ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
Untitled Document
เรื่อง : ประกาศ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ เรื่อง กำหนดการโครงการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
รายละเอียด : ประกาศ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ เรื่อง กำหนดการโครงการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ และห้อง 2011
โดยวิชาที่ใช้ในการทวนสอบเป็นรายวิชาเอกบังคับตามหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จำนวนทั้งสิ้น 15 รายวิชา
   
ผู้ประกาศข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
วันที่ประกาศ : 10-09-2014 
ไฟล์เอกสาร : -

จำนวนคนอ่าน 243 คน 

 


สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย