ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
Untitled Document
เรื่อง : แจ้งให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา PA1102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ Section AA ศ 1-3 ห้อง 2043 
รายละเอียด : ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา PA1102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ Section AA ศ 1-3 ห้อง 2043
จัดทำรายงานตามหัวข้อที่กำหนด โดยให้เขียนอย่างน้อย 5 หน้า กระดาษ A4 พร้อมทั้งอ้างอิงบรรณานุกรมด้วย

ผู้สอน : รศ.ดร.จักรพันธุ์ วงษ์บูรณาวาทย์

   
ผู้ประกาศข่าว : นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ
วันที่ประกาศ : 06-10-2016 
ไฟล์เอกสาร :  ดาวน์โหลด 

จำนวนคนอ่าน 482 คน 

 


สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย