รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ

เจ้าของ
สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา คณบดีสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธุ์ วงษ์บูรณาวาทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
กองบรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นวลนภา จุลสุทธิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวิทย์ บุตรอุดม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตตรา ตันติจริยาพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพวรรณ ธรรมสิทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
อาจารย์ ดร.ทับทิม สุขพิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร อิมิวัตร์
อาจารย์ณัฐพงศ์ รักงาม
อาจารย์ชุติมา ปัญญาหลง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาบทความ
ลำดับชื่อ-สกุล ผู้ทรงคุณวุฒิสังกัดหน่วยงาน
1ศาสตราจารย์ ดร. อัมพร ธำรงลักษณ์ สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย
2ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย
3ศาสตราจารย์ ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์ สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย
4รองศาสตราจารย์สีดา สอนศรี สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย
5ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย
6รองศาสตราจารย์ ดร.จีระ ประทีป สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย
7รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย
8รองศาสตราจารย์ มานิต ศุทธสกุล สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย
9รองศาสตราจารย์ ดร. ธันยวัฒน์ รัตนสัค สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย
10ดร. ถวิลวดี บุรีกุล สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย
11ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เลียงจินดาถาวร สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย
12รองศาสตราจารย์ ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย
13ดร.อุดมโชค อาษาวิมลกิจ สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย
14รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย
15ดร.ณัฐภัทร์ รักวงศ์วาน สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย
16รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย