ติดต่อสอบถาม

สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
80 หมู่ 9 ถนน พหลโยธิน ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100
โทรศัพท์ 053-776000 ต่อ 1528
E-Mail : public_ad_crru@hotmail.co.th
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 084-807-2843 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพวรรณ ธรรมสิทธิ์


Back to Top