พันธกิจ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ

_______________________________

1. ผลิตบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาสู่ความเป็นสากล
2. บูรณาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อบริการวิชาการแก่สังคม ให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและนำไปใช้ประโยชน์และเป็นที่ยอมรับในระดับท้องถิ่น
3. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ
4. สืบสาน ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
5. พัฒนาสำนักวิชาบริหารรัฐกิจเพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล