รหัสทีม
ชื่อ-สกุลสาขาวิชาชื่อทีมมหาวิทยาลัย
221124262
1. นายณัฏฐกิตต์ วัฒนวานิชย์
2. นางสาววราภรณ์ รัตนวงศ์
3. นางสาวภัทรวดี กลิ่นหอม
สาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
124015262
1. นางสาวเสาจุน กาเดร์
2. นางสาวสุคนธุ์ธา หมูดงาม
3. นางสาวกนกวรรณ หนูแก้ว
รัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
125012262
1. นางสาวโมธิมา เรียบสันเทียะ
2. นายสิรภพ ทองคำ
3. นางสาวจตุพร ไชยเรืองศิริกุล
รัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
102603262
1. นางสาวนาถทิวา แสนปูน
2. นางสาวฐิตา แสนปัญญา
3. นายวุฒิพงศ์ ศรีทิใจ
รัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
103524262
1. นายธนะชัย ใจศิลป์
2. นายรัตน์ติพงษ์ พรมแปง
3. นายวิวัฒน์ โสภากัญญา
รัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
131141262
1. นางสาววริศรา เลื่องลือวุฒิ
2. นางสาวอรณิชา จี้อุ่น
3. นายธนพล แก้วทองคำ
รัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
130721262
1. นางสาวปุณิกา เพราไธสง
2. นางสาวศิรดา แทวกระโทก
3. นางสาวเสาวรส สารคล่อง
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตราชภัฏนครราชสีมา 1มหาวิยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
130722262
1. นายวันเฉลิม บุญเชื่อง
2. นายอภิสิทธิ์ ป้อมจัตุรัส
3. นางสาวสุจิตรา วรรณโชติ
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตราชภัฏนครราชสีมา 2มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
162941262
1. นางสาวจินตปาตี บำรุงไทย
2. นางสาวสโรชา รักษาบุญ
3. นางสาวมาเลีย ทรงสวัสดิ์วงศ์
รัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
164203262
1. นางสาวกัญญาณัฐ จันทร์พงษ์
2. นายสิทธิพงษ์ อู่ตุ้ม
3. นายจิน มากมั่งมี
หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รปศ.สิงห์พิบูลมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
115036262
1. นางสาวพรนภา จินาจันทร์
2. นายพรรณกร ยนต์วงค์
3. นายธนกฤต มาแก้ว
รัฐประศาสนศาสตร์รปศ ราชภัฏลำปางมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
150431262
1. นายภานุพงศ์ อุปจักร์
2. นางสาวศุภเนตร แก้วคำพัน
3. นายชูเกียรติ วันแว่น
สาขาวิชาการเมืองและการปกครองมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง1มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
135751262
1. น.ส.จันทกานติ์ ใหม่ชัย
2. นายชัยวัฒน์ แสงรัตนวงค์
3. น.ส.บุษบา แสนโซ้ง
รัฐประศาสนศาสตร์วิทยาลัยน่าน 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
135752262
1. น.ส.พรณพา เชียงจันทา
2. น.ส.สุทินา สุทธิไส
3. น.ส.สาริกา ธิขัติ
รัฐประศาสนศาสตร์วิทยาลัยน่าน 2วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
104300262
1. นางสาว สินีนาถ พลจัตุรัส
2. นางสาว กนกศิลป์ ปริศวงศ์
3. นางสาว พิชญานิน ช่วยนุกูล
สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
220721262
1. นายนันทวัตร์ กาวิน
2. นายเชษฐสราวุฒิ ขาวเผือก
3. นายอชิตะ ซอกผา
รัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
110754262
1. นายนวพล วงค์รอบ
2. นายพีรยากร ปุณยาภรณ์
3. นายกิตตินันท์ กวางแก้ว
รัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
203405262
1. นางสาวสุกัญญา พิมพะสูตร
2. นางสาวจริยา ทาสีดำ
3. นางสาวเยาวรัตน์ ธรรมสาร
รัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (1)มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
210304262
1. นางสาวรัชนีกร วรรณพาล
2. นางสาวณัฐริกา ลุนทอ
3. นางสาวโชติกา พจนสัจจะ
รัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (2)มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
130108262
1. นายโอภาส อัยราชธนารักษ์
2. นางสาววรรณฤดี ชะแรราช
3. นางสาวจุฑามาส
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 1มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
141332262
1. นางสาวชนุดา หย่าหลง
2. นางสาวนรมน ทองยินดี
3. นายจิณณวัตร สุวรรณพันธ์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 2มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
173916262
1. นายณัฐวุฒิ รังศรีรัมย์
2. นางสาวณัฐฐินันท์ ทัศนภักดิ์
3. นางสาวอรพินท์ จันทร์ดา
รัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
174657262
1. นายศุภกิจ กะเชิญรัมย์
2. นายธนาวุฒิ ภาคมฤค
3. นางสาวภัทรา ภูศรีฐาน
รัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
154108262
1. นายรัฐศาสตร์ ต้องเตือนตน
2. นายนครินทร์ สวาสุ
3. นายสรรค์สรวง ตันติวิธิเวท
สาขาการเมืองการปกครอง สาขารัฐประศานศาสตร์ รัฐศาสตร์ฯ มช. 1มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
195406262
1. นางสาวแทนหทัย พงศ์วิริยะศิริ
2. นางสาวปรัชญาธรณ์ รัศมี
3. นายอลงกรณ์ กันทยะ
สาขาการเมืองการปกครอง สาขารัฐประศานศาสตร์ สาขาการระหว่างประเทศรัฐศาสตร์ฯ มช. 2มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
150306262
1. นางสาวนารีรัตน์ มาลาตีรีกุล
2. นางสาวญาณิศา กังธีระวัฒน์
3. นายนันทชัย เมืองจันทร์
รัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
230344262
1. นายมัรวาน ดือระซอ
2. นางสาวยัสมี สาและ
3. นางสาวนูรมี ชุมทอง
รัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 1มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
231817262
1. นายต่วนอับดุลฮาลีม ปาแซ
2. นางสาวอีอาน๊ะ ยาหะมุ
3. นางสาวรอมละห์ ลุกะนุ
รัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 2มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
152937262
1. นายศุภวิชญ์ รามศิริ
2. นางสาวกุลธิดา ค้ำชู
3. นายชาตรี สุมงคล
สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย1มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
155911262
1. นายวันชัย พรมเชียง
2. นางสาวน้ำทิพย์ สุทธิผ่าน
3. นางสาวอัจฉรา ฉายศรี
รัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย2มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
134957262
1. นางสาวสิรินภา ตาธิ
2. นายสุรพรชัย กาแก้ว
3. นายอัษฏาวุธ โลกคำลือ
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 1มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
174009262
1. นางสาวพัชราภรณ์ ดีขุนทด
2. นางสาววราภรณ์ ปฏิสิขัง
3. นายพีรชัย คนกล้า
การปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
123334262
1. นายวิศรุต มุสิกุล
2. นายคเชนทร์ สถิตย์
3. นายธีรโชติ สินจุ้ย
รัฐศาสตร์MJU POLITICAL SCIENCE 1มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
130206262
1. นายปราณศักดา พิริยะเมธี
2. นายพรรณเชษฐ ตันติวรางคณา
3. นางสาวภัสวรรณ สนินัด
รัฐศาสตร์MJU POLITICAL SCIENCE 2มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1.

จำนวนทั้งหมด 35 ทีม : 1 หน้า : 1


Back to Top