รายการการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ

 

|| ตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรม ค้นหาข้อมูลจากกิจกรรม

ค้นหาข้อมูลจาก **คลิกรหัสนักศึกษาเพื่อดูข้อมูลทั้งหมด
รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ชั้นปี
621777065 นางสาว นาราภัทร สักลอ 1
621777062 วิทวัส แซ่ว่าง 1
621777059 นาย ธีรพัฒน์ อินต๊ะหล้า 1
621777058 นายกวิน รัตนชมภู 1
621777057 สุดารัตน์ สวิหนิ 1
621777053 นางสาว สริตา สมนา 1
621777052 นายศิริเฉลิม ศรีพรม 1
621777051 นาย วิศรุจ กันชัย 1
621777046 นางสาวเมจิรา ฃมเชย 1
621777044 พิรญาณ์ นาวีรัตน์ 1
621777043 นางสาว เบญจรัตน์ คำมา 1
621777042 นางสาวนภัสกร มะโน 1
621777040 นาย นพกิจ ทำของดี 1
621777039 นายนนทการ คำเงิน 1
621777036 นาย เฉลิมพล หายทุกข์ 1
621777034 นายอานนท์ รำไพ 1
621777033 นาย อานนท์ เชื้อเมืองพาน 1
621777032 นางสาว สุพรรษา ลี้พงษ์กุล 1
621777031 สิทธิโชค พรมศรี 1
621777029 ศิริกายต์ สมณี 1
621777028 นายวัฒนา เชื้อคำลือ 1
621777027 นางสาว ภัทธิราพร ท้าวลาน 1
621777026 นาย พศิน สิทธิขันแก้ว 1
621777022 นางสาว ปาริชาต จิตรสม 1
621777021 นายปรัญชัย เสนสุวรรณ์ 1
621777019 นาย ธีรภัทร์ อินทร์กิ่ง 1
621777018 นาย ธีรภัทร คำคง 1
621777016 นายธนพล ลุงจาย 1
621777015 นาวสาวทิพย์อักษร ภูแสง 1
621777014 นางสาว ทรอกา คำปัน 1
621777013 นาย ณัฐวุฒิ มาสีแก้ว 1
621777010 นางสาวณภัทรศร ทิพย์รัตน์ 1
621777009 นาย ณฐวัฒน์ ปันทะยม 1
621777007 นางสาว ชลนิการ รักษา 1
621777004 กิตติภพ นะถา 1
621777003 นายกฤษฎิ์ วงศ์มา 1
621777002 นางสาว กรรวี การาบินา 1
621777001 กมณฑ์พัชญ์ วันจะก๋า 1
621770166 ศิริกานดา ชัยเวียง 1
621770165 ครองขวัญ พิชิตเดช 1
621770164 ธนพล คำปัน 1
621770161 นายชินวัตร์ หลวงเป็ง 1
621770157 กมลลักษณ์ กุณธรินทร์ 1
621770156 621770156 1
621770155 นางสาวอนิสา เลิศราวี 1
621770154 นางสาวสุรัตนา ดีมาก 1
621770151 นายสรัลวุธ สมศรี 1
621770150 นางสาวรุ่งนภา โยธานันท์ 1
621770149 นางสาวเมธินี วงศ์ษา 1
621770148 มุฑิตา สติหมั้น 1
621770147 มัณฑิตา รักพงษ์ 1
621770146 พิราวรรณ จันทร์ขาว 1
621770143 นางสาวนันธิชา พุฒภิบาลรัตน์ 1
621770139 จันทร์จิรา เวียงโอสถ 1
621770132 นายวุฒิชัย เชื้อเมืองพาน 1
621770131 นายสุภเวช จันดา 1
621770130 นายสราวุฒิ ไชยทิศ 1
621770129 นายสรชัช ขันคำ 1
621770128 นายศักรินทร์ ยาวิระ 1
621770127 นายศตวรรษ จันต๊ะคาด 1
621770126 วนิดา ศรีโสภา 1
621770123 นายภาณุวัฒน์ มาแก้ว 1
621770120 นางสาว พัชรินทร์ ไชยกิจ 1
621770119 พรชัย ไชยทน 1
621770118 นางสาวปาริฉัตร แดงทำดี 1
621770117 นางสาวใบหยก บุญรัตน์ 1
621770116 เนรมิต เสริมใหม่ 1
621770112 นางสาวดวงกมล. วิลาศรี 1
621770111 นายชิษณุชา ใบอุบล 1
621770110 นาย ชลสิทธิ์ คะดีเวียง 1
621770109 นางสาวจิรัติกุล บุญยืน 1
621770105 นางสาว​กมล​ฉัตร​ ค​ำ​พรม​ 1
621770104 นาย รติชัย เม่นแต้ม 1
621770103 นางสาว ฤทัยรัตน์ เรืองเอียด 1
621770102 ปารดา ธะนันไชย 1
621770101 นางสาวศศิกานต์ ปัญญา 1
621770098 นางสาวอังคนา ลือแปง 1
621770097 นางสาวอรภา อภิสุนทรกุล 1
621770096 นางสาวอรทัย ใจเเก้ว 1
621770094 อภิรัตน์ ก๋าใจ 1
621770092 นางสาว สุรินธรา ทิพย์มงคล 1
621770090 นาวงสาวนลินทิพย์ สุอินทร์ 1
621770089 นางสาวสุธินันท์ ไชยประเสริฐ 1
621770087 นางสาวสุชาวดี แซ่หวัง 1
621770085 นาย สิทธิโชค งามเริง 1
621770084 นางสาว สโรชา กิจสุภา 1
621770083 นายสรจักร ดวงมะโน 1
621770081 นายสมเกียรติ ตาหมี่ 1
621770080 นางสาวศุพัชรินทร์ สิงห์แก้ว 1
621770079 ศิริญา กุลนา 1
621770076 นายวัชรพงษ์ พรมเกษา 1
621770075 นางสาว วริศรา ก้างออนตา 1
621770074 นางสาววรารัตน์ งอนงอก 1
621770068 นางสาว รจนา โสภาสาย 1
621770065 นางสาวมัชฌิมา โปธาคำ 1
621770064 นาย ภูมินทร์ มหาลือ 1
621770063 นายภูบดินทร์ พิกุลทอง 1
621770062 นายภานุวัฒน์ ยานะสิทธิ์ 1
621770061 ภาคภูมิ ลือเรือง 1
621770058 นางสาวพิมผกา ธิดา 1
621770056 พัฐสุดา สวัสดิ์นที 1
621770055 พนากร เชื้อเจ็ดตน 1
621770051 นางสาวปวีณ์นุช บรรจง 1
621770050 นางสาวปวีณ์ธิดา สืบสาย 1
621770049 นางสาว ปรีนาภัทร อุดอ้าย 1
621770048 นางสาว บู้แย มาเยอะ 1
621770047 นางสาว บุญญารักษ์ หลงลืม 1
621770046 นางสาวนิรมล บุญมานอก 1
621770045 น.ส.นันธกิาร์ เซนริคำ 1
621770044 นายนฤสรณ์ นามวงศ์ 1
621770043 นางสาว นฤมล ไชยชนะ 1
621770042 นางสาว นรีกานต์ รอดเงิน 1
621770041 นพรัตน์. ปันสิน 1
621770040 ธีรพัฒน์ มาภิรมย์ 1
621770038 นางสาวธนาวรรณ ชิมะราช 1
621770037 นายธนานันท์ หมวกเครือ 1
621770034 นาย.ณัฐวัฒน์ ร้องหมอดี 1
621770033 ณัฐวัฒน์ เมืองมา 1
621770032 ณัฐพล อินคำปา 1
621770031 นางสาวณัฐธิดา เชี่ยวชาญ 1
621770030 ณัฐชญา กาศแก้ว 1
621770029 นายณัฐกิตติ์ สุปัน 1
621770027 ญาตาวี นวลสำลี 1
621770024 นางสาว ชลดา เผ่าวัฒนวราภรณ์ 1
621770023 นางสาวชมพูนุช ธิวรรณ 1
621770021 นางสาว เจนจิรา พลเสนา 1
621770020 นางสาว จุไรรัตน์ สิงห์ตื้อ 1
621770019 นางสาว จุฑามินทร์ ผดุงโกเม็ด 1
621770018 นางสาวจิราพัชร คำปัญญา 1
621770017 จิรัฐิติกาล กาปินะ 1
621770016 นายจิรวัฒน์ รัตนพรม 1
621770015 นางสาวจิรนุช เกเย็น 1
621770014 นายจันณรงค์ แต่งตั้ง 1
621770013 นายจักรีพันธ์ ลืมแปง 1
621770012 จักรกฤษ วงค์ใหญ่ 1
621770011 นายจตุโชค นวลกำแหง 1
621770010 นางสาว เกสรา เชื้อเมืองพาน 1
621770009 กุลณัฐ ยาสมุทร 1
621770008 กีรนา เมดาน 1
621770007 นายกิตติพันธ์ ภิระบรรณ 1
621770006 ก่อเขต​ ทนันไชย 1
621770005 นาย กฤษฏา จับใจนาย 1
621770004 นาย กฤษฎา ยะแสง 1
621770003 กรรณิการ์ จินดามัง 1
621770002 นางสาวกมลชนก มะโนแสน 1
621770001 นางสาวกนกวรรณ์ สมสวัสดิ์ 1
611770208 นางสาวอารีรัตน์ ผาทอง 1
611770206 นายเอกราช วุฒิ 1
611770203 นางสาวกัญญารัตน์ ชัยวงศ์ 1
611770199 นางสาวสุปรียา ใจแก้ว 2
611770197 นางสาววรุณรัศ สารานพกุล 1
611770189 นางสาวกันยรัตน์ ปัญญาโกญ 1
611770188 นายสุรเดช สถิตย์ธนากุล 1
611770187 นายศุภวัฒน์ อุตมะ 1
611770182 นายเจตน์สฤษฏิ์ ธรรมโน 1
611770179 นางสาวณัฐกานต์ พิชัยยา 1
611770173 นางสาวกัญญารัตน์ บัวย้อย 1
611770171 นางสาวกัณฐิกา สุมัชชา 1
611770169 นางสาวเพชรนภา ยานัน 1
611770168 นายสยุมภู ไชยอ้าย 1
611770167 นายวีรวัฒน์ จันระวัง 1
611770166 นายวราดร นามะยอม 1
611770165 นางสาวนิพาดา โคคร 1
611770163 นายถิรวัฒน์ เทียมทินกฤต 1
611770161 นางสาววัชรินทร์ การินทา 1
611770160 นางสาวธิติกานต์ จันทร์ติ๊บแก้ว 2
611770159 นายรัชชานนท์ พรมวงศ์ 1
611770158 นางสาวเมริศา เจริญผล 2
611770156 นางสาวทายิกา เมืองมูล 1
611770155 นายณัฐพล อิ่นพันธุ์ 1
611770154 นายเฉลิมชัย จันทร์คำ 1
611770153 นายอิทธิพล ยาแปงกู่ 1
611770152 นางสาวอลิสา เหล็กแก้ว 1
611770151 นายอภิวุฒิ บุญกรับพวง 1
611770150 นายอนิวัฒน์ อินทนนท์ 1
611770149 นางสาวสกุลทิพย์ กันทะสอน 1
611770148 วีรวัฒน์ สมศรี 1
611770146 นางสาวรัชชา สุใจบาน 1
611770142 นางสาวน้ำเพชร เทพทอง 1
611770139 นางสาวธิดารัตน์ เทียวชัยภูมิ 1
611770138 นางสาวทิพวัลย์ จอมสวรรค์ 1
611770137 นายณัฐวุฒิ ยงสุวรรณ์ 1
611770135 นายกิติชัย คำทะ 1
611770134 นางสาวกัลยารัตน์ ยานะ 1
611770133 นางสาวอาทิตยา บุดดี 1
611770132 นายอริญชัย แสนอุ่นเรือน 1
611770131 นางสาวอรจิรา วีรศิริกุล 1
611770130 นางสาวอภิญญา ใจตุ่น 1
611770129 นางสาวอภิชญา ขุนเงิน 1
611770128 นายอนุชา เวียงลอ 1
611770127  นางสาวหัศวลี คำจันทร์ 1
611770126 นายสุรเดช ยศเรืองศักดิ์ 1
611770125 นางสาวสุมินตรา ยศเมือง 1
611770124 นางสาวสุพรรณี มาเหลา 1
611770123 นางสาวสลิลทิพย์ ปูแสน 1
611770122 นายสรวิชญ์ เม่อเข่อ 1
611770120 นายสมชาย ลาภสกุลดี 1
611770119 นายสมชาติ กรรมมา 1
611770118 นายศุธพงศ์ จักรไชยวงศ์ 1
611770117 นายวิวัฒน์ อินต๊ะวิชัย 1
611770116 นางสาววิรากานต์ อามอ 1
611770114 นายวัฒนพล หอมมาก 1
611770113 นางสาวคุณกร บุญทา 1
611770112 นายรุจิภาส ปันทะยม 1
611770111 นางสาวรัตนา ชุ่มใจ 1
611770110 รติพรรณ รุจิระมานนท์ 1
611770109 นายมงคลศักดิ์ บัวติ๊บ 1
611770108 นายภานุวัฒน์ ปันทะทา 1
611770106 นายเพียรชัยรัตน์ มะโนสุข 1
611770105 นายพีรวัส มีมา 1
611770103 นายปรีชา ปวงคำ 1
611770102 นายปรัญญา ศรีมูล 1
611770101 นายประสารกิจ กันทะเรือน 1
611770100 นายปฏิพล วงค์ใหญ่ 1
611770099 นางสาวเบญนภา กองมี 1
611770098 นางสาวเบญจรงค์ โสภี 1
611770097 นายนเร เมืองมี 1
611770096 นางสาวนรีกานต์ พิชวงค์ 1
611770095 นายธราเทพ ชาวส้าน 1
611770094 นายธนาธรณ์ ภู่เจริญ 1
611770093 นายธนกฤต ใจเย็น 1
611770092 นายญาณานนท์ ยอดคำ 1
611770091 นางสาวจินตนา คำหล้า 1
611770090 นางสาวจารุพร มานะธรรม 1
611770089 นายจตุรงค์ ดอนชัย 1
611770088 นายคมกริช ขจรกลาง 1
611770087 นางสาวคณิตา พุฒิ 1
611770086 นายเขมทัศน์ แก้วบุญเป็ง 1
611770084 นางสาวเกษมณี ศรีจันทร์ 1
611770083 นางสาวกุลพิชช์ กองเวที 1
611770082 นายกำพล จูเปอะ 1
611770081 นายกันตพงศ์ สามคำ 1
611770080 นายกฤษฎา คำจันทร์ 1
611770078 นางสาวอริศรา หลวงแสง 1
611770076 นางสาวอมรเมรี ประพิศ 1
611770075 นายอภิสิทธิ์ ไชยสถาน 1
611770074 นางสาวอภิชญา ลังกาตุง 1
611770073 นายอดิศักดิ์ สุยะฟู 1
611770072 นายเหมวัฒ ปากหวาน 1
611770071 นายหัสดินทร์ ยะจา 1
611770070 นางสาวหทัยรัตน์ มณีวรรณ์ 1
611770069 นางสาว สุวิภา ประเสริฐสังข์ 1
611770068 นางสาวสุมาย์มาศ นันตา 1
611770067 นายสุธีมนต์ สุภาษร 1
611770066 นาย สิทธิโชติ สามศึกชัย 1
611770065 นายสันติ กุ่ยแก้ว 1
611770064 นายสัณหพิชญ์ วีระพันธ์ 1
611770062 นายวีรวุฒิ ข้ามสาม 1
611770061 นายวิรัชญ์ ชัยวงค์สี 1
611770060  นายวรชัย อินคำปา 1
611770059 นางสาวมัลลิกา มณีแก้ว 2
611770058 นายภัควา จันต๊ะคาด 1
611770057 นางสาวไพรินทร์ คุณปิ๊ก 1
611770056 นายพีรพัฒน์ ธนแสงประเสริฐ 1
611770055 นางสาวพัทธ์ธีรา ไชยชุมภู 1
611770054 นายพัฒนพงศ์ โกละวงค์ 1
611770053 นางสาวเปมิกา ฟองมณี 1
611770052 นางสาวปาณิสรา สุทธวงษ์ 1
611770051 นางสาวน้ำเพ็ชร ขันคำ 1
611770050 นางสาวนันทภัทร ยานะโรจน์ 1
611770049 นางสาวนรินทร์ทิพย์ ติคำ 1
611770048 นายนรินทร์ อินต๊ะเอ้ย 1
611770047 นายนพดล ฟองวารินทร์ 1
611770046 นายธีรเดช วงค์จันทร์เสือ 1
611770045 นายธารินทร์ ธัญญศิริ 1
611770044 นาย ธัญวุฒิ สุวรรณรัตน์ 1
611770043 นายธนพล ตาลสิทธิ์ 1
611770042 นางสาวทิพย์ ศรีนวล 1
611770041 นางสาวทักษณา แสงเมือง 1
611770040 นายณัฐิวุฒิ กสินัง 1
611770039 นายณัฐพล กรรมกร 1
611770038 นางสาวณัฐกานต์ บุญเพิ่ม 1
611770037 นางสาวณัชชา ถามูล 1
611770036 นางสาวญาสุมินทร์ หมอกเหมย 1
611770034 นางสาวชลินดา ปะกิระณา 1
611770033 นางสาวจินตนา ชัยยะ 1
611770032 นางสาวจันทกานต์ วงศ์ใหญ่ 1
611770031 นายจักรี ทองชัย 1
611770030 นายจักรกริช สัญชัย 1
611770029 นายคมสันต์ พรหมถา 1
611770028 นางสาวกุลณัฐ ชำนาญการ 1
611770027 นางสาวกิตติยาภรณ์ ภิรักษ์ 1
611770026 นายกิตติชัย คำเจริญ 1
611770025 นางสาวกัณณิกา สุจะดา 1
611770024 นายกฤตนัย เรือนคำ 1
611770023 นางสาว อรัญญา อุยี่ 1
611770022 นางสาวอนุธิดา ทาอภัย 1
611770021 นางสาวหยกมณี ศรีวิไล 1
611770020 นายสรศักดิ์ สวณา 1
611770019 นางสาวศุภกานต์ ฟักแก้ว 1
611770018 นางสาวศศิธร หมั่นใจ 1
611770017  นาย วิทยา มโนสมบัติ 1
611770016 นางสาว วันเพ็ญ ศิริวรรณ 1
611770015 นางสาว วรดา อุ่นทง 1
611770014 นายภานุพงษ์ อินปา 1
611770013 นายพิเชษฐ์ ศรีวิชัย 1
611770012 นางสาวพลอยไพลิน ย่องคอย 1
611770011 นายปิยะพัทธ์ ปันอิยะ 1
611770010 นางสาวปราณชนก จินะสาม 1
611770008 นายธีรพัฒน์ กันทะลา 1
611770007 นางสาวทิพวรรณ อินกลัด 1
611770006 นายทรงวุฒิ ขัดวิชัย 1
611770005 นางสาวณัฐชา เทพโพธา 1
611770004 นางสาวณัฏฐนิชา ศรีคำหน้อย 1
611770003 นายฐิตินันท์ เอี่ยมกำแหง 1
611770002 นายชนม์ปกรณ์ นาคำ 1
601777158 นางสาว น้ำฝน ดวงมลิ 2
601777157 นายปฏิยุทธ์ ฟองแก้ว 1
601777151 นายชินพัฒน์ สุจิตต์ 1
601777148 นางสาวสุภานัน กันทะวงศ์ 1
601777147 นายเศรษฐวิทย์ มณีพรหม 1
601777146 นาย วิทยา เจริญพิลาศ 1
601777145 วสันต์ คำอิ่ม 1
601777144 นางสาววราภรณ์ ปฏิสิขัง 1
601777142 นางสาวพนัฏดา บัวมี 1
601777141 นางสาวเบญจพร สุวรรณรัตน์ 1
601777140 นางสาวนัชชฎาพร มังคลาด 1
601777139 นายนทีกานต์ จอมเชื้อ 1
601777137 นายณัฐพล สุวรรณประภา 1
601777135 นายจิติวัฒน์ มิตรทะจิตร์ 1
601777134 นายจิณณวัตร สุขบตร 1
601777133 นางสาววิภาพร ศรีวิชัยลำพัน 1
601777132 นายชยุตพงค์ สุวรรณ์ 1
601777131 นายณรงค์ศักดิ์ บ้านสระ 1
601777130 นายณัฏฐพล บุญธรรม 1
601777127  นาย ศุภกฤต ทิพเนตร 1
601777126 นายชมพล จวงเงิน 1
601777125 นาย เจนณรงค์ ศรีสองสม 1
601777124 นายนัทธพงศ์ แสนศิริ 1
601777123 นางสาวอรุณวรรณ วงค์ตันกาศ 1
601777120 นางสาวอินทิรา โพธิ์ศรี 1
601777119 นางสาวอำพร แชหมื่อ 1
601777118 นายอานนท์ อินทะโน 1
601777117 นางสาวอาทิตยา อ้ายดิบ 1
601777116 นางสาวอังครารัตน์ เป็งนันท์ 1
601777115 นางสาวอลิสา มณีวงค์ 1
601777114 นางสาว อริยา ริคั๊วะ 1
601777113 นางสาวอรัญญา สุวรรณจันทร์รัสมี 1
601777112 นายอภิสิทธิ์ ชัยคะนิน 1
601777111 นางสาวอทิตยา กองหมี 1
601777110 นางสาวเสาวลักษณ์ อ่อนประสงค์ 1
601777109 นางสาว สุวรรณา โกมลโรจน์รัศมี 1
601777108 นางสาวสุมินตรา นิลวัน 1
601777107 นายสุภกิต ทิพย์รุ่งเรื่อง 1
601777106 นางสาวสุพิชญา ลังก๋าแก้ว 1
601777105 นางสาวสุธีรา มาอุ่น 1
601777104 นางสาวสุทธิดา ทนทา 1
601777103 นายสุเชาว์ เดือนกลาง 1
601777102 นางสาวสุจิตรา พรมชัย 1
601777101 นางสาวสิริวิมล ชัยวิเชียร 1
601777100 นางสาวสายรุ้ง ยศกันโท 1
601777099 นางสาวสาธิกา เผ่าต๊ะใจ 1
601777098 นายสมรรถชัย อินปั๋น 1
601777097 นางสาวศุภลักษณ์ อุนจะนำ 2
601777096  ศุภกิตถ์ คิดรักเมือง 1
601777095 นายศุภกิตต์ ตะต้องใจ 1
601777094 นายศุภกฤต อุ่นเรือน 2
601777093 นายศิรวิทย์ โตสุวรรณ์ 3
601777092 นางสาวศศิโสม วงษา 1
601777091 ศราวุธ โปทา 1
601777090 นายศตานันท์ ทับทิมศรี 1
601777089 นางสาววิลาสินี อิ่นคำ 1
601777086 นายวิทวัส สุนโย 1
601777085 นางสาววันเพ็ญ สุฉายา 1
601777084 นายวันพญา เชื้อเมืองพาน 1
601777083 นางสาววริษา โพธินาม 1
601777082 นายวรวิวัฒน์ ท้าวคำแสน 2
601777080 นางสาววรรณา มะโนรส 2
601777079 นางสาววรนุช ใจวงค์ 1
601777078 นายวรณัฏฐ์ศรา เงินสัจจา 1
601777076 นางสาวรุ่งทิวา ขจรสันติชัย 1
601777074 นางสาวรุ่งณิภา คำตัน 1
601777073 นางสาวรัตนาพร จันทโฆษ 1
601777072 นางสาวรัญชิดา ทำลึก 1
601777071 นายรัชพล คำวัง 1
601777069  นายภูริทัต สุภา 1
601777068 นายภาสวิชญ์ ปรัชญากิตติ 1
601777067 นายภัคพงศ์ เสมอใจ 1
601777065 นายพุฒิพงศ์ ต่างใจ 1
601777064 นายพีรชัย คนกล้า 1
601777063 นายพิสิษฎ์ สารใจ 1
601777062 นายพิทักษ์พงศ์ ใจสุข 1
601777060 นายพัฒนกรณ์ นิยม 1
601777059 นางสาวพัชรพร จันทาพูน 1
601777057 นางสาวพนิตนันท์ สุริยะปินคำ 1
601777056 นายพงศ์ภีระ เสมอวงษ์ 1
601777055 นายพงศ์ภัทร์ ภัทร์ธรรมณัฐ 1
601777054 นางสาวปิยะมาศ  เรือนคำใจ 1
601777052 นางสาวปรียาภรณ์ สุขเกษม 1
601777051 นางสาวปรีดาวรรณ์ ปัญญาละ 1
601777050 นายปรัชญา เขียวใจ 1
601777049 นายเบญจพล เผ่าเจริญโยธิน 1
601777048 นางสาวบุษบา ใหม่จันทร์ตา 1
601777047 นายนุตจิพงษ์ โปธิปัน 1
601777046 นางสาวน้ำทิพย์ เจนใจ 1
601777045 นางสาวนัฐริกา จำปาทอง 1
601777043 นายนภัสกร ถิ่นหลวง 1
601777042 นายนพณัฐ บุตรสี 1
601777041 นายนครินทร์ อินธิ 1
601777040  นาย ธีรนัย ชาวไพร่ 1
601777039 นางสาวธิดารัตน์ ปวนสิงห์ 1
601777037 นายธรรมนูญ ปันขัน 1
601777036 นายธนายุทธ คำอุ่น 1
601777035 นายธนัท สุวรรณกูล 1
601777034 ธนัช สุขสำราญ 1
601777033 นายธนพนธ์ ยังไว 1
601777032 นางสาวดาราพร แก้วกันทา 1
601777031 นายดลดนัย สิงห์ทอง 1
601777030 นายณัฐวุฒิ ปัญจบุรี 1
601777029  นาย ณัฐวุฒิ กันวี 1
601777027 นางสาวณัฐพร อิ่นคำ 1
601777024 นางสาวชัญญานุช ทองสุข 1
601777023 นางสาวชนันธร อาทิตย์ 1
601777022 นายชนะ ดรุณรัศมี 1
601777021 เฉลิมชนม์ กันเคลื่อน 1
601777019 นางสาวเจนอักษร ไชยมงคล 1
601777018 นางสาวจุฑามาศ อิมะนันทน์ 1
601777017 นายจิราวุฒิ บุญผาสุข 1
601777016 นายจิรายุ อิทธิยา 1
601777015 นายจิรโชติ ไกลถิ่น 1
601777014 นายคมสันต์ มาทอง 1
601777013 นางสาว กิตติวรา ดำรงค์เมือง 1
601777012 นายกิตติยากร มาทอง 1
601777011 นายกิตติพงศ์ ไกลถิ่น 1
601777010 นายกิตตินันท์ บุญมี 1
601777009 นายกิตติกาญจน์ บุญเทพ 1
601777008 การันต์ชัย คำสุรันทร์ 1
601777007 กาญจนา อินทะจักร 1
601777005 นายกันท์นนท์ เวียงเก่า 1
601777003 นายกฤษฎา นันทอน 1
601777002 นางสาวกรกนก หวู่ผะ 1
601777001 นายอนุสิทธิ์ สาระนา 1
601770245 นางสาวธัญพิชชา ศักดิ์ศรี 2
601770244 นางสาวณิศารัตน์ จันทาพูน 1
601770243 นางสาวน้ำฝน อำพันธ์ 1
601770239 นางสาวอรุณีย์ หม่องริมคง 1
601770237 นางสาวกัญญ์วรา ขันแก้ว 1
601770235 นางสาวอมรรัตน์ ธรรมศิลป์ 1
601770234 พัณณิตา กันทะพงค์ 1
601770231 นางสาวธนัชพร ศิริ 1
601770230 นายชัยณรงค์ ปันสม 1
601770229  นางสาว ขนิษฐา เปียงแล่ 1
601770228 นางสาวกัญญารัตน์ บุญมี 1
601770226 นางสาวสุพัตรา ซางซื่อมูล 1
601770225 นายสุเกษม ร่วมขุน 1
601770224 นายสิริพงษ์ ใจวรณ์ 1
601770223 นายสัญชัย ประจิตร 1
601770221 นางสาวศิริพร วงค์ซื้อ 1
601770220 นายภานุพงศ์ ถาริน 1
601770219 นางสาวพรสุดา อินต๊ะจัง 1
601770216 นายปฏิภาณ งานดี 1
601770215 นาย นนทวัฒน์ ใจจาน 1
601770214 ณัฐพล ภูมิดอนชิต 1
601770212 นางสาวฐาปนี สุขยิ่ง 1
601770211 นางสาวชญานิษฐ์ ภาพโพธิ์ 1
601770210 นางสาวจุฬาลักษณ์ จารุธรรมรักษ์ 1
601770208 นายกมล ไชยลังกา 1
601770207 นายสุเมธี ดอนชัย 1
601770206 นางสาววรรณวลี วิฐาน 1
601770205 นายวิจักษณ์ บุญรักษา 1
601770204 นายอาทิตย์ ศรีวิชัยมูล 1
601770203 นายอัฐพงษ์ แก้วสืบ 1
601770202 นางสาวอัญชรินทร์ กุศล 1
601770201 นางสาวอัจฉรา ก้อนสุลิน 1
601770199 นายอลงกรณ์ พรมมาลี 1
601770197 นางสาวอรพรรณ ขันธปราบ 1
601770195 อภิสิทธิ์ สาธะมา 1
601770194 นางสาวอภิญญา แปงสุธรรม 1
601770193 นางสาวอภิชญา เมืองน้อย 1
601770192 นายอนุสรณ์ ไชยชนะ 1
601770191 นายอนุรักษ์ โปทามูล 1
601770190 นางสาวอทิตยา นาใจ 1
601770189 นายอดิเรก พลอยประเสริฐ 1
601770188 นางสาวหรรษมน อินต๊ะรักษา 1
601770187 นายโสภณัฐ สุขนุกูล 1
601770186 นายเสรีภาพ สุคนธสิทธิ์ 1
601770185 นางสาวสุมิตรา ขวัญไตรรงค์ 1
601770184 นางสาวสุภาณี เชื้อเมืองพาน 1
601770183 นางสาวสุพีระยา สุนันสา 1
601770182  นางสาวสุพพัตรา ป้อฝั้น 1
601770181 นางสาวสุทธิพร พันธ์แก่นกล้า 1
601770180 นางสาวสุชานาถ พุดเกิด 1
601770179 สุจัญญา กันติ๊บ 1
601770178 นางสาวสุกัญญา กตัญญู 1
601770177 นางสาวสิรินทิพย์ เทือกจันคำ 1
601770176 นายสิทธิพงษ์ ดึงวะทอง 1
601770175 นางสาวสิตานัน วงค์น๊อด 1
601770173 นางสาวรสสุคนธ์ มหายศ 1
601770172 นายสมพงศ์ หม่องเป็ง 1
601770170 นายศุภากร รังษี 1
601770169 นางสาวศุภรัตน์ ยอดถี 1
601770168 นายศิวัช นาใจ 1
601770166 นายศิริคุปต์ แสนดี 1
601770164 นางสาวศศิภา ขาหอม 1
601770163 นายศรานุวัฒน์ นุ่มวงศ์ 1
601770162 นายวุฒินันท์ มุกพลอย 1
601770161 นายวีระยุทธ ปูชัย 1
601770160 นายวีระพล วงค์กาเม็ง 1
601770159 นางสาววิสนีย์ แก้วมหานิล 1
601770155 นายวิทวัส ไชยจันดี 1
601770154 วิจิตรา สุวรรณา 1
601770153 นายวัชระพงค์ โพธิ 1
601770150 นายวงศกร สุวรรณิเวศ 2
601770149 นางสาวรุจิรา สุวรรณ์ 1
601770148 นางสาวรุ้งทิพย์ ธันยาโชติ 1
601770147 นายรัฐพล เงินเย็น 1
601770146 นายรัฐพล ค้าแก้ว 1
601770142 นายภูวดล มังคละพลัง 1
601770141 นายภูมินทร์ ยางยุทธ์ 1
601770140 ภาสกรณ์ คำมูล 1
601770139  นายภานุวัฒน์ สุทธหลาน 1
601770138 นาย ภานุวัฒน์ ดวงทอง 1
601770137 นายภานุรัตน์ แสนงามเมือง 1
601770136 นายภานุพงศ์ หน่อแก้ว 1
601770135 นายภาคิน มาลัย 1
601770134 นางสาวภัสราวดี เสนทองแก้ว 1
601770133 นางสาวภัทราพร วงค์ยะ 1
601770132 ภัทรสุดา จันทาพูน 1
601770130 นางสาวภณิดา เรือนคำ 1
601770129 นายภควา แก้วนา 1
601770128 นางสาวเพียงออ ศรีพันธุ์ 1
601770127 นายพีระพล เขื่อนรอบ 1
601770126 นายพิษณุ ยาวิชัย 1
601770125 นางสาวพิมพ์ผการัตน์ ท้าวคำแสน 1
601770124 นางสาวพิมพ์ผกา ลาแก้ว 1
601770123 นางสาวพิมพ์กมล มามี 1
601770122 นางสาวพิมผกา ปิยะพร้าว 1
601770120 นางสาวพิชญา สุอ้าย 1
601770119 นายพัชรพล จันแก้ว 1
601770118 นางสาวพัชรพร กาละพวก 1
601770117 นายพักตร์คพงศ์ แพทย์ประสิทธิ์ 1
601770116 นางสาวพลอยไพลิน แก้วนิลตา 1
601770115 นางสาวพรรษมน โยสุยะ 1
601770114 นางสาวพรปวีณ์ ทามณี 1
601770113 นางสาวพรทิพย์ ปานแก้วรัศมี 1
601770112  นางสาวพรชิตา อินต๊ะ 1
601770111 น.ส พนิตอนงค์ พรมงาม 1
601770110 นายพงศ์พล มันตะโก 1
601770109 ปัณฑารีย์ ปัญญาทิพย์ 1
601770108 นางสาวปองทิพย์ จันธิมา 1
601770107 ปรัชรี พิริยสถิตย์ 1
601770106 นางสาวปภัสสร เงินสัจจา 1
601770105 นางสาวปทุมวดี ท้วมเสนา 1
601770104 นางสาวปณิตตรา อุทธาสม 1
601770103 นายปฐมพร ปงชาคำ 1
601770102 นางสาวเบญญาภา โปธาซาง 1
601770100 นายบุญญฤทธิ์ ศรีทองสุก 1
601770099 นางสาวนันทิกา ทาแจ่ม 1
601770098 นางสาวนันท์นภัส สลีอ่อน 1
601770097 นายนัทธพงศ์ พรมเสน 1
601770096 นายนัทธพงศ์ กันแก้ว 1
601770094 นลพรรณ อินตารักษา 1
601770091 นางสาวนราภรณ์ จะคือ 1
601770090 นายนพดล ใหลหลั่ง 1
601770089 นายนนทวัฒน์ ป้องเรือ 1
601770088 นายธีรพงศ์ พรมตัน 1
601770087 นางสาวธัญวรัตน์ สุยะ 1
601770086 ธัญนิชา ธิตา 1
601770085 นางสาวธรรญาลักษณ์ พรมเมือง 1
601770084 นายธรณ์ธันย์ วงศ์กา 1
601770083 นายธนากร แสนคำสอ 1
601770082 นายธนวัสส์ มะโนราช 1
601770080 นายธนพงษ์ นาขยัน 1
601770079 นายธนนท์ชัยย์ สมควร 1
601770078 ธนกฤต มะโนธร 1
601770077 นายทิศวากร วงษาสนธิ์ 1
601770076 นายทิวากร มหาวัน 1
601770075 นายทินวัฒน์ เมืองคำ 1
601770074 นายทัตตพันธุ์ สันทรักษ์ 1
601770073 ทัดดาว รังวัด 1
601770072 นายทักษ์ดนัย มูลถา 1
601770071 นายเตชินท์ โนวิชัย 1
601770070 นาย เตชณัฐ ถาติ๊บ 1
601770069 นายณัฐวุฒิ รัตนจันทร์ 1
601770068 นายณัฐพล พรมเมือง 1
601770067 นายณัฐพล จะเป็ง 1
601770066 นางสาวณัฐพร พรมเมือง 1
601770065 ณัฐนนท์ จันทวัง 1
601770063 นาย ณัฐดนัย ชัยวงค์ 1
601770061 นางสาว ณัฐกานต์ ราชคม 1
601770060 นายณัฏฐากร หัสกิจ 1
601770056 นางสาวฐิตารีย์ เปรมะยศวัฒน์ 1
601770054 นางสาวญานิสรา ทองศรี 1
601770053 ซาลามะ บูรณดีน 1
601770052  นายเชี่ยวชาญ ไชยชะนะ 1
601770048 นายชาญณรงค์ รามสูต 1
601770047 นายชัยภัทร์ หาญวชิระ 1
601770046 นางสาวชลิตา ปันสอน 1
601770044 นายชลชาติ ขันธ์เสน 1
601770043 นางสาวชรินธร สมเป็ง 1
601770040 นางสาวชนิตา นาระต๊ะ 1
601770039 นายชญานิน เทพคำ 1
601770036 นายเจษฎา ธนูหงษ์ 1
601770033 นางสาวเจนจิรา จันโจ๊ก 1
601770032 นางสาวจุฑามาศ ปันคำ 1
601770031 จุฑาทิพย์ สมควร 1
601770030 นางสาวจิราพร ตื้อคำ 1
601770029 นางสาวจิรภรณ์ ประมวลการ 1
601770027 นายจาตุรงค์ เผ่ากันทะ 1
601770026 นายจักรี อภิสุนทรกุล 1
601770025 นายจักรพงษ์ พรหมปัญญา 1
601770024 นายคงคา กรุณา 1
601770023 นางสาวขวัญฤทัย ตาหมี่ 1
601770022 นางสาวขวัญพร เขื่อนพันธ์ 1
601770020  นายเกรียงศักดิ์ ไชยสาร 1
601770019 นางสาวเกมิกา จันทร์กุลี 1
601770018 นายกิติพันธุ์ ปงเทพ 1
601770017 นายกิตติศักดิ์ รับแรง 1
601770016 นายกิตติฤทธิ์ ใจแก้ว 1
601770015 นายกิตติพงษ์ สะสวย 1
601770014 กำจร มนต์คีรีทอง 1
601770012 นางสาวกันย์ลภัส แน่นสันเทียะ 1
601770011 นางสาวกัณฐิกา แก้วใหม่ 1
601770010 นางสาวกัญญารัตน์ วรรณศิริ 1
601770008 นางสาวกัญชณัฐ ศรีบุญเป็ง 1
601770007 นายกฤษณะ พรหมเสน 1
601770005 นาย กฤษกร ทองดี 1
601770004 นางสาวกรรณิการ์ อินต๊ะจัง 1
601770003 นางสาวกนกวรรณ อาจอ 1
601770002 นางสาวกนกวรรณ ปุกคำ 1
601700052 นางสาวธัญพิชชา ศักดิ์ศรี 2
591799008  นางสาวจุฬารัตน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา 2
591777268  นางสาวจุฬารัตน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา 3
591777267  นางสาวพิชชา แลเฉอ 1
591777266  นาย พีชาพงศ์ อุดมปาละ 1
591777265  นายนิธิกร สถาพร 1
591777264  นางสาวอัญชุลี เชียงทา 2
591777263  น.ส.สุปราณี อันทาน 2
591777262 นางสาวสุทธิดา ธิน้อมธรรม 3
591777261 นางสาวสุภาภรณ์ นายสกุล 2
591777260 นางสาวกัญยณัฐ พวงพุก 2
591777259 นางสาวญาสุมิน อินไชย 2
591777258 นางสาวขวัญใจ ใจปวน 1
591777253 นายเจษฎา สุภาฤทธิ์ 2
591777252 ศิวพร วิฑูรย์ 3
591777249 นางสาวชุติมา แก้วหล้า 3
591777248 นางสาวพิกุล สุพนาม 2
591777247 นายภูริวัฒน์ จินดามงคล 1
591777246 นางสาวพิกุลทอง เหล็กปัญญา 2
591777245 นางสาวอริสา เทพวงค์ 2
591777244 นางสาวอมรินทร์ นาระจิตต์ 1
591777243 นายอภิชาติ ดวงเดช 1
591777242 สุรีรัตน์ เจริญสุข 1
591777241 นางสาวสิริกร เกวียนเพียร 3
591777240 นางสาวสายใจ แก้วพรม 1
591777239 ศรัญญู ทาระเนตร 1
591777238 นายวุฒิชัย คำแก้ว 1
591777236 นางสาววนัดดา ชุมภูทัน 2
591777235 นางสาวลาภา สิทธิบูรณะ 3
591777234 นางสาวรวิภา มีใจดี 2
591777233 นายพีระพัฒน์ พูลสงวน 2
591777232 นางสาวพิมพ์พันธุ์ ศิลาหลัก 3
591777231 นางสาวพิมพกานต์ แซ่ย่าง 3
591777230 นางสาวพรไพลิน วงค์ษายะ 3
591777229 เบญทิพย์ ใจเหิน 2
591777227 นางสาวเนติมา ใคร้มุกข์ 1
591777226 นายนิติกาล โยธาดี 1
591777224 นายเดชาธร ปิงยศ 2
591777221 นายณัฐพงค์ คำคง 2
591777220 นางสาวชลธิชา อิ่นเเดง 2
591777219 นายจักราวุธ จันทร์บาล 1
591777218 นายเกียรติศักดิ์ กุลฉวะ 3
591777217 เกวลิน มโนสมบัติ 3
591777215 นายอภิสิทธิ์ สุภิลัพย์ 2
591777213 นายอภิราษฎร์ ชัยแก้ว 1
591777212 นายภัทรกร คนสูง 1
591777211 นายวันภิเษก ใจเย็น 1
591777210 นาย ทรัพย์ทวี ทามัน 2
591777209 นาย วรกรานต์ มงคลคี 1
591777208 นายอดิวิศว์ พูลศรี 3
591777207 นายพีรพงศ์ วงค์กุ่น 3
591777204 นางสาวเกวลิน อาซัง 2
591777203 นางสาวอาทิตยา ใจสุข 3
591777201 นายอริย์ธัช สระสม 2
591777200 นางสาว อรญา สิทธิขันแก้ว 2
591777198 อรญา คำสุข 2
591777197 นายอภิสิทธิ์ ยอดฝั้น 2
591777196 นางสาวอภิสรา ตรีพงษ์ศิลป์ 2
591777195 นายอภิรักษ์ คันธจันทน์ 2
591777194 นายอภินัทธ์ ทาอุด 1
591777193 อภิญญา ติ๊บสุภา 2
591777192 นายอภิชัย ยวงปิน 2
591777191 นายอนุชา ปัญโญป้อ 2
591777190 นางสาวอนันตญา ปลิวมา 2
591777189 นายอธิป อินธิยศ 1
591777188 นาย อธิชัย ใจคำแปง 2
591777187 นางสาว หยาดนภา สิงห์แดง 2
591777186 เสาวณีย์ มณีวงค์ 3
591777185 นายเสถียร อ้ายแปง 3
591777184 นายเสกสรรค์ พรมตุ้ย 2
591777182 นายสุรกิจ เทพจันตา 2
591777181 นางสาวสุภาพร สุปินนะ 2
591777180 นางสาวสุภาพร แปงด้วง 1
591777179 สุภาพร คำแก้ว 2
591777178 นางสาวสุพัตรา อินต๊ะนา 2
591777177 นางสาวสุปรานี คำยอง 2
591777176 นางสาวสุนทรียา คำมูล 1
591777175 นายสุทธิศักดิ์ แสนหมี่ 2
591777174 นายสุทธิพงศ์ หล้าใหม่ 2
591777173 นางสาวสุดารัตน์ สมบูรณ์ 3
591777172 นางสาวสุจิตรา ปาปวน 1
591777170 นางสาวสายทอง หิรัญคำ 3
591777169 นางสาวสายกมล วงษ์สกุล 3
591777168 นายสหรัฐ นิยมบุญ 1
591777167 นายสมฤทธิ์ แซ่เติ๋น 1
591777166 นาย สมเพชร โค้วตระกูล 2
591777164 นางสาวศิลป์ศุภา แก้วปินตา 3
591777163 นายศิริศักดิ์ แซ่ซิม 1
591777162 นางสาวศวิตา ปิยะกิจ 2
591777161 ศักดิ์สิทธิ์ สุดตะบุตร 2
591777160 นายศักดิ์สยาม กาบบัว 2
591777159 นายศักดินนท์ โยทา 1
591777158 นางสาวศศิภา ถาคำติ๊บ 3
591777157 นายศราวุธ กันทา 2
591777156 นายศราวุฒิ แสนวัง 1
591777155  นาย ศรราม สิงสอน 2
591777150 นางสาววิจิตรา ปันตุ่น 2
591777149 นายวัชรินทร์ สมยานะ 2
591777147 นางสาววศินี ชมดวง 2
591777146 นางสาววริศรา คีรีแก้ว 2
591777145 นางสาววราลี อภิวัน 2
591777144 นายวรชาติ พันธ์ปัญญา 1
591777143 นางสาววนารินทร์ โนวุฒิ 1
591777142 วนัสนันท์ ดวงสุวรรณ 2
591777141 นางสาวลัดดาวัลย์ จักรแก้ว 2
591777140 นาย รุตนพัฒน์ ลาปา 2
591777138 นายรวิพล ปีคำ 3
591777137 นายรวิชญ์ ลิสุวรรณ 1
591777136 นายรณฤทธิ์ ชุมภู 2
591777135 นายยุทธชัย เงาแก้ว 1
591777134 มาทินี ปัญจะจี๋ 3
591777133 นายมนัสวีร์ เขื่อนเพชร 1
591777131 นายภาณุวิชญ์ ชาญประโคน 1
591777130 นายภาณุวัฒน์ ธิราใจ 2
591777128 นายภาคภูมิ วงค์ชมภู 2
591777127 นางสาวภัททิยา ศรีชู 3
591777125 นายพีระพงศ์ การปลูก 1
591777123 นางสาวพิมพ์สุจี พรอยแหวน 3
591777122 นางสาวพิมชนก บั้งเงิน 2
591777121 นายพิพัฒน์ สมีงาม 3
591777119 นางสาวพิจิตรา มะโน 3
591777118 นางสาวพัทราภรณ์ จันทร์จิราภิวัฒน์ 3
591777117 พัณณิตา จันทษร 3
591777116 นายพัฒนพงศ์ คำสุข 1
591777115 นางสาวพัชราวลัย ท้าวชัยมูล 3
591777114 นางสาวพัชราภรณ์ ดีขุนทด 3
591777113 นางสาวพัชรพร วัดจินดา 3
591777108 นายพงษ์ศักดิ์ จะตีก๋อย 3
591777107 นายพงษ์ดนัย ไชยพรม 1
591777106 นายพงศธร สร้อยชมภู 1
591777103 ปิยะพร มาตตรี 3
591777102 นาย ปิยะพงษ์ ติ๊บมา 2
591777101 นางสาวปาริชาติ มุ่งดี 3
591777100 นางสาวศศินันท์ กาบแก้ว 2
591777099 นางสาวปรารถนา แลใจ 2
591777097 นางสาวปภัสสร ใจแก้ว 2
591777096 นางสาวปฏิญญา สันติสุข 1
591777095 นายบุญญาฤทธิ์ อินต๊ะวงค์ 2
591777094 บัญชา เสนาวงศ์ 2
591777093 นายบวรทัศน์ ปินตาสาร 2
591777092 นายเนติธร ปัดสา 1
591777091 นางสาวนูรียะ ยูโซะ 2
591777090 นางสาวนุชนาถ วงค์ขัติย์ 3
591777089 นางสาวนุชนาถ คำอินต๊ะ 2
591777088 นางสาวนิสา สมสะอาด 2
591777087 นางสาวนิภาพร สิทธา 2
591777086 นางสาวนิชมล เจริญทองกูล 3
591777085 นางสาวน้ำฝน ละปาน 3
591777084 นางสาวน้ำฝน ผกาหวล 3
591777082 นาย นันทวัฒน์ มาลัย 1
591777081 นายนันทวัฒน์ หลวงติ๊บ 2
591777078 นายนันทยศ คำซาว 2
591777077 นางสาวนัชชา โกมิตร 1
591777076 นางสาวนฤมล ม่วงจันทร์ 1
591777075 นางสาวนรมน นามแก้ว 2
591777074 นางสาวนภาพร ถนอมกิจ 2
591777073 นายนภดล แก้วประมูล 2
591777072 นาย นครินทร์ ศรีกุลนะ 1
591777071 นายธีรภัทร ชื่อคำ 1
591777070 นายธีรพงษ์ มนต์ขลัง 2
591777066 นายธาราดล อินพรม 1
591777065 นายธันวา เชี่ยวชาญ 2
591777064 นายธนากรณ์ นันทเสน 2
591777063 นายธนัญชัย ตั๋นคำ 2
591777062 นาย ธนวัฒน์ หาติ๊บ 1
591777061 นายธนวัฒน์ จับใจนาย 1
591777057 ทิพย์สุดา เชียงทา 2
591777056 นายทินภัทร จงเจริญ 2
591777055 นางสาวทินนิกา วงค์ศรี 2
591777054 นายทักษ์ อนันต์ มากสังข์ 1
591777053 นายทวีศักดิ์ วิยะพร้าว 2
591777052 นายทรงทรัพย์ ไชยลังกา 1
591777051 นางสาวดาวใจ สุยะมงคล 1
591777050 นายณัฐสิฐ เมืองปา 3
591777049 นายณัฐวัตร วังบง 1
591777048 นางสาวณัฐภรณ์ ปัญจบุรี 2
591777047 นายณัฐพิพัฒน์ ตันเครือ 2
591777046 นายณัฐพล สมควร 1
591777045 ณัฐพงษ์ แก้วรากมุข 1
591777043 นายณัฐนนท์ สรรพสุก 3
591777041 นายณัฐดนัย จันทร์แก้ว 2
591777040 ณัฐกานต์ ปิจดี 2
591777039 นางสาวณัฏฐา ศักดิ์แสน 3
591777038 นางสาวณัชชา พลวัง 2
591777037 นางสาวฐานียา มะโนวงค์ 2
591777034 นายชัยธวัช ทิพวงค์ 2
591777033 นางสาวธัญรดา เพชรรัตน์ 3
591777032 นายชลพรรษา นันทะชัย 1
591777031 นายฉัตรนรินทร์ มีแก้ว 1
591777030 นายเจริญชัย ขันทะวงค์ 2
591777029 นางสาวจุฬาลักษณ์ ราวิชัย 2
591777027 นางสาวจิราพร วงค์ตรอง 2
591777024 นางสาวจันทรัตน์ พุ่มพวง 2
591777023 นายคงศักดิ์ เพิงผา 2
591777022 นางสาวเขมรินทร์ ใจมิภักดิ์ 1
591777021 นายโกเมนทร์ ปัญญา 2
591777019 นางสาวเกศสาริน แปงใจ 2
591777016 นาย กานต์ คีรีคามสุข 1
591777015 นางสาวกัลยา พิเมีย 3
591777014 นางสาวกัลย์สุดา บุญมี 2
591777012 นายกษิดิ์เดช สมนาศักดิ์ 1
591777011 นางสาวกฤษณา วงค์อิ่น 2
591777010 นายกฤษณ์ชัย ปันสี 1
591777009 นายกฤษฎา อินต๊ะปัญโญ 2
591777008 นางสาวกมลพรรณ สมสวัสดิ์ 2
591777007 นางสาวกนกอร คำวิชัย 2
591777006 นางสาวกนกวรรณ วงค์เทพ 3
591777005 กนกพล กันทาสุวรรณ์ 2
591777004 นางสาวกนกพร รังสีนวกุล 2
591777003 นางสาวกนกพร ไชยสาร 1
591777002 นางสาวกณิกนันต์ ไอ่แสง 2
591777001 นางสาวกชนันท์ พินิจ 2
591771074  น.ส.สุปราณี อันทาน 1
591770180 นายศรัณย์ ภัทรเสถียรชัย 2
591770178 นายศุภวัฒน์ อุตมะ 1
591770177 วราเทพ จักรมณี 2
591770176 นายภูวนาถ ทะนะ 1
591770174 นายภัทร์ธีนันท์ ศรีสวัสดิ์ 1
591770173 นายภควัฒน์ อิ่นคำ 2
591770172 นางสาวพวงชมพู ธีรกิติกร 2
591770171 พรพิษณุ เทียมแสน 4
591770170 นายปกรณ์ รัตนปาณี 2
591770169 นายนำชัย 1
591770168 นางสาวณัฐสิมา สิทธิวงสี 1
591770166 นายชนุดร เต๋จ๊ะ 2
591770165 นายเจริญชัย สีสด 1
591770164 นายเกียรติศักดิ์ เที่ยงสวัสดิ์ 3
591770163 นางสาวเกวลิน ไชยชมภู 3
591770162 นายกิติศักดิ์ หาญยุทธ 1
591770161 นางสาวอุษามณีย์ สีม่วง 2
591770160 อุดมทรัพย์ สบบง 2
591770159 นางสาวอาจารี ใจพลแสน 2
591770158 นายอัษฎาวุธ โลกคำลือ 2
591770157 นายอัษฎาวุธ ธรรมศิลป์ 1
591770156 นายอภิมุข เจริญลาภ 1
591770155 นางสาวอภิญญา เตมาฤทธิ์ 1
591770154 นายอภิชาติ พิจจ๊ะ 2
591770151 นางสาวสุวิมล สรวยคำ 2
591770150 นางสาวสุวนันท์ วัณโณ 2
591770148 นางสาวสุพรรณี มณีวรรณ 2
591770147 นางสาวสุปราณี โพธิยะ 2
591770146 นางสาวสุธิดา หมื่นพัน 1
591770145 นางสาวสุณี แซ่ว่าง 3
591770144 นายสิริชัย อิ่นเเก้วฟู 2
591770141 สัภยา สมควร 2
591770140 นายสันติภาพ โสภณ 1
591770138 นางสาวสรัลรัตน์ ปินใจ 2
591770136  ศุภณัฐ ถอบท่วมทรัพย์ 1
591770135 ศุภกานต์ พูลกลาง 3
591770134 นายศุภกฤต เนตรสุวรรณ์ 2
591770132 ศิริวิชชา ปัญญาฟู 2
591770131 ศิริขวัญ คนทรงแสน 3
591770130 นายศักรินทร์ พูนศรีโชติ 2
591770129 ศลิษา สว่างแสง 2
591770127 นางสาววิมลมาศ ราชตา 2
591770126 นายวิทวัส บุญสิงมา 1
591770125 นายวิทยา สุพรรณ์ 3
591770122 นายวันฉลอง ตาแอ 1
591770121 นางสาววริศรา หล้าคำ 1
591770120 นางสาววรัญญา เขียวใจ 1
591770119 นายวรรธนะ ภัทรนฤมล 3
591770118 นางสาววนิดา รินตา 2
591770117 นางสาวรุ่งทิวา พละสุ 2
591770115 นายราชรักษ์ เทพรักษา 2
591770114 นางสาวรัตนา มะลิแดง 2
591770113 รัตติกาล เหรียญทอง 2
591770112 นายรัฐพงษ์ โพธาเจริญ 1
591770111 นางสาวรัชนานันท์ มาฟู 2
591770110 นายรณชัย วรรณศรี 2
591770109 นางสาวโยธิญา บุญมาวรรณ์ 2
591770107 นางสาวมัลลิกา ปัญญาทิพย์ 3
591770106 นายมนต์ชัย สมควร 2
591770105 ภานุพงศ์ วงค์ตะวัน 2
591770103 นางสาวภัทรสุดา วงษาเนาว์ 2
591770102 นายภัทรดร เมืองใจ 3
591770101 นางสาวภรณ์ทิพย์ สระศรีสม 2
591770100 นายไพชยนต์ ทาศักดิ์ 1
591770099 นายพิสิษฐ์ สมเสียว 2
591770097 นางสาวพิจิตรา อะคะโล 2
591770094  พวงนภา คำฟู 2
591770092 นางสาวพรธวัล เทียนติยะ 2
591770091 นายพงศธร สว่าง 3
591770089 นางสาวปิยะธิดา จันทนา 2
591770088 นางสาวปิยะกาญจน์ นามนวล 2
591770087 ปิยนันท์ ภูมิไสว 2
591770085 นางสาวปัทมาพร พลวงศ์ษา 1
591770084 นางสาวปวีณา วงศ์ชัย 2
591770083  นาย ปวริศ อายุยืน 3
591770082 นายปฏิภาณ พุทธรักษา 2
591770081 นางสาวเบญจรัตน์ เดชกล้า 2
591770080 นายบดินทร์ สายวงค์จันทร์ 3
591770079 นางสาวนุชภาพร กามินทร์ 1
591770078 นางสาวนิรารัตน์ ปันป้อง 1
591770077 นางสาวนิรมล วันต๊ะ 2
591770076 นายนิกร ดอนเงิน 2
591770075 นางสาวนันทิตา ขัดแก้ว 1
591770074  นาย นันทพงษ์ เขื่อนแก้ว 2
591770072 นลินนิภา ส่องแสง 1
591770071 นางสาวนพธีรา กุณะ 1
591770070 นายนพดล วงศ์ชัย 2
591770069 นายธีรวัฒน์ จิตต๊ะ 2
591770068 นายธีรภัทร์ ทองอ้ม 2
591770067 นายธีรนัย บุญประเสริฐ 2
591770065 นางสาวธัญญาลักษณ์ จำคำ 2
591770063 นายธวัชชัย สุวรรณดี 2
591770062 นายธราดล ภวะภูตานนท์ 3
591770061 ธนาพล บัวสอน 2
591770060 นายธนาธิป สลีสองสม 2
591770058 นางสาวธนัชพร ศรีอ่อน 3
591770057 นายธนลักษณ์ น้อยพุฒ 3
591770056 นางสาวธนพร ธนอุดมเวช 2
591770055 นาย ธนโชติ มังคลาด 2
591770054 นายเทียนไท ห่วงศร 3
591770052 นางสาวทิพวรรณ์ ไชยปิน 2
591770051 นางสาวทิพรัตน์ ทิพย์ปัญญา 3
591770050 นายทินภัทร อินเตชะ 3
591770048 นายทรงเกียรติ กันธิกา 2
591770047 นายถนัดกิจ ชัยรัตน์ 1
591770046 นาย เดชาพล ประเสริฐสิน 2
591770045 นายดรัณภพ ผัดแก้ว 1
591770044 นายณัฐพล โกมลอัศวเหมทร์ 2
591770042 นางสาวณัฐธิดา จำรัส 2
591770041 นางสาวณัฐฐิยา กันทา 3
591770040 นางสาวณัชนก จันทร์สุข 2
591770039 นายณรงค์ฤทธิ์ สร้างแก้ว 3
591770038 นางสาวฐิติรัตน์ กันจินะ 2
591770037 นางสาวฐิติพร สุวรรณ์ 1
591770035 นายโชคชัย ดวงคำ 3
591770034 นายชุติพงษ์ เสียงใหญ่ 1
591770033 นายชินดนัย หน่อหล้า 2
591770032 นายชาญชวัลวิทย์ สมใจ 2
591770030 นางสาวชฎาภัทร เตชะชื่น 2
591770028 นายเจษฎา ศรีพรม 2
591770026 นางสาวจุฑามาศ ธงห้า 3
591770025 นางสาวจินดาภร เขื่อนแก้ว 2
591770023 นาย จักราวุฒิ กองมงคล 1
591770022 นายจักรวาล ศรีราชา 2
591770021 นายจักรวาล ใจเย็น 1
591770020 นายคุณากร โนวงศ์ 2
591770019 นายขจรยศ ปิงสุแสน 2
591770018 นางสาวกุลธิดา เรือนแก้ว 2
591770017 นายกิตติศัพท์ ชัยชนะ 2
591770015 นายกานต์ชนก จันต๊ะคาด 1
591770014 นายกาญจนโสภณ ไชยเพ็ญ 2
591770013 กัลยรัตน์ เตจ๊ะน้อย 2
591770012 นางสาวกัลยรัตน์ จิตพยัค 2
591770011 กัลยกร ติยะกว้าง 3
591770010 นายกฤษดา รักถิ่นฐาน 2
591770007 นางสาวกรรณิการ์ เลิศวิลัย 3
591770005 นางสาวกรรณิการ์ พรมปั๋น 3
591770002 นางสาวกมลลักษณ์ ศรีโพน 2
591770001 นางสาวกมลรัตน์ อินใจ 3
591153037  นางสาวพิชชา แลเฉอ 1
591150040  นายนิธิกร สถาพร 1
581792049  นาย ปกรณ์ รัตนปาณี 1
581777167 นางสาวสุนีย์รัตน์ สง่าสุขพิทักษ์ 2
581777166 ชยากร ปินตา 4
581777165 นายกอบศักดิ์ บุญเป็ง 4
581777161 นางสาวสุดารัตน์ นันทจุล 1
581777160 นายสิทธิพงศ์ พุทธวงค์ 4
581777159 นางสาวศุภลักษณ์ สุขสาด 1
581777158 นาย ศุภณัฐ พรมเมือง 1
581777157 นายวิชัย นันทบวรเกียรติ 3
581777156 นายวันชัย พระวิฑูรย์ 1
581777154 นายฤทธิชัย อุดเมืองคำ 1
581777151 นางสาวพนัชกร นิกรเถื่อน 3
581777150 นายเป็นหนึ่ง แสงศรีจันทร์ 1
581777149 นายปิยะวัฒน์ ชาญชัย 1
581777148 ปรีชา คำแหงรส 2
581777147 นางสาวปราณี สุธารุ่ง 1
581777146 เนติพงศ์ คงพรม 1
581777145 นางสาวนันทิกานต์ จาสม 3
581777143  นายธีรสิทธ แซ่ลี 4
