ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ที่ เรื่อง ประกาศโดย วันที่ประกาศ
1 ด่วน!!! แจ้งนักศึกษา รหัส 61 ที่ขาดส่งเอกสารรายงานตัว อ่านแล้ว 280 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 23-08-2018
2 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแรกเข้า BIT ประจำปีการศึกษา 2561 อ่านแล้ว 609 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 05-08-2018
3 ประกาศรายชื่อนักศึกษา รหัส 61 เข้ารับการทดสอบวัดความรู้และทักษะทางด้านภาษาอังกฤษแรกเข้า (OET) และภาษาไทยแรกเข้า (BTT) ประจำปีการศึกษา 2561 อ่านแล้ว 721 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 05-08-2018
4 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจ อ่านแล้ว 418 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 20-06-2018
5 รณรงค์และประชาสัมพันธ์การสวมหมวกนิรภัย อ่านแล้ว 462 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 05-04-2018
6 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต รุ่นที่ 50 ปีการศึกษา 2561 อ่านแล้ว 533 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 03-04-2018
7 แจ้งกำหนดการ กิจกรรม CRRU OPEN HOUSE Thailand - Chinese Education & Job Fair 2017 อ่านแล้ว 160 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 29-11-2017
8 แจ้งการเลื่อนประกาศผลสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EET สำหรับนักศึกษารหัส 58-59 อ่านแล้ว 179 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 29-11-2017
9 ขอเชิญร่วมงานแสดงคอนเสิร์ตสานสัมพันธ์ไทย - จีน ในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมใหญ่ มร.ชร. อ่านแล้ว 142 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 29-11-2017
10 ประชาสัมพันธ์ปฏิทินกิจกรรมทดสอบแก้ตัวภาษาอังกฤษแรกเข้า (OET) ภาษาไทยแรกเข้า (BTT) และภาษาอังกฤษก่อนจบ (EET) สำหรับนักศึกษา มร.ชร. อ่านแล้ว 356 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 02-11-2017
11 บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (Central Group) รับสมัครงาน อ่านแล้ว 253 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 25-10-2017
12 ผลสอบกลางภาค 1-2560 รายวิชา PUB1601 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป Section AB อ่านแล้ว 449 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 12-10-2017
13 ผลสอบกลางภาค 1-2560 รายวิชา PUB1601 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป Section AA อ่านแล้ว 428 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 12-10-2017
14 ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 60) แจ้งที่พักอาศัย ประจำปี 2560 อ่านแล้ว 147 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 24-08-2017
15 แจ้งกำหนดการทดสอบวัดระดับความรู้และทักษะ สำหรับนักศึกษาใหม่แรกเข้า รหัส 60 (รอบตกค้าง) อ่านแล้ว 256 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 09-08-2017
16 ประชาสัมพันธ์ กำหนดการสอบแก้ตัวทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ OET และภาษาไทย OTH-T แรกเข้า สำหรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 อ่านแล้ว 301 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 09-08-2017
17 ประชาสัมพันธ์ กำหนดการกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 อ่านแล้ว 799 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 12-07-2017
18 สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียน ประจำปี2560 ให้ตอบแบบประเมินที่นี่ อ่านแล้ว 94 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 07-07-2017
19 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอส่งประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติในการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป อ่านแล้ว 188 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 30-06-2017
20 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อการจ้างเหมาบริการเอกชน ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง (ด้านตรวจตราและปราบปราม) จำนวน 1 อัตรา อ่านแล้ว 461 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 25-06-2017
21 ประกาศ ขอความอนุเคราะห์ให้ความช่วยเหลือบ้านนักศึกษาประสบเหตุอัคคีภัย อ่านแล้ว 89 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 12-06-2017
22 แจ้งเรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ อ่านแล้ว 885 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 28-04-2017
23 ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ อ่านแล้ว 273 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 27-04-2017
24 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ ปี 2560 อ่านแล้ว 276 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 12-04-2017
25 แจ้งกำหนดการอบรมเตรียมความพร้อมการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. (ก.พ.) วันที่ 2-3 เมษายน 2560 อ่านแล้ว 299 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 31-03-2017
26 ตารางการแข่งขันกีฬาสีสำนักวิชาฯ ประจำปีการศึกษา 2559 (3-6 เมษายน 60) อ่านแล้ว 164 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 26-03-2017
27 ตารางการแข่งขันกีฬาสีสำนักวิชาฯ ประจำปีการศึกษา 2559 (3-6 เมษายน 60) อ่านแล้ว 160 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 26-03-2017
