ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
Untitled Document
เรื่อง : ประกาศให้นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ภาคเรียนที่ 3/2557 
รายละเอียด : ประกาศให้นักศึกษาตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อ รหัสนักศกึษา เบอร์โทรศัพท์ สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  และนัดหมายปฐมนิเทศก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในวันเสาร์ ที่ 9 พ.ค. 58 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ชั้น 2 สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ  เพื่อรับหนังสือส่งตัวเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ในหน่วยงาน
หมายเหตุ 
1. ให้นักศึกษาแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบ
2. ถ้าข้อมูลผิด ให้ติดต่อได้ที่ห้องสำนักงานสำนักวิชาฯ หรือติดต่อทางช่องแชท facebook ของสำนักวิชาฯ
   
ผู้ประกาศข่าว : นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ
วันที่ประกาศ : 27-04-2015 
ไฟล์เอกสาร :  ดาวน์โหลด 

จำนวนคนอ่าน 1275 คน 

 


สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย