ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
Untitled Document
เรื่อง : แจ้งเรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
รายละเอียด : แจ้งเรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ !!!!!
1. ปรับขนาดโปสเตอร์ เป็น 80x180 เซนติเมตร เพื่อให้เป็นไปตามขนาดมาตรฐานของขาตั้ง
2. ให้นักศึกษานำแบบบันทึกการปฏิบัติงานจัดทำเป็นรูปเล่มโดยใช้หน้าปกสีเขียวและเข้าสันกาว ซึ่งแบบฟอร์มหน้าปกมีให้โหลดในเว็ปไซต์ของสำนักฯ 
3. แบบประเมินจากหน่วยงานหากหน่วยงานใดฝากนักศึกษามา ให้นำมาให้อาจารย์กอบกุลณ์ในวันที่ 5 พ.ค. 2560

หมายเหตุ หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่อาจารย์กอบกุลณ์

   
ผู้ประกาศข่าว : นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ
วันที่ประกาศ : 28-04-2017 
ไฟล์เอกสาร : -

จำนวนคนอ่าน 919 คน 

 


สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย