ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
Untitled Document
เรื่อง : แนวข้อสอบวิชา กลยุทธการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ 
รายละเอียด : สรุปแนวข้อสอบ รายวิชา รายวิชา กลยุทธการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นเชิงบูรณาการ 
มีข้อสอบปรนัย ทั้งหมด 90 ข้อ
แบ่งเป็นเนื้อหา 
1. ภาพรวมของการวางแผนเชิงบูรณาการ ประมาณ 40 ข้อ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยังยืน เอกสารบทที่ 1 ประมาณ 20 ข้อ
3. เมืองน่าอยู่ ตามกรอบองค์การอนามัยโลก เอกสารบทที่ 2 ประมาณ 20 ข้อ 
4. จิตพิสัย 10 ข้อ
5. อัตนัย บทที่ 8 มี 5 ข้อ 

โดยมีรายละเอียด ดังแนบ 
 

   
ผู้ประกาศข่าว : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
วันที่ประกาศ : 26-11-2014 
ไฟล์เอกสาร :  ดาวน์โหลด 

จำนวนคนอ่าน 441 คน 

 


สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย