คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ

___________________________________

1. มีคุณธรรม จริยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมและสามารถปรับวิถีภายใต้ความขัดแย้งทางค่านิยม
2. มีความรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์
3. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาได้อย่างเหมาะสม
4. สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมที่มีหลากหลาย รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์ภายใต้ภาวะความเป็นพลเมือง
5. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์