หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) 4 ปี รายละเอียดหลักสูตร หน้าเพจโปรแกรมวิชา

- สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (รป.บ.) 4 ปี รายละเอียดหลักสูตร

ระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.) 2 ปี โครงสร้างหลักสูตร