รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล
ประเภท
หมู่เรียน
โปรแกรมวิชา
สถานะ
581777166
นายชยากร ปินตา
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
581777165
นายกอบศักดิ์ บุญเป็ง
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
581777161
นางสาวสุดารัตน์ นันทจุล
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
581777158
นายศุภณัฐ พรมเมือง
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
581777157
นายวิชัย นันทบวรเกียรติ
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
581777151
นางสาวพนัชกร นิกรเถื่อน
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
581777150
นายเป็นหนึ่ง แสงศรีจันทร์
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
581777145
นางสาวนันทิกานต์ จาสม
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
581777143
นายธีรสิทธ แซ่ลี
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
581777141
นายธชา วงค์ชัย
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
581777135
นางสาวกรรณิการ์ สมแก้ว
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
581777134
นางสาวกนกวรรณ แสงกุหลาบ
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
581777132
นางสาวณิชฎาภรณ์ แซตูกู่
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
581777120
นางสาวสุวนันท์ แนบเนียร
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
581777117
นางสาวไอยรดา สีเขียว
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
581777116
นางสาวสุพรรษา เสล็มเบิก
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
581777114
นายพศวัฒน์ สิริสาร
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
581777112
นายสกล สายวงค์คำ
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
581777110
นายศุภวัฒน์ เชียงแรง
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
581777109
นางสาวศิริอาภรณ์ ยาศรี
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
581777108
นางสาวศิรภัสสร ธัญญะ
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
581777107
นายศราวุธ จันทร์จม
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
581777103
นายวีรพงศ์ กูลแผ่น
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
581777102
นางสาววัชโรบล ผัดวงศ์
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
581777101
นายวราวุฒิ เรืองบุญ
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
581777099
นางสาววรางคณา โป่งคำ
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
581777096
นายวรกานต์ เป็งเขียว
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
581777092
นางสาวรัตนาภรณ์ ไชยลังกา
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
581777091
นางสาวโยราภรณ์ สิทธิขันแก้ว
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
581777089
นางสาวมินตรา นางแล
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
581777085
นายภัทรพล ดำคำ
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
581777082
นางสาวพิมพิพา คมแก้ว
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
581777081
นางสาวพิมพา จินนาวงศ์
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
581777080
นางสาวพัฒนา ลอยละลิ้ว
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
581777076
นางสาวพรทิพย์ บุญเติม
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
581777073
นายพงศกร พรมมะ
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
581777072
นางสาวผกามาศ เชียงแรง
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
581777070
นายปิยะพงศ์ อินชน
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
581777069
นางสาวประกายทิพย์ เขื่อนคำแสน
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
581777068
นายปฏิภาณ ไอ่เย
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
581777067
นางสาวบุริมนาถ ศรีสะเมา
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
581777066
นายบรรจง ประเดิม
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
581777065
นายนิมิตร คำแคว่น
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
581777063
นางสาวนารีรัตน์ วงศ์คำมูล
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
581777061
นายนฤเบตร แสนศิริ
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
581777060
นายนราทัศน์ ใจวงศ์
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
581777056
นางสาวนพรัตน์ วิชัยคำ
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
581777055
นางสาวนพรัตน์ ต้อนรับ
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
581777049
นายธีรวุฒิ เลาสัตย์
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
581777048
นายธีรวัฒน์ บุญวัน
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
581777047
นายธีรภัทร มงมาตร
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
581777046
นางสาวธิดารัตน์ นายงาน
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
581777045
นายธัญญกิจ ศรีมูล
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
581777043
นายธนโชติ นครไธสง
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
581777042
นางสาวทิศติญา แก้วแปง
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
581777040
นางสาวตรีชฎา วรรณลักษณ์
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
581777039
นายเดชาธร เงินยืน
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
581777037
นายณัฐวุฒิ ขยันขาย
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
581777036
นางสาวณัฐรียา สติคำ
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
581777035
นางสาวณัฐมน เจริญสุข
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
581777034
นายณัฐพนธ์ ธีรยา
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
581777033
นายณัฐพงษ์ แก้วฤาชา
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
581777030
นายณัฐชานนท์ บุญเติม
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
581777029
นางสาวณัฐกานต์ โยธา
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
581777025
นายชัยรัตน์ ชุมภู
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
581777024
นายชัยธวัช แสนอุด
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
581777023
นางสาวชลธิชา ขัดเขียว
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
581777022
นางสาวชนากานต์ นางาม
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
581777021
นายเฉียบวุฒิ กุลวงค์
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
581777020
นางสาวแจ่มจันทร์ แสงเมือง
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
581777018
นายจิรกิตติ์ รวมสุข
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
581777014
นางสาวจริยา พรมคำปา
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
581777013
นางสาวจริยา กุณณา
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
581777012
นางสาวขวัญฤดี กองแก้ว
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
581777011
นางสาวเกวลิน ธิบุญเรือง
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
581777010
นายกิติพันธ์ กันทะ
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
581777009
นายกิตติพงค์ อุ่นนันกาศ
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
581777002
นางสาวกมลทิพย์ ภู่พุ่ม
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
581777001
นางสาวกชกร อินต๊ะรัตน์
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
581770516
นายณัฐวุฒิ บุญวัง
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770510
นางสาวปฐวิกานต์ แก้วรากมุข
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770509
นางสาวสุภาพร เขื่อนธนะ
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770506
นางสาวสิรินภา ตาธิ
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 1)
581770504
นายสราวุธ วันเก๋
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
581770503
นายสกล สมบูรณ์
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770499
นางสาวศศินันต์ ฉันทะ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770498
นายศรุต วงเวียนทอง
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770494
นายวุฒิพงษ์ เรือนนาง
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770493
นายวีรวัฒน์ ธนะปัด
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770492
นายวิศวะ ไชยกันทะ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770491
นางสาววาสนา เมืองมูล
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770490
นายวัฒนา มาคำ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770489
นางสาววรินทร์ยุพา เจริญวรรณ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
581770488
นายวรายุส ชุ่มวงค์
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770487
นางสาววราภรณ์ อรินทร์
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770485
นายวรวุฒิ ปัดนา
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770481
นายภูริณัฐ วงค์ชัย
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770480
นายภานุวัฒน์ อุ่นถิ่น
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
581770479
นายภานุเดช อุ่นถิ่น
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770478
นายภานุเดช พันธุเดช
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770477
นางสาวภานุชนารถ ทวียนต์เนรมิตร
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770472
นายพิชัย แสงศรีจันทร์
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770471
นางสาวพรพิมล แสงเพชร์
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 1)
581770469
นางสาวปิยะธิดา อยู่พุ่ม
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770468
นางสาวปาริชาติ ยอดเมือง
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
581770466
นายปริญญา ชมภูนุช
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770463
นายบวรพจน์ อินต๊ะจักร์
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770457
นายธัญย์วรัตน์ สมุดกาศ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770456
นางสาวธัญญากานต์ ชัยชนะ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770454
นายธนากร อ่อนศรี
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770452
นายธนากร กิ่งก้าน
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770450
นายถิรวุฒิ วงค์แก้ว
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770448
นางสาวดวงหทัย ชัยธนานันท์
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770446
นางสาวณัฐธิดา จอมคำ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770445
นายณัฐธัญ ก้างออนตา
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770444
นายณัฐกรณ์ รักสัตย์
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770443
นางสาวณภัชกมล ใจมิภักดิ์
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770435
นางสาวเจนจิรา สังโสมา
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770434
นางสาวจุฑามาศ ไตรวิทย์เมธี
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770433
นางสาวจิราภรณ์ สมพันธ์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770431
นางสาวจินต์จุฑา ชมเวียง
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770429
นางสาวเครือหงค์ มหาวรรณ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770428
นางสาวเมธาพร แลเซอ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770426
นางสาวกุลทิยา ไชยเมือง
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770424
นายกิตติศักดิ์ บัวจำ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770418
นายกฤตพจน์ ไชยราช
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770416
นางสาวกนกวรรณ์ อุสาใจ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770412
นายณัฐพงศ์ เพชรชัยศรี
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770411
นางสาวพิชญากร ปวนศักดิ์
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770410
นายธีรวัฒน์ ไกลถิ่น
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770409
นายจักรินทร์ แก้วบุญมา
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770407
นายศุภกิจ ชลอยเมฆ
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770405
นายเอกรัฐ ทองคำพันธุ์
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770404
นายเอกพงษ์ เทพรักษา
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770402
นายอิสรภาพ ผิวงาม
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770401
นางสาวอำพร เลเชอร์
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770400
นางสาวอารีรัตน์ พิเศษ
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770398
นางสาวอาทิตยา กันยานะ
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770393
นางสาวอัจฉรา ธิยัญ
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770387
นางสาวอรทัย คำปวนสาย
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770386
นางสาวอมรรัตน์ ทะริน
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770385
นายอภิสิทธิ์ อบอุ่น
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770383
นายอภิสิทธิ์ สองแก้ว
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770381
นายอภิศักดิ์ บุญเหมือน
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770379
นางสาวอภิญญา บุญเป็ง
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770377
นายอนุพงศ์ ปัญโญ
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770375
นางสาวอนุตตรีย์ สุตะวงศ์
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770371
นายอทริสวันต์ ดวงประทุม
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770370
นายนิธาน แซ่ย่าง
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
581770367
นางสาวสุวรา ใจอาคะ
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770366
นางสาวสุรีย์นิภา ยศคำ
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
581770364
นางสาวสุรัลชนา หล้าคำ
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770363
นายสุรพรชัย กาแก้ว
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
581770361
นางสาวสุภาวดี ไกลถิ่น
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770359
นางสาวสุภัสสร ตุ้ยลี้
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770358
นางสาวสุภัสตา คำเขียว
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770357
นายสุภัทชัย ใจริน
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770354
นางสาวสุพัตรา ปัญญา
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770353
นางสาวสุพัชชา จินดาวงษ์
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
581770352
นางสาวสุพพัตรา พิทยาวรนาถ
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770350
นางสาวสุทัตตา ยานะธรรม
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770348
นางสาวสุทธิกานต์ สมรวย
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770346
นางสาวสุดารักษ์ บั้งเงิน
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770345
นางสาวสุญาดา สินเปียง
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770344
นางสาวสุชานุช อภิสิทธิศักดิ์
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
581770339
นายสรายุทธ กล่ำเอม
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770337
นายเศรษฐวัฒน์ บำรุงจิตต์
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770335
นางสาวศุภนิดา เทพสา
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770333
นายศุภชัย เรือนสอน
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770331
นายศิวัช พลอยตระกูล
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770329
นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมขัน
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770328
นางสาวศิริลักษณ์ คำเขียว
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770326
นางสาวศิริพร คำเป็ง
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770324
นางสาวศิรินญา วิยาพร้าว
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770323
นายศิริชัย อิวแดง
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770322
นางสาวศิริกาญจน์ นาใจ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770321
นายศักดิ์สิทธิ์ สินด่านจาก
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770317
นายศราวุธ วงค์สาร
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770316
นายศราวุธ พิศร
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770315
นายศรายุธ เสียงใส
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770314
นายศรายุทธ แสงก้อ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770312
นางสาวศรัณย์พร ศรีใจ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770310
นายวุฒิชัย เทพอินไชย
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770308
นายวุฒิชัย จันทิมา
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770304
นางสาววิลัยพร สำราญ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770302
นางสาววิรยา บุญยืน
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770301
นายวิทวัส มาไล
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770300
นางสาววิชญาพร เกตุมรรค
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770299
นางสาววารุณี นวลสม
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 1)
581770297
นายวัชระพล กองอิ่น
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770294
นายวสิษฐ์พล เตปัง
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770293
นายวรุตม์ ปราบสงบ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770292
นางสาววริศราพร คำรังษี
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
581770291
นางสาววริศรา ก้อนแก้ว
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770290
นายวราวุธ เขื่อนเพชร
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770289
นางสาววราภรณ์ สุพรรณ์
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770284
นางสาววรรณิษา ศีติสาร
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770282
นางสาววรรณวิษา สินมณี
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770280
นางสาววนัสนันท์ หายโศก
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770279
นางสาวลัดดาวัลย์ คำมา
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770277
นายฤทธิชัย เผ่าฟู
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770275
นางสาวรุ่งนภา หมื่นลาง
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770274
นางสาวรำไพพรรณ จันทร์เอ้ย
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770273
นางสาวรัตติกาล ชุ่มมงคล
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770272
นางสาวรัตติกาล ของหอม
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770270
นางสาวรัชนีกร ทีปะนะ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770269
นางสาวรัชนก ธรรมปัญญา
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770268
นายรังสิมันตุ์ เขียววรรณา
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770264
นายยุทธพันธุ์ ธรรมตถา
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770263
นายยุทธนา อิ่นติ๊บ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770261
นายยุทธการ ชมภู
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770259
นางสาวมินตรา เขื่อนศิริ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 1)
581770257
นางสาวมากิ พรหมมา
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770256
นางสาวณิชากานต์ ภิระบรรณ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770255
นางสาวมลผกา ก๋าสมุทร
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770252
นายมนตรี ทำของดี
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770251
นางสาวมนฑกรานต์ ไพรกังวาล
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770243
นายภาณุวิชญ์ ไพบุญ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770240
นายภาณุพงศ์ หงษ์ทอง
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770239
นางสาวภัศรา เข็มทอง
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770237
นางสาวฟ้าอำไพ บรรพตไพรวัลย์
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770236
นางสาวพุทธสิริ สีลารวม
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770235
นายพีรพัฒน์ กัลยา
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770234
นางสาวพิไลรัตน์ สุพงษ์
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770233
นางสาวพิราอร กิ่งเกษ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770231
นางสาวพิมพิกา พงษ์ปวน
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770227
นายพัฒนชัย วงศ์ใหญ่
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770225
นายพัชรพงศ์ วงค์ดวง
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770224
นายพอพัฒน์ชระ มังคลาด
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770223
นายพรสยาม จันทร์บ่อแก้ว
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770222
นายพรรณพงษ์ สิปปะโสภากุล
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770220
นางสาวพรทิวา ไชยสวรรค์
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770218
นางสาวพนิดา กาวิน
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770216
นายพจน์เมธี เทพสมบัติ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770210
นางสาวผัลย์ศุภา บำรุงนา
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 1)
581770206
นายปิยพนธ์ ภักดี
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770205
นางสาวปานหทัย ขอนอาจ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770204
นางสาวปัทมาพร เขตพรมมา
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770203
นางสาวปัทมพร ปินตาดวง
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770202
นายปัณณวัฒน์ ลำลึก
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770200
นางสาวปรินดา หัวนา
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770196
นายปฏิภาณ เกษรพรม
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770195
นายบัญญวัต ฟองวารินทร์
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770194
นางสาวนุชจรินทร์ ทองเจริญ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770191
นายนิติพล สุรินเปา
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770188
นางสาวนันทิยา แก้ววิเศษ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770184
นางสาวนันทนา อาเซ็ง
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770183
นายนัทพงษ์ เขื่อนแก้ว
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770182
นางสาวนัฐติกา ยานุ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770179
นางสาวนลินนิดา ปัญญา
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
581770178
นางสาวนฤมล ใบยา
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 1)
581770177
นายนฤชา ก๋ามะสว่าง
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770176
นางสาวนริศรา ไชยเลิศ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770175
นายนรากร จินดาธรรม
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770172
นายนพวินท์ ทิวาคำ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770171
นายนพรัตน์ มีใจ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770168
นายนพดล เตชตา
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770167
นายนพกร กุลอิทธิเชษฐ์
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770166
นายนนทวัตร เทพสุรินทร์
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770164
นายนนทชัย สะกำ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 1)
581770163
นางสาวนงลักษณ์ หัวนา
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
581770162
นายธีระวัฒน์ จันทร์เพ็ง
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
581770161
นายธีระพงษ์ ทัศนา
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770160
นายธีรวัฒน์ แก้วมณี
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770159
นายธีรพงศ์ วงค์อินทร์
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770154
นายธนากิจ ชูเกตุ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770152
นายธนะดล ปากหวาน
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770151
นายธนวัต เขียวงาม
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770149
นายธนพล ไชยวงค์
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770144
นายเทวา มาละพัฒน์
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770140
นายทัชชกร ปัญญาวิชา
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770139
นายทศพล เลิศศิริตระกูล
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770138
นายทศพล เกรียงไกรสรณ์
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770136
นางสาวถลัชนันท์ ขันไร่
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770128
นายณัฐวุฒิ กองเมิ้ง
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770127
นางสาวณัฐริกา พันศึก
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770124
นายณัฐพล ประชุมของ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
581770120
นายณัฐพงษ์ มงมาตร
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770115
นายณัฐนันท์ ฉันทะ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770114
นางสาวณัฐนันท์ กันยะ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770113
นางสาวณัฐธิดา ต๊ะตุ้ย
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770110
นางสาวณัฐฐาพร แซะพาง
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770109
นายณัฐกิตติ์ เรือนปิน
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770102
นายฐิติพงศ์ ไชยมาลา
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770100
นายฐณะวัฒน์ ใจเมา
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770095
นายชุติกาญจน์ อธิวันดี
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770093
นายชิษณุพงศ์ จันทา
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770092
นายชินดนัย พรมฝั้น
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770090
นายชาญพิชิต แก้วสิมมา
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770088
นายชัยวัฒน์ แสงเหล็ก
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
581770086
นายชัยพร ผดุงโกมล
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770084
นายชัยกริช กั่นแก้ว
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770083
นายชัชวาล พรมวงค์
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770082
นายชัชวาล เชื้อสุวรรณ์
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
581770081
นายชลัมพล วงค์ชัย
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770073
นายฉลองราช หม่อมปัน
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770072
นางสาวเจียระไน ปินใจ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770071
นางสาวเจนจิรา เมืองแก้วมา
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770070
นายเจตนิพัทธ์ แผ่นดาน
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770067
นางสาวจุฑามาศ พรมโสภา
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770065
นายจิรายุส วุฒิน้อย
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770064
นางสาวจิราภรณ์ แก้วจันทา
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770063
นางสาวจิรัชญา อริยะกอง
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770061
นายจิรศักดิ์ สมโน
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770056
นางสาวจินตนา สาระทะ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770055
นางสาวจิตรานุช เดชมนต์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770053
นายจาตุรงค์ ชัยนน
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770052
นางสาวจันทร์เพ็ญ แก้วน้อย
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770046
นางสาวจริยา อเนกธารทิพย์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770045
นายจตุพงษ์ สมวงค์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770044
นายคีรีรัฐ ปะสาวะถา
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770043
นายคีรี คีรีแก้ว
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770042
นางสาวคนึงนุช สองปัญญา
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770041
นางสาวคชาภรณ์ ปันนะสาร
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770039
นายเกษมศักดิ์ มูลมวล
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770036
นางสาวกุลธิดา อินต๊ะวงค์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770034
นายกิรติ พงษ์ไสว
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770028
นางสาวกานต์ธิดา จุมป๋า
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770026
นายกัปตัน เครือโชติ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770021
นายกฤษดากร เยาว์ธานี
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770019
นายกฤษดา คำพรม
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770018
นายกฤษณะ มณี
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770017
นายกฤษณะ นำชัยชุ่มชื้น
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770014
นายกฤษณะ กฤษณายุทธ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770010
นายกฤษฎา ถาวรธรรม
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770007
นายกรวิชญ์ ใจป้อ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770006
นายกรรมสิทธิ์ ปินตาหล้า
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770004
นางสาวกมลรัตน์ ทิพหม้อ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770002
นางสาวกมลชนก เพ็ญกุล
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
581770001
นางสาวกนกพร สุจริต
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571777218
นางสาวรัชนีกร ภิระบัน
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777215
นายมัทธิว พงษ์จิตภักดิ์
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777214
นางสาวจุฑามาศ พุ่มจีน
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777213
นายพัชรพล ประชุมของ
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777212
นางสาวสุดารัตน์ ใฝ่จิตร
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777211
นายพงศกร ศรีสุทธิรักษ์
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777210
นางสาวอิสริยาภรณ์ ผึ่งผาย
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777209
นางสาวอวภาส์ ปินตาแก้ว
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777206
นางสาวสุภาพร ประคองวัน
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777205
นายศิริบรรพจน์ สุยะ
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777204
นางสาวศศิธร นันทผาบ
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777203
นายวิษณุ ดอนชัย
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777198
นางสาวรมย์รวินท์ อินต๊ะภา
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777197
นายพงศภคพล โยสุดใจ
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777191
นายถิรวิทย์ คุณยศยิ่ง
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777189
นางสาวณัฐธิดา ติ๊บมา
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777187
นางสาวชัญญานุช ชื่นบาน
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777186
นางสาวเจนจิรา ท้าวแก่นจันทร์
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777185
นายกิตติศักดิ์ หอมนาน
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777184
นางสาวกรรณิการ์ อินต๊ะ
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777183
นางสาวกมลลักษณ์ ศรีอ้าย
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777181
นายเจตดิลก เรือนปิน
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777178
นางสาวกัญญาวีร์ อชิระปรีชาพาณิชย์
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777176
นายเจษฎา ขันทะ
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777175
นางสาวสรนันท์ คราพันธ์
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777174
นายเอกราช อิ่นคำ
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777173
นายเอกราช ติ๊บสุภา
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777171
นางสาวอิงทุอร อุ่นโพธิ์
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777170
นางสาวอำภา เงินยวง
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777168
นายอาภากร ชัยพิวงศ์
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777165
นายอัษฎากรณ์ ประวิง
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777164
นางสาวอัมพิกา บรรดิ
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777163
นางสาวอัญชลี ครองทรัพย์
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777161
นายอัครชัย เวชกิจ
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777160
นางสาวอริษา รองทอง
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777159
นางสาวอรสา แสงจันทร์
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777156
นายอภิชาต กันทา
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777153
นายอนาวิล ผันแก้ว
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777152
นางสาวเหมือนฝัน หมื่นเป็ง
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777150
นายสุวิชา มีมา
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777149
นายสุวัฒนา ชาตาวิวัฒน์
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777145
นายสุพจน์ เคลื่อนไธสง
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777143
นางสาวสุธาสินี อุตมา
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777142
นางสาวสุธาทิพย์ ยานะเคหัง
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777141
นางสาวสุทธิดา มูลทอง
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777137
นางสาวสิริลักษณ์ พึ่งศรี
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777136
นายสิทธินันท์ อุปเส็น
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777134
นายสันติ ใจชื้น
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777130
นายศุภวิทย์ ใบยา
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777129
นายศุภรัตน์ เมืองมูล
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777128
นายศุภกิจ คำเขียว
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777127
นางสาวศุภกานต์ พรมรักษา
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777126
นางสาวศันศนีย์ นามอภินันท์
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777125
นายศรันย์ รักษาป่า
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777123
นายวิษณุ พรหมรักษ์
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777121
นายวิชัย ปะโม
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777118
นายวัฒนา รัตนเรืองศิลป์
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777117
นายวัชรินทร์ ดวงเทพ
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777112
นายวรชิต คำคง
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777111
นายวรกันต์ ฉลองชัย
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
571777110
นางสาววนิดา ธรรมเสาร์
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777108
นางสาวรุ่งอรุณ รัตนพรม
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777105
นายเมธี กันทะพะเยา
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777103
นางสาวมินตรา เชอหมื่อ
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777100
นายภีรภัทร สุริยะ
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777099
นางสาวภาวิณี โชติ
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777098
นางสาวภัทราวดี สลัดใด
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777097
นางสาวภัทรพร สุวรรณ์
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777096
นายปพน จันทร์แสง
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777095
นางสาวพุธิตา กันธิวงค์
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777090
นางสาวพิมพิกา กิติทรัพย์
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777087
นายพัฒนรัฐ สอนสุกอง
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777086
นางสาวพรรณนี บัวสละ
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777085
นางสาวพรพรรษา บุญเรือง
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777080
นางสาวปิยะธิดา แปงแก้ว
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777077
นางสาวประกายรัตน์ อุปธิ
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777075
นางสาวเบญจรัตน์ เพ็งภูเขียว
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777074
นายบูลภัทร จันทร์ฟู
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777073
นางสาวบุญสุภาคำ ทันเจริญ
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777071
นางสาวนุธิกานต์ มงมาตร
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777067
นางสาวนัตธิยา รักษา
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777066
นายนฤกูรย์ ณ เชียงใหม่
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777065
นางสาวนริศรา ยามี
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777064
นายนรายุทธ ดวงคำ
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777063
นางสาวนภาภรณ์ นวลคำ
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777062
นายนพดล ทะก๋า
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777061
นายธีระศักดิ์ ชูวิทย์
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777060
นายธีรภัทร์ ปาติ๊บ
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777056
นายธนวัฒน์ ไชยสลี
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777055
นายธนภัทร ฉลาดเอื้อ
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777054
นายธนพงษ์ ธรรมชญานนท์
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777053
นายธงชัย ธรรมสอน
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777051
นายทัศนัย อินต๊ะนา
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777047
นายไตรภพ ติ๊บบรรหาร
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777044
นายณัฐวุฒิ ธรรมวงศ์
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777043
นางสาวณัฐรินีย์ สมป้อ
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777042
นายณัฐพล ธรรมวงค์
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777041
นายณัฐพนธ์ อ่องคำ
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777036
นายณรงค์ฤทธิ์ กันทรา
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777034
นายชุติพนธ์ เฟื่องฟู
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777032
นายชุณห์นิชิต แก้ววิเศษ
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777029
นายชลธาร ขันแก้ว
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777028
นางสาวชไมพร ขันคำ
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777027
นางสาวชนิดา คำโมนะ
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777026
นางสาวชฎาธาร พุทธรักษา
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
571777023
นางสาวจุฑามาศ แดงเขียว
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777021
นางสาวจีรนาถ แก้วทอง
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777020
นายจิรพันธ์ สำราญจิต
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777017
นายจักรกฤษณ์ อินสม
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777016
นางสาวจริยา อาหยิ
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777015
นายคณิศร ก๋าแก้ว
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777014
นางสาวขวัญกนก ปัญญาปิน
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777012
นายกิตติพงษ์ รัตนะ
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777011
นายกิตติพงศ์ ทิพเนตร
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777009
นายกฤษณะ ทะรินทร์
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777005
นางสาวกรรณิการ์ ขัดคำกอง
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571777001
นางสาวกชพร จอมเพชร
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
571770680
นายณรงค์ศักดิ์ มณูธรรม
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770679
นางสาววิไลรัตน์ จาคเสถียรกุล
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770678
นางสาวสุรีพร กรวัชรปาณี
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770677
นางสาวพรพิมล ไพรเสรี
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770676
นางสาวศุภรัตน์ นามแก้ว
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770675
นางสาวสิกขรินทร์ สมบุญ
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770673
นายกวีรทรัพย์ สุขยิ่ง
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770669
นายสมศักดิ์ บุญยืน
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770667
นายวสันต์ บุญขาว
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770665
นางสาวณัฐกาญจน์ วรินทร์รักษ์
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770658
นางสาวสุมลฑา แก้วกำเนิด
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770655
นางสาวสาวิตรี อินเสียร
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770647
นายวิทวัส ขันทะรักษ์
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770646
นางสาววศิณี โนรินทร์
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770645
นางสาววรรณณิษา ปะแปง
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770644
นางสาวรุ่งทิวา กุณาปิง
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770643
นางสาวรัชฎาพร พงษ์พันธ์
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770642
นายยุทธนา สิงห์คำ
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770634
นางสาวปริฉัตร ลือชา
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770633
นางสาวปพิชญา บุญอิน
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
571770632
นายบรรหาร แสนจันทร์
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770631
นายนฤดม แบ่งทิศ
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770630
นายธนิต อินต๊ะเขียว
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770628
นายตุลยรัตน์ แสนเสมอ
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770624
นางสาวชาลินี ถนัดสร้าง
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770623
นายชาตรี ศรีรักษ์
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770622
นางสาวชัญญา ธรรมเสนา
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770617
นายเกียรติศักดิ์ รสหวาน
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770614
นายกฤตเมธ กุลนรา
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770607
นางสาวณัฐกุล เผ่ากันทะ
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770606
นายเดโชพล ธรรมศิริ
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770605
นายสุทธิพงศ์ บัวไข
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770597
นางสาวสุภาพร ก๋าแก้ว
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770596
นายดนัย ภักดีสุข
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770594
นายกฤษฎา ทำโมนะ
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770592
นายนรภัทร ชิดโพธิ์ทอง
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770591
นางสาวจิรภิญญา สีสูง
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 1)
571770590
นางสาวอรพรรณ ปะละวัน
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770588
นางสาวเอริ นากุ
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 1)
571770584
นางสาวอุไรวรรณ อรินทร์
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770583
นายอุมรินทร์ บุญกาวิน
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770582
นางสาวอุบลวรรณ ปัญญาวิชา
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770581
นางสาวอินทุอร สมศรี
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770578
นางสาวอาบา มาเยอะ
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770577
นายอานนท์ ปงคำเฟย
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770575
นายอัมรินทร์ ทุ่งเย็น
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770574
นางสาวอันธิกา มูลแก้ว
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770573
นางสาวอันตรา กันทะวงค์
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770572
นางสาวอัจฉรา ใจตรง
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770571
นายอัครินทร์ มณีชาติ
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770569
นางสาวอลิสา เชียงกา
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770566
นางสาวอรอนงค์ อูปคำ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770565
นางสาวอรทัย อินโต
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770562
นายอมรเทพ จันทร์แก้ว
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770560
นายอภิศักดิ์ สุวิวัฒนา
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770559
นางสาวอภิวันท์ ทิพพรมมา
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770558
นายอภิวัฒน์ จินดาธรรม
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770555
นายอนุวัฒน์ คนสม
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770554
นายอนันตศักดิ์ มะโนใจ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770551
นายอธิกานต์ อินทร์ชัย
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
571770549
นายอดิศักดิ์ พิทักษ์เปรมกมล
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770548
นายอดิศร ขัติยะ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770541
นางสาวโสภาวดี เป็งแก้ว
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770540
นางสาวเสาวลักษณ์ ภารรักษา
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770539
นางสาวเสาวณีย์ ศรีวาณิชย์
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770537
นายสุริยา อินต๊ะขัน
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770536
นายสุรเชษฐ์ อะโน
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770535
นายสุรเชษฐ์ หอมสุด
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 1)
571770531
นางสาวสุพัตรา สีสัน
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770529
นางสาวสุพัชรี ละลำ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
571770528
นางสาวสุปรียา ขัติยะ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 1)
571770525
นางสาวสุธารินี นัยติ๊บ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770524
นายสุทธิสันต์ เนาวฤทธิ์
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770523
นายสุทธิพงศ์ ไร่พุทซา
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770522
นางสาวสุทธิดา เชื้อเมืองพาน
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
571770521
นางสาวสุทธิดา เชียงพรม
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770520
นางสาวสุทธิกานต์ ทะอ่าง
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770518
นางสาวสุจิตรา หลานป้อ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770517
นางสาวสุจิตรา ดวงแก้ว
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 1)
571770516
นางสาวสุชาดา บุญยวง
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770513
นางสาวสิลินทิพย์ พรมจักร
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770509
นายสิทธินนท์ กันจินะ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770508
นายสิทธิชัย ไชยสถาน
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770507
นายสิงหราช นาทะสัน
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770506
นางสาวสายรุ้ง อิ่นคำตา
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770505
นางสาวสายรุ่ง ทองสุข
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770502
นายสายชล เกิดแพร
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770498
นายปกรวัฒน์ ฤทธิยวรกุล
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770494
นางสาวสมัชญา คำเภา
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770493
นายสมฤทธิ์ เขื่อนเพ็ชร
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770492
นายสมนึก เรือนปิน
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770490
นายสมคิด ลาเช
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770488
นางสาวศุภาวรรณ โกแฮ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770487
นางสาวศุภาภรณ์ ไชยลังการ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770483
นางสาวศิริลักษณ์ ขัดคำ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770482
นางสาวศิริรัตน์ สักลอ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770481
นางสาวศิรินุช หะวัน
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770480
นายศิริชัย พรหมจันทร์ดา
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770478
นางสาวศิริกัญญา พงศ์ศรี
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770474
นายศานตี ชัยชนะ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770473
นายศักดิ์ณรงค์ สมศรี
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770472
นางสาวศศิวิมล ยารังสี
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770469
นางสาวศศิพร เกี๋ยงวงษ์
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770466
นายศราวุธ หอมพรมมา
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770465
นายศรัณยู ศึกษา
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770462
นางสาวศรัญญา รัญจวรรณ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770460
นางสาวแวววดี คำเคน
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770455
นายวุฒิชัย กาบสีลา
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770453
นายวีระนนท์ จันทร์ถา
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770452
นายวีรวัฒน์ แพทย์ประสิทธิ์
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770446
นายวิเชียร กองเขียว
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770445
นายวิชากร เลาดี
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770444
นายวิชญ์พล โลหะกิจ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770442
นายวันทวัช จันทร์นิยม
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770441
นายวันชาติ โสภา
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770439
นายวัทนพร จะลา
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770438
นายวัชรากร คำจันทร์เจริญ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770436
นางสาววัชฎาภรณ์ แก้วดำ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770435
นายวศิน จารุเศรณี
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770432
นางสาววรินทร์ญา วงศ์ใหญ่
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770428
นางสาววราภรณ์ อุมา
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770427
นางสาววราภรณ์ ศรีสวัสดิ์
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770426
นายวรากรณ์ ตะราษี
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770421
นางสาววรรณนิภา เชียงมี
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770416
นายวทัญญู กาบปิน๊ะ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770413
นายวงศธร ณ ลำปาง
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770412
นางสาววงเดือน ภูมิรัตน์
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770410
นางสาวลักขณา ปินตาเสน
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770409
นายฤทธิพร วิชาเร็ว
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770408
นายฤทธิเกียรติ สัจจัง
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770407
นายฤทธิเกียรติ เทียนทอง
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770405
นายรุ่งโรจน์ ดวงจันทร์
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770404
นางสาวรุ่งนภา เชมือกู่
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770402
นายรามิล ปัญสุวรรณ์
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770401
นายรามิล ไชยวรรณ์
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770400
นางสาวรัตนาพร ร้อยเงิน
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770399
นางสาวรัตนา คำมุง
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770398
นางสาวรัตนพร โยคำ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770397
นางสาวรัตติยา สารทะ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770395
นางสาวรัชนีกร ขันธ์แก้ว
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770393
นายรักษ์พล มูลหล้า
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770392
นางสาวระพีพรรณ ใจมอย
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770391
นางสาวรวิภา ศรีพรม
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770390
นางสาวรจนา บุญเรือง
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770389
นายโยธิน พลศักดิ์
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770386
นางสาวยศวดี สีดา
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770385
นางสาวเมทนี โบรสศักดิ์
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770383
นางสาวมาลีภรณ์ แสงเขน
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770382
นายมารุต กันทอง
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770379
นางสาวมันทนาพร ขุนแท่น
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770378
นางสาวมัทนาภรณ์ กองมา
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
571770372
นายมงคล นัยติ๊บ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770368
นายภูวดล คำสามผิว
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770367
นายภุชคินทร์ สันป่าแก้ว
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770366
นางสาวภิรมย์รัตน์ กัญจนะ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770362
นางสาวภาพิมล จินาวงค์
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770358
นายภาณุวัตร บุญปั๋น
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770356
นายภาณุพงศ์ สมศรี
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770354
นายภัสชยังกูร ขัติยศ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770352
นายภัทรพล สมบุญทรง
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770351
นางสาวภัทชา ดาวรัมย์
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770348
นางสาวภราดา ตันต๊ะ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770347
นางสาวแพรไพลิน ใจมูลมั่ง
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770346
นางสาวแพรพลอย ชัยศิลป์
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770345
นางสาวเพชรรัตน์ ศรีแก้ว
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770344
นางสาวเพชรรัตน์ คำเงิน
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770343
นางสาวพุทธเกสร วงค์ใหญ่
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770341
นางสาวพิลักขณา ช่างแก้ว
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770338
นางสาวพิมพิมล มังกะระ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770335
นางสาวพิมพ์ใจ สระหุนันท์
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770334
นางสาวพิมผกา หมอยาดี
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770333
นายพิทักษ์ศิลป์ กันทอินทร์
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770331
นางสาวพิชฌาพร ลือโสภา
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770330
นายพันธ์ศักดิ์ จูเปาะ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770329
นางสาวพัทธิยา นาคสุวรรณ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770328
นายพัทธพล นิจจา
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770326
นายพัฒรกรณ์ นุภาพ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770325
นางสาวพัชรี อินต๊ะวงค์
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770323
นางสาวพัชราภรณ์ ขันธิวงค์
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770321
นายพลาธิป ศรีทะนันชัย
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770320
นายนักษา หมื่นเงิน
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770319
นายพฤทธิพล ชัยชนะ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770318
นางสาวพฤกษ์วดี สุภาศรี
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770316
นางสาวพรสุดา สมร่าง
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770315
นางสาวพรรณิภา สุวรรณโน
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770313
นางสาวพรรณเพ็ญ ร้องคำ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770312
นางสาวพรรณนิภา ขันแก้ว
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770310
นางสาวพรชิดา วิชัยเนตร
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770309
นายพยุง ไข่ทา
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770308
นายพชร รักพ่วง
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770307
นายพงศ์พิพัฒ เวียงนาค
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770306
นายพงศกร สุขเกษม
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 1)
571770303
นางสาวผกามาศ เชา
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770302
นายปุญญพัฒน์ กันทวี
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770301
นายปิยะพงศ์ พระแก้วมณี
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770298
นางสาวปัทมวรรณ ปัญยศ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770297
นางสาวปัณณพร ดาวเรือง
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770296
นางสาวปวีณ์สุดา สมอินทร์
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770295
นางสาวปวีณ์นุช ธรรมดารบ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770294
นางสาวปวรรัตน์ พินิจ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770293
นางสาวปรียากุล บุญทา
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770291
นายปริวัฒน์ มั่งมูล
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770290
นางสาวปริยากร เทศไทย
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770288
นางสาวปรัศณีย์ ปิงใจ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770287
นายประภัทธิพงศ์ พันธุรัตน์
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770285
นางสาวประกายแสง สอดส่องกิจ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770284
นายปรเมษฐ์ วรวัฒน์รัชกุล
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770283
นางสาวปภาวรินท์ ไชยวุฒิ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770282
นางสาวปภัสรา สักแก้ว
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770281
นายปฏิภาณ จาอ้าย
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770280
นายปฏิพล วงศ์ชัย
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770279
นางสาวเบญจมาส กาวารีย์
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770278
นางสาวเบญจมาศ สายอิ่นแก้ว
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770277
นางสาวเบญจมาศ แก้ววงศ์
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770276
นางสาวบุษยา คุณมั่ง
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770265
นางสาวนิภารัตน์ อาจหาญ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770261
นายนิคม ใจกว้าง
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770260
นายนิคม กองกาย
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770259
นางสาวนันธพร ยอดเมือง
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770258
นายนันทิพัฒน์ กันสุริ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770255
นายนัทธพงศ์ เรือนสิทธิ์
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770254
นางสาวนัฐฬิณี ผิวอ่อน
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770248
นายนลธวัช วงศ์ต่อม
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770246
นางสาวนฤมล อินทะนิด
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770241
นายนราวิชญ์ สมศรี
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770240
นายนราวิชญ์ นามประเสริฐ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770237
นายนพฤทธิ์ กันติ๊บ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770236
นายนปกรณ์ แก้วบุตรดี
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770234
นายธีระพงษ์ เขื่อนคุ้ม
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770233
นายธีระ เดชคุณมาก
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770231
นายธีรภัทร ทาตุการ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 1)
571770230
นายธีรพงศ์ ศรีนวล
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770228
นายธิติ ชัยยา
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770227
นางสาวธิดารัตน์ แก้วดำ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770225
นางสาวธัญญารัตน์ ศักดิ์แสน
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770222
นายธัชพล สุขสำราญ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770220
นายธวัชชัย มะลิชัง
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770217
นายธรณินทร์ มณีวรรณ์
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770203
นายธนวัฒน์ นามศิริ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770202
นายธนวัฒน์ ท้าวผาบ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770200
นายธนวรรฒน์ จารเขียน
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770197
นายธนดล รักเรียน
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770196
นายธนฉัตร เกียรติสิริกุล
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770195
นายธงไชย ทองคำ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770191
นางสาวทิพวรรณ ชัยชนะ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
571770190
นางสาวทินภัทร ราชทะนุ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770188
นายทินกร จันสีมา
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770187
นางสาวทาริกา พัชรมโน
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770182
นายทวีรัฐ ยาณะ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770181
นายทรงกรด คำปิน
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770178
นายตุลา วิระคำ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770177
นางสาวตะวันฉาย ไชยวรรณ์
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770175
นางสาวเณรานันท์ ธรรมใจ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770173
นางสาวณัฐสุดา หล้ากาวิญ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770169
นายณัฐวุฒิ ยอดวงศ์
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770166
นายณัฐวัฒน์ วรรณราช
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770164
นายณัฐภูมิ ธุระกิจ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
571770163
นายณัฐพล สุจันทร์
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770157
นายณัฐพงศ์ บุญมา
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770155
นางสาวณัฐนรี ธิวงค์
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770154
นายณัฐนพัฒน์ ณ เชียงตุง
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770153
นายณัฐนนท์ อะคะโล
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770152
นายณัฏภูวมินทร์ อิ่มประเสริฐ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770151
นายณัฐธิกร แสนอุ่น
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 1)
571770147
นางสาวณัฐญา แสงกุล
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770144
นายณัฐกิตติ์ โกฎสืบ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770142
นายณรงค์ศักดิ์ สิงห์ใจ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770141
นายณรงค์ศักดิ์ ใบอุบล
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770138
นางสาวฐิติพันธ์ ปันทะรส
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770131
นางสาวญาณัจฉรา ไชยสมทิพย์
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770130
นายโชคชัย ศรีพนาบงกช
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770129
นายเชาวลิต บุญรัตน์
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770128
นางสาวชุลีพร ชอบอรัญวา
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770127
นางสาวชีวนันท์ สุริโยดร
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770125
นางสาวชิดชนก ยอดออน
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770122
นายชาตรี จักร์คำ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770115
นางสาวชัชฎาภรณ์ พานิชย์
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770114
นางสาวชลิตา ปันทะยม
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770113
นางสาวชลธิชา อ่อนเจริญ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770112
นางสาวชลธิชา ยานะสุทธิ์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770111
นางสาวชรินรัตน์ ผาหลัก
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770108
นางสาวชญานิศ อจินแก้ว
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770106
นายฉัตรมงคล ผิวแก้ว
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770104
นายฉัตรชัย หน่อท้าว
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770102
นายเจษฎา คำหม่อม
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770101
นายเจริญกิจ อินหลาน
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770099
นางสาวเจนจิรา สมจารย์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770098
นางสาวศศินิภา สีหมอก
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770097
นางสาวจุฬาลักษณ์ ทะนันไชย
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770095
นางสาวจุฬารัตน์ รัตนอุบล
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770094
นางสาวจุรีรัตน์ จักรน้อย
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770092
นางสาวจุฑามาศ เขียวหล้า
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770091
นางสาวจุฑาทิพย์ อินคำ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770090
นางสาวจุฑาทิพย์ ปินตาสาร
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770089
นางสาวจีราภรณ์ นัยติ๊บ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770088
นางสาวจีรภา พลเยี่ยม
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
571770084
นายจิรายุทธ สมศรี
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770082
นายธีระวัฒน์ รุ่งโรจน์รวีวาน
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
571770080
นางสาวจิราพร ฟังช้า
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770079
นายจิระโชติ กันงา
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770078
นายจิรวัฒน์ ชุ่มมงคล
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770075
นายจิรติกุล วงค์ราช
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770071
นางสาวจิตตราภรณ์ พ่อนา
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770070
นางสาวจิดาภา จำบุญมา
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770069
นายจารุวัฒน์ เพิ่มพูนไพร
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770068
นางสาวจารุวรรณ สิงแก้ว
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770067
นางสาวจารุวรรณ จูเปาะ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770066
นางสาวจารุณี ศรีสุดทะ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770063
นายจักรกฤษ วิสาปา
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770061
นายจตุรงค์ เพิ่มพูล
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770059
นายจตุพร ใจดี
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770057
นายคมกฤช ชูสกุล
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770056
นายคมกริช เกตุมรรค
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770055
นางสาวคนึงนิจ ลองใจคำ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770052
นายเกียรติศักดิ์ สุรินแก้ว
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770050
นายเกียรติศักดิ์ ช่วยบ้าน
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770049
นายเกียรติศักดิ์ แก้วสนิท
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770047
นายเกษม แก้วคำ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770046
นางสาวเกศริน วิเศษดี
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770045
นางสาวเกศรา วงค์เมืองมา
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770044
นางสาวเกวลิน กุนดี
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770043
นายเกรียงศักดิ์ อุตคำ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770042
นายเกรียงไกร หนูอุ่น
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770041
นางสาวเกณฑ์จิตตรา วุฒิการณ์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770040
นางสาวกุลจิรา ขันยา
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770039
นางสาวกีรติญา มูลแจ่ม
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
571770035
นายกิตติศักดิ์ ฟองมี
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770034
นายกิตติศักดิ์ เจริญวงษา
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770032
นายกิตติพันธุ์ เครือจันทร์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770030
นายกิตติพงษ์ พนาไพรสกุล
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770028
นายกาญหาญ เชื่อมสกุล
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770026
นางสาวกันดา ท่าวัง
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770025
นางสาวกัณฐมณี ธิโนชัย
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770024
นางสาวกัญญารัตน์ วังคำ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770022
นายกษิดิฎ ทายา
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770021
นายกฤษรักษ์ ตันเตโช
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770020
นายกฤษดา จินดาธรรม
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770019
นายกฤษณะลักษณ์ ธิลาใจ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770018
นายกฤษณะพันธ์ ยาวิชัย
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770017
นายกฤษณะ มะโนใจ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770015
นายกฤษกร สมุทรารินทร์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 1)
571770014
นายกรวิทย์ นวลใส
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770013
นางสาวกรรณิการ์ ระวังทรัพย์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770010
นางสาวกมลวรรณ เวียงนิล
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
571770009
นายกมลฤทธิ์ ไชยทน
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770006
นางสาวกมลทิพย์ ใจใหญ่
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770005
นางสาวกนกวรรณ ปัญญาบุญ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770004
นางสาวกนกรัตน์ เข่งเงิน
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770002
นางสาวกชพรรณ จันเลน
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
571770001
นางสาวกชพร ปรีจันทร์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561777249
นางสาวพัทธนันท์ ติ๊บสุภา
ปกติ
4
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777248
นางสาวพิมนิภา มณีจันทร์สุข
ปกติ
4
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777247
นางสาวพัชราภรณ์ ไชยทะเศรษฐ์
ปกติ
4
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777246
นางสาวเบญจวรรณ สุริยะ
ปกติ
4
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777243
นายกรทิวา ม้าทอง
ปกติ
4
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777239
นางสาวสุธัญญา สุทธวงค์
ปกติ
4
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777234
นายณัฐพล บุญสูง
ปกติ
4
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777233
นางสาวชญานี เกื้อประโคน
ปกติ
4
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777225
นายวีรพล สุนันท์
ปกติ
4
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777222
นางสาวชัชชญาภา อุ่นเรือน
ปกติ
4
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777220
นางสาวพิรญาณ์ วิรชาวิภู
ปกติ
4
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777218
นางสาวนุชจรีย์ สุธรรม
ปกติ
4
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777214
นายสิริวัฒน์ วิจิตร์พร
ปกติ
4
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777213
นายทินวัฒน์ ต้นใส
ปกติ
4
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777207
นางสาวรัชนีพร สาคร
ปกติ
4
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777206
นางสาวรัชตวรรณ กวางเดินดง
ปกติ
4
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777205
นางสาววิลัย แซ่ฟ้า
ปกติ
4
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
561777202
นายณัฐพนธ์ เลาสัตย์
ปกติ
4
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777201
นายสักกรินทร์ ปัญญา
ปกติ
4
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777196
นางสาวอรสา มาเยอะ
ปกติ
4
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777195
นายสุพล วงศ์นภาไพศาล
ปกติ
4
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777194
นางสาวอาริยา เตจา
ปกติ
4
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777193
นายอนุพงษ์ วงศ์ประเสริฐ
ปกติ
4
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777190
นายคณิน แก้วตุ้ย
ปกติ
4
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777189
นางสาวสุวนันท์ เชื้อหมอ
ปกติ
4
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777187
นายจิรกิตติ์ อุปจักร์
ปกติ
4
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777186
นายวรวิช เชื้อเมืองพาน
ปกติ
4
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777185
นายมนัสวิน ฉิมมา
ปกติ
4
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777181
นายธนากร กันทะพันธ์
ปกติ
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777174
นางสาววัชรินทร์ ตากุล
ปกติ
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777173
นายเชนชิราวุติ แก้วบุญปัน
ปกติ
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777171
นางสาวชไมพร ฟองก๋อง
ปกติ
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777168
นางสาวนิภาวรรณ แสนคำชื่น
ปกติ
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777167
นางสาวรัชนัน อินกุณา
ปกติ
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777166
นายจักรพรรณ ตันใจ
ปกติ
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777165
นางสาววรรณิกา ธรรมวงศ์
ปกติ
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777163
นางสาวนุชวรา มีชัย
ปกติ
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777162
นางสาวชาวาริน ขุนเงิน
ปกติ
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777159
นางสาวศุภกานต์ เถาจันทร์ต๊ะ
ปกติ
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777158
นางสาวจริยา สมรัก
ปกติ
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777152
นางสาวกาลศิมา จำศิล
ปกติ
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777149
นายนัฐพงศ์ โนกูล
ปกติ
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777148
นายศักดิ์สิทธิ์ เบิกบาน
ปกติ
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777147
นายนัทธพงศ์ วรรณา
ปกติ
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777144
นางสาวกฤษฎาพร นามสาม
ปกติ
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777142
นางสาวสุธิดา ชุ่มเย็น
ปกติ
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777138
นางสาวอารียา ม้าทอง
ปกติ
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777136
นายเริงฤทธิ์ สายแก้ว
ปกติ
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777134
นายคมกฤษ ยามี
ปกติ
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777133
นายอิสระพงศ์ นามวงค์
ปกติ
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777132
นางสาวรวิวรรณ ดวงจันทร์
ปกติ
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777127
นางสาววณิชยา ทะลา
ปกติ
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777126
นางสาวสุกัญญา เมืองดี
ปกติ
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777125
นางสาวกฤติยาพร ไทยใหม่
ปกติ
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777124
นางสาวเบญจมาศ เตรียมแรง
ปกติ
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777123
นางสาวนุสรา ทิพประโชค
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777122
นางสาวทิพย์รัตน์ โนทะ
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777121
นางสาวปัทมาภรณ์ อินต๊ะภา
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777120
นายยุทธภูมิ ปินใจ
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 1)
561777119
นางสาววิไลพร สุภาพ
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777118
นางสาวขนิษฐา ใฝ่ฝัน
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777117
นางสาวเจนจิรา จะมณี
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777116
นางสาวพัชรพร ศรีเอ้ย
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777115
นางสาววิภาลัย แก้วปันมา
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777114
นางสาวฉัตรฑริกา ชัยชะนาญ
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777113
นางสาววิรฉัตร จันทร์ใจ
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777112
นางสาวอรษา ภูอาวุธ
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777111
นางสาวพรพรรณ ปินตาธรรม
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777109
นางสาววีระวรรณ ตันติ๊บ
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777107
นางสาวจุไรรัตน์ ละม่อม
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777106
นางสาวสุจิตตา แม้นศรี
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777104
นายรัฐกรณ์ พรมเทพ
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777103
นายพิชาภพ รุ่งเรือง
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777102
นางสาวเยาวพา เขาปัง
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777100
นายกฤษฎา มาใจ
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777098
นายเทวราช คำมงคล
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777097
นางสาวกรรณิการ์ หน่อแก้ว
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777096
นางสาวศรัณย์พร คำสีทิพย์
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777095
นางสาวสุณิสา ปิจดี
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777094
นางสาวสุภาพร วงศ์สม
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777092
นางสาวจุฑามาศ จันทาพูน
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777091
นางสาววิภาพร ธิปัดเป่า
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777090
นายวัฒนา วงศ์ใหญ่
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777088
นายภัควลัญชญ์ เชื้อเมืองพาน
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777087
นางสาวอนุธิดา เรือนอินทร์
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777086
นายกิติพงศ์ สนิทดี
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777085
นายจักรพันธ์ ถาเปียง
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777084
นางสาวพิมพ์ชนก ณ อุทัย
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777082
นายศุภกิตติ์ เมฆิน
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777081
นางสาวบุญพิทักษ์ จันทร์เปล่ง
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777078
นางสาวสร้อยทิพย์ ตะวันตรง
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777075
นางสาวอติพร ปุยคำ
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777073
นายสุริยา โปธา
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777069
นายพชร ปันยานะ
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777068
นายณัฐชัย ทรายหมอ
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777066
นางสาวสุวรรณี ร่างสร้อย
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777065
นางสาวปัญญาพร สมศรี
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777064
นางสาวสุดารัตน์ ฟักเขียว
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777063
นางสาวแพรวผกา ธรรมปัญญา
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777058
นายภาณุวัฒน์ แก้ววรรณา
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777056
นางสาวนิติพร พรมงาม
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777055
นายกฤษณพงศ์ เพชราช
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777054
นางสาวอาทิตยา เยรึ
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777050
นายวัชรวิทย์ บุญเมือง
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777049
นางสาวขนิษฐา บุญมาเอ้ย
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777047
นายอานนท์ หีบคำ
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777046
นายวิษณุ กุนณะ
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777045
นายกิติพงษ์ นัยยะติ๊บ
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777039
นายณัฐนานนท์ ปูชัย
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
561777038
นายสิทธิพงษ์ นายกุม
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777037
นายนัฐดนัย จันทร์คำ
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777036
นางสาวจารุวรรณ จินาสา
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777034
นางสาวกรรณิการ์ วิละแสง
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777033
นายศุภกิตติ์ บัวหลวง
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777032
นายศรายุทธ ชอบทำนา
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777031
นายธีรพัฒน์ คำมา
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777029
นางสาวสุดารัตน์ ศรีคำ
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777027
นายสุริยัน ขันแก้ว
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777026
นายนิพัทธ์ชัย จินา
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777025
นายณัฐพงษ์ รักตา
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777023
นายอรรถพงษ์ จรูญรัตนวิเชียร
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777022
นายอิทธิชาติ ศรเกลี้ยง
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
561777021
นายภูวดล อุ่นชัยเทพ
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777020
นางสาวศิริพร วงค์สุนะ
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
561777018
นายทองพันธ์ ศรีวงค์วรรณ์
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777017
นายสุรพงศ์ สุนิธิพรสกุล
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777016
นางสาวสายทิพย์ ดวงสุดา
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777014
นางสาวอนัญลักษณ์ สุรินแก้ว
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777013
นางสาวทิพวรรณ ลี้ซาย
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777012
นายวิทยา อินทาโย
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777010
นางสาวมณีรัตน์ ยอดแก้ว
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777009
นางสาวจิดาภา อินถาใจยา
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777007
นายนพชเรศ วนคีตา
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561777003
นายจิรศักดิ์ หนักป้อ
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
561770600
นายวราวุธ วังวล
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770596
นายสิรภพ การดื่ม
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770595
นายอานนท์ ก๋องแก่น
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770594
นางสาวจิราทิพย์ นิ่วธิยะ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770593
นางสาวนุชจรีย์ ติ๊บหน่อ
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 1)
561770592
นางสาวพิมผกา คำมา
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 1)
561770590
นายธีรภาพ พันสถา
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770589
นางสาวศิริกัญญา สักคำ
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770585
นางสาวรำพรรณ วงค์ไชย
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770581
นางสาววรัญญา กุณา
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770579
นายชัยวุฒิ วงค์เขียว
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770578
นายทรงวิทย์ คีรีธีรกุล
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 1)
561770576
นางสาวนิชนันท์ เล็กประยูร
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770575
นางสาวดวงนภา บุดดี
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 1)
561770572
นางสาวธัญชนก ก่อเกิด
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770571
นายชาญวิทย์ วงค์วัง
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770567
นายสมชาย กาบเเก้ว
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 1)
561770560
นางสาวศิริขวัญ ศรีปัญญา
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770553
นายอนิรุทธ์ เขื่อนสี่
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770537
นายศักดิ์มนู เครือวงค์
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770534
นายพีรพล ไชยสาร
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770533
นางสาวสุพิชญา สลีสองสม
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770530
นายกิตติศักดิ์ ดวงคิด
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770528
นายวิชิต ใบบัวทอง
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770527
นายธีรวัฒน์ ศรีสอาด
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770524
นายศุภชนม์ ไชยมงคล
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770523
นางสาวสุทธิดา วงศ์ภักดิ์
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770522
นางสาวจริยา สุทธศิลป์
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770517
นายทศพร มูลฟู
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770515
นางสาวศิริญาภรณ์ อาวะสอน
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770513
นางสาวพิมพ์ผกา ท้าวใจแปง
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770511
นายนัทวิศาสตร์ รังษีจันทร์
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770505
นายประยูร แสนธิวัง
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770502
นายวรุตม์ ทาแกง
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770501
นางสาวณัฐพร วิรามอำไพ
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770500
นายวัฒนศิลป์ เตียมใจ
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770498
นางสาวสาลินี วารีพิทักษ์
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770496
นางสาวเนตรนภา เครือศรี
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770495
นายจารุวิทย์ สายกระสุน
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770494
นายศิวัฒน์ สายอะทะ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770493
นางสาวธนารี วิริยะ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770492
นางสาวสาวิตรี ดาวตาก
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770491
นายนัฐนันท์ รินนายรักษ์
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770488
นายจักรกฤษณ์ หล้ามา
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770486
นางสาวกาญจนา มโนราช
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770485
นางสาวพนิดา ยาสมุทร
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770484
นายศตวรรษ วรรณสอน
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770481
นายนิกร ศรีแห่งโคตร
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770478
นางสาวสิริกุล จันต๊ะคาด
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770477
นายปิยะ ยั่งยืนตระกูลโชค
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770476
นายอุกฤษฎ์ ไฝเครือ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770474
นางสาวพรพิมล ขุมทรัพย์
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770473
นายธนชัย กันแก้ว
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770471
นางสาวมลทิลารัตน์ เทพกอม
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770470
นางสาวรติรัตน์ นามคำ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770469
นางสาวชุติญาดา สีชมภู
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770465
นายสุรินทร์ อินต๊ะเนตร
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770463
นายอนันต์ ศรีวิชัย
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770455
นางสาวจุฑารัตน์ ทรายหมอ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770454
นางสาวปพิชญาภรณ์ แสนยะธีรโชติ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770445
นายณัฐพล ยี่ทอง
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770444
นางสาวอิศราภรณ์ เชื้อเมืองพาน
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770443
นายธนาพร พิมขาลี
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770441
นายศราวุฒิ กำมา
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770440
นางสาวไพลิน หลวงทะนัน
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770439
นางสาววิณิชยา มหาวรรณ์
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770437
นายทศพล ปะพบ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 1)
561770435
นางสาวอัญชลี สุรหาญ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770433
นางสาวอริญญา คำใย
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770430
นายชัยนาท ลิมสมนึก
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770425
นางสาวกานต์ธิดา เจริญลาภรุ่งเรือง
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770420
นางสาวนงค์ลักษณ์ สีดา
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770416
นายวรัทยา สำราญใจ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770414
นางสาวเบญจมาศ ศรีจำปา
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770413
นายเสกสรร ก้อนคำ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770412
นางสาวปาริฉัตร ธิโปธา
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770411
นางสาววิไลลักษณ์ ปูเหล็ก
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770407
นางสาวจิตรกัญญา ยองขอด
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770406
นายวันเฉลิม ศรีทอน
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770403
นางสาวคำนวน หน่อแสง
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
561770400
นางสาวคนึงนิจ สุคณาวงค์ษา
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770399
นางสาวสุภาวรรณ เผ่าป้อ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770398
นางสาวเบญจมาศ โนริยา
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770397
นางสาวสุกัญญา อาษา
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770395
นางสาวน้ำฝน สลีสองสม
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770391
นายพนมกร สมทอง
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770390
นายณัฐวุฒิ อินขาว
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770389
นางสาวณัฐณิชา ไชยเลิศ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770386
นางสาวหทัยชนก ทะยศ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770382
นางสาวหทัยรัตน์ ศฤงคาร
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770380
นายธณพงษ์ สมนวล
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
561770378
นายเจตนา กันทากาศ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770375
นางสาวจุฑารัตน์ น้ำดอกไม้
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770374
นางสาวเนตรชนก กาติ๊บ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770373
นายณัฐพงษ์ คำลือ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770372
นางสาวจริยา เพียรจริง
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770368
นายวิษณุ ชมชื่น
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770366
นางสาวภาวนา พลพิทักษ์ธรรม
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770364
นางสาวปัทมา เจนรอบ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770363
นายจักกฤษ สุขป้อ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770362
นางสาวชฎาพร คำศรียา
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770361
นายณัฐพงษ์ เชื้อสะอาด
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770360
นายภานุวัฒน์ กัษมทินกุล
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770359
นางสาวเมธิตา ปิจดี
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770358
นางสาวนิภาวัลย์ บุญเรือง
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770357
นายณัฐพงศ์ วงศ์ไชย
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770356
นางสาวจิราพันธุ์ หัสยะสุ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
561770355
นายสุกฤษฎิ์ คำลือ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770353
นางสาวพิชญาภา นวลจันทร์
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770350
นายภานุพงศ์ สมศรี
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770349
นายธนวัฒน์ สุขโกษา
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770347
นายมารุติ ท่าดีสม
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770345
นางสาวสิริมาส ศรีใส
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770344
นางสาวรติพร โพธิยอด
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770342
นางสาวภัทราภรณ์ สังข์แตง
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770341
นางสาวอรพินธ์ คำแสง
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770340
นางสาวปิยะรัตน์ ศรีสมุทร์
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770337
นายยุทธนา ดวงบุญ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770336
นายทักษิณ สมพล
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770331
นางสาวพรรณทิพา ชัยผล
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770330
นางสาวแพรวนภา พุทละ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770329
นางสาวธัญลักษณ์ เดชไกร
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770328
นางสาวเปรมจิต ปาระมีกาศ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770327
นายเอกวิชัย ศรีบัวบาน
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770326
นายภาณุพงศ์ บ้านสระ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770324
นางสาวปรียารัตน์ สมฤทธิ์
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770323
นางสาวธนพร ดวงบุปผา
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770321
นายอาทิวราห์ ไกลถิ่น
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770318
นางสาวศุภพิชญ์ สุกัณทา
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770314
นางสาวชรินรัตน์ แปงเรือน
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770312
นายกนก พินิจ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770311
นายภานุกูล จำรัส
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770307
นายศรีวิชัย นิธิศกรวิชญ์
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770303
นายบรรณวิชญ์ บัวระเพ็ชร
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770302
นางสาวกันต์กนิษฐ์ แชมือ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770301
นางสาวกรรณิการ์ พานิชนอก
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770300
นางสาวบุญญารัตน์ มะโนเกตุ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770297
นางสาวศรัญญา วงศ์ใหญ่
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770293
นางสาวดาวประกาย เพ็ชรดวงดี
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770291
นายปรินทร์ อินสองใจ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770289
นายอภิสิทธิ์ จันจู
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770287
นางสาวณัฏฐนันท์ กอบคำ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770285
นางสาวนุชนภา กาบทอง
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770283
นายณัฐดนัย ตาวงค์
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770282
นายเอกพันธ์ สมบัติใหม่
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770279
นายนัฐพงศ์ จันทราพูล
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770278
นายศรัณย์ ลิขิตศิลป์กุล
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770277
นางสาวณัฐราพร ยอดปัญญา
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770276
นางสาวทัศนีย์ ใจวัง
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770275
นายชาญวิทย์ มาละแซม
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770272
นายภานุวัฒน์ ท้าวจันทร์
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770270
นางสาวภาณุมาศ เขื่อนคำป้อ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770265
นายจักรพันธ์ ขันทะสีมา
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770262
นายกฤษตกร ทรงปรีดีกุล
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770261
นายณัฐดนัย จินาโส
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770260
นายพงศกร จันต๊ะแก้ว
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770256
นางสาวธิดารัตน์ เผ่ากันทะ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770255
นายตนุภัทร หงษ์สิบสาม
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770253
นางสาวจุฑามาศ ปัญญาทิพย์
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
561770236
นางสาวศิริภัสสร ผัดขัน
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770234
นายกนกพล เสลิ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770229
นางสาวพรพิกุล วังยาว
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770228
นางสาวสุจิตรา ตาขัน
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770225
นายวิรัตน์ มหายศ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770222
นางสาวอลิสา จันทร์กลาง
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770220
นางสาวลลิตา ขันทะบุตร
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770212
นางสาวกรวิภา ช้างหิน
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770211
นายนฤเบศ จันตา
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770206
นายสุรศักดิ์ ยาแล
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770203
นายพิพัฒน์พงษ์ สมโน
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770202
นางสาวธนภรณ์ พัฒโนทัย
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770201
นางสาวจิราพรรณ ก๋าวินทอง
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
561770199
นายอัษฎาวุฒิ มั่งคั่ง
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770198
นางสาวจิตราภรณ์ ปวนศักดิ์
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770196
นางสาวศุภการณ์ ปินใจ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770194
นายเนติ บางเหลือง
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770193
นางสาวมณีรัตน์ ใสสอาด
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770191
นายชัยสิทธิ์ ศรชัยปัญญา
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770190
นายชนาเมธ เมธีปริยากร
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770189
นายอภิเชษฐ์ ศรีวงค์
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770181
นายกรัชกร จอมศรีลา
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770180
นางสาวสรนันท์ ขันธิดา
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770179
นางสาวสุธิดา เวียงคำ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770177
นางสาวธัญญารัตน์ เครือยะ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770175
นายอภิสิทธิ์ วิชา
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770174
นายสุรเชษฐ์ กิติตา
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770173
นางสาวสุพัตรา สายสุทธิเดช
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770172
นายชาติชาย ปิ่นอุต
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770170
นายอริยวรรตน์ กันทะดง
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770169
นางสาวพิมพ์ชนก แซ่เลียง
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770168
นางสาวนริศรา โกสิน
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770166
นางสาวลักษณารีย์ เมฆลอย
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770165
นายขจรศักดิ์ วังแง่
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770164
นายชนิพล นาต๊ะวรรณ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770152
นายรณชัย อินสองใจ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770151
นายรัฐพงษ์ จักร์แก้ว
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770148
นางสาวอัญฉราพร อุทธิยา
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770147
นายปรัญชัย แซ่ตั้ง
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770146
นายธรรมศาสตร์ สังข์ทอง
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770142
นางสาวดาริกา ศรีวิไชย์
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
561770138
นางสาวกมลชนก ไชยจารีย์
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770137
นายเมธาวัฒน์ นักรบ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770136
นายกิตติฉัตร บุรีวัน
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770135
นายสุทิวัส ต๋าคำ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770134
นางสาวกิตติยา ไตรโพธา
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770133
นางสาวปัณณพร ป๊อกตื้อ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770130
นายอนุพล คนการ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770129
นายไกรสร คำรศ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770127
นายเอกอธิป มาแดง
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770126
นายกัมพณ บ้านสระ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770125
นายชง แซ่ลี
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770122
นางสาวลักษิกา ปันทวุธ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770121
นางสาวพรพิมล ยงยืน
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770119
นางสาวนิตยา วงศ์ชัย
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770118
นางสาวมาริษา ต๊ะปัน
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770116
นางสาวปิยะวรรณ สัมฤทธิ์
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770115
นายหนุ่มแก้ว นามแก้ว
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770114
นายยุทธศิลป์ วงค์ชัย
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770109
นายเจนณรงค์ สิงห์ลอ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770108
นายศราวุฒิ พรศิระ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770107
นายกิตติพงษ์ ใจดี
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770106
นางสาวจิราภรณ์ อิ่นคำ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770103
นายกิตติพันธ์ กันธิยะ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770101
นายพงศธร ใจคำแปง
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770099
นางสาวศิราพร กองตุ้ย
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770098
นางสาวเมธาพร ถานะกอง
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770096
นายภานุพงศ์ หอมนาน
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770095
นายธันวา หอมนาน
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770092
นายอภิสิทธิ์ สงคำ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770091
นางสาวเอนิวส์ ค็อก
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770084
นายนพดล ไวยเวช
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770083
นายพงศธร สุยะหลาน
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770080
นางสาววราพร น้อยดัด
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770079
นายธนากร มณีเล็ก
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770077
นางสาวรุ่งทิวา วรรณวิท
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770074
นายเกียรติคุณ ขันทอง
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770073
นายสมพงษ์ ปัญญา
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770071
นายอัครชัย ครุฑนรสิงห์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770070
นายพงศ์วิวัฒน์ ว่องไว
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770069
นายกิตติพงษ์ สมทาน
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770068
นางสาวแสงอรุณ อูบเหลือง
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
561770066
นายธวัชชัย ทานะ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770065
นายจักรกฤษณ์ หมูก้อน
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770062
นางสาวศิรินทร ขำคม
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770059
นายอดิเทพ แก้วเทพ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770057
นางสาวกนกรัตน์ ลัมมะวิชัย
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770056
นายกฤษตเมธ ปัญญา
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770055
นายอาคม พรมขัน
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770054
นายบัณฑิต บุญเรือง
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770053
นายอนุพงศ์ อินต๊ะวงค์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770052
นางสาวนาตยา นาระต๊ะ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 1)
561770050
นางสาวอันธิกา สุดแป้น
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770049
นางสาวจุฑามาศ แก้วมณี
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770047
นางสาวปาลิดา ศรีทา
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770043
นางสาวการณ์ภัสร์ เตาะแป
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770042
นางสาววิชวรรณ นาละมัน
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770041
นางสาวธิดาวรรณ พะทิ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770040
นายธนาวุฒิ อินขาว
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770038
นางสาวขวัญภิรมย์ ปันคำ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770035
นางสาวสุธิดา ศรีจันทร์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770034
นางสาววรรณฤดี ประคีตะวาทิน
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770029
นายเจษฎา เตชะชื่น
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770027
นางสาวณิชนันทน์ สุนสะดี
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770026
นายกฤษณะ ทาคำมา
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770025
นายวัชระ ศักดิ์รุ่งเรือง
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770024
นางสาวแพรวพรรณ สีโชติ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770022
นางสาวศศิธร ก้างยาง
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770021
นายชุมพล ดำแดงดี
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770020
นายจักริน กันธิยะ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770019
นางสาวธัญญาเรศ ปวนศักดิ์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770018
นายสุชาติ คำลือ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770016
นางสาวเมทินี ดีมาก
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770015
นายสุวัฒน์ ใจเขียว
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
561770014
นางสาวอัมพิกา อารีย์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770011
นายอิทธิพงษ์ แสนหอม
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770009
นางสาวศรสวรรค์ ทาโรจน์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770008
นางสาวรัตนาภรณ์ คำเงิน
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770002
สิบเอกธนพล กันมาชัย
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
561770001
นางสาวจุฑามาศ บ้านสระ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551777187
นายบัญชา แซ่ว่าง
ปกติ
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777186
นายศุภณัฐปพนต์ หวังดี
ปกติ
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777185
สิบเอกอดิรุจ วงค์วาลเรือน
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777182
นายพิทักษ์ ศรีหมื่น
ปกติ
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777181
นายศตวรรษ จันทร์คำวงษ์
ปกติ
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777180
นายพงศ์พัฒน์ วิชัยวงษ์
ปกติ
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777179
นายกรกฏ กาใจ
ปกติ
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777172
นายนัฐพงษ์ พรหมมา
ปกติ
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777171
นางสาวกมลวรรณ สมพล
ปกติ
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777166
นายอรรถพล กำจัด
ปกติ
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777163
นางสาววัชรี มะโนรา
ปกติ
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777160
นายสุระทิน อินต๊ะวงศ์
ปกติ
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777158
นายศรราม อินธนู
ปกติ
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777155
นายกฤชนันต์ วงค์เทพ
ปกติ
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777154
นายจาตุรนต์ วิหก
ปกติ
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777153
นายทวีทรัพย์ หมื่นสี
ปกติ
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777143
นายชัยรัช จอมพรวญ
ปกติ
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777141
นายทศพร กาศลังกา
ปกติ
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777140
นางสาวนันท์ชนก สวนผล
ปกติ
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777139
นายนัฐพงษ์ สิบน้อย
ปกติ
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777136
นายณัฐพงศ์ ก๋าวิน
ปกติ
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777133
นายจีระพล วีระแสง
ปกติ
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777129
นายณัฐกิตติ์ อภิญญาวิศาล
ปกติ
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777127
นายภูชิสส์ ชัยวร
ปกติ
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777124
นายนิเวศน์ นาวา
ปกติ
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777121
นายยงยุทธ แสงทอง
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777120
นางสาวกุลนิษฐ์ นฤภัทรพลากร
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 1)
551777116
นายวรวุฒิ พลอยแหวน
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777115
นางสาวธัญญารัตน์ พรานฟาน
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777113
นายจิณณวัตร เข็มทอง
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777112
นายศตวรรษ นันตา
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777110
นางสาวสายธาร เกษนาวา
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777109
นางสาวอรทัย เพอเมีย
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777105
นางสาววรัญญา คำแปง
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777102
นางสาวศิรินันท์ ฟูคำ
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777099
นางสาวกาญจนา สุขโน
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777098
นางสาวสุภาพร แก้วปานันท์
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777097
นางสาวเสาวนีย์ กันทะยศ
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777093
นางสาวเบญจพร โฮ้งจิก
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777092
นางสาวฉันทนา แซ่ย่าง
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777091
นางสาวชฎาภรณ์ คำชอน
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777090
นางสาวณัฏฐ์ธยาน์ ธนันธรวนิชกุล
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777089
นายศิริพงษ์ เอี้ยงหมี
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777088
นายอภิสิทธิ์ ตาคำไช
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777087
นางสาวจุฬาลักษณ์ พรมตา
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777085
นายปิยะพนธ์ นันไชย
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777084
นายรัตนศักดิ์ แก้วน้ำเพชร
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777083
นายวชิรวิทย์ ยะแสง
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777082
นางสาวธีระภรณ์ อินทำ
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777080
นางสาวสุดารัตน์ สุดสวยสนธยา
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777079
นางสาวรพีพันธ์ ปัญญาวัย
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777078
นางสาวปริศนา เทพจันตา
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777077
นางสาวสุชาวดี แสนสึก
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777073
นางสาวพนิตนันท์ รักยา
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777072
นายธีรนัย ยิ้มช้อย
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777071
นางสาวกรรณิการ์ ใจวัง
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777070
นายจตุรวัฒน์ นิวันติ
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777069
นายกิตติพันธุ์ กันทะสัก
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777068
นางสาวขวัญจิรา หลวงบาน
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777067
นางสาววรรณิศา มูลใจ
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777066
นางสาวสุธิดา สิมวงค์
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 1)
551777065
นางสาวจตุพร นัยติ๊บ
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777061
นางสาวจุรีพร พรหมลี
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777060
นางสาวพีรภรณ์ ตระกูลเชื้อหมื่น
ปกติ
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777059
นางสาวกรรณิการ์ อนุจร
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777058
นางสาวสุนิสา ประทานราษฎร์
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777057
นายทศพล ต๊ะวงศ์
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777055
นายศรัญญู วงค์ไชย
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777050
นายนฤเชนทร์ ทรายมูล
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777049
นายสุเมธ คำอุปละ
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777046
นางสาวนันทิยา สุตะวงศ์
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777045
นางสาวสุนิสา กันทะเตียน
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777044
นางสาวชลธิชา จันทร์คำ
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777043
นางสาววรัญญา จันดี
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777042
นางสาวชญานิน อินทะโน
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
551777041
นายธวัชชัย ก้างออนตา
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777040
นายธนากร ยอดผ่านเมือง
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777039
นายณัฐพงศ์ โท๊ะป๋า
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777038
นางสาวณัฐสุดา วันดี
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777037
นายธาดา ลีละพงศ์ประสุต
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777036
นางสาวกานต์ธิดา สุขรี
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777026
นายพีรพัฒน์ กันธิมา
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777023
นางสาวสิรินุช แก้วคำนนท์
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777020
นายภูวพล แซ่ท้าว
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777019
นางสาวจริยา อุตรชน
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777018
นายกฤษฎา จันทร์ตา
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777017
นางสาวจิราวรรณ นามวงศ์
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777016
นายปิยวัฒน์ ดวงแก้ว
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777015
นางสาวกาญจนา ธิคำมูล
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777014
นางสาวอรรัตน์ ปาลี
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777007
นางสาวอลิสา ชัยวัง
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777006
นางสาวเบญจรัตน์ จันทร์ประสิทธิ์
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777004
นางสาวสุภารัตน์ อินใจ
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777003
นางสาววราพร ยาวิชัย
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
551777002
นางสาวศุภลักษณ์ สุทธนู
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551777001
นายจักรภัทร กาโยงแว่น
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
551770594
นางสาวชินีนาด โอบอ้อม
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770593
นายภาณุพันธ์ พูลศรี
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770592
นายณัฐชา ศรีวิชัย
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770588
นายอลงกรณ์ หอมนาน
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770586
นายวิศรุต ปานหมอก
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770585
นางสาวสิวลี วงค์เอ้ย
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770584
นางสาวประภัสสร อุ่นเรือน
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770583
นางสาวเกษร สุรัตน์
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770574
นางสาวเปรมทิพย์ จินะใจหาญ
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770573
นายอิทธิภพ กันฑ์ธรรม
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770572
นายอดิพงษ์ จอมดวง
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770570
นายนรินลักษณ์ ราชคม
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770569
นางสาวพลับพลึง เตมีศักดิ์
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770565
นายจีระศักดิ์ ฝึกฝน
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 1)
551770560
นายจักรพันธ์ รักสว่าง
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770557
นายภาสกร ปูเขียว
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770555
นางสาวพนิดา เขื่อนเพชร
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770552
นางสาวพัชรินทร์ ใจยะวงค์
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770551
นายณัฐภัทร วงค์จักร์
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770550
นางสาวทิพย์ทิวา จอมป้อ
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770544
นางสาวชลธิชา มูลเท
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770541
นางสาวหทัยทิพย์ สุวรรณะ
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770540
นายปิยวัฒน์ กองอินทร์
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770538
นางสาวรัตติกา ตานตา
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770535
นางสาวพิลาภรณ์ กมลเทศ
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770534
นางสาวกรรณิการ์ ธิติมูล
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770533
นายวีระยุทธ แสนหลวง
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770530
นายพรพิพัฒน์ ธิจันเปียง
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770529
นายปัฐวี จันทะวงค์
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770526
นายชนเนษฎ์ ธรรมเมือง
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770524
นายปณชัย กุลเมืองโดน
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770518
นายนันทวิทย์ สิงห์แก้ว
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770517
นางสาวกาญจนาพร เชียงคำ
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770516
นางสาวจิตรานุช ยิงช้าง
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770514
นางสาวชาคริยา แห่งพิศ
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770509
นางสาวสุนิสา ตุ้ยชัยตา
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770506
นายวุฒิศักดิ์ บุญรักษา
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770504
นายมงคลชัย จันทร์ทะระ
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770503
นางสาวชลธิชา กันยะ
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770498
นางสาวภคพร แก้วมาเรียน
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770494
นายธนาวุฒิ สารชัยวงค์
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770493
นายจรายุทธ ปุกเสก
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770491
นายธีระชัย ใจคล่องแคล่ว
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770490
นายดนุสรณ์ พิพักร์
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770485
นางสาวสุพรรษา สุดแดนไพรพฤกษ์
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770484
นางสาวพิชญา จิรัชยานุกูล
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770481
นายนราธิป ภูญชา
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770479
นางสาวสุพัตรา ประทุมมา
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770478
นางสาวอารียา ศิริฟุ่น
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770477
นางสาวกิตติมา วงค์ไชยา
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770476
นายธเนศ ลังกากาศ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770474
นางสาวกรรณิกา คำแสน
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770473
นางสาวทัศน์วรรณ สมคิด
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770467
นางสาวอัญชิสา สิกขะมณฑล
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770465
นายณัฐวุฒิ รอบรัมย์
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770464
นางสาวกมลรัตน์ การินทร์
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770463
นางสาวนารีรัตน์ วังเย็น
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770462
นายจารุวัฒน์ อินต๊ะลาศ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770461
นายอุเทน กวดศรี
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770460
นายศักดิ์ชัย ชัยดิลกวงศ์
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770458
นายศุภณัฐ บุญแต่ง
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770457
นางสาวหนึ่งฤทัย รวมสุข
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770456
นายอนุชา สมวันดี
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770455
นายไกรวิน ปิยสุขสวัสดิ์
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770453
นายกิตติศักดิ์ แสงดาว
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770452
นางสาวอรทัย เกิดสุข
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770450
นางสาวขวัญฤดี พรหมธิ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770449
นางสาวพัชราภรณ์ พุทธจร
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770446
นางสาวมุกดา โพธิชัยเลิศ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770445
นางสาวอัชลี ปัตโต
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770444
นางสาวน้ำทิพย์ ก้างยาง
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770442
นางสาวสาริณี กาวิภา
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770439
นายประวัติ วะรีวะราช
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770436
นางสาวณัฐพร พรหมมินทร์
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770432
นางสาวจุฑามาศ ดอนแก้ว
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770431
นายนที กันหมุด
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770430
นายศิวดล เป็งสุรินทร์
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770427
นายเจริญ แซ่เล่า
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770425
นายกฤษฎา พรมสาร
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770424
นายภาณุพงศ์ พันธ์วิไล
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770422
นางสาวนิศารัตน์ วันมา
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770421
นายสมพล สุทธมงคล
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770420
นายนัฐพงษ์ สุทธะ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770419
นางสาวผาณิต ยานะฝั้น
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770418
นางสาวมณีรัตน์ ไก่แก้ว
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770416
นายกฤษณชัย อ้วนวุฒิ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770415
นายเจนณรงค์ ขันทพันธ์
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770414
นางสาวอรวรรณ บุญมี
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770413
นางสาวปัทมาพร ก้อนคำ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770410
นายวีรวัฒน์ ขอนขะจาว
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770408
นายธัชนนท์ เกวียนคำ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770407
นางสาววิรัมภา คชานุบาล
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770405
นางสาวกิติยา ใจคำ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770400
นางสาวศิราพร ก้อนศิลา
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770398
นายคุณากรณ์ ทีฆายุพรรค
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770396
นายกิตติพงษ์ ธรรมวงค์
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770395
นางสาวสุพรรษา ยอดสุวรรณ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770394
นายกฤษณะ พรมตัน
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770393
นางสาววันวิสาข์ สลีสองสม
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 1)
551770391
นายนิรันดร์ นามแสง
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770390
นายวุฒิชัย ไชยมงคล
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770389
นายณัฐพล ฤทธิ์สาร
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770388
นางสาวกมลวรรณ ศิริวรางกูร
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770387
นายศรราม วรรณคำลือ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770385
นางสาวศิโรรัตน์ ถุงเงิน
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770380
นางสาวปาริชาติ ศรีจำปา
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770378
นางสาวพัชรีพร ทองสุข
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770377
นายนนทชัย อนันชัยพัทธนา
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770376
นายเอกพงษ์ จันทร์ศิริ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
551770375
นางสาวผกาพรรณ พรมมินทร์
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770369
นางสาวกนกพร ใจเย็น
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 1)
551770368
นางสาวพิมลพรรณ คำใย
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770366
นางสาวผกาภรณ์ เชา
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770363
นางสาวอนุสรา กิติมา
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770362
นางสาวนิตยาวรรณ สุยะ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770361
นายดนุเดช เทพา
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770359
นางสาววรัญญา หมื่นราง
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770358
นางสาวสุพิน อุสาใจ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770357
นางสาวสุพินญา ไชยลังกา
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770356
นางสาวขวัญภิรมณ์ ประชุมพร
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770355
นายมานะชัย วงศ์ชัย
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770354
นางสาวเครือจันทร์ ภูดวงขวา
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770353
นายเรืองยศ ใจแก้ว
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770351
นายวรวุฒิ อุดใจ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770348
นายสุพจน์ สายศักดิ์
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770347
นางสาวเจนจิรา จักรใจวงศ์
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770345
นายชัยนันท์ ดวงสม
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770342
นายจีรกร ขันทะบุตร
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770340
นางสาวสิริมน พรมคำตัน
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770339
นายจิรายุทธ น้ำสา
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770336
นางสาวสุธีกานต์ สุนันต๊ะ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770335
นายธนวัฒน์ ไชยสลี
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770334
นางสาวกฤติยา ช่างเกิด
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770333
นางสาวจุไรวรรณ ปินตา
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770332
นายเชิงชาย ไชยเพ็ชร
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770331
นายวีรภัทร ยาโนละ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770329
นางสาวพรพิรุณ สมจิตร
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770328
นางสาวจตุพร ไชยเมือง
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770325
นางสาวกุลวดี พยัคฆเรือง
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
551770324
นายพีระพงศ์ พุทธวงค์
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 1)
551770323
นายอภิสิทธิ์ สังหาร
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770321
นางสาวกรรณิกา อุดเอ้ย
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770318
นายธนวัฒน์ อินทะวิชา
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770317
นางสาวนุจรี กุณะ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770313
นายธนวิชญ์ นวลอินทร์
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770312
นางสาวสุดาพร ดวงตัน
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770310
นายณัฐพงษ์ ปัญญากวาว
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770307
นางสาวนิตยา ผัดจันตา
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770306
นางสาวกนกพร แก้วนะ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
551770305
นางสาวนิลรัตน์ คงเจริญ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770302
นายลิขิต ติ๊บลังกา
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770299
นางสาวมณีศร นะถา
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770297
นางสาวณัฐฐินันท์ คำลือสาย
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770296
นายวีระพงษ์ สุรพล
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770295
นางสาวณัฐกฤตา ทะบุญ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770294
นายฤทธิพงษ์ ทวีโชติ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770293
นางสาวอัญชลี แก้วจันทร์คำ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770289
นางสาวอารยา คำขัน
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770287
นายธีรภัทร์ สุโรพันธ์
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770286
นายศิริชัย กุยแก้ว
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770285
นายศราวุธ เดชะวงศ์
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770284
นายวีรลักษณ์ ยอดหล้า
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770283
นายสุริโย วารินทร์
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770281
นางสาวฐิติมา สุตะวงค์
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770280
นางสาวสมิตา นามปราศัย
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770278
นางสาวเกษณี เกษนาวา
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770277
นางสาวอุทัยรัตน์ ใจมา
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770276
นางสาวเดือนจิกา ท้าวอินต๊ะ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770275
นางสาวขวัญนภา ยากอง
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770274
นายธนรรถ ไชยเหล็ก
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770272
นางสาววาสนา สิทธิราช
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770269
นางสาววนิดา อุทธโยธา
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770267
นางสาวเปรมวราภรณ์ รู้พอ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770265
นางสาวสุกัญญา แผ่นเบื้อง
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770262
นางสาวจุไรรัตน์ หงษ์คำ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770258
นายดนุพล ศรีธนะ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770257
นายจตุพงศ์ จันตาอินทร์
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770255
นายวันชัย แซ่เฉิน
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770254
นายคณิต กุมหาชัย
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770253
นายจิรพันธ์ อสุพล
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770247
นายเชิดศักดิ์ ไชยบาล
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770243
นางสาวนิจฉรา เขื่อนติ๊บ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770242
นายสุบิน ปิงสุแสน
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770239
นางสาวธวัลรัตน์ ศรีพรม
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770238
นางสาวเจนจิรา การิยา
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770237
นายอภิวัฒน์ ฮ่องลึก
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770235
นายธนวัฒน์ ใจเย็น
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770232
นายสุรชาติ ดอนมูล
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770230
นายณัฐพงษ์ นันทะเสน
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770229
นางสาววิภาวนี ดวงคำ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 1)
551770223
นายเกียรติชาย จีอาทิตย์
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770220
นายปฐมพงษ์ นันตา
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770219
นางสาววาสนา กวาวสนั่น
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770218
นางสาวปิยดา สารดี
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770217
นายกรกต สมจิตต์
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770216
นายภูฤทธิ์ อินต๊ะราชา
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770213
นางสาวนวลลออ วัณโณ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770206
นางสาวอรอนงค์ ใจแก้ว
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770204
นายณัฐพล ศรีทรงฮาด
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770203
นายวัลลพ แสงตะวันกล้า
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770200
นายศาสตราวุฒิ บัวขาว
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770196
นางสาวธัญญาลักษณ์ จอมพูล
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770194
นายพินิจ แก้วมาลา
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770191
นายมนัสวี ศรีชมชื่น
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770190
นางสาวศันสนีย์ ไชยบาล
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770189
นางสาวปฏิภรณ์ พรมสว่าง
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770188
นายนิตินัย คำไชย
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770187
นางสาวณัฐรีย์ คำแข่ง
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770183
นางสาวสุดาพร ตาคำ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770181
นายเอกสิทธิ์ ดวงเนตร
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770180
นายเลอศักดิ์ อ่อนอ่างคำ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770178
นายไกรสร จุวรรณ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770177
นางสาวสหฤทัย แก้วคำ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770176
นางสาวสุวิมล ทำของดี
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770175
นายพิพัฒพงษ์ อัมพุธ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770173
นายเอกชัย ก้างออนตา
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770171
นางสาวทิพย์ภาพร คำแพร
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770168
นายอาทิตย์ ธีระชาติแพทย์
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770167
นายภูรินท์ ใจเกิด
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770166
นายสรณ์สิริ ขันคำนันต๊ะ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770165
นายเกษม จาวเจริญกุล
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770163
นางสาวอรวรรณ แสงขัติ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770161
นายบัญชา มนสุโทน
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770159
นายวิทยา ปันไฝ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770158
นางสาวรุจนา พนมไพศาลสกุล
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770157
นายอภิสิทธิ์ จันผา
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770156
นายอมรทรัพย์ ว่องไวงาน
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770155
นายพงศ์เพชร แก้วอำไพ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770153
นายศุภณัฐ รัตนพรม
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770149
นางสาวกัญยลักษณ์ คำภีระ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770148
นายรัฏฐชัย หัวนา
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770146
นายถิรพล จองแสง
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770145
นางสาวกรรณิกา เรืองบุญ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770144
นางสาวมะลิวัลย์ คำฟู
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770142
นายเอกภาพ นำภา
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770140
นายวัชรพงษ์ ไชยจันดี
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770138
นายภูวนารถ ภูสีเขียว
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770137
นายพิเชษฐ นันต๊ะรัตน์
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770136
นายเอกชัย อ้ายตัน
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770135
นางสาวปวีนุช ภิรมย์ลาวัณย์
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770132
นางสาวสุพรรษา ยาแปงกู่
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770131
นางสาวอังคณา วงค์ษา
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770128
นายวรพงศ์ คำฟู
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770127
นายจักรพนธ์ พรมมินทร์
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770121
นางสาววิมพ์วิภา โนรินทร์
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770120
นางสาวศจิกา เชื้อเมืองพาน
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770119
นางสาวศิริลักษณ์ เต๋จ๊ะ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770114
นายกิตติ เจริญกิจ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770113
นางสาวสุภาพร ชาญแก้ว
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770112
นายชัยธวัช กันใจ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770111
นายศักดิ์พล ขินเเก้ว
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770106
นางสาวสุพัตรา ใจประการ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770105
นางสาวดรุณี ดวงแก้ว
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770102
นายธีราวุฒิ คำเงิน
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770099
นายเอกพงศ์ วงค์ไชย
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770098
นางสาวมะลิวัลย์ ยอดลิลา
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
551770096
นายนที ไพรพงค์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770091
นางสาวสุทธิพร สุทธสม
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770090
นางสาววราลี หาญฟ้าเลื่อน
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770089
นางสาวอนงค์นาฎ มีเดช
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770088
นายเมธี สุวรรณ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770086
นางสาวพรธีรา ไชยะ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770085
นางสาวศิวพร คำแสนพันธ์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
551770084
นางสาวเจษฎาพร คำดวงดี
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770083
นางสาวศิริพร ยะคำ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770081
นายจักรภัทร์ ไพฑูรย์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770079
นางสาวจันทร์มณี เชื้อเมืองพาน
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770078
นางสาวพิมพ์พิชญา เดชกล้า
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770077
นางสาวธัญนิกา พงค์ดอน
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770076
นางสาวอภิรดี ชัยชุมภู
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770073
นางสาวพิมพ์ผกา คำวาง
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770071
นางสาวปัญญาภรณ์ อักษรแปลง
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770070
นายเจษฎา บุญเรือง
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770069
นางสาวชนิดา บุญทัน
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770068
นางสาวทิพวรรณ เทพวงค์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
551770067
นางสาวทัณฑิกา พรหมมูล
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770066
นางสาวรัตติกาล ปันยศ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770064
นายธนากร กันจินะ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770063
นายอลิสันต์ เมฆขุนทด
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770062
นายอนรรฆเดช ลองนา
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770058
นายอนุชา สุทธสม
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770056
นายณรงค์ฤทธิ์ คำมา
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770054
นายนฤพนธ์ พรมลอย
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770051
นายกิตติพงศ์ นามสาม
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770048
นายกรวิชญ์ แปงคำเรือง
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770047
นางสาวอภิญญา ใจสัตย์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770046
นางสาวภัทรสา สารคำ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770045
นางสาวสุภารัตน์ วิชาโห้ง
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770044
นางสาวรักษิณา เคหัง
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
551770043
นางสาวสัญลักษณ์ คำภีระ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770042
นายณรงค์ มูลดวง
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770039
นายสุทธิพจน์ วงศ์ดอยแก้ว
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770038
นางสาวรัตนพร แก้วฟู
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770037
นางสาวพรรษา เล้าวรกุล
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770035
นางสาวอารีรัตน์ ใจพันธ์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770034
นายเฉลิมพล ธรรมลังกา
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770033
นายอนันต์ ปันแสน
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770030
นางสาวสุพรรษา รักสัตย์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770026
นายสรายุทธ เวียงมูล
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770024
นางสาวอังคนา คำต๊ะ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770023
นางสาวขวัญฤทัย ชัยสมบัติ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770021
นางสาววิไลลักษณ์ จะลื้อ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770020
นายลิขิต ไทยอนันต์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770017
นางสาวอธิฐาน ศรีกัลยาณบุตร
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770016
นายสุทิวัส กวดสี
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770015
นางสาวอมรรัตน์ อภัยโรจน์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770013
นางสาวปนัดดา กาวี
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770011
นางสาวธนัญญา ดอนชัย
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770009
นายมนตรี เนตรยอง
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770006
นางสาวลลิตา ชมภูรัตน์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770004
นายเอนก สมบูรณ์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551770002
นางสาวสุนารี ใจกาศ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551463054
นายธีรพงษ์ เขากระบิน
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551413067
นางสาวอำไพ แสงวันดี
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
551413027
นายอนุสรณ์ ลาบุตรดี
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541792079
นายณัฐพงศ์ กาวิชัย
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541781104
นายฐิติพงศ์ พรมหล้า
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541781102
นางสาวสมฤทัย ไชยศรี
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541781085
นางสาวจันทร์จิรา แดนนภาลัย
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541781066
นางสาวกรกนก นางแล
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541781054
นางสาวกรรณิการ์ สุธรรม
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541777054
นางสาวกุณฑลี สิทธิสงคราม
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
541777053
นางสาวพรพิมล ชุ่มมงคล
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
541777052
นายเกริกฤทธิ์ นันทาทอง
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
541777050
นางสาวจุฑามาศ สุนันต๊ะ
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
541777048
นางสาวริรันญา แก้วรากมุข
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
541777045
นายคมกริช กาวิรส
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
541777041
นายณัฐพงศ์ ศรีรัตน์
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
541777040
นายสันติชัย วิลาศแสง
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
541777039
นางสาวเสาวลักษณ์ บุญปั๋น
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
541777037
นางสาววัลลี หรี่จา
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
541777036
นางสาววิลาวรรณ ชุมแปง
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
541777035
นายสุนันท์ ธรรมธิ
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
541777031
นายณัฏฐ์ คงศุภโชคสุพงศ์
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
541777027
นายวรวุฒิ ผาคำ
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
541777024
นายยุทธณา ดีหล้า
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
541777023
นางสาวปวีณา วินันท์
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
541777022
นางสาววราภรณ์ พรมสา
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
541777021
นางสาวสกุณา มูลวงค์
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
541777019
นางสาวธิดาพร สนิท
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
541777016
นางสาวอาทิตย์ตรียา กาหะ
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
541777012
นายสิรวิชญ์ วงค์แก้ว
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
541777006
นายวสันต์ อนันต์
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
541777003
นายนฤดล ธินันท์
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
541777001
นายทวีพงษ์ ปงหาญ
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
541772071
นายธราธิป เผ่าแก้ว
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541772051
นางสาวธัญชนก นาปรัง
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770463
นายอาทิตย์ เสวะมาตย์
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770462
นายนิวัฒน์ ปาละอาจ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770461
นายวิชิต เครือวงค์
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770456
นางสาวปวีณา เทพสา
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770455
นายธีระพงศ์ กันติ๊บ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770452
นายนิติพงศ์ บำรุงแคว้น
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770448
นายบัญญัติ ขวัญใจ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770443
นายธนะภงค์ รัตนชมภู
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770442
นายทีปกร สาลี
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770436
นางสาวสุวรรณี ไชยวุฒิ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
541770434
นางสาวนารีรัตน์ ห่านปัญญา
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770433
นางสาวรัตนาภรณ์ กันทะเนตร
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770426
นายนพพล โสภา
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770424
นางสาวทิพวรรณ วรรณะ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770422
นางสาวอรพินท์ อุ่นเอ้ย
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770412
นางสาวหัสยา สารวัน
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770410
นางสาวชนาภา หลบภัย
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770406
นางสาวฮาซีญาน่า วงศ์ผา
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770404
นางสาววรวรรณ บุญเงิน
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770403
นายสราวุฒิ หอมสมบัติ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770402
นางสาวพิมพ์ทิพย์ พรมสี
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770400
นายณัฐพงษ์ กองชุม
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770398
นายชลนที เขียวมณี
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770397
นายปภาวิน ศรีวงชัย
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770396
นางสาวนภาพร วรรณประโพธิ์
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770395
นายฐิตินันท์ ทิพชา
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770394
นางสาววัชราภรณ์ สุวรรณทา
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770393
นางสาวนิศารัตน์ ปิงยศ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
541770392
นายวิสุทธิ์ ทาแกง
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770391
นางสาวสาวิตรี ชุมภู
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770390
นายเวธิน ชาวเวียง
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770388
นายธราดล ลาพิงค์
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770386
นายชัยชนะ ทายะนา
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770385
นายวรพงษ์ สุนันต๊ะ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770384
นายภาณุวัฒน์ ธรรมชัย
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770383
นายกฤษฎา ปิยศทิพย์
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770381
นางสาวกาญจนา คำทา
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770380
นางสาวนิภา ก้อใจ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770379
นายณัฐพล สมวัน
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770378
นายวันชนะ มูลสุวรรณ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770377
นางสาวดัชนี ทองเอก
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770376
นางสาวกรรภิรมย์ ตาดี
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770373
นางสาวลัดดาวัลย์ บุญนำ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770372
นางสาววันวิสาข์ คงมี
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770371
นายตุลาชัย ทองสวัสดิ์
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770368
นายปรภต ประทุมชาติภักดี
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770366
นายนิตินัย ไชยลังกา
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770360
นางสาววันทินีย์ วิรัตน์เกษม
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770359
นางสาวดรุณี ภูกองไชย
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770353
นายณัฐพันธ์ กันธิยะ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770352
นายสุทธิพงษ์ รักษา
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770350
นายฤทธิรงค์ ต่างเพ็ชร์
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770349
นายอิทธิกร ด้วงสา
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770348
นายยุทธพงษ์ คำคง
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770347
นายชัยณรงค์ ใจดี
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770346
นางสาวจินตนา คำคง
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770344
นางสาวอัจฉราพร มังคลาด
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770343
นางสาวกานต์พิชชา ห้วยแมะ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770342
นางสาวพิไลวรรณ ศิลามูล
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770340
นางสาวดวงเดือน อุสาห์
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770339
นางสาวกมลทิพย์ อาจสามารถ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770338
นางสาวรจนา ศิริใจ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770336
นางสาวเกศินี ต๊ะสม
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770335
นางสาวนันทนา สิริวงค์
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770334
นางสาวนิตยา ศรีคำภา
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770331
นางสาวปุญชรัสมิ์ ทิพย์สุวรรณ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770330
นางสาวเพ็ญผกา ทะนันชัย
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770328
นางสาวธัญญลักษณ์ บุญกาวิน
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770327
นางสาวอังคณา แก้วใส
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770326
นายธีราวัฒน์ ศรีโชติ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770325
นางสาวน้ำฝน แก้วประภา
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770323
นายนรินทร์ อุดม
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770322
นางสาวศุภารัตน์ เขื่อนคำ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770318
นายสุธินนท์ มานะสมบูรณ์
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770315
นางสาวกรรณิการ์ เมืองก้อน
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770313
นางสาวครองขวัญ บุญตัน
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770311
นายสงกานต์ สนม
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770310
นายวิษณุ ลามาพิสาร
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770302
นายอิสระ หลวงจินา
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 1)
541770300
นายอนุวัฒน์ ขันอ้าย
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770297
นางสาวเมฑาวรรณ ศรีสุข
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770296
นายพลกฤต รักษ์วนาพงษ์
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770294
นายนนท์ยรัตน์ สมศรี
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770291
นายนฤเบศก์ ตาคำ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770287
นายภัคธร หงษ์คำ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770284
นายศุภณัฐ ยะมา
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770282
นางสาวอุบลวรรณ ไชยทิศ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770280
นางสาวนิสา ตั้งตัว
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770278
นางสาววิไลลักษณ์ วงค์จินดา
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770275
นายวิโรจน์ นำชัย
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770273
นางสาวพุทชาด คำภีระ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770272
นายทศพล มณีวรรณ์
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770271
นายอภิรัตน์ เวียนระวัง
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770270
นางสาวสุนารี นามมาลา
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770269
นายอดิศักดิ์ ปัญญา
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770263
นางสาวฐิติรัตน์ ลาภสกุลศรี
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770261
นางสาวปวีณา พรมเสนา
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770260
นายสุทธิพงษ์ ยานารส
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770257
นางสาวสุดารัตน์ ยาวิเลิง
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
541770256
นางสาวเมธิณี ก่อกอง
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770255
นายนันฐวุฒิ จันต๊ะคาด
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770253
นางสาวชนิดา เจริญธรรม
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770251
นายดนุรุจน์ ไตรสีรัตน์
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770250
นางสาวน้ำฝน ติ๊บสุภา
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770248
นายขันติชัย บัวผัด
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770247
นางสาวจุฑามาศ มากกล่ำ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770246
นางสาวมยุรี แก้วน๊ะ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770245
นางสาวหอมนวล คำนวล
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770244
นางสาวเกศรา ไชยลังการ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770241
นางสาวเกศินี รัตนะ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770239
นางสาวณัฐฐา หริชัยกุล
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770238
นายสุรัตน์ ทองอินทร์
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770237
นางสาวอรัญญา เพชรโกศัย
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770236
นางสาวสุวารินทร์ ทรายหมอ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770234
นางสาวจินตนา เขื่อนคำแสน
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770233
นางสาวดรุณี อายิ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770230
นายธวัชชัย ศรีวงศ์
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770229
นายณัฐดนัย คำศักดิ์
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770228
นายจักรพงศ์ ใหม่เต็ม
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770226
นางสาวกาญจนาพร มั่นคงคำ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770221
นางสาวเกตุวดี มูลเอ้ย
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770217
นายธีรพงค์ ใจงาม
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770215
นางสาวสุภัทรา ขัติศิริ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770213
นางสาวจิรพร ชุมนุมพร้อม
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770208
นายศตวรรษ หายโศรก
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
541770206
นายกิตติชัย ฟักนิล
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770205
นายวรุต ขันจันทร์แสง
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770203
นางสาวพัชราภรณ์ เขื่อนคำ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
541770202
นางสาวพิมพาภรณ์ ขาคีอูป
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770201
นางสาวใหม่วิมล ชาติดง
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
541770199
นางสาวโชติกา ใจชุ่ม
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770198
นางสาวจุฬาภรณ์ ตาจุ่ม
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770197
นายพิทักษ์ ไร่สอ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770196
นางสาวระพีพรรณ กองตุ้ย
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770195
นายพิศุทธิ์ จันทร์ศรี
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770194
นายณัฐภัทร วงศ์ชัย
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770189
นายดนัย จันทร์ตา
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770188
นางสาวธนาภรณ์ แก้วประดิษฐ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770187
นายมนต์ชัย เรืองเดช
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770185
นางสาวภิชญา โนราช
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770184
นางสาวปวีณา ปัญญา
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770182
นางสาวจันจิรา อยู่ลือ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770180
นางสาวนุชจรีย์ จอมมงคล
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770179
นางสาวณัฐธิดา แสนราช
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770178
นางสาวนภาพร กายเสนา
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770175
นายณัฐพงศ์ มโนชัย
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770174
นางสาวนัดดา สีหล้า
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770171
นายกิตติกร อุปละ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770169
นางสาวปนิดา วงค์สวัสดิ์
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770167
นางสาวกิจธิเทพ ประทุมจำปา
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770165
นายสมประสงค์ สุริยะ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770162
นายปรัชญา พันสุภะ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770161
นายอิชนินกรณ์ ธัญกัญจณธรณ์
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770155
นายจักรกฤษณ์ บุญนะ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770152
นายธีรวัฒน์ ยองเพชร
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770150
นางสาวพาณิภัค ก้อใจ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770149
นางสาวระพีพรรณ ผาสุข
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 1)
541770146
นายวีระพงษ์ ออนตะไคร้
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770145
นายศตวรรษ ดวงต๋า
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770144
นายวีระชัย วิเศษไพร
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770143
นายจักรพงศ์ แก้วปวงคำ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770142
นายพิทวัส หวันสว่าง
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770139
นางสาวปรีชญา ไชยวงค์
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770138
นางสาววาสนา ยืนสา
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770137
นางสาวพิมพิไล ศรีเนตร
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770136
นางสาวจันทร์นภา วิชัย
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770135
นางสาวพรพิน ไฝขัน
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
541770133
นายรังสรรค์ ขันวิเศษ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770132
นางสาวณัฐพร ชมดี
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770130
นางสาววรญา ยอดแก้ว
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770128
นายชิราวุฒิ ยองเพชร
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770127
นางสาวหทัยรัตน์ อะสะนิธิ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770125
นายกิติชาติ แปงคำ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770124
นางสาวนิภาภรณ์ ตันต้าว
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770122
นางสาวนริศรา มีศรี
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770121
นางสาวกัญญาวีร์ กาศอนันต์
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770120
นางสาวประไพรัตน์ วงศ์ราช
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770118
นายเทวาฤทธิ์ ดวงพันธ์
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770117
นายชาญชัย แสงศรีจันทร์
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770115
นายอดิศักดิ์ แสงทอง
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770114
นางสาวสุกานดา กองมงคล
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770113
นายอธิบปัตย์ ปัญจจอม
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770112
นายอาทิตย์ หน่อปวงคำ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770111
นายจักรวาล รุ้งดี
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770110
นายสันติ ก้างยาง
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770109
นางสาวรุ้งตะวัน คันชิง
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770108
นางสาวชนาภา ไกลถิ่น
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770106
นางสาวจุฑารัตน์ เครือฝั้น
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770105
นายนภดล เชียงแขก
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770103
นางสาวธิดาพร สุโพธิ์
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770101
นางสาวสุกัญญา นั่งงาม
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770100
นางสาวนิตยา สูงใหญ่
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770098
นางสาวกันต์กนิษฐ์ มาฟู
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770091
นางสาวเยาวเรศ จินดาชัย
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770088
นายอานนท์ บุญมากาศ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770087
นางสาวพจนาถ จันทวิกสิทธิ์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
541770086
นางสาวณัฐพร เงินท๊อก
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770084
นางสาวอรพรรณ นวลคำ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770083
นายรัชพล ผัดขัน
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770082
นายเบญญาพงศ์ จันทร์ผัด
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770081
นายธนวัตน์ วงค์วาร
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770075
นายสัญญา ต๊ะน้อย
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770074
นางสาวดรุณทิพย์ ใจดี
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770073
นางสาวธีราพร โต๊ะโท่น
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770066
นางสาวรมณี คำอ้าย
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
541770065
นางสาวณัฐภรณ์ ช่างประดิษฐ์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770064
นางสาวจิรัญรัตน์ บรรดิ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770063
นางสาวรัชณีกร ไชยชนะ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770062
นางสาวศิริพรรณ ปันอินแปง
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770060
นายอภิรักษ์ มูลใจทราย
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770059
นางสาวสุกัญญา กันทัง
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770058
นางสาวนันทลักษณ์ คำคันทา
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770057
นายวันเฉลิม อินคำปา
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770056
นางสาวภครกร นวลแก้ว
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770054
นางสาวนภัสสร จำรัส
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770051
นายธนากร จัดที่
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770049
นางสาวกรวีย์ ปัญญาอิ่นแก้ว
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770047
นายนพดล โกเสนตอ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770045
นายกิตติชัย คำลือ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770044
นายจักรกริช สมควร
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770043
นายภาคภูมิ กันทะวงค์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770042
นายจิรพันธุ์ ปันติ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770038
นางสาวธิดารัตน์ ศรีสวัสดิ์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770037
นางสาวจินตนา ว่ายล่อง
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770036
นายธนกานต์ ริยะสาร
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770033
นางสาวกาญจนา สบหนอง
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770032
นางสาวปทุมพร นามเมือง
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770031
นางสาวจรรยาพร คำแสน
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770029
นายนพดล ยารวง
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770028
นางสาววราพร เทพมนตรี
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770025
นางสาวภุมรัตน์ วงษารัตน์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770024
นายอาก่า มาเยอะ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770023
นางสาวรัตติกาล ตันใหม
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770022
นางสาวนฤมล ศิริเหล็ก
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770021
นางสาวกัญญาภรณ์ ยอแยะ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770020
นางสาวกรรภิรมย์ วังมงคล
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770018
นางสาวนฤมล ปุยคำ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770017
นางสาวศิริวรรณ พิมยศ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770016
นายเมธี มะทะนิน
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770015
นายกฤษฎา ตานะ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770014
นายสถาพร วัชรชัชวาล
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770013
นายเกียรติศักดิ์ หาญธงชัย
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770012
นางสาวกัณฐิการ์ ฝอยทอง
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770011
นางสาวรัตนา แสนสงคราม
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
541770010
นายเจษฎา ทาบุญ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770009
นางสาวพิมสกาว มั่นขันธ์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770007
นางสาวสกุลรัตน์ วงค์ตันกาศ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770006
นางสาวกันจุรี กิติมา
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770004
นายสรวิศ ลาภเจริญวงค์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
541770003
นายจำรัส บุญประเสริฐ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541770002
นายเอนก วรรณพรม
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541700145
นางสาววิไลวรรณ แสนอุด
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
541700126
นางสาวทนันญา ปันหน้อย
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541700120
นางสาวศิริพร บุญสุข
ปกติ
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุมัติผล
541700039
นางสาวราตรี ยูลึ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
541463029
นางสาวกมลวรรณ เตชะตน
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531791102
นายรณชัย โกมลฤทัยกุล
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531772217
นางสาวณัฐฐิญา ศาสตร์ขำ
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531772098
นายยุทธพงษ์ กันทะเสน
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770753
นายเจษฎา คำตันวงค์
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770752
นายศรนรินทร์ วงค์ไชย
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770748
นายวิศรุต ธรรมสอน
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770747
นางสาววิศนี กาแก้ว
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770746
นางสาวประภัสสร อูปแก้ว
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770745
นายกุลชาติ อยู่ดี
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770744
นางสาวนฤตยา สุดสม
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770743
นางสาวประภาพร กิติยา
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770738
นายประเสริฐ ลามือกุ
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770736
นายวรเมธ ยั่งยืนไพศาล
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770727
นางสาวมัทรี สงสาร
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770726
นายชนน จักร์แก้ว
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770725
นางสาวสิริวิมล ทำของดี
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770724
นางสาวจีณัฐวรรณ แสงศรี
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770722
นางสาวธนาวดี ดวงก้อน
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770721
นางสาวกมลวรรณ กำลังประสิทธิ์
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
531770716
นางสาวโฉมนภา บุญเก่ง
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770711
นายนิติพงศ์ ปิยะกุลดำรง
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770710
นายพรรลภ สุพรรณ
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770707
นางสาวจินตนา วัญญาโน
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770703
นายอภิสุทธิ์ ไชยทน
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770702
นางสาวณัฐวรรณ นันตา
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770698
นางสาวณัทธมนวรรณ คำแก้ว
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770697
นางสาวศิวพร ชูชื่น
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770694
นายสุภรินทร์ ยิ่งกิจไพศาล
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770692
นายทรงสิทธิ์ วงค์แก้ว
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770690
นายวาณิชกิจ สินลี้
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770686
นางสาวจุฑามาศ วาสนโกมุท
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770684
นายสุรศักดิ์ วิชาดี
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770682
นายสุภชัย มูลกาศ
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770681
นายวัฒนา วงค์สกุล
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770680
นางสาวรัฐนิดา สุภา
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 1)
531770678
นางสาวบุษรินทร์ รัตนะ
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770677
นางสาวอาภรณ์ แซ่เล่า
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770674
นายพัฒน์พงษ์ แคแดง
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770670
นายพรศักดิ์ แสงแก้ว
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770668
นางสาวธันย์ชนก สักลอ
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770666
นายบัญชา อินชาติ
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770665
นายสุทัศน์ หมอกเหมย
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770661
นางสาวอภิญญา มะโนวงค์
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770660
นายอภินันท์ ปันแปง
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770658
นางสาวพิมพ์นภา วิชัยรัตน์
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770656
นางสาวกรณิการ์ จำแน่
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770655
นางสาวสุพรรษา สุภาพ
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770654
นางสาววาสนา ชัยวรณ์
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770652
นายศรัณย์ อูปคำ
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770647
นางสาวจิราพร จันทร์ดี
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770645
นางสาวอุบลรัตน์ ท้วมอ้น
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770641
นางสาวอัมพิกา ชุ่มมงคล
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770636
นายกิติพันธ์ กันยา
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770632
นางสาวโสภาพรรณ อินต๊ะวงศ์
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770628
นายวรพล ชมภูแก้ว
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770627
นางสาวปิญานุช ขันทะ
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770625
นายนิรัติศัย เสมอเชื้อ
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770624
นางสาวรัตนาภรณ์ ปันเจริญ
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770623
นางสาวโยทะกา มีสุขโข
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770620
นางสาวพัชรี สันกว๊าน
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770618
นางสาวฐนิรัตน์ ลำเจียกสกุล
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770615
นายอิทธิเดช รวมสุข
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770613
นางสาวภัทธิยา ยาวิเลิง
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770608
นางสาวทิพวรรณ เม๊ะตะเลอะ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770607
นายแสวง ชโยไท
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770604
นายวิชิต อินแดง
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770603
นางสาวอัจฉราภรณ์ วงศ์กะชามาศ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770601
นายธนบูรณ์ ร่องแก้ว
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
531770599
นางสาวศศิประภา นันไชย
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770598
นายพงษ์ธวัช ยาวิไชย
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770596
นายประพันธ์พงษ์ ยานการ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770595
นายทวี รุ่งปรีชาธรรม
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770594
นายชัชวาล งามกนกวรรณ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770592
นายยุทธนันต์ รุ่งทวีพิทยากุล
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770590
นางสาววันวิสาข์ เป็งบุตร
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770588
นางสาวศกลวรรณ ไกลถิ่น
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770584
นายมรกต ถาพะยอม
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770583
นางสาวกัญยาณี ประภาสนิรัติศัย
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
531770581
นางสาวเกศรินทร์ ขัดอุโมง
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770580
นายรัฐพงษ์ ยินดี
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770578
นางสาวธนธรณ์ อุษาใจ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770574
นายกำพัน อินต๊ะยอด
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770573
นายเสกสรร ใจยะสุข
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770572
นายศุภชัย น้อยตุ่น
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770571
นางสาวสุรินทร์พร อินต๊ะปัญญา
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770570
นายปราการ น้อยนาม
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770569
นางสาวสุกัญญา วงศ์วุฒิพร
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770568
นางสาวรพีพรรณ ตาน้อย
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770567
นายศุภชัย สิริโชควารี
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770564
นางสาวอนุสรา ฟองวารินทร์
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770561
นายกฤตกร กันทใจ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770560
นางสาวสุทธิดา ภูมิตัน
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770559
นางสาวกมลรัตน์ เทพคำลือ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770554
นางสาวศันสนีย์ แสงคำ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770553
นางสาวขวัญจิรา จอมคำ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770551
นางสาวมลธิรา กันธิมา
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770542
นายพิทักษ์ บุญยืน
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770541
นายเบญจกรณ์ สุยะ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770539
นายอาทิตย์ วิระคำ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770538
นายธีระชาติ บุญปั๋น
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770536
นายพงศกร ไฝเครือ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770535
นายวุฒิชัย สุปันต๋า
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770532
นางสาวศิริกัญญา ปัญญา
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770531
นายดนุพล วารีทิพย์
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770528
นายกฤษณะ วงค์ริยะ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
531770523
นางสาววรัญญา กันวงศ์
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770520
นางสาวสุพัตรา แก้วชมแก้ว
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770513
นายชัยพร บัวติ๊บ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770511
นายชาญชัย โหราชิต
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770510
นายภูมิสยาม ใจน่าน
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770508
นางสาวบุณยานุช อารินเป็ง
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
531770506
นายอนุสรณ์ วงค์สุวรรณ์
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770505
นายณัฐพล ธรรมมาศ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770501
นายอภิวัฒน์ ขัดสงคราม
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770500
นายเกียรติชัย ขุนทอง
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770497
นายเอกพิมล สักลอ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770495
นายธีรยุทธ พันธุ์สืบ
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770494
นายพิชญะ เลาหมี่
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770493
นางสาวอรุณศรี แปงอุด
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770492
นายสงกรานต์ คำป้อ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770490
นางสาววราภรณ์ วงศ์สอาด
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770488
นางสาวสิรินาถ สืบฤกษ์
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770486
นายฉัตรชัย รินสม
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770484
นายวัชรพงษ์ จำรัส
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770479
นางสาวกัญญาภัทร ตันกูล
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770478
นางสาวศิรประภา อิมินา
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770475
นางสาวศันสนีย์ ตันใจ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770474
นายเบญจมินทร์ อินต๊ะต๋อม
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770471
นายศิริวัฒน์ เตมีศักดิ์
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770469
นายภูวนัย ชัยมณี
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770467
นายณัฐพงษ์ เผ่าฟู
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770466
นายมานะชัย นัคคีย์
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770464
นายอนุสรณ์ ถ้อยคติ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770461
นางสาวแคทรียา ท้าวชัยมูล
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770460
นายอรรถพล กาวี
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770459
นายพีรพงศ์ ปันโพธิ์
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770457
นางสาวภาวินี ยะถาคำ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770454
นายเกรียงไกร ใจมอย
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770452
นายธนวรรธน์ บุดดี
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770450
นายไพศาล ภักดีจีรากาล
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770449
นายไชยอนันต์ ศรีภูมิ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770447
นายจักรพันธ์ กาซาว
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770445
นายนพพล สารเฉวตร
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770442
นายอนิรุจน์ ติ๊บดี
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770441
นางสาวสโรชา จันทร์เปล่ง
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770438
นางสาวจุฑาพร ใจยา
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770437
นายอภิศักดิ์ ไทยทอน
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770436
นายทรัพย์อนันต์ วงค์ตันกาศ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770435
นายวศิน หาญกำจร
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770434
นางสาวจิรารัตน์ ชัยรัตน์
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770433
นายวิสุทธิ์ อุทธิตสาร
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770432
นายณัฐพงษ์ บุญแรง
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770431
นางสาวปิยะลักษณ์ เทพจันตา
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770428
นางสาวขนิษฐา อุตชา
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
531770426
นายภาณุพงศ์ ตันต๊ะ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770424
นายวศิน ไพทูรย์
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770421
นายณัฐพร กระแก้ว
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770420
นายเอกชัย ตันเคหา
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770419
นายไพสันต์ จินาเฟย
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770418
นายเพิ่มพูล ดอนแก้ว
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770415
นายปวีน ช่างเขียน
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770414
นางสาวภัทร์หทัย ครินชัย
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770413
นางสาวปิยะพร ตนภู
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
531770411
นายกิตติ บริบูรณ์
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770410
นายเกรียงไกร ดวงแก้ว
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770407
นายณัฐโชค ไชยวงค์
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770405
นายคณิณ หายโศรก
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770404
นางสาวอนัญญา นิ่มนวล
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 1)
531770403
นายสุทธิพงษ์ ใจคำ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770402
นายกวีวัฒน์ หายโสก
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770401
นายพิศณุ ทาระจีน
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770399
นายศิวกร บุญชู
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770396
นางสาวณัฐวดี ชมภูชนะภัย
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 1)
531770394
นางสาวฐิตินันท์ คงทน
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770393
นางสาวทิพย์สุดา ถูกจิตร์
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770392
นายภาณุพงศ์ เนตรธิยา
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770391
นายวิฑูรย์ ธรรมสละ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770390
นายวิเชียร ปินตา
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770388
นางสาวรัชนี รถไฟ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770387
นางสาวอภิสรา ดวงใจ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770385
นางสาวอารดา อุสาหะนันท์
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770382
นางสาวสุประวีณ์ เก่งการณ์
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770381
นายศิริวัฒน์ ตันต้าว
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770380
นายศิวนาถ กันทะสอน
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770378
นายวรพล ฝีปากเพราะ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770377
นายเสฎฐวุฒิ สุวรรณ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770376
นายรงณกรณ์ จักอะโน
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770375
นายรัฐเขต เตจ๊ะน้อย
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770374
นางสาวศศินิภา ดัสกรเดชา
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770371
นางสาวเสาวนีย์ กรรณทอน
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770370
นายพุทธรักษ์ อะทะเทพ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770369
นายอภิรักษ์ อินต๊ะปัญญา
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770366
นางสาวกรณิศ กันทะเนตร
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770365
นายอนุกูล เปลื้องศรีรัมย์
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770364
นางสาวลลิตา ชัยสนิท
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770362
นายอนุพล บุญชม
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770359
นายสุรชัย ใจหาญ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770356
นายวาทิต อาจคำ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770354
นายราชัญ เลิศแก้ว
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770353
นายอานนท์ ทาบุญสม
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770349
นางสาวจารุวรรณ จันทาพูน
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770348
นางสาวรุจิภา ยะวัง
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770346
นางสาวกัลยรัตน์ ลือชา
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770343
นางสาวชฎาพร จันทาพูน
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770341
นายชัยณรงค์ คำเทพ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770340
นางสาวสุกัญญา สิงห์ใจ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 1)
531770339
นายวรวิทย์ ศรีจริยากร
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770337
นายแอ๊ด จันทร์เครือ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770334
นางสาวภิญญาพัชญ์ รักชาติ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770333
นางสาวเสาวลักษณ์ บุญไตร
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770332
สิบเอกราชวัติ แสวงงาม
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770329
นางสาวกรรณิการ์ งามเริง
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770328
นายสมบูรณ์ คงภิรักษ์
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770327
นายณัฐธิพล ดอนมูล
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770326
นายณัฐพงศ์ ศิริชุมภู
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770322
นางสาวกรรณิการ์ ยาวิชัย
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770317
สิบเอกเจนณรงค์ ยศมูล
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770316
นายจารุวัฒน์ กลางหมู่
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770315
นางสาวเบญจภรณ์ วิไลรัตน์
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770314
นางสาวณัฐกานต์ จอมมงคล
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770313
นางสาวบุษราคัม พลเสน
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770312
นายเทพรัตน์ ทะลือ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770311
นายกฤตภัทร คัดเจริญ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770310
นายณัฐวุฒิ ผาลา
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770307
นายอารัญ ไชยวุฒิ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770306
นายดนุสรณ์ บัวดี
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770305
นายสุริยา ลาพาแว
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770303
นางสาวอุษณี โนวงศ์
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 1)
531770301
นายอภิชิต พิจจ๊ะ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770300
นายถิรคุณ บุตรศรี
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770299
นายสุวิทย์ วงศ์ทิสากุศล
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770297
นายบัญชา พานแก้ว
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770296
นางสาวเกศรินทร์ แสงศรีจันทร์
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
531770295
นายวิทยา ใจสุข
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770294
นางสาวอภิญญา คุณธรรม
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770293
นายวีรยุทธ์ คำยา
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770292
นางสาวณัฐวิภา ดำแดงดี
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770290
นางสาวจุฑาทิพย์ ชัยศรีสวัสดิ์
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770287
นายสุรชาติ ยอดสุวรรณ์
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770283
นางสาวพิกุลแก้ว แผ่นทอง
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770282
นายพงศ์ภราดร ท่าดีสม
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770280
นางสาววันนิษา มาคำดี
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770278
นางสาวจริยา ชาวแหลง
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770277
นางสาวสุพัตรา นวลคำ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770276
นางสาวอัมพิรา ไพภการ
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770273
นายอภิวัฒน์ ตุ้มนอก
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770272
นายนนท์ปวิธ นาคสุขปาน
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770270
นายธีระพงษ์ อินต๊ะขัน
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770269
นายสุนทร กันยะมี
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770268
นายวีรยุทธ ดวงต๋า
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770267
นายสมบูรณ์ อวยแม
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770266
นายทรงชัย ใจงาม
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770262
นายประภวิษณุ์ นีนตัน
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770261
นายถวัลย์ ซาววงค์
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770258
นางสาวศุภกานต์ ทาวัน
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770257
นางสาวอัญมณี ป้องมาลี
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770254
นางสาวขวัญชนก หนักแก้ว
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770253
นายกรกช ชะนะมาร
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770251
นางสาวจริณญา อารีย์วงค์
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770250
นายดนุพงษ์ อัสดงไพรี
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770248
นางสาวพิมลอร คำจ่าง
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770247
นายธวัชชัย หน่อคำ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770246
นางสาวหัสยา กัญจนา
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770240
นายปิยะพงษ์ ท้าวกันทา
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770239
นางสาวเบญจวรรณ ธรรมเสน
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770238
นางสาวกุลนิดา บุปผาชาติ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770237
นางสาววนิดา กาแก้ว
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770234
นายภัทรดนัย ศรีทองคำ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770231
นายยุทธนา ยารังษี
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770229
นายภควัต ใหม่จันทร์ตา
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770227
นายทรงยศ จรรยา
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770224
นายสาคร อวนทุมมา
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770223
นายสุภชีพ มณีวงค์
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770221
นายจักรกฤษณ์ ชื่นบัวอินทร์
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770219
นายศุกลวัฒน์ นามย่วก
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770217
นางสาวเครือฟ้า บุญเทพ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770215
นายภราดร ชุ่มเมืองเย็น
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770214
นายธนาณัติ บุญสร้อย
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770213
นายสามารถ ก้างออนตา
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770210
นายวีรเดช กระเหรี่ยง
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770209
นางสาวกฤติยา ยาดี
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770208
นางสาวชุติมา เทพปินตา
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770207
นายวุฒิชัย เจนใจ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770206
นายสิทธิชัย ซาวคำเขตร
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770205
นายพรประเสริฐ จาดิ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770203
นางสาวดะ แสงเขน
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770202
นางสาวศิริพร พุทธวงค์
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770201
นางสาวโชติรส แสนคำหอม
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770200
นางสาววทัญญา ธนาคำ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770199
นางสาวอนุสรณ์ ลือสุวรรณ์
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770198
นางสาวประภัสสร คำแฮ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770196
นายนิรัติศัย สารทอง
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770195
นายเอกวิทย์ เผ่าแจ้
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770193
นางสาวอิ่มหทัย ดวงใจสืบ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
531770191
นายบุษกล อิ่นปัน
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770190
นายอริสเรศ วิเศษทักษิณ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770189
นางสาวกนกรัตน์ สุยะใหญ่
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770185
นายเอกราช ฉุยฉาย
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770182
นายเฉลิมพล พรมมา
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770180
นายธนากรณ์ ไหลหมั้น
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770177
นายกิตติชัย แซ่เล้า
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770176
นายสุกิจจา ก๋าคำ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770175
นายอรรถวิทย์ ศรีคำ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770174
นางสาวจาจุรัตน์ สารคำ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770170
นายธวัชชัย แสนสาร
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770169
นางสาวรพีพรรณ สามติ๊บ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770168
นายภาณุ ข่ายสุวรรณ์
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770167
นายธนาวัฒน์ วงค์ทา
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770164
นางสาวกาญจนา ย่อมเยาว์
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770163
นายวิชาญ แซ่หื้อ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770162
นางสาวรัตนา สามแก้ว
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770160
นายทิชากร ดุเหว่า
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770159
นายอรชุน สอนใจ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770158
นายธงชัย ชัยปัญญา
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770157
นายพิชัย สอนใจ
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770151
นายพิพัฒน์ ทองกลัด
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770150
นางสาวศิริลักษณ์ ทรงนวรัตน์
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770149
นางสาวปรียานุช อีดอ้อย
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770147
นายศิริบูลย์ เทพเสน
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770146
นางสาววิภาดา โยธา
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770145
นางสาวปริฉัตร คำภิโล
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770140
นางสาวศศิกานต์ เมืองสุวรรณ์
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770138
นายสงกรานต์ คงคำเปา
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770136
นายจาตุรนต์ แปงคำเรือง
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770134
นายรัชชานนท์ ยาวิชัย
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770133
นางสาวกิ่งแก้ว อามะแว่น
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770130
นางสาวจิราภรณ์ ไชยอักษร
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770128
นายธวัชชัย อุปนันท์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770126
นายอดิศร บุญเรือง
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770125
นายวิฑูรย์ บุญทา
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770122
นางสาวปิยะพร วิไลทัศนา
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770121
นางสาวสนธยา เปกปุก
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770119
นายกฤษดาพงษ์ กลิ่นหอม
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770118
นายสมบูรณ์ วงศ์รอดแก้ว
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770117
นางสาวเอมนิกา ดวงแก้ว
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770111
นายคฑาวุธ ปละษร
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770110
นายธีระวัฒน์ ไชยลังการ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770109
นายจำนงค์ บุญมา
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770108
นางสาวจิราวรรณ พงศ์ตระกุล
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770106
นายเจษฎาภรณ์ ปินใจกุล
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770105
นายโยธิน ธิตาโพธิ์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770102
นายยศพล พฤษาชาติ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770101
นายสราวุฒิ อินทร์ชน
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770100
นางสาวสุรีย์รัตน์ แก้วดำ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770099
นายอนุชิต เผ่าแก้ว
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770097
นายกฤษณะ เผ่ากันทะ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770095
นางสาวหทัยทิพย์ วงศ์แสน
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770094
นางสาวชิดกมล อุ่นวงค์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770092
นายธีรพล ขยัน
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770091
นายประมวล ปัญบัว
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770090
นายอาทิตย์ ทิมัน
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770089
นางสาวสมใจ ใจฝั้น
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770087
นายนพดล กาวี
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770085
นางสาวอัจฉราภรณ์ ภาระจำ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770083
นายเอกพันธ์ วงค์กา
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770080
นายเพียบภูมิ ท้าวอินต๊ะ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770079
นางสาววริศรา กันธิยะ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770076
นายธนารัตน์ ปรีชา
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770075
นายนนทสรณ์ แหลงคำ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770073
นายวโรดม โลมะวิสัย
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770070
นายอนุชา บุญศรี
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770069
นายณรงค์เดช คุณารูป
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770068
นายวุฒิชัย ออนตะไคร้
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770067
นางสาวณัฐกรานต์ ภิญโญ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770066
นางสาวทิพพาพร สีแก้ว
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770062
นายชินกฤต กาใจ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770061
นางสาวสุกฤษตา เตชะทิ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770060
นายณัฐพล คำเงิน
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770059
นายนัฐพงศ์ คิดข้างบน
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770058
นายจิราวัฒน์ นาระต๊ะ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770057
นายพิพัฒน์พล ธิการ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770056
นางสาวฤดีมาศ กันทะทอง
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770054
นายอรรถวิทย์ ใจอารี
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770052
นางสาวรัตติกาล สีเขียว
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770051
นางสาวศุทธินี โกสูงเนิน
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770050
นายอนุชา โก๋จะกั๋ง
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770048
นางสาวอ๊าเดอ อายีกู่
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770047
นายอมรเทพ มะโนวรรณ์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770046
นายณัฐวุฒิ สีพัวฮาม
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770044
นายธาดาพงศ์ มุณีแก้ว
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770043
นางสาวสุกัญญา ใจเย็น
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770042
นายสุรพล ต่างสี
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770040
นางสาวเสาวลักษณ์ จันทาพูน
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770039
นางสาววิภาพรรณ มหาวันดี
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770037
นางสาวมธุรส ผลาปีย์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770030
นายทัชชกร แย้มศรี
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770026
นายภาคิน ผาอิ่น
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770025
นายณัฐพงษ์ กันทะสีมา
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770020
นางสาวเยาวลักษณ์ ลาวตุม
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770019
นางสาวอังคนาง ไข่แก้ว
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770018
นายยุทธนา นิ่มนวล
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770017
นางสาวธัญญา เจริญคิด
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770015
นางสาวกุลนาฎ จนใจ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770014
นางสาวสกาวรัตน์ สืบลอน
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770013
นางสาวอารยา สิงห์หล
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770009
นายดุสิต ดาวดึงษ์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770008
นายวรพล ยะวงศ์
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770006
นางสาวพรสุดา แก้วศิริ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770004
นางสาวพิชญ์สินี วิรชาวิภู
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531770003
นายวิชัยรัตน์ โนสาร
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531463135
นายภาคภูมิ ใจภิภักดิ์
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531463086
นายธนภูมิ ไชยวุฒิ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
531413023
นายทัศน์ชัย มหาชัย
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521772170
นายชัยภักดิ์ หวนคำ
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521772056
นายสุทธิพงศ์ มณีจันสุข
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770421
นายธีรศักดิ์ ยานะจิตร
ปกติ
4
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770418
นายเอกวัฒน์ ราชตรี
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770406
นายสรรเสริญ แจ่มประเสริฐ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770405
นายสาธิต ชาระวัน
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770402
นายณัฐพงศ์ ทินนา
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770401
นายจีระวัฒน์ คำมูล
ปกติ
2
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770400
นางสาวประภากร ใจคำ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770399
นางสาวธนิษฐา พรมมา
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770398
นายธีรวัฒน์ ดาศรี
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770396
นายธีระพงษ์ เมธา
ปกติ
3
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770392
นายณัฐวุฒิ สืบด้าย
ปกติ
5
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770387
นายนราศักดิ์ แก้วเมือง
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770382
นายบรรหาร แก้วใจ
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770381
นางสาวคริสต์มาส อินชัย
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770370
นางสาวสุรีย์พร วงชารู
ปกติ
1
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770366
นางสาวกุลขนิษฐ์ นุ้ยสุวรรณ
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770365
นายสุพจน์ กันติ๊บ
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 1)
521770363
นางสาวอชิรญา นวลสุข
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770359
นางสาวจินดามาตร์ ตระการ
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770358
นางสาวจิรัญชยา ละอินทร์
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770357
นางสาวพัชรา รินทร
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770356
นายคฑาวุธ สลีวงค์
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
521770352
นายเกิดศักดิ์ หาญจริง
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770350
นายวชิระ วรรณนิล
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770348
นายพิเชษฐ โสประดิษฐ์
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770347
นางสาววรรณภา ปันปิง
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 1)
521770346
นายณภัทรภพ จันทร์มา
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770345
นางสาวทิพย์วรรณ ละแดง
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770341
นายเกียรติศักดิ์ อารีย์
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770337
นางสาวสุนิสา เมืองวงค์
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770329
นายพิษณุ อโนราช
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770327
นางสาวกาญจนา อินปั๋น
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770324
นายพงษ์วรุตน์ ศรียา
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล
521770321
นายวรพงษ์ ภิชัย
ปกติ
6
รัฐประศาสนศาสตร์
อนุมัติผล (เกียรตินิยมอันดับ 1)
521770320