581777141 นายธชา วงค์ชัย 1
581777139 ณรงค์ฤทธิ์ โยธาดี 1
581777137 นายโกมล ศรีพรม 1
581777135 นางสาวกรรณิการ์ สมแก้ว 1
581777134 นางสาวกนกวรรณ แสงกุหลาบ 3
581777133  พิชิตชัย จันทาพูน 1
581777132 นางสาวณิชฎาภรณ์ แซตูกู่ 3
581777130 อัมรินทร์ ฉัตรคำ 1
581777129  อรยา ยาสีธิ 1
581777128 นาย อภิเษก แซ่ลี 1
581777127  นายอภิวิชญ์ สุขแสง 3
581777124 อภิญญา ขันทะ 1
581777123 นาย อชิตพล พุดตาล 1
581777120 นางสาวสุวนันท์ แนบเนียร 3
581777119  สุวนันท์ ชัยสงคราม 4
581777117  สุภาวิณี สีเขียว 3
581777116 นางสาว สุพรรษา เสล็มเบิก 1
581777114  สิทธิพงษ์ สิริสาร 1
581777112  สกล สายวงค์คำ 1
581777111 นายเศกสิทธิ์ ชัยลังกา 1
581777110  นาย ศุภวัฒน์ เชียงเเรง 1
581777109 ศิริอาภรณ์ ยาศรี 1
581777108  ศิรภัสสร ธัญญะ 1
581777107 ศราวุธ จันทร์จม 1
581777106  ศราวุฒิ มีเกษ 1
581777104 ศรัณยภูมิ ถาวรสันติสุข 3
581777103 นายวีรพงศ์ กูลแผ่น 1
581777102 วัชโรบล ผัดวงศ์ 1
581777101  วราวุฒิ เรืองบุญ 3
581777100 นาย วรายุส โพธิรินทร์ 1
581777099  วรางคณา โป่งคำ 4
581777097  วรกานต์ สินเสวี 1
581777096  วรกานต์ เป็งเขียว 1
581777094 นางสาววชิราพรรณ จินตกสิการณ์ 3
581777093 รุจาภา กลมเกลี้ยง 1
581777092 นางสาวรัตนาภรณ์ ไชยลังกา 4
581777091  นางสาว โยราภรณ์ สิทธิขันแก้ว 3
581777090 นายยามีล รัตถจิต์ 1
581777089  นางสาว มินตรา นางแล 4
581777085 นาย ภัทรพล ดำคำ 4
581777084  เฟื่องฟ้า ศรีครินทร์ 1
581777083  เพชรรี นาสมใจ 1
581777082 พิมพิพา คมแก้ว 4
581777081 พิมพา จินนาวงศ์ 4
581777080  พัฒนา 4
581777079 นางสาว พัชรา หมื่นทา 1
581777078  พัชรพล ถาวงค์ 3
581777077  พรรณปพร วงษ์ใส 1
581777076  พรทิพย์ บุญเติม 1
581777075 นางสาว พนิดา ฟูมา 1
581777074 นายพงษ์พินิจ คิดข้างบน 1
581777073 พงศกร พรมมะ 4
581777072 ผกามาศ เชียงแรง 1
581777070  ปิยะพงศ์ อินชน 3
581777069  ประกายทิพย์ เขื่อนคำแสน 3
581777068 นายปฏิภาณ ไอ่เย 4
581777067 บุริมนาถ ศรีสะเมา 3
581777066 นายบรรจง ประเดิม 3
581777065 นิมิตร คำแคว่น 4
581777064 นิติพงษ์ เวียงคำ 1
581777063  นารีรัตน์ วงศ์คำมูล 4
581777062  นฤเบศ 1
581777061 นฤเบตร แสนศิริ 4
581777060  นราทัศน์ ใจวงศ์ 3
581777056 นพรัตน์ วิชัยคำ 4
581777055 นพรัตน์ ต้อนรับ 4
581777052  นนทพัทธ์ พาเตชะ 1
581777051 นางสาวนงลักษณ์ พรหมเสน 1
581777049 นายธีรวุฒิ เลาสัตย์ 3
581777048  ธีรวัฒน์ บุญวัน 3
581777047 นายธีรภัทร มงมาตร 3
581777046 ธิดารัตน์ นายงาน 3
581777045 นาย ธัญญกิจ ศรีมูล 3
581777044  ธนพล อินสุวรรณ์ 1
581777043 นาย ธนโชติ นครไธสง 3
581777042   นางสาวทิศติญา. แก้วแปง 4
581777041 ไตรภพ ภาระจำ 1
581777040  นางสาว ตรีชฎา วรรณลักษณ์ 4
581777039  เดชาธร เงินยืน 1
581777037 นายณัฐวุฒิ ขยันขาย 3
581777036  ณัฐรียา สติคำ 1
581777035 ณัฐมน เจริญสุข 1
581777034  นายณัฐพนธ์ ธีรยา 4
581777033 ณัฐพงษ์ แก้วฤาชา 4
581777032 นาย ณัฐพงษ กุนภา 1
581777031 ณัฐพงษ์ กมลเทศ 1
581777030 ณัฐชานนท์ บุณเติม 4
581777029 ณัฐกานต์ โยธา 3
581777025 นาย ชัยรัตน์ ชุมภู 3
581777024  นายชัยธวัช แสนอุด 1
581777023  ชลธิชา ขัดเขียว 3
581777022 ชนากานต์ นางาม 3
581777021 นาย เฉียบวุฒิ กุลวงค์ 4
581777020 แจ่มจันทร์ แสงเมือง 3
581777019  เจษาวุธ อินต๊ะเสาร์ 1
581777018  จิรกิตติ์ รวมสุข 1
581777017 จินตนา วงค์วิริยะ 4
581777016  จารุกิตต์ ซาวคำเขต 1
581777014  น.ส.จริยา พรมคำปา 1
581777013  จริยา กุณณา 4
581777012  ขวัญฤดี กองแก้ว 3
581777011 นางสาวเกวลิน ธิบุญเรือง 3
581777010  กิติพันธ์ กันทะ 3
581777009 กิตติพงค์ อุ่นนันกาศ 1
581777007 นางสาวกัลยารัตน์ ลอแยะ 1
581777004 กอบศักดิ์ บุญเป็ง 1
581777003 นายกรวิชญ์ ช่างแก้ว 1
581777002 กมลทิพย์ ภู่พุ่ม 4
581777001  นางสาว กชกร อินต๊ะรัตน์ 1
581770524 นายจิรพันธ์ ปินทรายมูล 3
581770523 นางสาวธัญจิรา พลทิพย์ 3
581770521 นางสาววิมลณัฐ สุทธสม 3
581770520 นางสาวจีรวรรณ สรรพนามใหม่ 3
581770519 นางสาวปนัดดา เรียนอ้าย 3
581770516 นาย ณัฐวุฒิ บุญวัง 3
581770514 นายเอกพันธ์ ทำทาน 1
581770513 นางสาวอรทัย ชมภูอินทร์ 1
581770510 นางสาวสุรักษฎาพร แก้วรากมุข 3
581770509 นางสาวสุภาพร เขื่อนธนะ 1
581770506 นางสาวสิรินภา ตาธิ 1
581770504 นายสราวุธ วันเก๋ 3
581770503 นายสกล สมบูรณ์ 1
581770502 นายศิวากร ก๊อใจ 1
581770499 นางสาวศศินันต์ ฉันทะ 4
581770498 นายศรุต วงเวียนทอง 1
581770496 นายศราวุฒิ กันทสาร 1
581770493 นายวีรวัฒน์ ธนะปัด 1
581770492 นายวิศวะ ไชยกันทะ 1
581770491 นางสาววาสนา เมืองมูล 1
581770490 นายวัฒนา มาคำ 3
581770489 นางสาววรินทร์ยุพา เจริญวรรณ 1
581770488 วรรายุส ชุ่มวงค์ 1
581770487 วราภรณ์ อรินทร์ 3
581770485 นายวรวุฒิ ปัดนา 1
581770484 นางสาวรัชนก ต๊ะมะวงศ์ 1
581770483 นางสาวรสสุคนธ์ หวานชิต 1
581770482  นางสาวมะลิวัลย์ กันคำ 1
581770481 ภูริณัฐ วงค์ชัย 1
581770480 นายภานุวัฒน์ อุ่นถิ่น 3
581770479 นายภานุเดช อุ่นถิ่น 3
581770477 นางสาวภานุชนารถ ทวียนต์เนรมิตร 3
581770472 นายพิชัย แสงศรีจันทร์ 3
581770471 นางสาวพรพิมล แสงเพชร์ 3
581770469  นางสาว ปิยะธิดา อยู่พุ่ม 1
581770468 นางสาวปาริชาติ ยอดเมือง 3
581770467 นางสาวปัทมนันท์ สิริคุณานันท์ 1
581770466 ปริญญา ชมภูนุช 3
581770463  นาย บวรพจน์ อินต๊ะจักร 1
581770457 นายธัญย์วรัตน์ สมุดกาศ 3
581770456 นางสาวธัญญากานต์ ชัยชนะ 1
581770454 นายธนากร อ่อนศรี 3
581770453 นายธนากร แก้วมณี 3
581770452 นายธนากร กิ่งก้าน 1
581770451 ธนัตถ์ จักรแก้ว 3
581770450 ถิรวุฒิ วงค์แก้ว 1
581770448 นางสาวดวงหทัย ชัยธนานันท์ 1
581770446 นางสาวณัฐธิดา จอมคำ 1
581770445 นาย ณัฐธัญ ก้างออนตา 1
581770444 นายณัฐกรณ์ รักสัตย์ 1
581770443 นางสาวณภัชกมล ใจมิภักดิ์ 3
581770441 นายฐิติกร สันมณีวรรณ 3
581770439 นายชัยศักดิ์ ถวัลย์ธารา 1
581770438 นายชัยพฤกษ์ สายยะ 1
581770435 เจนจิรา สังโสมา 3
581770434 นางสาวจุฑามาศ ไตรวิทย์เมธี 3
581770433 นางสาวจิราภรณ์ สมพันธ์ 3
581770431 นางสาวจินต์จุฑา ชมเวียง 3
581770430 จรณชัย ชื่นจิต 1
581770429 นางสาวเครือหงค์ มหาวรรณ 3
581770428 นางสาวดำ แลเชอ 3
581770426 นางสาวกุลทิยา ไชยเมือง 1
581770424 กิตติศักดิ์ บัวจำ 3
581770423 นายกิตติภัทร สมศรี 1
581770418 นายกฤตพจน์ ไชยราช 3
581770416 กนกวรรณ์ อุสาใจ 3
581770414 รัชชานนท์ นำผล 1
581770413  ปฏิมา มงคลคลี 3
581770412 นายณัฐพงศ์ เพชรชัยศรี 3
581770411 นางสาวพิชญากร ปวนศักดิ์ 1
581770410 นาย ธันยาทรัพย์ ไกลถิ่น 1
581770409 จักรินทร์ แก้วบุญมา 3
581770408 ลิขิต ธิวงศ์ 2
581770407  ศุภกิจ ชลอยเมฆ 3
581770406 เอกลักษณ์ ท้าวโยธา 1
581770405 เอกรัฐ ทองคำพันธุ์ 3
581770404 นายเอกพงษ์ เทพรักษา 1
581770403 อุทัยธนา ไชยเหล็ก 1
581770402 อิสรภาพ ผิวงาม 1
581770401 อำพร เลเชอร์ 1
581770400 อารีรัตน์ พิเศษ 1
581770398 อาทิตยา กันยานะ 1
581770395 อัษฎาวุธ โตชูวงศ์ 1
581770393  นางสาวอัจฉรา ธิยัญ 3
581770388  อรทัย ปุ๊ดเขียว 1
581770387 นางสาวอรทัย คำปวนสาย 4
581770386  อมรรัตน์ ทะริน 3
581770385 อภิสิทธิ์ อบอุ่น 3
581770384 นายอภิสิทธิ์ สุภิลัพย์ 1
581770383  อภิสิทธิ์ สองเเก้ว 3
581770381  อภิศักดิ์ บุญเหมือน 1
581770380 นายอภิวัฒน์ สาแก้ว 3
581770379  อภิญญา บุญเป็ง 1
581770377  อนุงศ์ ปัญโญ 3
581770376  อนุทัศน์ ต๊ะต้องใจ 3
581770375  นางสาวอนุตตรีย์ สุตะวงศ์ 1
581770374 อนุชิต กรรณิกา 1
581770373 สุภกิตติ์ ทองรอด 1
581770372 นายอธิป โปธรรม 1
581770371 อทริสวันต์ ดวงประทุม 3
581770370 นายอดิศักดิ์ แซ่ย่าง 3
581770367  สุวรา ใจอาคะ 1
581770366  สุรีย์นิภา ยศคำ 3
581770364 นางสาวสุรัลชนา หล้าคำ 1
581770363 สุรพรชัย กาแก้ว 3
581770362 สุรเดช วิงวอน 1
581770361 สุภาวดี ไกลถิ่น 1
581770359 นางสาวสุภัสสร ตุ้ยลี้ 3
581770358  สุภัสตา คำเขียว 3
581770357  สุภัทชัย ใจริน 4
581770355 สุภกิตติ์ ทองรอด 1
581770354 สุพัตรา ปัญญา 1
581770353 นางสาว สุพัชชา จินดาวงษ์ 1
581770352 สุพพัตรา พิทยาวรนาถ 1
581770350  นางสาว สุทัตตา ยานะธรรม 3
581770349 สุทธินันท์ นนทจันทร์ 1
581770348 นางสาวสุทธิกานต์ สมรวย 1
581770347  นางสาว สุดารัตน์ อภิธะนัง 1
581770346  สุดารักษ์ บั้งเงิน 1
581770345 สุญาดา สินเปียง 3
581770344 นางสาวสุชานุช อภิสิทธิศักดิ์ 1
581770343  สิทธิศักดิ์ มณีจันทร์สุข 1
581770342 นายสัภยา กาซาว 1
581770339 สรายุทธ กล่ำเอม 1
581770338 สรรเสริญ ใจน้ำ 1
581770337 นายเศรษฐวัฒน์ บำรุงจิตต์ 3
581770336 ศุภเสกช์ อนุวรรตน์ 1
581770335 ศุภนิดา เทพสา 3
581770334  ศุภณัฐ ถอบท่วมทรัพย์ 1
581770333 นายศุภชัย เรือนสอน 1
581770332  ศุภกฤต 1
581770331 ศิวัช พลอยตระกูล 3
581770330  นายศิริวัฒน์ เฮียงโฮม 1
581770329  นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมขัน 4
581770328  ศิริลักษณ์ คำเขียว 3
581770326 น.ส ศิริพร คำเป็ง 3
581770324  ศิรินญา วิยาพร้าว 3
581770323 นายศิริชัย อิวแดง 1
581770322 นางสาวศิริกาญจน์ นาใจ 4
581770321 ศักด์สิทธิ์ สินด่านจาก 3
581770320  ศักดิ์นรินทร์ อินทราวัลย์ 3
581770319 นาย ศักดิ์ชัย แสนใจ 1
581770317  ศราวุธ วงศ์สาร 3
581770316 นายศราวุธ พิศร 3
581770315 นายศรายุธ เสียงใส 3
581770314 ศรายุทธ แสงก้อ 3
581770313  นายศรัณยู อรุณรุ่งสวัสดิ์ 1
581770312 ศรัณย์พร ศรีใจ 3
581770311  ศรัญญา ติยะกว้าง 1
581770310  วุฒิชัย เทพอินไชย 3
581770309 นายวุฒิชัย จับใจนาย 3
581770308 นาย วุฒิชัย จันทิมา 3
581770307 วีรวัฒน์ ใจกัญญา 1
581770305 นาย วิษณุ เลิศสกุล 1
581770304 วิลัยพร สำราญ 1
581770302  วิรยา บุญยืน 3
581770301 วิทวัส มาไล 3
581770300 นางสาว วิชญาพร เกตุมรรค 3
581770299 วารุณี นวลสม 3
581770298  ธนกฤต ทาศักดิ์ 1
581770297 วัชระพล กองอิ่น 3
581770294  นายวสิษฐ์พล เตปัง 3
581770293 วรุตม์ ปราบสงบ 1
581770292 วริศราพร คำรังษี 3
581770291 นางสาว วริศรา ก้อนแก้ว 1
581770290 นาย วราวุธ เขื่อนเพชร 3
581770289  วราภรณ์ สุพรรณ์ 3
581770288 นางสาว วรางคณา อารีย์วงค์  1
581770286 นาย วรันต์พงษ์ ใจดี 1
581770284  วรรณิษา ศีติสาร 1
581770282  วรรณวิษา สินมณี 3
581770280 วนัสนันท์ หายโศก 3
581770279 ลัดดาวัลย์ คำมา 1
581770277 นายฤทธิชัย เผ่าฟู 3
581770276 นางสาว รุ่งลาวัณย์ หล้าเหนือ 1
581770275 นางสาวรุ่งนภา หมื่นลาง 3
581770274 รำไพพรรณ จันทร์เอ้ย 1
581770273 รัตติกาล ชุ่มมงคล 3
581770272  รัตติกาล ของหอม 3
581770271  นายรัชมงคล เพียงพิมาย 3
581770270  น.ส.รัชนีกร ทีปะนะ 3
581770269 รัชนก ธรรมปัญญา 3
581770268  รังสิมันต์ุ เขียววรรณา 3
581770267  รังสรรค์ สีพรม 1
581770266  แยม บุญมา 1
581770265 ยุทธฤทธิ์ คำภิรา 3
581770264 นายยุทธพันธุ์ ธรรมตถา 3
581770263  ยุทธนา อิ่นติ๊บ 4
581770262 นายยุทธการ ชุมภู 1
581770261 นาย ยุทธการ ชมภู 1
581770260 นางสาวเมษา ศรีสุข 1
581770259 มินตรา เขื่อนศิริ 3
581770258 นางสาวมานี ปงกันคำ  1
581770257  มากิ พรหมมา 3
581770256 ณิชากานต์ ภิระบรรณ 3
581770255  มลผกา ก๋าสมุทร 3
581770252 มนตรี ทำของ 3
581770251  มนฑกรานต์ ไพรกังวาล 3
581770249  ภูษณิศา ทาอิน 1
581770247  ภูตะวัน ลียะวณิช 1
581770243 ภาณุวิชญ์ ไพบุญ 3
581770241 ภาณุพล 1
581770240  ภานุพงษ์ หงษ์ทอง 3
581770239 นางสาวภัศรา เข็มทอง 3
581770237  น.ส.ฟ้าอำไพ บรรพตไพรวัลย์ 1
581770236  พุทธสิริ สีลารวม 3
581770235 นายพีรพัฒน์ กัลยา 3
581770234  พิไลรัตน์ สุพงษ์ 1
581770233  พิราอร กิ่งเกษ 1
581770232 นายพิมล วงค์ชัย 1
581770231  พิมพิกา พงษ์ปวน 3
581770230  พิชญา ปัญญาผาบ 3
581770227 พัฒนชัย 1
581770226  พัชรินทร์ มะโนวรรณ 1
581770225 นายพัชรพงศ์ วงค์ดวง 1
581770224 นายพอพัฒน์ชระ มังคลาด 3
581770223  พรสยาม จันทร์บ่อแก้ว 3
581770222 พรรณพงษ์ สิปปะโสภากุล 3
581770220 นางสาวพรทิวา ไชยสวรรค์ 3
581770219  พรกนก สายบัว 1
581770218 พนิดา กาวิน 3
581770216 นายพจน์เมธี เทพสมบัติ 3
581770215 นาย พงษ์ดนัย วงค์สว่าง 1
581770214  พงศ์พนิช พิญราช 1
581770213 นายพงศกร สุขใจมุข 1
581770212 นายพงศกร ธรรมยา 1
581770211 พงศกร คำวงค์ 1
581770210  ผัลย์ศุภา บำรุงนา 3
581770207  นายปิยะ สลีอ่อน 3
581770206 ปิยพนธ์ ภักดี 3
581770205 ปานหทัย ขอนอาจ 1
581770204 นางสาวปัทมาพร เขตพรมมา 3
581770203  ปัทมพร ปินตาดวง 3
581770202  นาย ปัณณวัฒน์ ลำลึก 3
581770200 นางสาวปรินดา หัวนา 1
581770198 ประภาวรินทร์ 1
581770197 ปทิตตา เต้นเพชร 1
581770196 นาย ปฏิภาณ เกษรพรม 1
581770195 บัญญวัต ฟองวารินทร์ 3
581770194 นุชจรินทร์ ทองเจริญ 3
581770192  นิธิศักดิ์ เสนาธรรม 1
581770191 นายนิติพล สุรินเปา 3
581770190  นำชัย ดงสถาน 1
581770189 นายนาวิน เทสิน 1
581770188 นางสาว นันทิยา แก้ววิเศษ 3
581770186 นันทวัฒน์ อินปั๋น 1
581770184 นันทนา อาเซ็ง 3
581770183 นายนัทพงษ์ เขื่อนแก้ว 3
581770182 นัฐติกา ยานุ 1
581770181 นัฐฐินันท์ ร้องสาคร 1
581770179 นลินนิดา ปัญญา 3
581770178 นางสาวนฤมล ใบยา 3
581770177 นฤชา ก๋ามะสว่าง 3
581770176 นางสาวนริศรา ไชยเลิศ 3
581770175 นายนรากร จินดาธรรม 3
581770172 นายนพวินท์ ทิวาคำ 3
581770171 นายนพรัตน์ มีใจ 3
581770170 นพรัตน์ ต้นแก้ว 1
581770168 นพดล เตชตา 3
581770167 นาย นพกร กุลอิทธิเชษฐ์ 3
581770166 นายนนทวัตร เทพสุรินทร์ 3
581770165 นาย นนทวัฒน์ ทวีใบชา 1
581770164  นนทชัยสะกำ 3
581770163 นงลักษณ์ หัวนา 3
581770162 ธีระวัฒน์ จันทร์เพ็ง 3
581770161  ธีระพงษ์ ทัศนา 3
581770160  ธีรวัฒน์ แก้วมณี 3
581770159 นายธีรพงศ์ วงค์อินทร์ 3
581770158 นางสาวธิดารัตน์ ธิสา 1
581770155  ธนาวุฒิ มาหล้า 1
581770154   ธนากิจ ชูเกตุ 1
581770152 นายธนะดล ปากหวาน 1
581770151 ธนวัต เขียวงาม 3
581770150 นายธนภัทร กันจิน๊ะ 1
581770149 ธนพล ไชยวงค์ 3
581770147  ธนดล คำใส 3
581770145  นาย ธงชัย กองแก้ว 1
581770144 นาย เทวา มาละพัฒน์ 3
581770141 นายทินกฤต รวมสุข 1
581770140 นาย ทัชชกร ปัญญาวิชา 3
581770139 ทศพล เลิศศิริตระกูล 3
581770138 ทศพล เกรียงไกรสรณ์ 3
581770136  นางสาว ถลัชนันท์ ขันไร่ 1
581770135  นายเดโช ขันอุดทา 1
581770133  ดิลก เครื่องสีมา 1
581770128 ณัฐวุฒิ กองเมิ้ง 3
581770127 ณัฐริกา พันศึก  3
581770126  ณัฐภรณ์ ปัญจบุรี 1
581770125 ณัฐพล อ้อลาย 1
581770124 ณัฐพล ประชุมของ 1
581770123 นายณัฐพล บุญปั๋น 1
581770122  ณัฐพล ทนทาน 1
581770120 นาย ณัฐพงษ์ มงมาตร 3
581770119 นายณัฐพงษ์ พันธ์งาม 1
581770117  ณัฐพงศ์ ภู่ผึ้ง 1
581770116 นายณัฐนันท์ ศรีจันทร์ 3
581770115 นายณัฐนันท์ ฉันทะ 1
581770114 ณัฐนันท์ กันยะ 3
581770113 นางสาวณัฐธิดา ต๊ะตุ้ย 1
581770110 นางสาวณัฐฐาพร แซงพาน 1
581770109 นายณัฐกิตติ์ เรือนปิน 1
581770107 นางสาว ณัฐกานต์ ขยันขาย 1
581770106  ณัฏฐ์ ข่ายเเก้ว 1
581770105 ณภูมิภัทร วงษา 1
581770104  นาย ณภัทร สัมพันธสิทธิ์ 1
581770102 นาย ฐิติพงศ์ ไชยมาลา 3
581770101 นางสาว ฐิติญาภรณ์ รีอินทร์ 1
581770100 ฐณะวัฒน์ ใจเมา 3
581770099 นายญาณาธิป สุขศรีวรรณ 1
581770097  นายโชคทวี เชื่อสะอาด 1
581770095 นายชุติกาญจน์ อธิวันดี 1
581770093 ชิษณุพงศ์ จันทา 3
581770092 นายชินดนัย พรมฝั้น 3
581770091  ชิดณรงค์ วงศ์ใหญ่ 1
581770090  นายชาญพิชิต แก้วสิมมา 1
581770088 ชัยวัฒน์ แสงเหล็ก 3
581770086  ชัยพร ผดุงโกมล 3
581770084  ชัยกริช กั่นแก้ว 3
581770083 ชัชวาล พรมวงค์ 3
581770082  นายชัชวาล เชื้อสุวรรณ์ 3
581770081 นายชลัมพล วงค์ชัย 3
581770078 นายเฉลิมกิจ วิชาทยานนท์ 1
581770075 ฉัตรฐิตา แซ่ลี้ 1
581770074  ฉัฐวัตร ท้าวคำแสน 1
581770073  นาย ฉลองราช หม่อมปัน 1
581770072 เจียระไน ปินใจ 1
581770071  เจนจิรา เมืองแก้วมา 3
581770070  เจตนิพัทธ์ แผ่นดาน 3
581770069 นางสาวจุฑามาส นามวงค์ 1
581770067 จุฑามาศ พรมโสภา 3
581770066 นาย จีรยุทธ วงค์กองแก้ว 3
581770065 จิรายุส วุฒิน้อย 3
581770064  จิราภรณ์ แก้วจันทา 3
581770063  นางสาวจิรัชญา อริยะกอง 3
581770062 นายจิระพงศ์ แสนเตชะ 1
581770061  นาย จิรศักดิ์ สมโน 1
581770060 จิรเวช คำมาปัน 1
581770059 นาย จิรวัฒน์ แสนศักดิ์หาญ 1
581770058 นายจิรทีปต์ วงค์ขุนสาย 3
581770056 จินตนา สาระทะ 3
581770055 นางสาวจิตรานุช เดชมนต์ 3
581770054 นายจิตนาถ บุญที 1
581770053 นายจาตุรงค์ ชัยนน 3
581770052  จันทร์เพ็ญ แก้วน้อย 3
581770050  จัตตุพร การอุดหนุน 1
581770048  จักรกฤษ ทองวิเศษ 3
581770047 นายจักรกฤษ ขันสุธรรม 1
581770046  นางสาว จริยา อเนกธารทิพย์ 1
581770045  นาย จตุพงษฺ์ สมวงค์ 3
581770044 นายคีรีรัฐ ปะสาวะถา 1
581770043 คีรี คีรีแก้ว 3
581770042 นางสาวคนึงนุช สองปัญญา 3
581770041 คชาภรณ์ ปันนะสาร 3
581770040 เกียรติศักดิ์ โคตาบุตร 1
581770039 เกมษศักดิ์ มูลมวล 3
581770038 น.ส เกษมณี จีมะวงศ์ 1
581770036  กุลธิดา อินต๊ะวงค์ 3
581770035  กีรติ เข็มนาค 1
581770034  กิรติ พงษ์ไสว 3
581770032  กิตติพล นันตา 3
581770031 นาย. กิตติพงษ์ อินจันทร์ 1
581770028 นางสาวกานต์ธิดา จุมป๋า 3
581770027 กาญจนาพร เมฆสกุล 1
581770026  กัปตัน เครือโชติ 3
581770025  กันยากาญจน์ พันวัน 3
581770021 นายกฤษดากร เยาว์ธานี 1
581770020  นายกฤษดา ทานศิลา 1
581770019  กฤษดา คำพรม 3
581770018 นายกฤษณะ มณี 3
581770017  กฤษณะ นำชัยชุ่มชื้น 3
581770016 กฤษณะ ชุมภูชัย 1
581770015 กฤษณะ กันทะวงค์ 1
581770014  กฤษณะ กฤษณายุทธ 1
581770013  กฤษณพงศ์ รีรักษ์ 1
581770011  กฤษฎาวุฒิ ผาลาด 1
581770010 กฤษฎา ถาวรธรรม 1
581770009  นาย กฤตยชญ์ สุปินธรรม 1
581770007 นายกรวิชญ์ ใจป้อ 3
581770006 กรรมสิทธิ์ ปินตาหล้า 3
581770005 กรกฤต 1
581770004  กมลรัตน์ ทิพหม้อ 3
581770003  กมลรัตน์ 3
581770002 นางสาวกมลชนก เพ็ญกุล 3
581770001 นางสาวกนกพร สุจริต 3
581700245  นางสาวอภิษฎา ทองคำ 3
581700229  นางสาว สุภาพร เข็มสิทธิ์ 3
581700033  นางสาวจรัญญา คำวงศ์ษา 3
571790210  นางสาว วิไลรัตน์ จาคเสถียรกุล 2
571777218 นางสาว รัชนีกร ภิระบัน 2
571777217 นายวัชรานนท์ ศรีชัยอินทร์ 4
571777215 นายมัทธิว พงษ์จิตภักดิ์ 2
571777214  นางสาว จุฑามาศ พุ่มจีน 2
571777213 นายพัชรพล ประชุมของ 1
571777212 สุดารัตน์ ใฝ่จิตร 1
571777211 พงศกร ศรีสุทธิรักษ์ 1
571777210 นางสาวอิสริยาภรณ์ ผึ่งผาย 1
571777209 อวภาส์ ปินตาแก้ว 1
571777206 สุภาพร ประคอววัน 1
571777205 ศิริบรรพจน์ สุยะ 1
571777204 น.ส.ศศิธร นันทผาบ 1
571777203 วิษณุ ดอนชัย 1
571777202 วันทะการ ทรัพย์รัตนวงศ์ 1
571777201 วริสรา หน่อขัด 1
571777199 รักไพร สันป่าแก้ว 1
571777198 นางสาวรมย์รวินท์ อินต๊ะภา 1
571777197 นาย พงศภคพล โยสุดใจ 1
571777194 นายปิยณัฐ รัมมะมนต์ 1
571777193 นัฐกิจ จันต๊ะวงค์ 1
571777192 น.ส.ธนพร คณะทอง 1
571777191 ถิรวิทย์ คุณยศยิ่ง 1
571777190 ณัฐพงค์ คำคง 1
571777189 นางสาวณัฐธิดา ติ๊บมา 1
571777188 ณัฏฐเขต ถุงออน 1
571777187 ชัญญานุช ชื่นบาน 1
571777186 น.ส เจนจิรา ท้าวแก่นจันทร์ 1
571777185 กิตติศักดิ์ หอมนาน 1
571777184 กรรณิการ์ อินต๊ะ 1
571777183 กมลลักษณ์ ศรีอ้าย 1
571777182 อดิศักดิ์ ไชยประเสริฐ 1
571777181 นายเจตดิลก เรือนปิน 1
571777180 จักรี มงคุณคำซาว 1
571777179 สุรชัย วิชัย 1
571777178 กัญญาวีร์ อชิระปรีชาพาณิชย์ 1
571777177 น.ส พรนิภา มณีจันทร์สุข 1
571777176 เจษฎา ขันทะ 1
571777175 สรนันท์ คราพันธ์ 1
571777174 เอกราช อิ่นคำ 1
571777173 นาย เอกราช ติ๊บสุถา 1
571777172 อุทัยวรรณ ปัญญาบุญ 1
571777171 อิงทุอร อุ่นโพธิ์ 1
571777170 อำภา เงินยวง 1
571777168 อาภากร ชัยพิวงศ์ 1
571777167 นายอานนท์ หาทวี 1
571777166 อาชา เชอกอ 1
571777165 นายอัษฎากรณ์ ประวิง 1
571777164 อัมพิกา บรรดิ 1
571777163 อัญชลี ครองทรัพย์ 1
571777161 อัครชัย เวชกิจ 2
571777160 อริษา รองทอง 1
571777159 อรสา แสงจันทร์ 1
571777158 น.ส อมรรัตน์ ภูกองชัย 1
571777157 อภิสิทธิ์ สุนโย 1
571777156 อภิชาต กันทา 1
571777154 นาย อนุชา ดาวชัย 1
571777153 อนาวิล ผันแก้ว 1
571777152 เหมือนฝัน หมื่นเป็ง 1
571777151 เสมอ รวมสุข 1
571777150 สุวิชา มีมา 2
571777149 สุวัฒนา ชาตาวิวัฒน์ 1
571777148 สุริยะ ไทยงาม 1
571777147 สุริยะ เจริญคิด 1
571777146 สุภากร เชื้อเมืองพาน 1
571777145 นาย สุพจน์ เคลื่อนไธสง 2
571777144 สุนิษา เผ่าตัน 1
571777143 นางสาวสุธาสินี อุตมา 1
571777142 สุธาทิพย์ ยานะเคหัง 1
571777141 สุทธิดา มูลทอง 1
571777139 สุกัญญา จิโนต๋า 1
571777138 สิริศักดิ์ ก๋าระร่วง 1
571777137 สิริลักษณ์ พึ่งศรี 1
571777136 สิทธินันท์ อุปเส็น 1
571777135 สายฝน ศรีพรรณ์ 1
571777134 นายสันติ ใจชื้น 1
571777132 เศวตสิทธิ์ 1
571777131 น.ส ศุภานันท์ จันทร์มะโน 1
571777130 ศุภวิทย์ ใบยา 1
571777129 ศุภรัตน์ เมืองมูล 1
571777128 ศุภกิจ คำเขียว 1
571777127 นางสาว ศุภกานต์ พรมรักษา 1
571777126 ศันศนีย์ นามอภินันท์ 1
571777125 ศรันย์ รักษาป่า 1
571777124 วุฒิชัย 1
571777123 วิษณุ พรหมรักษ์ 1
571777121 วิชัย ปะโม 1
571777118 วัฒนา รัตนเรืองศิลป์ 1
571777117 วัชรินทร์ ดวงเทพ 1
571777116 วัชระ จันทร์แก้ว 1
571777114 นายวศิน จันแปงเงิน 1
571777113 นายวรเมธ กันนิกา 1
571777112 วรชิต คำคง 1
571777111 วรกันต์ ฉลองชัย 1
571777110 วนิดา ธรรมเสาร์ 1
571777108 รุ่งอรุณ รัตนพรม 1
571777107 รัชนี นันตรัตน์ 1
571777105 เมธี ปิยภาณีพันธ์สกุล 1
571777103 มินตรา เชอหมื่อ 1
571777102 นางสาวมาลีวรรณ จันทรา 1
571777100 นาย ภีรภัทร สุริยะ 1
571777099 ภาวิณี โชติ 1
571777098 ภัทราวดี สลัดใด 1
571777097 ภัทรพร สุวรรณ์ 1
571777096 ภวินท์ จันทร์แสง 1
571777095 พุธิตา กันธิวงค์ 1
571777094 นาย พุทธิพันธ์ คำมี 1
571777093 พีระพงษ์ วิลัยลักษ์ 1
571777091 พิศาล หว่านเครือ 1
571777090 พิมพิกา กิติทรัพย์ 1
571777089 พิมผกา บุญเป็ง 1
571777087 พัฒนรัฐ สอนสุกอง 1
571777086 พรรณนี บัวสละ 1
571777085 พรพรรษา บุญเรือง 1
571777084 พงษ์ศักดิ์ สิงห์ไชย 1
571777083 นาย พงศ์พิสุทธิ์ ปานกลาง 1
571777082 พงศ์พล ใจยะสาร 1
571777081 เป็นหนึ่ง แสงศรีจันทร์ 1
571777080 น.ส.ปิยะธิดา แปงแก้ว 1
571777078 ปาลิตา ใจมูลมั่ง 1
571777077 ประกายรัตน์ อุปธิ 1
571777076 ปภาวิน เทพจันทร์ 1
571777075 เบญจรัตน์ เพ็งภูเขียว 1
571777074 บูลภัทร จันทร์ฟู 1
571777073 บุญสุภาคำ ทันเจริญ 1
571777072 เนติพงศ์ คงพรม 1
571777071 นุธิกานต์ มงมาตร 1
571777070 นิชาภร อินต๊ะใสย์ 1
571777069 นันทินี เตจ๊ะสร้อย 1
571777068 นาย นันทวิกร ดอนเลย 1
571777067 นางสาวนัตธิยา รักษา 1
571777066 นฤกูรย์ ณ เชียงใหม่ 1
571777065 นริศรา ยามี 1
571777064 นรายุทธ ดวงคำ 1
571777063 นภาภรณ์ นวลคำ 1
571777062 นาย นพดล ทะก๋า 1
571777061 ธีระศักดิ์ ชูวิทย์ 1
571777060 นายธีรภัทร๊บ ปาติ๊บ 1
571777059 ธิชานนท์ ไชยอิ่นคำ 1
571777058 ธัญญารัตน์ เจริญสุข 1
571777057 ธนาธิป แสนตา 1
571777056 ธนวัฒน์ ไชยสลี 1
571777055 ธนภัทร ฉลาดเอื้อ 1
571777054 นาย ธนพงษ์ ธรรมชญานนท์ 1
571777053 นาย ธงชัย ธรรมสอน 2
571777052 ทิพย์อร แสงแก้ว 1
571777051 นายทัศนัย อินต๊ะนา 1
571777048 ทวีชัย ใจธรรม 1
571777047 ไตรภพ ติ๊บบรรหาร 1
571777044 ณัฐวุฒิ ธรรมวงศ์ 1
571777043 ณัฐรินีย์ สมป้อ 1
571777042 นาย ณัฐพล ธรรมวงค์ 1
571777041 ณัฐพนธ์ อ่องคำ 1
571777038 ณรงค์ศักดิ์ มณูธรรม 1
571777037 ณรงค์ฤทธิ์ โยธาดี 1
571777036 ณรงค์ฤทธิ์ กันทรา 1
571777034 นาย ชุติพนธ์ เฟื่องฟู 1
571777032 นายชุณห์นิชิต แก้ววิเศษ 1
571777030 ชาญวิทย์ ศิริชุมภู 1
571777029 ชลธาร ขันแก้ว 1
571777028 ชไมพร ขันคำ 1
571777027 ชนิดา คำโมนะ 1
571777026 ชฎาธาร พุทธรักษา 1
571777024 นายเจษฎา จารุศักดิ์ 1
571777023 จุฑามาศ แดงเขียว 1
571777021 จีรนาถ แก้วทอง 1
571777020 จิรพันธ์ สำราญจิต 1
571777018 นายจักรินทร์ นะยา 1
571777017 จักรกฤษณ์ อินสม 1
571777016 จริยา อาหยิ 1
571777015 นาย คณิศร 1
571777014 ขวัญกนก ปัญญาปิน 1
571777013 นาย แก่นศักดิ์ ใจมา 1
571777012 นายกิตติพงษ์ รัตนะ 1
571777011 นายกิตติพงศ์ ทิพเนตร 1
571777010 นาย กิตติธัช หน่อแก้ว 1
571777009 นายกฤษณะ ทะรินทร์ 1
571777008 นายกฤษฎา สุเตนัน 1
571777007 กฤติพงศ์ ไชยยะ 1
571777005 กรรณการ์ ขัดคำกอง 1
571777004 กนกวรรณ ขันธิวงศ์ 1
571777003 กนกลักษณ์ อ้นสังข์ 1
571777002 นายกนกพล ทิพย์ลุ้ย 1
571777001 นางสาว กชพร. จอมเพชร 1
571770679 นางสาววิไลรัตน์ จาคเสถียรกุล 2
571770678 นางสาว สุรีพร กรวัชรปาณี 2
571770677 นางสาว พรพิมล ไพรเสรี 2
571770676 นางสาวศุภรัตน์ นามแก้ว 2
571770675 นางสาวสิกขรินทร์ สมบุญ 1
571770674 นายกิตติพัทธิ์ พรมกาวงค์ 2
571770673 นาย กวีรทรัพย์ สุขยิ่ง 2
571770672 ธนวินท์ สมศรี 1
571770669 สมศักดิ์ บุญยืน 1
571770667 วสันต์ บุญขาว 1
571770665 ณัฐกาญจน์ วรินทร์รักษ์ 1
571770663 อิทธิฤทธิ์ กันธวัง 1
571770662 อิทธิเชษฐ์ มีสุข 1
571770660 อนุชิต คำอ้อย 1
571770658 นางสาวสุมลฑา แก้วกำเนิด 1
571770657 สิริวรรณ ตันมา 1
571770655 สาวิตรี อินเสียร 1
571770654 นาย สรรเสริญ ดำแดงดี 1
571770653 สมสวัสดิ์ ครุฑโปร่ง 1
571770651 ศุภกิจ เทสมุทร 1
571770650 นาย ศักดิ์ดา สุนทรนิกรกิจ 1
571770648 เวชยา ถาเกตศรี 1
571770646 นางสาว วศิณี โนรินทร์ 1
571770645 วรรณณิษา ปะแปง 1
571770644 รุ่งทิวา กุณาปิง 1
571770643 รัชฎาพร พงษ์พันธ์ 1
571770642 ยุทธนา สิงห์คำ 1
571770641 นายภานุพงศ์ อาษา 1
571770640 ภานุพงศ์ คำอ้ายอาจ 1
571770639 นางสาวภานุชนาถ ม่อนแก้ว 1
571770638 ภัสกร เครือวงค์ 1
571770637 พรชัย ปีกสวย 1
571770635 ปริยานุช มีศรี 1
571770634 ปริฉัตร ลือชา 1
571770633 นางสาวปพิชญา บุญอิน 1
571770632 นายบรรหาร แสนจันทร์ 1
571770631 นาย นฤดม แบ่งทิศ 1
571770630 ธนิต อินต๊ะเขียน 1
571770629 ธนโชติ ทะพรม 1
571770628 ตุลยรัตน์ แสนเสมอ 1
571770626 ณัฐภัทร คำใจดี 1
571770624 ชาลินี ถนัดสร้าง 1
571770623 ชาตรี ศรีรักษ์ 1
571770622 นางสาวชัญญา ธรรมเสนา 1
571770621 ฉัตรมงคล 1
571770620 นาย จักริน อุอิน 1
571770619 จักรกฤษณ์ ชมภู 1
571770618 จรณชัย ชื่นจิต 1
571770617 เกียรติศักดิ์ รสหวาน 1
571770615 กาญจนา ขอดเรือนแก้ว 1
571770614 กฤตเมธ กุลนรา 1
571770613 นางสาวขนิษฐา วิเศษ 1
571770609 ณัฐพล ใจเที่ยง 1
571770607 ณัฐกุล เผ่ากันทะ 1
571770606 เดโชพล 1
571770605 สุทธิพงศ์ บัวไข 1
571770603 สุภาดา วิบูลศรีมงคล 1
571770599 สุภาพร ร้องหมอดี 1
571770598 อดิศักดิ์ บุญจันต๊ะ 1
571770597 สุภาพร ก๋าแก้ว 1
571770596 ดนัย ภักดีสุข 1
571770595 ฐณพล อารีย์ 1
571770594 กฤษฎา ทำโมนะ 1
571770593 นาย สมชาย ชีหมื่อ 1
571770592 นรภัทร ชิดโพธิ์ทอง 1
571770591 จิรภิญญา สีสูง 1
571770590 อรพรรณ ปะละวัน 1
571770589 ณัฐวุฒิ กาวิรส 1
571770588 เอริ นากุ 1
571770587 เอกสิทธิ์ ใยมา 1
571770586 เอกพล มะโนจัย 1
571770585 อุษา แซ่หยี่ 1
571770584 นางสาวอุไรวรรณ อรินทร์ 1
571770583 อุมรินทร์ บุญกาวิน 1
571770582 อุบลวรรณ ปัญญาวิชา 2
571770581 น.ส.อินทุอร สมศรี 1
571770579 นายอิทธิชัย เมืองขาว 1
571770578 น.ส อาบา มาเยอะ 1
571770577 อานนท์ ปงคำเฟย 1
571770575 อัมรินทร์ ทุ่งเย็น 1
571770574 อันธริกา มูลแก้ว 1
571770573 อันตรา กันทะวงค์ 1
571770572 อัจฉรา ใจตรง 1
571770571 อัครินทร์ มณีชาติ 1
571770570 อัครพล อินต๊ะสงค์ 1
571770569 อลิสา เชียงกา 1
571770566 อรอนงค์ อูปคำ 1
571770565 อรทัย อินโต 1
571770564 อมรรัตน์ จันทร์ต๊ะวงค์ 1
571770563 อมรรัตน์ จันต๊ะ 1
571770562 อมรเทพ จันทร์แก้ว 1
571770561 นาย อภิสิทธิ์ คำแสน 1
571770560 อภิศักดิ์ สุวิวัฒนา 1
571770559 อภิวันท์ ทิพพรมมา 1
571770558 อภิวัฒน์ จินดาธรรม 1
571770557 อภิเชษ 1
571770556 อนุวัฒน์ สักลอ 1
571770555 อนุวัฒน์ คนสม 1
571770554 อนันตศักดิ์ มะโนใจ 2
571770553 อนันต์ อาแซ 1
571770551 อธิกานต์ อินทร์ชัย 1
571770550 อดุลวิทย์ ตันกุล 1
571770549 อดิศักดิ์ พิทักษ์เปรมกมล 1
571770548 อดิศร ขัติยะ 1
571770547 อชิรญา ตุ้ยแก้ว 1
571770545 หล่อยี เยซอ 1
571770542 หนึ่งฤทัย ปันสา 1
571770541 น.ส.โสภาวดี เป็งแก้ว 1
571770540 เสาวลักษณ์ ภารรักษา 1
571770539 เสาวณีย์ ศรีวาณิชย์ 1
571770538 สุวนันต์ เมืองคำ 1
571770537 สุริยา อินต๊ะขัน 1
571770536 สุรเชษฐ์ อะโน 1
571770535 สุรเชษฐ์ หอมสุด 1
571770534 สุรกฤษณ์ คามณีวงศ์ 1
571770533 สุภาพร ร้องหมอดี 1
571770532 สุภาพร ทาแกง 1
571770531 สุพัตรา สีสัน 1
571770530 สุพัตรา ขันติยะวงค์ 1
571770529 สุพัชรี ละลำ 1
571770528 สุปรียา ขัติยะ 1
571770527 สุปรียา แก้วก๋า 1
571770526 สุธิดา สามแก้ว 1
571770525 สุธารินี นัยติ๊บ 1
571770524 สุทธิสันต์ เนาวฤทธิ์ 1
571770523 นาย สุทธิพงศ์ ไร่พุทซา 1
571770522 สุทธิดา เชื้อเมืองพาน 1
571770521 นางสาว สุทธิดา เชียงพรม 1
571770520 สุทธิกานต์ ทะอ่าง 1
571770518 สุจิตรา หลานป้อ 1
571770517 สุจิตรา ดวงแก้ว 1
571770516 สุชาดา บุญยวง 1
571770515 สุขพัฒน์ กำจร 1
571770514 สุกัญยา นามวงศ์ 1
571770513 สิลินทิพย์ พรมจักร 1
571770512 สินีนาฎ ปิ่นแก้ว 1
571770511 สิทธิศักดิ์ ออนอิ่น 1
571770509 สิทธินนท์ 1
571770508 สิทธิชัย ไชยสถาน 1
571770507 สิงหราช นาทะสัน 1
571770506 สายรุ้ง อิ่นคำตา 1
571770505 นางสาวสายรุ่ง ทองสุข 1
571770504 นาย สายยนต์ ค้ายา 1
571770503 สายฝน จันต๊ะคาด 1
571770502 สายชล เกิดแพร 1
571770501 สัญชาติ สมบัติปัน 1
571770500 นายสหรัฐ หน่อพรหม 1
571770498 นายสวัสดิ์ แซ่ฟ้าน 1
571770497 สวรรค์ วงษา 1
571770496 นายสริกฤษ สุขทรัพย์ 1
571770494 นางสาว สมัชญา คำเภา 1
571770493 สมฤทธิ์ เขื่อนเพ็ชร 1
571770492 สมนึก เรือนปิน 1
571770491 สมชาย ยอดมณี 1
571770490 สมคิด ลาเช 1
571770488 ศุภาวรรณ โกแฮ 1
571770487 ศุภาภรณ์ ไชยลังการ 1
571770486 นายศุกลภัทร์ แก้วปา 1
571770485 ศิวกร ศรีธิกัน 1
571770483 ศิริลักษณ์ ขัดคำ 1
571770482 ศิริรัตน์ สักลอ 1
571770481 ศิรินุช หะวัน 1
571770480 ศิริชัย พรหมจันทร์ดา 1
571770478 น.ส. ศิริกัญญา พงศ์ศรี 1
571770477 น.ส.ศิราภรณ์ ไชยศิริวัฒนากุล 1
571770476 ศิรสิทธิ์ ชุมภู 1
571770474 ศานตี ชัยชนะ 1
571770473 ศักดิ์ณรงค์ สมศรี 1
571770472 ศศิวิมล ยารังสี 1
571770471 ศศิวิมล กัปปะหะ 1
571770470 นางสาวศศิภรณ์ ศรีโลชั่น 1
571770469 ศศิพร เกี๋ยงวงษ์ 1
571770468 ศศิการณ์ เสนาวงค์ 1
571770467 ศรีรีตน์ สว่างศรี 1
571770466 ศราวุธ หอมพรมมา 1
571770465 นาย ศรัณยู ศึกษา 4
571770464 นายศรัณย์ วรรณคำ 1
571770463 นาย ศรัญญู ตนมิตร์ 1
571770462 นางสาว ศรัญญา รัญจวรรณ 1
571770460 แวววดี คำเคน 1
571770459 เวฬุวรรณ ขันแก้ว 1
571770456 วุฒิชัย คำแก้ว 1
571770455 วุฒิชัย กาบสีลา 1
571770454 วุฒิไกร มูลสวัสดิ์ 1
571770453 วีระนนท์ จันทร์ถา 1
571770452 นาย วีรวัฒน์ เเพทย์ประสิทธิ์ 1
571770451 วิษณุวัฒน์ สะเอียบคง 1
571770450 วิศาสินี สีเหลือง 1
571770449 นายวิศรุฒ์ แต้ศิลปชัย 1
571770447 วิญญู 1
571770446 วิเชียร กองเขียว 1
571770445 วิชากร เลาดี 1
571770444 วิชญ์พล โลหะกิจ 1
571770443 วิจิตรา จันทร์ติ๊บ 1
571770442 วันทวัช จันทร์นิยม 1
571770441 วันชาติ โสภา 1
571770439 วัทนพร จะลา 1
571770438 วัชรากร คำจันทร์เจริญ 1
571770436 วัชฎาภรณ์ แก้วดำ 1
571770435 นาย วศิน จารุเศรณี 1
571770434 วรุธ บุญบรรจง 1
571770432 วรินทร์ญา วงศ์ใหญ่ 1
571770429 วรารัต เกิดสุข 1
571770428 วราภรณ์ อุมา 1
571770427 วราภรณ์ ศรีสวัสดิ์ 1
571770426 วรากรณ์ ตะราษี 1
571770422 นางสาว วรรณนิสา ชุมภูชนะภัย 1
571770421 น.ส วรรณนิภา เชียงมี 1
571770419 วรพรต ไชยยานะ 1
571770418 วรพงษ์ ทาอ่อน 1
571770416 วทัญญู 1
571770414 วชิรชัย อิ่นแก้ว 1
571770413 นาย วงศธร ณ ลำปาง 1
571770412 วงเดือน ภูมิรัตน์ 2
571770411 ลิขิต ธิวงศ์ 1
571770410 ลักขณา ปินตาเสน 1
571770409 นาย ฤทธิพร วิชาเร็ว 1
571770408 ฤทธิเกียรติ สัจจัง 1
571770407 ฤทธิเกียรติ เทียนทอง 1
571770406 นางสาวรุ่งอรุณ คำปา 1
571770405 รุ่งโรจน์ ดวงจันทร์ 1
571770404 รุ่งนภา เชมือกู่ 1
571770402 รามิล ปัญสุวรรณ์ 1
571770401 นายรามิล ไชยวรรณ์ 1
571770400 รัตนาพร ร้อยเงิน 1
571770399 นางสาว รัตนา คำมุง 1
571770398 รัตนพร โยคำ 1
571770397 รัตติยา สารทะ 1
571770395 รัชนีกร ขันธ์แก้ว 1
571770393 รักษ์พล มูลหล้า 1
571770392 ระพีพรรณ ใจมอย 1
571770391 รวิภา ศรีพรม 1
571770390 รจนา บุญเรือง 1
571770389 โยธิน พลศักดิ์ 1
571770388 น.ส. ยุรดา สิทธิ 1
571770387 ยี่เจิน แซ่ก้อ 1
571770386 ยศวดี สีดา 1
571770385 เมทนี โบรสศักดิ์ 1
571770383 มาลีภรณ์ แสงเขน 1
571770382 นาย มารุต กันทอง 1
571770381 มานิตย์ ขัติยะ 1
571770379 มันทนาพร ขุนแท่น 1
571770378 มัทนาภรณ์ กองมา 1
571770377 มะลิวัลย์ กันคำ 1
571770376 มนัส บาลับแลง 1
571770373 นาย มงคล โปทากัน 2
571770372 มงคล นัยติ๊บ 1
571770371 ภูวนาท 1
571770368 นายภูวดล คำสามผิว 1
571770367 ภุชคินทร์ สันป่าแก้ว 1
571770366 ภิรมย์รัตน์ กัญจนะ 1
571770364 ภาวิณี ศรีโชติ 1
571770362 ภาพิมล จินาวงค์ 1
571770361 ภานุเดช ใจดี 1
571770358 นาย ภาณุวัตร บุญปั๋น 1
571770357 ภาณุวัฒน์ บุญเรือง 1
571770356 ภาณุพงศ์ สมศรี 1
571770354 ภัสชยังกูร ขัติยศ 1
571770352 นายภัทรพล สมบุญทรง 1
571770351 ภัทชา ดาวรัมย์ 1
571770350 นาย ภัคเกษม กันธารักษ์ 1
571770348 ภราดา ตันต๊ะ 1
571770347 แพรไพลิน ใจมูลมั่ง 1
571770346 นางสาวแพรพลอย ชัยศิลป์ 1
571770345 เพชรรัตน์ ศรีแก้ว 1
571770344 เพชรรัตน์ คำเงิน 1
571770343 พุทธเกสร วงค์ใหญ่ 1
571770342 พีรพล จอมจันยวง 1
571770341 นางสาว พิลักขณา ช่างแก้ว 1
571770339 พิมพิลาวรรณ สองเมือง 1
571770338 พิมพิมล มังกะระ 1
571770336 นางสาวพิมพ์ลภัส ฟูแก้ว 1
571770335 พิมพ์ใจ สระหุนันท์ 1
571770334 พิมผกา หมอยาดี 1
571770333 พิทักษ์ศิลป์ กันทอินทร์ 1
571770332 นาย พิทักษ์ จินะป๊อก 1
571770331 นางสาวพิชฌาพร ลือโสภา 1
571770330 พันธ์ศักดิ์ จูเปาะ 1
571770329 นางสาวพัทธิยา นาคสุวรรณ 1
571770328 พัทธพล นิจจา 1
571770327 พัณณิตา สมศรี 1
571770326 พัฒรกรณ์ นุภาพ 1
571770325 พัชรี อินต๊ะวงค์ 1
571770324 พัชรินทร์ ปันไฮ 1
571770323 พัชราภรณ์ ขันธิวงค์ 1
571770322 นางสาวพัชรา สุทธสม 1
571770321 พลาธิป ศรีทะนันชัย 1
571770320 พลากร หมื่นเงิน 1
571770319 พฤทธิพล ชัยชนะ 1
571770318 พฤกษ์วดี สุภาศรี 1
571770317 พรหมธาดา จันหล้า 1
571770316 พรสุดา สมร่าง 1
571770315 พรรณิภา สุวรรณโน 4
571770313 พรรณเพ็ญ ร้องคำ 1
571770312 พรรณนิภา ขันแก้ว 1
571770311 นาย พรพิษณุ เทียมแสน 1
571770310 พรชิดา วิชัยเนตร 1
571770309 พยุง ไข่ทา 1
571770308 พชร รักพ่วง 1
571770307 พงศ์พิพัฒ เวียงนาค 1
571770306 นาย พงศกร สุขเกษม 1
571770305 พงศกร 1
571770303 ผกามาศ เชา 1
571770302 ปุญญพัฒน์ กันทวี 1
571770301 นายปิยะพงษ์ พระแก้วมณี 1
571770300 ปิยะ ไชยวงค์เย็น 1
571770299 ปัทมา กันใจ 1
571770298 นางสางปัทมวรรณ ปัญยศ 1
571770297 นางสาวปัณณพร ดาวเรือง 1
571770296 ปวีณ์สุดา สมอินทร์ 1
571770295 ปวีณ์นุช ธรรมดารบ 1
571770294 ปวรรัตน์ 1
571770293 ปรียากุล บุญทา 1
571770291 ปริวัฒน์ มั่งมูล 1
571770290 ปริยากร เทศไทย 1
571770289 นางสาว ปราถนา สิทธิขันแก้ว 1
571770288 ปรัศณีย์ 1
571770287 ประภัทธิพงศ์ พันธุรัตน์ 1
571770286 ประทิน ปันนวน 1
571770285 ประกายแสง สอดส่องกิจ 1
571770284 ปรเมษฐ์ วรวัฒน์รัชกุล 1
571770283 ปภาวรินท์ ไชยวุฒิ 1
571770282 ปภัสรา สักแก้ว 1
571770281 ปฏิภาณ จาอ้าย 1
571770280 นายปฏิพล วงศ์ชัย 1
571770279 เบญจมาส กาวารีย์ 1
571770278 เบญจมาศ สายอิ่นแก้ว 1
571770277 เบญจมาศ แก้ววงศ์ 1
571770276 บุษยา คุณมั่ง 1
571770274 นาย.บุญหลาย คำริงไชย 1
571770273 บุญญฤทธิ์ สังฆพร 1
571770272 บุญญฤทธิ์ คำมี 1
571770271 บัณฑิต ใจตั้ง 1
571770270 บัญญัติ กันยะ 1
571770269 บัญชา 1
571770268 บวร พลีทั้งกาย 1
571770267 เนติพงศ์ ต่างใจ 1
571770266 นางสาวเนตรนภา หมื่นเงิน 1
571770265 นิภารัตน์ อาจหาญ 1
571770263 นิติ ขำโนนงิ้ว 1
571770261 นิคม ใจกว้าง 1
571770260 นาย นิคม กองกาย 1
571770259 นันธพร ยอดเมือง 1
571770258 นายนันทิพัฒน์ กันสุริ 1
571770256 นัทธพงศ์ สุรินทร์ชัย 1
571770255 นัทธพงศ์ เรือนสิทธิ์ 1
571770254 นัฐฬิณี ผิวอ่อน 1
571770253 นัฐพล วุฒิเจริญ 1
571770252 นัฐพร 1
571770251 นัฐกฤษ บุดดี 1
571770249 นักปราชญ์ ไชยสวนดอก 1
571770248 นายนลธวัช วงศ์ต่อม 1
571770246 นฤมล อินทะนิด 1
571770243 นริศรา พรหมวิจิตร 1
571770241 นราวิชญ์ สมศรี 1
571770240 นราวิชญ์ นามประเสริฐ 1
571770238 น.ส นภารัตน์ ธนะจักร 1
571770237 นพฤทธิ์ กันติ๊บ 1
571770236 นายนปกรณ์ แก้วบุตรดี 1
571770235 นาย นครินทร์ พรหมจารีย์ 1
571770234 ธีระพงษ์ เขื่อนคุ้ม 1
571770233 ธีระ เดชคุณมาก 1
571770231 ธีรภัทร ทาตุการ 1
571770230 ธีรพงศ์ ศรีนวล 1
571770229 ธีรเกียรติ โกเขา 1
571770228 ธิติ ชัยยา 1
571770227 ธิดารัตน์ แก้วดำ 1
571770225 ธัญญารตน์ ศักดิ์แสน 3
571770224 ธัญญารัตน์ ตะนัง 1
571770223 ธัญญรัตน์ กาวินคำ 1
571770222 นาย ธัชพล สุขสำราญ 1
571770221 ธวัชชัย 1
571770220 ธวัชชัย มะลิชัง 1
571770217 ธรณินทร์ มณีวรรณ์ 1
571770215 ธนารัต สุขเหมอะ 1
571770214 นาย ธนาธิป จนใจ 1
571770213 ธนาธิป 1
571770212 ธนาดล ดำพลงาม 1
571770210 ธนัตถ์ จักรแก้ว 1
571770209 นาย ธนัฎชา กาหะ 1
571770204 นายธนวัฒน์ หน่อคำ 1
571770203 ธนวัฒน์ นามศิริ 1
571770202 นายธนวัฒน์ ท้าวผาบ 1
571770201 ธนวัฒน์ ชุ่มดี 1
571770200 นาย ธนวรรฒน์ จารเขียน 1
571770199 นายธนภัทร ชูชื่น 1
571770197 นาย ธนดล รักเรียน 1
571770196 ธนฉัตร เกียรติสิริกุล 1
571770195 ธงไชย ทองคำ 1
571770191 ทิพวรรณ ชัยชนะ 1
571770190 นางสาว ทินภัทร ราชทะนุ 1
571770189 ทินกร ติ๊บหน่อ 1
571770188 ทินกร จันสีมา 1
571770187 ทาริกา พัชรมโน 1
571770185 ทัตพงศ์ ชัยรังษี 1
571770184 ทัชนนทร์ บรรจโรจน์ 1
571770183 ทศพล ฟองการ 1
571770182 ทวีรัฐ ยาณะ 1
571770181 ทรงกรด คำปิน 1
571770179 ไตรภพ กันใจ 1
571770178 ตุลา วิระคำ 1
571770177 ตะวันฉาย ไชยวรรณ์ 1
571770175 นางสาว เณรานันท์ ธรรมใจ 1
571770174 ณิชกานต์ ต๊ะศรีเรือน 1
571770173 ณัฐสุดา หล้ากาวิญ 1
571770171 นายณัฐวุฒิ แสนใจยา 1
571770170 นาย ณัฐวุฒิ วาตา 1
571770169 นาย ณัฐวุฒิ ยอดวงศ์ 1
571770168 นาย ณัฐวุฒิ บุญวัง 1
571770167 ณัฐวุฒิ แก้วภิรมย์ 1
571770166 ณัฐวัฒน์ วรรณราช 1
571770164 ณัฐภูมิ ธุระกิจ 1
571770163 ณัฐพล 1
571770162 ณัฐพล วงศ์ชัย 1
571770161 ณัฐพล แก้วงาม 1
571770160 นาย ณัฐพงษ์ จันต๊ะคาด 1
571770157 ณัฐพงศ์ 1
571770156 ณัฐพงศ์ ทะวงค์เงิน 1
571770155 นางสาวณัฐนรี ธิวงค์ 1
571770154 นายณัฐนพัฒน์ ณ เชียงตุง 1
571770153 ณัฐนนท์ อะคะโล 1
571770152 ณัฐธิชา อิ่มประเสริฐ 1
571770151 ณัฐธิกร แสนอุ่น 1
571770150 นายณัฐดนัย มีปาน 1
571770148 นางสาวณัฐฐาพร แซงพาน 1
571770147 นางสาว ณัฐญา แสงกุล 1
571770146 ณัฐชัย ปิมแปง 1
571770145 ณัฐชพล พรหมทะนันท์ 1
571770144 ณัฐกิตติ์ โกฎสืบ 1
571770143 ณัฐกานต์ 1
571770142 ณรงค์ศักดิ์ สิงห์ใจ 1
571770141 ณรงค์ศักดิ์ ใบอุบล 1
571770138 ฐิติพันธ์ ปันทะรส 1
571770137 ฐิติพงษ์ อินถา 1
571770135 น.ส.ฐิติกานต์ อุดดี 1
571770133 นาย ฐานธีร์ กันไชยา 1
571770131 Yanatchara Chaisomthip 1
571770130 นายโชคชัย ศรีพนาบงกช 1
571770129 เชาวลิต บุญรัตน์ 1
571770128 ชุลีพร ชอบอรัญวา 1
571770127 ชีวนันท์ สุริโยดร 1
571770125 นางสาว ชิดชนก ยอดออน 1
571770124 นาย ชิณกร ผลิปัญญา 1
571770122 ชาตรี จักร์คำ 1
571770121 นาย ชาญณรงค์ สรียอด 1
571770119 ชาคริต คิดอ่าน 1
571770118 นายชัยพร กรโสภา 1
571770115 นางสาว ชัชฎาภรณ์ พานิชย์ 1
571770114 ชลิตา ปันทะยม 1
571770113 ชลธิชา อ่อนเจริญ 1
571770112 ชลธิชา ยานะสุทธิ์ 1
571770111 นางสาว ชรินรัตน์ ผาหลัก 1
571770108 ชญานิศ อจินแก้ว 1
571770106 ฉัตรมงคล ผิวแก้ว 1
571770104 นายฉัตรชัย หน่อท้าว 1
571770102 เจษฎา คำหม่อม 4
571770101 เจริญกิจ อินหลาน 1
571770100 เจนจิรา สังโสมา 1
571770099 เจนจิรา สมจารย์ 1
571770098 เจติกา สีหมอก 1
571770097 จุฬาลักษณ์ ทะนันไชย 1
571770096 จุฬารัตน์ วรรณเวช 1
571770095 จุฬารัตน์ รัตนอุบล 1
571770094 จุรีรัตน์ จักรน้อย 1
571770092 นางสาวจุฑามาศ เขียวหล้า 1
571770091 จุฑาทิพย์ อินคำ 1
571770090 น.ส.จุฑาทิพย์ ปินตาสาร 1
571770089 จีราภรณ์ นัยติ๊บ 1
571770088 จีรภา พลเยี่ยม 1
571770087 จีรกานต์ ลือยศ 1
571770086 นาย จิรายุส แขมน้อย 1
571770084 จิรายุทธ สมศรี 1
571770082 จิรายุ แซ่ลี 1
571770081 จิราพรรณ ช่วยบ้าน 1
571770080 นางสาวจิราพร ฟังช้า 1
571770079 จิระโชติ กันงา 1
571770078 จิรวัฒน์ ชุ่มมงคล 1
571770077 จิรวรรณ จิตแกล้ว 1
571770076 จิรทีปต์ ไชยโย 1
571770075 จิรติกุล วงค์ราช 1
571770074 จินดารัตน์ 1
571770071 นางสาวจิตตราภรณ์ พ่อนา 1
571770070 น.ส จิดาภา จำบุญมา 1
571770069 จารุวัฒน์ เพิ่มพูนไพร 1
571770068 จารุวรรณ สิงแก้ว 1
571770067 จารุวรรณ จูเปาะ 1
571770066 จารุณี ศรีสุดทะ 1
571770064 จักรชัย อุ่นเรือน 3
571770063 จักรกฤษ วิสาปา 1
571770062 จตุรงค์ ภิรมย์ปัน 1
571770061 จตุรงค์ เพิ่มพูล 1
571770060 จตุรงค์ จันธิมา 1
571770059 นาย จตุพร ใจดี 1
571770058 นายคมเกียรติ ไข่แก้ว 1
571770057 คมกฤช ชูสกุล 1
571770056 คมกริช เกตุมรรค 1
571770055 คนึงนิจ ลองใจคำ 1
571770053 ไกรวิชญ์ ต่างใจ 1
571770052 นาย เกียรติศักดิ์ สุรินแก้ว 1
571770051 เกียรติศักดิ์ ชายดอน 1
571770050 เกียรติศักดิ์ ช่วยบ้าน 1
571770049 เกียรติศักดิ์ แก้วสนิท 1
571770047 เกษม แก้วคำ 1
571770046 เกศริน วิเศษดี 1
571770045 นางสาวเกศรา วงค์เมืองมา 1
571770044 เกวลิน กุนดี 1
571770043 นาย เกรียงศัดิ์ อุตคำ 1
571770042 นายเกรียงไกร หนูอุ่น 1
571770041 เกณฑ์จิตตรา วุฒิการณ์ 1
571770040 กุลจิรา ขันยา 1
571770039 กีรติญา มูลแจ่ม 1
571770038 นาย กิษพงค์ อินทนันท์ 1
571770035 กิตติศักดิ์ ฟองมี 1
571770034 กิตติศักดิ์ เจริญวงษา 1
571770032 กิตติพันธุ์ เครือจันทร์ 1
571770031 กิตติพงษ์ เมืองมูล 1
571770030 นายกิตติพงษ์ พนาไพรสกุล 1
571770029 กิตติคุณ ทาวาง 1
571770028 นายกาญหาญ เชื่อมสกุล 1
571770026 น.ส.กันดา ท่าวัง 1
571770025 กัณฐมณี ธิโชัย 1
571770024 กัญญารัตน์ วังคำ 1
571770023 กัญชพร ศรีออน 1
571770022 กษิดิฎ ทายา 4
571770021 กฤษรักษ์ ตันเตโช 1
571770020 กฤษดา จินดาธรรม 1
571770019 นาย กฤษณะลักษณ์ ธิลาใจ 1
571770018 นายกฤษณะพันธ์ ยาวิชัย 1
571770017 กฤษณะ มะโนใจ 1
571770016 นาย กฤษณพงศ์ สายบัว 1
571770015 กฤษกร สมุทรารินทร์ 1
571770014 กรวิทย์ นวลใส 1
571770013 นางสาว กรรณิการ์ ระวังทรัพย์ 1
571770012 นางสาวกรรณิการ์ ม้าทอง 1
571770010 กมลวรรณ เวียงนิล 1
571770009 กมลฤทธิ์ ไชยทน 1
571770008 กมลรัตน์ เรืองฤทธิ์ 1
571770007 กมลธิดา กับปะหะ 1
571770006 กมลทิพย์ ใจใหญ่ 1
571770005 กนกวรรณ ปัญญาบุญ 1
571770004 กนกรัตน์ เข่งเงิน 1
571770003 กนกพล สุภาษี 1
571770002 กชพรรณ จันเลน 1
571770001 กชพร ปรีจันทร์ 1
571170286 ประทิน ปันนวน 1
571170160 นาย ณัฐพงษ์ จันต๊ะคาด 1
561777249 นางสาว พัทธนันท์ ติ๊บสุภา 2
561777247 นางสาวพัชราภรณ์ ไชยทะเศรษฐ์ 2
561777246 นางสาวเบญจวรรณ สุริยะ 2
561777245 สิทธิกร ชัยลังกกา 1
561777243 กรทิวา ม้าทอง 1
561777242 ธนัฒน์ ยะกาศ 1
561777239 สุธัญญา สุทธวงค์ 1
561777237 สิทธิชัย ลาภถึง 3
561777234 ณัฐพล บุญสูง 1
561777233 ชญานี เกื้อประโคน 1
561777226 นายทัศนัย อินต๊ะนา 1
561777225 วีรพล สุนันท์ 1
561777224 เฉลิมพันธุ์ ปูธิปิน 1
561777223 อุทัยวรรณ ปัญญาบุญ 1
561777222 ภัทรภร อุ่นเรือน 1
561777220 พิรญาณ์ วิรชาวิภู 1
561777219 อรนภา ป๊อกแป๊ก 1
561777218 นุชจรียื สุธรรม 1
561777217 เมธา บุญเรือง 1
561777215 ศุภานันท์ จันทร์มะดน 1
561777214 สิริวัฒน์ วิจิตร์พร 1
561777213 ทินวัฒน์ ต้นใส 1
561777207 รัชนีพร สาคร 1
561777206 รัชตวรรณ กวางเดินดง 1
561777205 วิลัย แซ่ฟ่า 1
561777202 ณัฐพนธ์ เลาสัตย์ 1
561777201 นาย สักกรินทร์ ปัญญา 1
561777196 อรสา 1
561777195 นาย สุพล วงศ์นภาไพสาล 1
561777194 อาริยา เตจา 1
561777193 อนุพงษ์ วงศ์ประเสริฐ 1
561777191 ทวีศักดิ์ แก้วคำแปง 1
561777190 คณิน แก้วตุ้ย 1
561777189 สุวนันท์ เชื้อหมอ 1
561777188 วศิน มูลเมือง 1
561777187 จิรกิตติ์ อุปจักร์ 1
561777186 วรวิช เชื้อเมืองพาน 1
561777185 มนัสวิน ฉิมมา 1
561777184 ธนชาต บุญชู 1
561777182 สุธางศุ์รัตน์ สิงบี้ 1
561777181 ธนากร กันทะพันธ์ 1
561777180 ภีรวัฒน์ ชัยวงศ์ 1
561777179 นาย วรพล ลีคำปัน 1
561777176 ภัทราพร แก้วยอด 1
561777175 ปลิตา อะสะนิธิ 1
561777174 วัชรินทร์ ตากุล 1
561777173 เชนชิราวุติ แก้วบุญปัน 1
561777172 ณัฐดนัย นาวงศ์ 1
561777171 ชไมพร ฟองก๋อง 1
561777170 อภิสิทธิ์ สุนโย 1
561777169 ศักดิ์ดา พวงธรรม 1
561777168 นิภาวรรณ แสนคำชื่น 1
561777167 รัชนัน อินกุณา 1
561777166 จักรพรรณ ตันใจ 1
561777165 วรรณิกา ธรรมวงศ์ 1
561777163 นุชวรา มีชัย 1
561777162 ชาวาริน ขุนเงิน 1
561777161 ไพโรจน์ เต็มผักแว่น 3
561777159 ศุภกานต์ เถาจันทร์ต๊ะ 1
561777158 จริยา สมรัก 1
561777157 รัตนภรณ์ หล้าคำ 1
561777153 อรธิชา ธิทะ 1
561777152 กาลศิมา จำศิล 1
561777151 คมกริช แก้วคำ 1
561777149 นัฐพงศ์ โนกูล 1
561777148 ศักดิ์สิทธิ์ เบิกบาน 1
561777147 นัทธพงศ์ วรรณา 1
561777146 รัฐพงษ์ แก้ววันที 5
561777145 ณัฏฐณิชา บุดดี 1
561777144 กฤษฎาพร นามสาม 1
561777143 อรชร ธรรมวงค์ 1
561777142 สุธิดา ชุ่มเย็น 1
561777141 ศุทธินี จันทร์ถา 1
561777140 สุชาวดี จันทา 1
561777138 อารียา ม้าทอง 1
561777136 เริงฤทธิ์ สายแก้ว 1
561777135 จิตรภาณุ แสนมหายักษ์ 1
561777134 คมกฤษ ยามี 1
561777133 อิสระพงค์ นามวงค์ 1
561777132 รวิวรรณ ดวงจันทร์ 1
561777129 ศิริพร ศรีวิชัย 1
561777127 วณิชยา ทะลา 1
561777126 สุกัญญา เมืองดี 1
561777125 กฤติยาพร ไทยใหม่ 1
561777124 เบญจมาศ เตรียมแรง 1
561777123 นุสรา ทิพประโชค 1
561777122 ทิพย์รัตน์ โนทะ 1
561777121 ปัทมาภรณ์ อินต๊ะภา 1
561777120 ยุทธภูมิ ปินใจ 1
561777119 วิไลพร สุภาพ 1
561777118 ขนิษฐา ใฝ่ฝัน 1
561777117 เจนจิรา จะมณี 1
561777116 พัชรพร ศรีเอ้ย 1
561777115 วิภาลัย แก้วปันมา 1
561777114 ฉัตรฑริกา ชัยชะนาญ 1
561777113 วิรฉัตร จันทร์ใจ 1
561777112 อรษา ภูอาวุธ 1
561777111 พรพรรณ ปินตาธรรม 1
561777109 นางสาววีระวรรณ ตันติ๊บ 1
561777108 วลัยลักษณ์ วรรณชัย 1
561777107 จุไรรัตน์ ละม่อม 1
561777106 สุจิตตา แม้นศรี 1
561777105 อรวี ไทยใหม่ 1
561777104 รัฐกรณ์็ พรมเทพ 1
561777103 พิชาภพ รุ่งเรือง 1
561777102 เยาวพา เขาปัง 1
561777100 กฤษฎา มาใจ 1
561777098 เทวราช คำมงคล 1
561777097 กรรณิการ์ หน่อแก้ว 1
561777096 ศรัณย์พร คำสีทิพย์ 1
561777095 สุณิสา ปิจดี 1
561777094 สุภาพร วงศ์สม 1
561777092 จุฑามาศ จันทาพูน 1
561777091 วิภาพร ธิปัดเป่า 1
561777090 วัฒนา วงศ์ใหญ่ 1
561777088 ภัควลัญชญ์ เชื้อเมืองพาน 1
561777087 อนุธิดา เรือนอินทร์ 1
561777086 กิติพงศ์ สนิทดี 1
561777085 จักรพันธ์ ถาเปียง 1
561777084 พิมพ์ชนก ณ อุทัย 1
561777082 ศุภกิตติ์ เมฆิน 1
561777081 บุญพิทักษ์ จันทร์เปล่ง 1
561777080 เบญจวรรณ อิ่นภา 1
561777078 สร้อยทิพย์ ตะวนตรง 1
561777075 อติพร ปุยคำ 1
561777073 สุริยา โปธา 1
561777071 ขจรศักดิ์ สุขสันต์ 1
561777070 นางสาว ลดาวดี วงษ์วุฒิ 1
561777069 พชร ปันยานะ 1
561777068 ณัฐชัย ทรายหมอ 1
561777067 วนิดา ธรรมเสาร์ 1
561777066 สุวรรณี ร่างสร้อย 1
561777065 ปัญญาพร สมศรี 1
561777064 สุดารัตน์ ฟักเขียว 1
561777063 แพรวผกา ธรรมปัญญา 1
561777062 สิรภพ การดื่ม 1
561777061 ปิยะพงษ์ สลีสองสม 1
561777058 ภาณุวัฒน์ แก้ววรรณา 1
561777057 ณัฐพล เชื้อสะอาด 1
561777056 นิติพร พรมงาม 1
561777055 กฤษณพงศ์ เพชราช 1
561777054 อาทิตยา เยรึ 1
561777053 วราวุธ วังวล 1
561777051 นางสาวสุดหทัย ธรรมสุระ 1
561777050 วัชรวิทย์ บุญเมือง 1
561777049 ขนิษฐา บุญมาเอ้ย 1
561777047 อานนท์ หีบคำ 1
561777046 วิษณุ กุนณะ 1
561777045 กิติพงษ์ นัยยะติ๊บ 1
561777043 ศรายุธ ก๋าใจ 1
561777039 ณัฐนานนท์ ปูชัย 1
561777038 สิทธิพงษ์ นายกุม 1
561777037 นัฐดนัย จันทร์คำ 1
561777036 จารุวรรณ จินาสา 1
561777034 กรรณิการ์ วิละแสง 1
561777033 ศุภกิตติ์ บัวหลวง 1
561777032 ศรารยุทธ ชอบทำนา 1
561777031 ธีรพัฒน์ คำมา 1
561777030 ศักดิ์นรินทร์ ภู่จันทร์ 1
561777029 สุดารัตน์ ศรีคำ 1
561777028 อธิศักดิ์ จิตแหลม 1
561777027 สุริยัน 1
561777026 นิพัทธ์ชัย จินา 1
561777025 ณัฐพงษ์ รักตา 1
561777024 จีราวรรณ อินทำ 2
561777023 อรรถพงษ์ จรูญรัตนวิเชียร 1
561777022 อิทธิชาติ ศรเกลี้ยง 1
561777021 ภูวดล อุ่นชัยเทพ 1
561777020 ศิริพร วงค์สุนะ 1
561777019 จุฑามาศ ศรีสุวรรณ์ 1
561777018 ทองพันธ์ ศรีวงค์วรรณ์ 1
561777017 สุรพงศ์ สุนิธิพรสกุล 1
561777016 สายทิพย์ ดวงสุดา 1
561777015 กนกวรรณ แสนพรม 1
561777014 อนัญลักษณ์ สุรินแก้ว 1
561777013 ทิพวรรณ ลี้ซาย 1
561777012 วิทยา อินทาโย 1
561777010 มณีรัตน์ ยอดแก้ว 1
561777009 จิดาภา อินถาใจยา 1
561777008 เจนจิรา หวลอารมณื 1
561777007 นพชเรศ อยู่เบาะ 1
561777004 สุภัสสรา เอนกชาติ 1
561777003 จิรศักดิ์ หนักป้อ 1
561777002 ทักษ์ดนัย พินิจ 1
561770851 วรัญญา กุณา 1
561770600 นายวราวุธ วังวล 3
561770597 นางสาวเบญจมาศ ไฝ่แก้ว 1
561770596 สิรภพ การดื่ม 2
561770595 อานนท์ ก๋องแก่น 2
561770594 จิราทิพย์ นิ่วธิยะ 2
561770593 นุชจรีย์ ติ๊บหน่อ 1
561770592 พิมผกา คำมา 1
561770591 ทินกร จันสีมา 2
561770590 ธีรภาพ พันสถา 1
561770589 ศิริกัญญา สักคำ 3
561770588 ธันยา แก้วจันทา 1
561770586 อภิเชษร์ ความหมั่น 2
561770585 รำพรรณ วงค์ไชย 1
561770583 อะแนะ 1
561770582 ชัชพงศ์ จรรยาขจรกุล 1
561770581 วรัญญา กุณา 2
561770579 ชัยวุฒิ วงค์เขียว 1
561770578 ทรงวิทย์ คีรีธีรกุล 1
561770577 ภาณุพงษ์ มณีทิพย์ 1
561770576 นิชนันท์ เล็กประยูร 1
561770575 ดวงนภา บุดดี 1
561770574 จิตรภาณุ รุจิเรขา 1
561770572 ธัญชนก ก่อเกิด 1
561770571 ชาญวิทย์ วงค์วัง 1
561770570 นราวิชญ์ สุขสถิตย์ 1
561770568 ตาริกคาน ดราคาน 1
561770567 สมชาย กาบเเก้ว 1
561770565 อัญธิรา เอื้อมงคลชัย 1
561770564 จรรยา แผลงวิชา 1
561770563 มณีรัตน์ พรมภิระ 1
561770560 ศิริขวัญ ศรีปัญญา 1
561770554 วุฒิพงษ์ เรือนนาง 1
561770553 อนิรุทธ์ เขื่อนสี่ 1
561770552 เรืองฤิทธฺ์ อิ่นภา 1
561770551 พิชชานนท์ กิตติพันธุรัตน์ 1
561770549 กฤษฎา ทำโมนะ 1
561770547 ภิรมย์ญา ตันตระกูล 1
561770546 วุฒิชัย เล่ห์ลักษ์ 1
561770538 นาย นพดล ทะก๋า 1
561770537 ศักดิ์มนู เครือวงค์ 1
561770534 พีรพล ไชยสาร 1
561770533 สุพิชญา สลีสองสม 1
561770530 กิตติศักดิ์ ดวงคิด 1
561770528 นาย วิชิต ใบบัวทอง 1
561770527 ธีรวัฒน์ ศรีสอาด 1
561770526 ณัฐพงศ์ อิ่นแก้ว 1
561770525 อนันต์ บัวแดง 1
561770524 ศุภชนม์ ไชยมงคล 1
561770523 สุทธิดา วงศ์ภักดิ์ 1
561770522 จริยา สุทธศิลป์ 1
561770519 นปกรณ์ แก้วบุตรดี 1
561770518 รัตย์ทพล อินปาต๊ะ 1
561770517 ทศพร มูลฟู 1
561770515 จิราพร อาวะสอน 1
561770513 พิมพ์ผกา ท้าวใจแปง 1
561770511 นัทวิศาสตร์ รังษีจันทร์ 1
561770509 อิทธิพล การเร็ว 1
561770505 นายประยูร แสนธิวัง 1
561770504 วุฒิไกร มูลสวัสดิ์ 1
561770503 ธัญพิสิษฐ์ มะโนสอน 1
561770502 วรุตม์ ทาแกง 1
561770501 ณัฐพร วิรามอำไพ 1
561770500 วัฒนศิลป์ เตียมใจ 1
561770499 จิราพร โพทัย 1
561770498 สาลินี วารีพิทักษ์ 1
561770496 เนตรนภา เครือศรี 1
561770495 จารุวิทย์ สายกระสุน 1
561770494 ศิวัฒน์ สายอะทะ 1
561770493 ธนารี วิริยะ 1
561770492 สาวิตรี ดาวตาก 1
561770491 นัฐนันท์ รินนายนักษ์ 1
561770489 ชญานนท์ สุขสมัย 1
561770488 จัรกฤษณ์ หล้ามา 1
561770487 เปรมหทัย ก๋าใจ 1
561770486 กาญจนา มโนราช 1
561770485 พนิดา ยาสมุทร 1
561770484 ศตวรรษ วรรณสอน 1
561770483 เฉลิม อยู่ลือ 1
561770482 มนต์ชัย เนียมทัง 1
561770481 นิกร ศรีแห่งโคตร 1
561770478 สิริกุล จันต๊ะคาด 1
561770477 ปิยะ ยั่งยืนตระกูลโชค 1
561770476 อุกฤษฎ์ ไฝเครือ 1
561770474 พรพิมล ขุมทรัพย์ 1
561770473 ธนชัย กันแก้ว 2
561770471 มลทิลารัตน์ เทพกอม 1
561770470 นางสาวรติรัตน์ นามคำ 1
561770469 ชุติญาดา สีชมภู 1
561770467 สาวิณี อุดทอง 1
561770465 สุรินทร์ อินต๊ะเนตร 1
561770463 อนันต์ ศรีวิชัย 1
561770461 สุริยันต์ ขันชัย 1
561770457 จิรายุ เกกินะ 2
561770455 จุฑารัตน์ ทรายหมอ 2
561770454 ปทิตตา แสนยะ 2
561770450 ถิรวุฒิ วงค์แก้ว 1
561770445 ณัฐพล ยี่ทอง 1
561770444 อิศราภรณ์ เชื้อเมืองพาน 1
561770443 ธนาพร พิมขาลี 1
561770442 จีรวัฒน์ ธรรมลังกา 1
561770441 ศราวุฒิ กำมา 1
561770440 ไพลิน หลวงทะนัน 1
561770439 วิณิชยา มหาวรรณ์ 1
561770437 ทสพล ปะพบ 1
561770436 วลัยลักษณ์ กาศแก้ว 1
561770435 อัญชลี สุรหาญ 1
561770434 อาริยา บัวลอย 1
561770433 อริญญา คำใย 1
561770430 ชัยนาท ลิมสมนึก 1
561770428 ประกิต เมืองไชย 1
561770426 อลงกรณ์ สีสันทารย 1
561770425 กานต์ธิดา เจริญลาภรุ่งเรือง 1
561770421 นางสาวอรทัย จันทาพูน 1
561770420 นงค์ลักษณ์ สีดา 1
561770418 จารุกิตต์ เพียรจริง 1
561770416 วรัทยา สำราญใจ 1
561770414 นางสาวเบญจมาศ ศรีจำปา 1
561770413 เสกสรร ก้อนคำ 1
561770412 ปาริฉัตร ธิโปธา 1
561770411 วิไลลักษณ์ ปูเหล็ก 1
561770410 ดุลยวัต เงินมาก 2
561770407 นางสาวจิตรกัญญา ยองขอด 1
561770406 วันเฉลิม ศรีทอน 1
561770404 นาย ณัฐพล ไชยวุฒิ 1
561770403 คำนวน หน่อแสง 1
561770401 เพ็ญพิชชา ต่างใจ 1
561770400 คนึงนิจ สุคณาวงค์ษา 1
561770399 สุภาวรรณ เผ่าป้อ 1
561770398 เบญจมาศ โนริยา 1
561770397 สุกัญญา อาษา 1
561770396 กิ่งเพชร วงษ์เขตร์ 1
561770395 น้ำฝน สลีสองสม 1
561770391 ชิดษนุ สมทอง 1
561770390 ณัฐวุฒิ อินขาว 1
561770389 ณัฐณิชา ไชยเลิศ 1
561770388 นวพล อุ่นเตียม 1
561770387 สมชาย กู้วัฒนะสกุล 1
561770386 หทัยชนก ทะยศ 1
561770385 สราวุฒิ อนุพันธ์ 1
561770383 วรรณพร ยินดี 1
561770382 หทัยรัตน์ ศฤงคาร 2
561770381 ศราวุธ บุญมา 1
561770380 ธณพงษ์ สมนวล 1
561770379 วาริน อินอร 1
561770378 เจตนา กันทากาศ 1
561770377 ธัญชนก ศิริเดชพันธุ์ 1
561770376 ศริณญา ใจพรมมินทร์ 1
561770375 จุฑารัตน์ น้ำดอกไม้ 2
561770374 เนตรชนก กาติ๊บ 1
561770373 ณัฐพงษ์ คำลือ 1
561770372 จริยา เพียรจริง 3
561770371 พงศกร อุ่นปิง 1
561770370 อภิวัฒน์ ใจเป็ง 1
561770369 ศักดิ์สิทธิ์ การะพันธ์ 1
561770368 วิษณุ ชมชื่น 1
561770366 ภาวนา หมอผี 1
561770364 ปัทมา เจนรอบ 1
561770363 จักกฤษ สุขป้อ 1
561770362 นางสาวชฎาพร คำศรียา 1
561770361 ณัฐพงษ์ เชื้อสะอาด 1
561770359 เมธิตา ปิจดี 1
561770358 นิภาวัลย์ บุญเรือง 1
561770357 ณัฐพงศ์ วงศ์ไชย 1
561770356 จิราพันธุ์ หัสยะสุ 1
561770355 สุกฤษฎิ์ คำลือ 1
561770354 ปริญญศิลป์ รัตนดุลยวิจิตร 2
561770353 พิชญาภา นวลจันทร์ 1
561770352 ณัฐมน สักลอ 1
561770351 ศตวรรษ์ คงประกอบ 1
561770350 ภานุพงศ์ สมศรี 1
561770349 ธนวัฒน์ สุขโกษา 1
561770348 ภาณุวัตร วรพัฒน์ 1
561770347 มารุติ ท่าดีสม 1
561770346 ธีรภัทร์ ก้อนศิลา 2
561770345 สิริมาส ศรีใส 2
561770344 รติพร โพธิยอด 1
561770342 ภัทราภรณ์ สังข์แตง 1
561770341 อรพินธ์ คำแสง 1
561770340 ปิยะรัตน์ ศรีสมุทร์ 1
561770339 นลธวัช วงศ์ต่อม 2
561770337 ยุทธนา ดวงบุญ 1
561770336 ทักษิณ สมพล 1
561770331 พรรณทิพา ชัยผล 1
561770330 แพรวนภา พุทละ 2
561770329 ธัญลักษณ์ เดชไกร 1
561770328 เปรมจิต ปาระมีกาศ 1
561770327 เอกวิชัย ศรีบัวบาน 1
561770326 ภารุพงศ์ บ้านสระ 1
561770325 นาย ชัยวัฒน์ โกดแสง 1
561770324 ปรียารัตน์ สมฤทธิ์ 1
561770323 ธนพร ดวงบุปผา 1
561770321 อาทิวราห์ ไกลถิ่น 1
561770319 พลวัฒน์ เครือปัญญา 1
561770318 ศิรินทร์ทิพย์ สุกัณทา 1
561770314 ชรินรัตน์ แปงเรือน 1
561770312 กนก พินิจ 1
561770311 ภานุกูล จํารัส 1
561770308 ศรสวรรค์ ศรีระแก้ว 1
561770307 ศรีวิชัย นิธิ ศกรวิชญ์ 1
561770305 ธีรวัฒน์ รัตนแสง 1
561770304 เศรษฐา เกษมสุข 1
561770303 บรรณวิชญ์ บัวระเพ็ชร 1
561770302 กันต์กนิษฐ์ แชมือ 1
561770301 กรรณิการ์ พานิชนอก 1
561770300 บุญญารัตน์ มะโนเกตุ 1
561770299 จักรกฤษ บุญลือ 1
561770298 อังคนา พิชา 1
561770296 ณรงค์ สันธิ 1
561770295 พรรณทิวา ธรรมรส 1
561770293 ดาวประกาย เพ็ชรดวงดี 2
561770291 ปรินทร์ อินสองใจ 1
561770290 สุรเดช ไชยชนะ 1
561770289 อภิสิทธ์ จันจู 1
561770287 วัชราพร กอบคำ 2
561770285 นุชนภา กาบทอง 1
561770283 นาย ณัฐดนัย ตาวงค์ 1
561770282 นายเอกพันธ์ สมบัติใหม่ 1
561770279 นัฐพงศ์ จันทราพูล 1
561770278 ศรัณย์ ลิขิตศิลป์กุล 2
561770277 ณัฐราพร ยอดปัญญา 2
561770276 ทัศนีย์ ใจวัง 2
561770275 ชาญวิทย์ มาละแซม 1
561770273 ทักษิณ ทองติ๊บ 1
561770272 ภานุวัฒน์ ท้าวจันทร์ 1
561770270 ภาณุมาศ เขื่อนคำป้อ 1
561770269 อารียา ยานะฝั้น 1
561770268 ณัฐธิดา สำลี 1
561770266 อรัญญา 1
561770265 จักรพันธ์ ขันทะสีมา 1
561770264 รัชพล ทะละ 1
561770262 กฤษตกร 1
561770261 ณัฐดนัย จินาโส 1
561770260 พงศกร จันต๊ะเเก้ว 1
561770259 อรัญ ตันตา 1
561770256 ธิดารัตน์ เผ่ากันทะ 1
561770255 ตนภัทร หงษ์สิบสาม 1
561770253 จุฑามาศ ปัญญาทิพย์ 1
561770249 มณฑาทิพย์ ทนันชัย 1
561770246 ศราวุธ วงค์ชัย 1
561770244 ยศสรัล ท่าสุวรรณ์ 1
561770243 อัครวิน อินตา 1
561770240 ตุลา วิระคำ 1
561770239 อัครชัย เวชกิจ 1
561770236 ศิริภัสสร ผัดขัน 1
561770234 กนกพล เสลิ 1
561770232 ศรัญญู อุดกันทา 1
56177023 สุวิชาญ หาญหมื่น 1
561770229 พรพิกุล วังยาว 1
561770228 สุจิตรา ตาขัน 1
561770225 วิรัตน์ มหายศ 1
561770223 นันทวัน วิชาคำ 1
561770222 อลิสา จันทร์กลาง 1
561770220 นางสาว ลลิตา ขันทะบุตร 1
561770219 นัฐณรงค์ ช่างฆ้อง 1
561770218 ศุภกฤต ตนภู 2
561770216 ฐาปนา อัมพวะศิริ 1
561770215 ดนัย พิมพ์แสง 1
561770212 กรวิภา ช้างหิน 1
561770211 นฤเบศ จันตา 1
561770208 อลงกรณ์ ใจกล้า 1
561770206 สุรศักดิ์ ยาแล 1
561770205 หล่อยี เยซอ 1
561770203 พิพัฒน์พงษ์ สมโน 1
561770202 ธนภรณ์ พัฒโนทัย 1
561770201 จิราพรรณ ก๋าวินทอง 1
561770200 สาธิต จินารักษ์ 1
561770199 อัษฎาวุฒิ มั่งคั่ง 1
561770198 จิตราภรณ์ ปวนศักดิ์ 1
561770197 สราวุธ ชอบจิตต์ 1
561770196 ศุภการณ์ ปินใจ 1
561770194 เนติ บางเหลิอง 2
561770193 มณีรัตน์ ใสสอาด 1
561770191 นายชัยสิทธิ์ ศรชัยปัญญา 1
561770190 อนุชา แซ่ลี 1
561770189 อภิเชษฐ์ ศรีวงค์ 1
561770188 นพคุณ เหรัญญะ 1
561770186 นพรัตน์ อินมาตย์ 1
561770185 กันรีย์ ผาทอง 1
561770184 ภูวดล เวชอุบล 1
561770183 ณัฐวุฒิ แสนใจยา 1
561770181 กรัชกร จอมศรีลา 1
561770180 สรนันท์ ขันธิดา 1
561770179 สุุธิดา เวียงคำ 1
561770177 ธัญญารัตน์ เครือยะ 1
561770175 อภิสิทธิ์ วิชา 1
561770174 สุรเชษฐ์ กิติตา 1
561770173 สุพัตรา สายสุทธิเดช 1
561770172 ชาติชาย ปิ่นอุต 1
561770171 จีระพงศ์ ธรรมศร 1
561770170 อริยวรรตน์ กันทะดง 1
561770169 พิมพ์ชนก แซ่เลียง 1
561770168 นริศรา โกสิน 1
561770167 สุณัฏฐา ผากด 1
561770166 ลักษณารีย์ เมฆลอย 1
561770165 ขจรศักดิ์ วังแง่ 1
561770164 ชนิพล นาต๊ะวรรณ 1
561770159 ฤทธิชัย ยอดสุวรรณ์ 1
561770153 เฉลิมชัย นิลคง 1
561770152 รณชัย อินสองใจ 1
561770151 รัฐพงษ์ จักร์แก้ว 1
561770150 สิทธิศักดิ์ ขัติเตย 1
561770149 เจริญศักดิ์ วงศ์ยศ 1
561770148 อัญฉราพร อุทธิยา 1
561770147 ปรัญชัย แซ่ตั้ง 1
561770146 ธรรมศาสตร์ สังข์ทอง 1
561770143 อารีรัตน์ แสนสมฤทธิ์ 1
561770142 ดาริกา ศรีวิไชย์ 1
561770140 ปาริชาติ นนท์ปภินกุล 1
561770138 กมลชนก ไชยจารีย์ 1
561770137 เมธาวัฒน์ นักรบ 1
561770136 กิตติฉัตร บุรีวัน 1
561770135 นาย สุทิวัส ต๋าคำ 1
561770134 กิตติยา ไตรโพธา 1
561770133 ปัณณพร ป๊อกตื้อ 1
561770131 ชัชนันท์ โสตถิกุล 1
561770130 อนุพล คนการ 1
561770129 ไกรสร คำรศ 1
561770127 เอกอธิป มาแดง 1
561770126 กัมพณ บ้านสระ 1
561770125 ชง แซ่ลี 1
561770122 ลักษิกา ปันทวุธ 1
561770121 พรพิมล ยงยืน 1
561770120 รัตนพล สุรินทร์ 1
561770119 นิตยา วงศ์ชัย 1
561770118 มาริษา ต๊ะปัน 1
561770117 กิตติธัช ปิติปาละ 1
561770116 ปิยะวรรณ สัมฤทธิ์ 1
561770115 หนุ่มแก้ว นามแก้ว 1
561770114 ยุทธศิลป์ วงค์ชัย 2
561770113 ธีรพงศ์ วงค์ชัย 2
561770111 ณัฐนนท์ อะคะโล 1
561770109 เจนรงค์ สิงห์ลอ 1
561770108 ศราวุฒิ พรศิระ 1
561770107 กิตติพงษ์ ใจดี 1
561770106 จิราภรณ์ อิ่นคำ 1
561770105 ชิณรัตน์ พยาราช 1
561770103 กิตติพันธ์ กันธิยะ 1
561770102 รสสุคนธ์ บุดดี 1
561770101 พงศธร ใจคำแปง 1
561770100 วีรชาติ ใจชนะศัตรู 1
561770099 ศิราพร กองตุ้ย 1
561770098 เมธาพร ถานะกอง 1
561770096 ภานุพงศ์ หอมนาน 1
561770095 ธันวา หอมนาน 1
561770094 อดิศร ไชยยะ 1
561770092 อภิสิทธิ์ สงคำ 1
561770091 เอนิวส์ ค็อก 2
561770090 รังสิยา ไฝ่แก้ว 1
561770087 นิติพงษ์ แก่นเมือง 1
561770084 นพดล ไวยเวช 1
561770083 พงศธร สุยะหลาน 2
561770080 วราพร น้อยดัด 1
561770079 ธนากร มณีเล็ก 1
561770078 อนุวัฒน์ จอมเตี่ยง 1
561770077 รุ่งทิวา วรรณวิท 1
561770075 ธิสันติ ท้าวภูทร 1
561770074 เกียรติคุณ ขันทอง 1
561770073 สมพงษ์ ปัญญา 1
561770071 อัครชัย ครุฑนรสิงห์ 1
561770070 พงศ์วิวัฒน์ ว่องไว 1
561770069 กิตติพงษ์ สมทาน 1
561770068 แสงอรุณ อูบเหลือง 1
561770067 ราเชนทร์ อะโนมา 1
561770066 ธวัชชัย ทานะ 1
561770065 จักรกฤษณ์ หมูก้อน 1
561770064 จาตุรงค์ ไชยเสน 1
561770063 ฉัตรธิรา จินดาธรรม 1
561770062 ศิรินทร ขำคม 1
561770061 จิรกิตต์ แก้วเพชร 1
561770059 อดิเทพ แก้วเทพ 1
561770057 กนกรัตน์ ลัมมะวิชัย 1
561770056 กฤษตเมธ ปัญญา 1
561770055 อาคม พรมขัน 1
561770054 บัณฑิต บุญเรือง 1
561770053 อนุพงศ์ อินต๊ะวงค์ 1
561770052 นาตยา นาระต๊ะ 1
561770050 อันธิกา สุดแป้น 1
561770049 จุฑามาศ แก้วมณี 1
561770047 ปาลิดา ศรีทา 1
561770045 วทัญญู มะลิดง 2
561770044 นางสาว พรชนก คำมา 3
561770043 นุสบา เตาะแป 1
561770042 วิชวรรณ นาละมัน 1
561770041 ธิดาวรรณ พะทิ 1
561770040 นาย ธนาวุฒิ อินขาว 1
561770039 ชัยวัฒน์ วรวงศ์ 1
561770038 ขวัญภิรมย์ ปันคำ 1
561770036 พิสิทธิ์ โกเสนตอ 1
561770035 สุธิดา ศรีจันทร์ 1
561770034 วรรณฤดี ประคีตะวาทิน 1
561770032 อานินทร์ คำตื้อ 2
561770029 เจษฎา เตชะชื่น 1
561770028 สุปรีชา ผุดผ่อง 1
561770027 ณิชนันทน์ สุนสะดี 1
561770026 กฤษณะ ทาคำมา 1
561770025 วัชระ ศักดิ์รุ่งเรือง 1
561770024 แพรวพรรณ สีโชติ 1
561770022 ศศิธร ก้างยาง 1
561770021 ชุมพล ดำแดงดี 1
561770020 จักริน กันธิยะ 1
561770019 ธัญญาเรศ ปวนศักดิ์ 1
561770018 สุชาติ คำลือ 1
561770016 เมทินี ดีมาก 1
561770015 สุวัฒน์ ใจเขียว 1
561770014 อัมพิกา อารีย์ 1
561770011 อิทธิพงษ์ แสนหอม 1
561770010 ปรียานันท์ ณะวงค์วรรณ 1
561770009 ศรสวรรค์ ทาโรจน์ 1
561770008 รัตนาภรณ์ คำเงิน 1
561770006 เนตรนภา หลวงปัน 1
561770005 ชัชฎาภรณ์ พานิชย์ 1
561770004 อติดิว กาหะ 1
561770002 ธนพล กันมาชัย 1
561770001 จุฑามาศ บ้านสระ 1
561700057 พิมนิภา มณีจันทร์สุข 2
561478040 นางสาวพัชราภรณ์ ไชยทะเศรษฐ์ 2
551770343 นัทธพงศ์ ชมภูเทศ 2
551463054 ธีรพงษ์ เขากระบิน 2
551413067 นางสาวอำไพ แสงวันดี 3
551413027 นายอนุสรณ์ ลาบุตรดี 3
541792079 ณัฐพงศ์ กาวิชัย 3
541781104 ฐิติพงศ์ พรมหล้า 3
541781085 จันทร์จิรา แดนนภาลัย 3
541781066 กรกนก นางแล 3
541781054 กรรณิการ์ สุธรรม 3
541700145 วิไลวรรณ แสนอุด 3
541700120 ศิริพร บุญสุข 3
541463029 กมลวรรณ เตชะตน 3
531770722 ธนาวดี ดวงก้อน 4
531770610 ณัฐวัตร อินต๊ะสาร 4
531770494 นาย พิชญ เลาหมี่ 4
531770224 นายสาคร อวนทุมมา 4
531463135 ภาคภูมิ ใจภิภักดิ์ 4
531463086 นาย ธนภูมิ ไชยวุฒิ 4
511770175 นายศรัญญู สกุลปัญญาเลิศ 4
491463006 ประกาศิต เซ่งเฮ่อ 4
471770029 จรูญ แดนนาเลิศ 4

ทั้งหมด= 2841 คน