ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
Untitled Document
เรื่อง : แจ้งการขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขต จังหวัดที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง  
รายละเอียด : ตามที่ มีการกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 และด้วยนักศึกษาหลายคนมีชื่ออยู๋ในจังหวัดอื่น ทำให้การกลับไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ไม่สะดวก จนทำให้บางคนไม่อยากกลับไปเลือกตั้ง เพื่อให้เกิดความสะดวกตามกฎหมายเลือกตั้งเปิดโอกาสให้ใช้สิทธิเลือกตั้งได้ โดยกำหนดวันที่เลือกตั้งนอกเขต ไว้วันที่ 26 มกราคม 2557  โดยที่นักศึกษาต้องทำเรื่องขอใช้สิทธินอกเขตเลือกตั้งก่อน โดยยื่นเอกสารได้ที่ นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ที่ใกล้ได้ 
กรณีของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ให้ยื่นที่ สำนักงานทะเบียน เทศบาลตำบลบ้านดู่ ใกล้ที่สุด 
เพื่อความสะดวก โหลดแบบฟอร์ม 2 แผนนี้ พร้อมสำเนาบัตรประชาชน กรณีที่ ที่อยุ๋ในบัตรประชาชนไม่ตรงทะเบียนบ้านให้นำทะเบียนบ้านไปด้วย  
ขอให้นักศึกษาติดตามและตัดสินใจด่วนว่าจะกลับบ้านวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 หรือไม่ ถ้าไม่กลับจงไปทำเรื่องตามที่แจ้งข้างต้น สงสัยติดต่อ ผมที่ Facebook  = ชื่อสุหฤท คือ อาจารย์เนรมิตร  จิตรรักษา
   
ผู้ประกาศข่าว : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
วันที่ประกาศ : 23-12-2013 
ไฟล์เอกสาร :  ดาวน์โหลด 

จำนวนคนอ่าน 791 คน 

 


สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย