เป้าหมาย สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ

______________________________

1. บัณฑิตสำนักวิชาบริหารัฐกิจ มีความรู้ มีคุณธรรม มีความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์คิดเชิงวิเคราะห์ และมีสมรรถนะวิชาชีพตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และสามารถสร้างงานได้
2. บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
3. บูรณาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม ให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและนำไปใช้ประโยชน์ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ
4. เป็นผู้นำในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน
5. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น และของชาติ