กำหนดการประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2


วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 ณ หอปรัชญา รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


อัตราค่าลงทะเบียน ภาคการประชุมวิชาการ

ราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2
วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประเภทผู้เข้าร่วมประชุม
ชำระช่วงระยะเวลา
วันที่ 7 - 25 มกราคม 2562
1. ผู้นำเสนอผลงาน (อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และบุคคลทั่วไป)
3,000 บาท
2. ผู้นำเสนอผลงาน (นักศึกษาระดับปริญญาตรี)
2,000 บาท
3. ผู้เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน (ได้รับเอกสารประกอบการประชุม อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม)
1,000 บาท
4. ผู้เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน(ไม่รับเอกสารและไม่อาหาร)
ไม่เสียค่าลงทะเบียน
หมายเหตุ
1. ค่าลงทะเบียนนี้ สำหรับเอกสารประกอบการประชุม อาหารว่างและอาหารกลางวัน และ เล่มบทคัดย่อ 1 เล่ม
2. ผู้ลงทะเบียนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักเอง
3. หากผู้ลงทะเบียนชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว และต้องการยกเลิกการลงทะเบียน ทางคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. ขยายระยะเวลาการชำระค่าลงทะเบียนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562
5. การชำระค่าลงทะเบียนหน้างาน ผู้เข้าร่วมการประชุมต้องชำระค่าลงทะเบียนตามประกาศข้างต้น
การชำระค่าลงทะเบียน
กรุณาโอนเงินมาที่
      ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
      ธนาคาร : กรุงศรีอยุธยา สาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
      ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
      หมายเลขบัญชี : 422-1-32443-0
***หลังจากโอนเงินแล้วกรุณาแจ้งการชำระเงินทันที

แจ้งการชำระค่าลงทะเบียน คลิกที่นี่