค์ ศรีสองสม
ปกติ
2
2
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
601777126
นายชมพล จวงเงิน
ปกติ
2
2
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
601777127
นายศุภกฤต ทิพเนตร
ปกติ
2
2
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
601777132
นายชยุตพงค์ สุวรรณ์
ปกติ
2
2
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
601777134
นายจิณณวัตร สุขบุตร
ปกติ
2
2
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
601777137
นายณัฐพล สุวรรณประภา
ปกติ
2
2
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
601777139
นายนทีกานต์ จอมเชื้อ
ปกติ
2
2
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
601777144
นางสาววราภรณ์ ปฏิสิขัง
ปกติ
2
2
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
601777146
นายวิทยา เจริญพิลาศ
ปกติ
2
2
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
601777147
นายเศรษฐวิทย์ มณีพรหม
ปกติ
2
2
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
601777152
นายณภัทร สัมพันธสิทธิ์
ปกติ
2
2
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
601777158
นางสาวน้ำฝน ดวงมลิ
ปกติ
2
2
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
611770002
นายชนม์ปกรณ์ นาคำ
ปกติ
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770003
นายฐิตินันท์ เอี่ยมกำแหง
ปกติ
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770004
นางสาวณัฏฐนิชา ศรีคำหน้อย
ปกติ
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770005
นางสาวณัฐชา เทพโพธา
ปกติ
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770006
นายทรงวุฒิ ขัดวิชัย
ปกติ
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770007
นางสาวทิพวรรณ อินกลัด
ปกติ
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770008
นายธีรพัฒน์ กันทะลา
ปกติ
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770010
นางสาวปราณชนก จินะสาม
ปกติ
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770011
นายปิยะพัทธ์ ปันอิยะ
ปกติ
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770012
นางสาวพลอยไพลิน ย่องคอย
ปกติ
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770013
นายพิเชษฐ์ ศรีวิชัย
ปกติ
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770014
นายภานุพงษ์ อินปา
ปกติ
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770015
นางสาววรดา อุ่นทง
ปกติ
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770016
นางสาววันเพ็ญ ศิริวรรณ
ปกติ
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770017
นายวิทยา มโนสมบัติ
ปกติ
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770018
นางสาวศศิธร หมั่นใจ
ปกติ
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770019
นางสาวศุภกานต์ ฟักแก้ว
ปกติ
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770020
นายสรศักดิ์ สวณา
ปกติ
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770021
นางสาวหยกมณี ศรีวิไล
ปกติ
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770022
นางสาวอนุธิดา ทาอภัย
ปกติ
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770024
นายกฤตนัย เรือนคำ
ปกติ
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770025
นางสาวกัณณิกา สุจะดา
ปกติ
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770026
นายกิตติชัย คำเจริญ
ปกติ
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770027
นางสาวกิตติยาภรณ์ ภิรักษ์
ปกติ
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770028
นางสาวกุลณัฐ ชำนาญการ
ปกติ
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770029
นายคมสันต์ พรหมถา
ปกติ
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770030
นายจักรกริช สัญชัย
ปกติ
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770031
นายจักรี ทองชัย
ปกติ
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770032
นางสาวจันทกานต์ วงศ์ใหญ่
ปกติ
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770033
นางสาวจินตนา ชัยยะ
ปกติ
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770034
นางสาวชลินดา ปะกิระณา
ปกติ
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770036
นางสาวญาสุมินทร์ หมอกเหมย
ปกติ
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770037
นางสาวณัชชา ถามูล
ปกติ
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770038
นางสาวณัฐกานต์ บุญเพิ่ม
ปกติ
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770039
นายณัฐพล กรรมกร
ปกติ
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770040
นายณัฐิวุฒิ กสินัง
ปกติ
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770042
นางสาวทิพย์ ศรีนวล
ปกติ
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770044
นายธัญวุฒิ สุวรรณรัตน์
ปกติ
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770045
นายธารินทร์ ธัญญศิริ
ปกติ
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770046
นายธีรเดช วงค์จันทร์เสือ
ปกติ
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770047
นายนพดล ฟองวารินทร์
ปกติ
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770048
นายนรินทร์ อินต๊ะเอ้ย
ปกติ
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770049
นางสาวนรินทร์ทิพย์ ติคำ
ปกติ
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770051
นางสาวน้ำเพ็ชร ขันคำ
ปกติ
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770052
นางสาวปาณิสรา สุทธวงษ์
ปกติ
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770053
นางสาวเปมิกา ฟองมณี
ปกติ
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770054
นายพัฒนพงศ์ โกละวงค์
ปกติ
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770055
นางสาวพัทธ์ธีรา ไชยชุมภู
ปกติ
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770056
นายพีรพัฒน์ ธนแสงประเสริฐ
ปกติ
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770057
นางสาวไพรินทร์ คุณปิ๊ก
ปกติ
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770058
นายภัควา จันต๊ะคาด
ปกติ
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770059
นางสาวมัลลิกา มณีแก้ว
ปกติ
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770060
นายวรชัย อินคำปา
ปกติ
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770061
นายวิรัชญ์ ชัยวงค์สี
ปกติ
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770062
นายวีรวุฒิ ข้ามสาม
ปกติ
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770064
นายสัณหพิชญ์ วีระพันธ์
ปกติ
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770065
นายสันติ กุ่ยแก้ว
ปกติ
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770066
นายสิทธิโชติ สามศึกชัย
ปกติ
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770067
นายสุธีมนต์ สุภาษร
ปกติ
1
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770068
นางสาวสุมาลย์มาศ นันตา
ปกติ
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770069
นางสาวสุวิภา ประเสริฐสังข์
ปกติ
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770070
นางสาวหทัยรัตน์ มณีวรรณ์
ปกติ
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770071
นายหัสดินทร์ ยะจา
ปกติ
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770072
นายเหมวัฒ ปากหวาน
ปกติ
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770073
นายอดิศักดิ์ สุยะฟู
ปกติ
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770074
นางสาวอภิชญา ลังกาตุง
ปกติ
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770075
นายอภิสิทธิ์ ไชยสถาน
ปกติ
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770076
นางสาวอมรเมรี ประพิศ
ปกติ
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770078
นางสาวอริศรา หลวงแสง
ปกติ
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770080
นายกฤษฎา คำจันทร์
ปกติ
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770081
นายกันตพงศ์ สามคำ
ปกติ
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770083
นางสาวกุลพิชช์ กองเวที
ปกติ
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770084
นางสาวเกษมณี ศรีจันทร์
ปกติ
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770086
นายเขมทัศน์ แก้วบุญเป็ง
ปกติ
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770087
นางสาวคณิตา พุฒิ
ปกติ
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770088
นายคมกริช ขจรกลาง
ปกติ
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770089
นายจตุรงค์ ดอนชัย
ปกติ
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770090
นางสาวจารุพร มานะธรรม
ปกติ
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770091
นางสาวจินตนา คำหล้า
ปกติ
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770092
นายญาณานนท์ ยอดคำ
ปกติ
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770093
นายธนกฤต ใจเย็น
ปกติ
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770094
นายธนาธรณ์ ภู่เจริญ
ปกติ
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770095
นายธราเทพ ชาวส้าน
ปกติ
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770096
นางสาวนรีกานต์ พิชวงค์
ปกติ
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770097
นายนเร เมืองมี
ปกติ
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770098
นางสาวเบญจรงค์ โสภี
ปกติ
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770100
นายปฏิพล วงค์ใหญ่
ปกติ
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770101
นายประสารกิจ กันทะเรือน
ปกติ
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770103
นายปรีชา ปวงคำ
ปกติ
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770105
นายพีรวัส มีมา
ปกติ
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770106
นายเพียรชัยรัตน์ มะโนสุข
ปกติ
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770109
นายมงคลศักดิ์ บัวติ๊บ
ปกติ
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770110
นางสาวรติพรรณ รุจิระมานนท์
ปกติ
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770111
นางสาวรัตนา ชุ่มใจ
ปกติ
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770112
นายรุจิภาส ปันทะยม
ปกติ
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770113
นางสาวคุณกร บุญทา
ปกติ
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770114
นายวัฒนพล หอมมาก
ปกติ
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770116
นางสาววิรากานต์ อามอ
ปกติ
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770117
นายวิวัฒน์ อินต๊ะวิชัย
ปกติ
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770118
นายศุธพงศ์ จักรไชยวงศ์
ปกติ
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770119
นายสมชาติ กรรมมา
ปกติ
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770120
นายสมชาย ลาภสกุลดี
ปกติ
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770122
นายสรวิชญ์ เม่อเข่อ
ปกติ
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770123
นางสาวสลิลทิพย์ ปูแสน
ปกติ
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770124
นางสาวสุพรรณี มาเหลา
ปกติ
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770125
นางสาวสุมินตรา ยศเมือง
ปกติ
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770126
นายสุรเดช ยศเรืองศักดิ์
ปกติ
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770127
นางสาวหัศวลี คำจันทร์
ปกติ
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770128
นายอนุชา เวียงลอ
ปกติ
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770129
นางสาวอภิชญา ขุนเงิน
ปกติ
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770130
นางสาวอภิญญา ใจตุ่น
ปกติ
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770131
นางสาวอรจิรา วีรศิริกุล
ปกติ
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770132
นายอริญชัย แสนอุ่นเรือน
ปกติ
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770133
นางสาวอาทิตยา บุดดี
ปกติ
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770134
นางสาวกัลยารัตน์ ยานะ
ปกติ
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770135
นายกิติชัย คำทะ
ปกติ
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770137
นายณัฐวุฒิ ยงสุวรรณ์
ปกติ
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770138
นางสาวทิพวัลย์ จอมสวรรค์
ปกติ
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770139
นางสาวธิดารัตน์ เทียวชัยภูมิ
ปกติ
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770142
นางสาวน้ำเพชร เทพทอง
ปกติ
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770146
นางสาวรัชชา สุใจบาน
ปกติ
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770149
นางสาวสกุลทิพย์ กันทะสอน
ปกติ
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770150
นายอนิวัฒน์ อินทนนท์
ปกติ
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770152
นางสาวอลิสา เหล็กแก้ว
ปกติ
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770154
นายเฉลิมชัย จันทร์คำ
ปกติ
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770155
นายณัฐพล อิ่นพันธุ์
ปกติ
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770156
นางสาวทายิกา เมืองมูล
ปกติ
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770157
นายภานุวัฒน์ เครือวงค์
ปกติ
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770158
นางสาวเมริศา เจริญผล
ปกติ
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770159
นายรัชชานนท์ พรมวงศ์
ปกติ
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770160
นางสาวธิติกานต์ จันทร์ติ๊บแก้ว
ปกติ
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770161
นางสาววัชรินทร์ การินทา
ปกติ
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770163
นายถิรวัฒน์ เทียมทินกฤต
ปกติ
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770164
นางสาวสุภาพร ร้องหมอดี
ปกติ
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770165
นางสาวนิพาดา โคคร
ปกติ
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770166
นายวราดร นามะยอม
ปกติ
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770168
นายสยุมภู ไชยอ้าย
ปกติ
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770169
นางสาวเพชรนภา ยานัน
ปกติ
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770171
นางสาวกัณฐิกา สุมัชชา
ปกติ
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770172
นายเนติธร มั่นคงคำ
ปกติ
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770173
นางสาวกัญญารัตน์ บัวย้อย
ปกติ
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770179
นางสาวณัฐกานต์ พิชัยยา
ปกติ
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770181
นางสาวธัญวรัตน์ สุยะ
ปกติ
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770188
นายสุรเดช สถิตย์ธนากุล
ปกติ
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770189
นางสาวกันยรัตน์ ปัญญาโกญ
ปกติ
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770194
นายภานุวัฒน์ บุญธรรม
ปกติ
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770197
นางสาววรุณรัศ สารานพกุล
ปกติ
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770199
นางสาวสุปรียา ใจแก้ว
ปกติ
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770203
นางสาวกัญญารัตน์ ชัยวงศ์
ปกติ
1
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
611770206
นายเอกราช วุฒิ
ปกติ
1
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770001
นางสาวกนกวรรณ์ สมสวัสดิ์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770002
นางสาวกมลชนก มะโนแสน
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770003
นางสาวกรรณิการ์ จินดามัง
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770004
นายกฤษฎา ยะแสง
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770005
นายกฤษฏา จับใจนาย
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770006
นายก่อเขต ทนันไชย
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770007
นายกิตติพันธ์ ภิระบรรณ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770008
นางสาวกีรนา เมดาน
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770009
นางสาวกุลณัฐ ยาสมุทร
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770010
นางสาวเกสรา เชื้อเมืองพาน
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770011
นายจตุโชค นวลกำแหง
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770012
นายจักรกฤษ วงค์ใหญ่
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770013
นายจักรีพันธ์ ลืมแปง
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770014
นายจันณรงค์ แต่งตั้ง
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770015
นางสาวจิรนุช เกเย็น
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770016
นายจิรวัฒน์ รัตนพรม
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770017
นางสาวจิรัฐิติกาล กาปินะ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770018
นางสาวจิราพัชร คำปัญญา
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770019
นางสาวจุฑามินทร์ ผดุงโกเม็ด
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770020
นางสาวจุไรรัตน์ สิงห์ตื้อ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770021
นางสาวเจนจิรา พลเสนา
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770022
นายเจนณรงค์ แสงศรีจันทร์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770023
นางสาวชมพูนุช ธิวรรณ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770024
นางสาวชลดา เผ่าวัฒนวราภรณ์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770025
นางสาวชลทิชา มีรักษ์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770026
นายโชคชัย สมเทศ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770027
นางสาวญาตาวี นวลสำลี
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770029
นายณัฐกิตติ์ สุปัน
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770030
นางสาวณัฐชญา กาศแก้ว
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770031
นางสาวณัฐธิดา เชี่ยวชาญ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770032
นายณัฐพล อินคำปา
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770033
นายณัฐวัฒน์ เมืองมา
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770034
นายณัฐวัฒน์ ร้องหมอดี
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770035
นายธนกร ดงปารีย์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770036
นางสาวธนัชชา ภิธรรมมา
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770037
นายธนานันท์ หมวกเครือ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770038
นางสาวธนาวรรณ ชิมะราช
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770039
นายธเนศ ทิศเอี่ยม
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770040
นายธีรพัฒน์ มาภิรมย์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770041
นายนพรัตน์ ปันสิน
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770042
นางสาวนรีกานต์ รอดเงิน
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770043
นางสาวนฤมล ไชยชนะ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770044
นายนฤสรณ์ นามวงศ์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770045
นางสาวนันธิการ์ เซนริคำ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770046
นางสาวนิรมล บุญมานอก
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770047
นางสาวบุญญารักษ์ หลงลืม
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770048
นางสาวบู้แย มาเยอะ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770049
นางสาวปรียาภัทร อุดอ้าย
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770050
นางสาวปวีณ์ธิดา สืบสาย
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770051
นางสาวปวีณ์นุช บรรจง
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770052
นางสาวปินชาณ์ เดชาวาศน์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770053
นายปิยรักษ์ กวางแก้ว
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770054
นายปิยโรจน์ กวางแก้ว
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770055
นายพนากร เชื้อเจ็ดตน
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770056
นางสาวพัฐสุดา สวัสดิ์นที
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770057
นายพิเชษฐ์ ชัยวรรณะ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770058
นางสาวพิมผกา ธิดา
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770059
นางสาวพิศมัย ตันเวียง
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770060
นางสาวภัสนันท์ บุญยรัตน์
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770061
นายภาคภูมิ ลือเรื่อง
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770062
นายภานุวัฒน์ ยานะสิทธิ์
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770063
นายภูบดินทร์ พิกุลทอง
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770064
นายภูมินทร์ มหาลือ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770065
นางสาวมัชฌิมา โปธาคำ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770066
นางสาวมาลี เฌอหมื่อ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770067
นางสาวเม็ดข้าว แสนใจ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770068
นางสาวรจนา โสภาสาย
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770069
นายรัชพล พรมเทศ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770070
นางสาวรัตติยาภรณ์ ชัยเนตร
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770071
นายรัตน์ชนันท์ รุ่งเรือง
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770072
นายเรืองเดช ผันแก้ว
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770073
นางสาววรัญญา อุตตะมา
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770074
นางสาววรารัตน์ งอนงอก
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770075
นางสาววริศรา ก้างออนตา
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770076
นายวัชรพงษ์ พรมเกษา
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770079
นางสาวศิริญา กุลนา
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770080
นางสาวศุพัชรินทร์ สิงห์แก้ว
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770081
นายสมเกียรติ ตาหมี่
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770082
นายสมรรถชัย วงแหวน
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770083
นายสรจักร ดวงมะโน
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770084
นางสาวสโรชา กิจสุภา
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770085
นายสิทธิโชค งามเริง
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770086
นางสาวสุชัญญา แก้วประภา
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770087
นางสาวสุชาวดี แซ่หวัง
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770089
นางสาวสุธินันท์ ไชยประเสริฐ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770090
นางสาวนลินทิพย์ สุอินทร์
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770091
นายสุรพศ ตู
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770092
นางสาวสุรินธรา ทิพย์มงคล
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770093
นางสาวหทัยภัทร ศรีวิชา
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770094
นายอภิรัตน์ ก๋าใจ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770095
นายอภิสิทธิ์ แสงมณี
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770096
นางสาวอรทัย ใจเเก้ว
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770097
นางสาวอรภา อภิสุนทรกุล
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770098
นางสาวอังคนา ลือแปง
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770099
นางสาวอาทิตยา มูลผึ้ง
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770100
นางสาวอุบลรัตน์ แฉพอ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770101
นางสาวศศิกานต์ ปัญญา
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770102
นางสาวปารดา ธะนันไชย
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770103
นางสาวฤทัยรัตน์ เรืองเอียด
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770104
นายรติชัย เม่นแต้ม
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770105
นางสาวกมลฉัตร คำพรม
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770106
นางสาวกฤษติยากร จันทร์สุริยะ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770107
นายกิตติพร หลีจาง
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770108
นายคมสันต์ สีวลีวลีวงษ์
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770109
นางสาวจิรัติกุล บุญยืน
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770110
นายชลสิทธิ์ คะดีเวียง
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770111
นายชิษณุชา ใบอุบล
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770112
นางสาวดวงกมล วิลาศรี
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770113
นางสาวธิดา ศิลาเลิศ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770114
นายธีรดนย์ ยอดคำ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770116
นายเนรมิต เสริมใหม่
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770117
นางสาวใบหยก บุญรัตน์
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770118
นางสาวปาริฉัตร แดงทำดี
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770119
นายพรชัย ไชยทน
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770120
นางสาวพัชรินทร์ ไชยกิจ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770121
นายพีระศักดิ์ ซื่อกำเนิด
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770123
นายภาณุวัฒน์ มาแก้ว
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770124
นางสาวภูริชญา หัตถกอง
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770125
นายฤทธิเดช คำน้อย
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770126
นางสาววนิดา ศรีโสภา
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770127
นายศตวรรษ จันต๊ะคาด
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770128
นายศักรินทร์ ยาวิระ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770129
นายสรชัช ขันคำ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770130
นายสราวุฒิ ไชยทิศ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770131
นายสุภเวช จันดา
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770132
นายวุฒิชัย เชื้อเมืองพาน
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770133
นายวิศรุทธิ์ กันทะเนตร
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770134
นายธิติพล สิงห์แก้ว
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770135
นางสาวกิติญา ตาสาย
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770136
นายพสธร ธัญญาโกศล
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770137
นายกรณิศ มณีรัตน์
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770138
นางสาวกาญจนาศิริ เรือนวงค์
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770139
นางสาวจันทร์จิรา เวียงโอสถ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770141
นายโชติพัฒน์ รวมสุข
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770142
นางสาวนริศรา แก้วสุวรรณ์
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770143
นางสาวนันธิชา พุฒภิบาลรัตน์
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770144
นางสาวนิภาดา ซาแอ่น
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770145
นายพัฒนวิชช์ ยะมงคล
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770146
นางสาวพิราวรรณ จันทร์ขาว
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770147
นางสาวมัณฑิตา รักพงษ์
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770148
นางสาวมุฑิตา สติหมั้น
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770149
นางสาวเมธินี วงศ์ษา
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770150
นางสาวรุ่งนภา โยธานันท์
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770151
นายสรัลวุธ สมศรี
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770152
นายสหัสวรรษ ราวิชัย
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770153
นายสุรทิน สุรินต๊ะ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770154
นางสาวสุรัตนา ดีมาก
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770155
นางสาวอนิสา เลิศราวี
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770156
นายอภิชาติ มาลัย
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770157
นางสาวกมลลักษณ์ กุณะรินทร์
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770158
นายต่อลาภ ไชยราช
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770159
นายวุฒิชัย ศรีวิชัย
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770160
นายภควัฒน์ อิ่นคำ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770161
นายชินวัตร์ หลวงเป็ง
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770162
นางสาวสุทธิดา หลวงสมบัติ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770163
นางสาวณัฐดาวัลย์ สิทธิ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770164
นายธนพล คำปัน
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770165
นางสาวครองขวัญ พิชิตเดช
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770166
นางสาวศิริกานดา ชัยเวียง
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621770167
นายเจตน์สฤษฏิ์ ธรรมโน
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
กำลังศึกษา
621777001
นางสาวกมณฑ์พัชญ์ วันจะก๋า
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
621777002
นางสาวกรรวี การาบินา
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
621777003
นายกฤษฎิ์ วงศ์มา
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
621777004
นายกิตติภพ นะถา
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
621777006
นายจาตุรงค์ ศรีมณี
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
621777007
นางสาวชลนิการ รักษา
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
621777008
นางสาวญารินดา กิติเดช
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
621777009
นายณฐวัฒน์ ปันทะยม
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
621777010
นางสาวณภัทรศร ทิพย์รัตน์
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
621777011
นายณัฐพล เพ็ญมูล
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
621777012
นายณัฐพล มณฑาทิพย์สุคนธ์
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
621777013
นายณัฐวุฒิ มาสีแก้ว
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
621777014
นางสาวทริกา คำปัน
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
621777015
นางสาวทิพย์อักษร ภูแสง
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
621777016
นายธนพล ลุงจาย
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
621777017
นางสาวธรียา ทุมภู
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
621777018
นายธีรภัทร คำคง
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
621777019
นายธีรภัทร์ อินทร์กิ่ง
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
621777021
นายปรัญชัย เสนสุวรรณ์
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
621777022
นางสาวปาริชาต จิตรสม
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
621777023
นางสาวปาริชาติ ภีระบรรณ
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
621777025
นางสาวปิยะธิดา ตากองค์
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
621777026
นายพศิน สิทธิขันแก้ว
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
621777027
นางสาวภัทธิราพร ท้าวลาน
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
621777028
นายวัฒนา เชื้อคำลือ
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
621777029
นางสาวศิริกานต์ สมณี
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
621777030
นายสรวิชญ์ สักลอ
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
621777031
นายสิทธิโชค พรมศรี
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
621777032
นางสาวสุพรรษา ลี้พงษ์กุล
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
621777033
นายอานนท์ เชื้อเมืองพาน
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
621777034
นายอานนท์ รำไพ
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
621777035
นางสาวกรพินธุ์ เครือจันทร์
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
621777036
นายเฉลิมพล หายทุกข์
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
621777038
นายญาณวรุตม์ วัฒนารักษ์สกุล
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
621777039
นายนนทการ คำเงิน
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
621777040
นายนพกิจ ทำของดี
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
621777041
นายนพสิทธิ์ อัศววัชรินทร์
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
621777042
นางสาวนภัสกร มะโน
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
621777043
นางสาวเบญจรัตน์ คำมา
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
621777044
นางสาวพิรญาณ์ นาวีรัตน์
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
621777045
นางสาวมัทธิณา สงสาร
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
621777046
นางสาวเมจิรา ชมเชย
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
621777047
นางสาวรินทร์ลัดดา แก้วตา
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
621777048
นางสาวลลิตา เพียรศรีวัชรา
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
621777049
นางสาววนิดา กันจะนะ
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
621777050
นางสาววิลาวรรณ สารคำ
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
621777051
นายวิศรุจ กันชัย
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
621777052
นายศิริเฉลิม ศรีพรม
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
621777053
นางสาวสริตา สมนา
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
621777054
นายภาคภูมิ พรมพันใจ
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
621777055
นางสาวดวงพร แก้วตา
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
621777056
นางสาวพัทธนันท์ จันต๊ะมูล
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
621777057
นางสาวสุดารัตน์ สวิหนิ
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
621777058
นายกวิน รัตนชมภู
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
621777059
นายธีรพัฒน์ อินต๊ะหล้า
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
621777060
นายปฏิภาณ ไชยมงคล
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
621777062
นายวิทวัส แซ่ว่าง
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
621777063
นางสาวปิยะฉัตร พรมมารักษ์
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
621777064
นายพิชัยยุทธ มะโนหาญ
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
621777065
นางสาวนาราภัทร สักลอ
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
621777066
นายพงศ์ภีระ เสมอวงษ์
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
621777067
นายอนุสิทธิ์ สาระนา
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
621777068
นายดลดนัย สิงห์ทอง
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
621777069
นายณัฏฐพล บุญธรรม
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา
621777070
นายอริย์ธัช สระสม
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
กำลังศึกษา