ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ


ข้อมูลส่วนตัว
เช่น นาย, นาง, นางสาว หรือ ยศ/ตำแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี)
ชื่อ-สกุล :
เพศ :
ชาย หญิง
สังกัดหน่วยงาน :
เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะ :
ภาควิชา/สาขา :
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ต่อ
เบอร์โทรศัพท์(มือถือ) :
ประเภทอาหาร :
ปกติ
อิสลาม
มังสวิรัต
ประเภทการลงทะเบียน
ประเภท :
นำเสนอผลงาน (อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และบุคคลทั่วไป) ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท
นำเสนอผลงาน (นักศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วไป) ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท
เข้าร่วมการประชุม (รับเอกสารประกอบการประชุม อาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม) ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท
เข้าร่วมการประชุม (ไม่รับเอกสารประกอบการประชุม ไม่รับอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม) ไม่มีค่าลงทะเบียน
ข้อมูลสำหรับออกใบเสร็จ
ชื่อ-สกุลสำหรับออกใบเสร็จ :
ชื่อหน่วยงานสำหรับออกใบเสร็จ :
ที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จ :
ข้อมูลสำหรับเข้าสู่ระบบ
อีเมล :
รหัสผ่าน :
รหัสผ่านไม่ตรงกัน! *1-20 ตัวอักษร แนะนำให้เป็นตัวเลข
ยืนยันรหัสผ่าน :
รหัสผ่านไม่ตรงกัน!


Back to Top