อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ       อัตลักษณ์บัณฑิตของสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
       มีความรู้ มีทักษะ และภาวะพลเมือง

       เอกลักษณ์ของสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
       หน่วยผลิตบัณฑิตด้านรัฐประศาสนศาสตร์อย่างมืออาชีพ