สัญลักษณ์ ประจำสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ


สัญลักษณ์ประจำสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ



      









สัญลักษณ์ 20 ปี รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย