ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
Untitled Document
เรื่อง : ลงทะเบียนสอบแก้ F ในภาคเรียนที่ 2/2554 
รายละเอียด : นักศึกษาสำนักวิชาบริหารรัฐกิจที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2/2554
ซึ่งได้ผลการเรียน E หรือ F ในรายวิชาเอกเลือกและเอกบังคับ ตามหลักสูตรของสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ ให้ยื่นคำร้องขอสอบแก้ E พร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียนสอบซ่อม จำนวน 100 บาท ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555
            
   
ผู้ประกาศข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
วันที่ประกาศ : 15-02-2012 
ไฟล์เอกสาร :  ดาวน์โหลด 

จำนวนคนอ่าน 323 คน 

 


สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย