ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
Untitled Document
เรื่อง : ลงทะเบียนแก้ E หรือ F 
รายละเอียด : นักศึกษาสำนักวิชาบริหารรัฐกิจที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2/2555
ซึ่งได้ผลการเรียน E หรือ F ในรายวิชาเอกเลือกและเอกบังคับ ตามหลักสูตรของสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ ให้ยื่นคำร้องขอสอบแก้ E พร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียนสอบซ่อม จำนวน 100 บาท ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556
ส่วนกำหนดการสอบ ทางสำนักวิชาฯ จะแจ้งให้นักศึกษาทราบในภายหลัง

   
ผู้ประกาศข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
วันที่ประกาศ : 14-02-2013 
ไฟล์เอกสาร : -

จำนวนคนอ่าน 693 คน 

 


สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย