รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ

เจ้าของ
สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา คณบดีสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธุ์ วงษ์บูรณาวาทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
กองบรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นวลนภา จุลสุทธิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวิทย์ บุตรอุดม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตตรา ตันติจริยาพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพวรรณ ธรรมสิทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
อาจารย์ ดร.ทับทิม สุขพิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร อิมิวัตร์
อาจารย์ณัฐพงศ์ รักงาม
อาจารย์ชุติมา ปัญญาหลง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาบทความ
ลำดับชื่อ-สกุล ผู้ทรงคุณวุฒิสังกัดหน่วยงาน
1อาจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ นิวรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณิดา ปิงเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3รองศาสตราจารย์ดิเรก ควรสมาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลนภา จุลสุทธิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
5ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
6ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ลี้ตระกูล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
7ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ เวชกามา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
8ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตตรา ตันติจริยาพันธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
9ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิพัฒน์ หมั่นการ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
10ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร มูลรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
11ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพวรรณ ธรรมสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
12ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
13ผู้ช่วยศาสตราจารย์นคร ไชยวงค์ลังกา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
14ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิปรางค์ เจริญผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
15ผู้ช่วยศาสตราจารย์พฤกษา เครือแสง มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
16ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญธิชา รุ่งแสง มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
17อาจารย์ ดร.ยุพิน เถื่อนศรี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
18อาจารย์ ดร.วรรณะ รัตนพงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
19อาจารย์ ดร.ทับทิม สุขพิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
20ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร อิมิวัตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
21อาจารย์ ดร.จีรนันต์ ไชยงาม นอกซ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
22อาจารย์ ดร.ศศิพัชร์ เมฆรา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
23อาจารย์ ดร.ดุจฤดี คงสุวรรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
24รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธุ์ วงษ์บูรณาวาทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
25รองศาสตราจารย์ประกายศรี ศรีรุ่งเรือง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
26อาจารย์ ดร.อนันต์ แก้วตาติ๊บ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
27ผู้ช่วยศาสตราจารย์องอาจ อินทนิเวศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
28อาจารย์ ดร.พิชญ์อาภา พิศุทธ์เศรณี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
29อาจารย์ ดร.เกรียงไกร เจริญผล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
30อาจารย์ ดร.ฆายนีย์ ช.บุญพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
31อาจารย์ ดร.ภิศักดิ์ กัลญาณมิตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
32อาจารย์ ดร.ธัญญรัตน์ พุทธิพงษ์ชัยชาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
33อาจารย์ ดร.มนูญ จันทร์สมบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
34รองศาสตราจารย์ ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
35อาจารย์ ดร.ประสงค์ โตนด มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
36ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ บุญโทแสง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
37อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ทองทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
38อาจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ขุนทองเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
39อาจารย์ ดร.ดารัณ พราห์มแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
40ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
41ศาสตราจารย์ ดร.ธเนศวร์ เจริญเมือง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
42อาจารย์ ดร.ไพศาล เครือแสง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
43ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ มหาวิทยาลัยรังสิต
44รองศาสตราจารย์ ดร.ธันยาวัฒน์ รัตนสัค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
45รองศาสตราจารย์ ดร.จุมพล หนิมพานิช มหาวิทยาลัยรังสิต
46รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
47รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวิทย์ บุตรอุดม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
48รองศาสตราจารย์ ดร.ธานี สุขเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์
49รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร กีรติการกุล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
50รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี ฉิรินัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
51รองศาสตราจารย์พรชัย เทพปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร
52รองศาสตราจารย์สมชาย ปรีชาศิลปกุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
53รองศาสตราจารย์ประชัน คะเนวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
54ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมภพ จิตต์ภิรมย์ศรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
55ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล พุทธรักษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
56ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระ เลิศสมพร มหาวิทยาลัยพะเยา
57ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บงกชมาศ เอกเอี่ยม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
58ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน ภู่จีนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
59ผู้ช่วยศาสตราจารย์บูรณจิตร แก้วศรีมล มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
60ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลินี คุ้มสุภา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
61ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรี ไชยพินิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
62ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูฆอรี ยีหมะ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
63ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูวงศ์ อุบาลี มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
64ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชชานุช พิชิตธนารัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
65ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร วิชัยรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
66ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณิตเทพ ปิตุภูมินาต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
67อาจารย์ ดร.วรรณภา ลีระศิริ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่