28 ตารางแข่งขันกีฬาสีสำนักวิชาฯ ประจำปีการศึกษา 2559 (3-6 เมษายน 60) อ่านแล้ว 283 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 26-03-2017
29 ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมทักษะอาชีพ อ่านแล้ว 133 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 11-03-2017
30 ด่วน!!! ขยายการรับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 อ่านแล้ว 85 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 11-03-2017
31 แจ้งนัดสอนชดเชยรายวิชา PA2302 การบริหารงานคลังและงบประมาณ Section AA อ่านแล้ว 144 ครั้ง รองศาสตราจารย์ประกายศรี ศรีรุ่งเรือง 17-02-2017
32 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อ่านแล้ว 133 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 06-02-2017
33 ประกาศผลการอบรมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา รหัส 59 อ่านแล้ว 89 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 03-02-2017
34 ประกาศ...ศูนย์ภาษา ขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่จะทำเรื่องจบการศึกษาภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 อ่านแล้ว 98 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 03-02-2017
35 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมของอาจารย์และนักศึกษา ครั้งที่ 2 อ่านแล้ว 142 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 25-01-2017
36 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการใช้งานฐานข้อมูลและระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-Book อ่านแล้ว 317 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 25-01-2017
37 กฟผ. (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) ประกาศรับสมัครเพื่อสอบบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี 2560 จำนวน 610 อัตรา อ่านแล้ว 305 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 18-01-2017
38 แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า OET และความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ OIT (รหัส 58) อ่านแล้ว 122 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 09-01-2017
39 แจ้งการอบรมภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา รหัส 59 (รอบที่ 3 และ รอบที่ 4) อ่านแล้ว 141 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 09-01-2017
40 แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า OET (รหัส 58) และให้ลงทะเบียนสอบซ่อม อ่านแล้ว 148 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 09-01-2017
41 ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2559 อ่านแล้ว 312 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 11-12-2016
42 แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านและกำหนดการทดสอบคอมพิวเตอร์ก่อนจบสำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่าน (EIT) อ่านแล้ว 931 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 06-12-2016
43 ประกาศ รายชื่อสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ อ่านแล้ว 162 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 01-12-2016
44 ประกาศ ผลคะแนนสอบกลางภาค รายวิชา EC1105 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป Section AD อ่านแล้ว 297 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 30-11-2016
45 ประกาศ ผลคะแนนสอบกลางภาค รายวิชา EC1105 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป Section AA อ่านแล้ว 421 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 30-11-2016
46 แจ้งให้นักศึกษาเข้าทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EET (รหัส 57-58) อ่านแล้ว 997 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 21-11-2016
47 แจ้งคะแนนสอบกลางภาค วิชา EC1105 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป Section AD อ่านแล้ว 347 ครั้ง รองศาสตราจารย์ประกายศรี ศรีรุ่งเรือง 12-11-2016
48 แจ้งคะแนนสอบกลางภาค วิชา EC1105 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป Section AA อ่านแล้ว 486 ครั้ง รองศาสตราจารย์ประกายศรี ศรีรุ่งเรือง 12-11-2016
49 ประกาศคะแนนกลางภาค LA2511 section AE อ่านแล้ว 567 ครั้ง อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา 08-11-2016
50 ประกาศคะแนนกลางภาค LA2511 section AC อ่านแล้ว 267 ครั้ง อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา 08-11-2016
51 ประกาศคะแนนกลางภาค LA2511 section AA อ่านแล้ว 466 ครั้ง อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา 08-11-2016
52 ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร สอบ นสต. 5,000 นาย อ่านแล้ว 53 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 07-11-2016
53 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 อ่านแล้ว 385 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 01-11-2016
54 แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 เข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา มร.ชร. ด้านการใช้ภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อ (EDO) อ่านแล้ว 676 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 31-10-2016
55 แจ้งกำหนดการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม -25 พฤศจิกายน 2559 อ่านแล้ว 902 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 27-10-2016
56 ประกาศคะแนนสอบกลางภาควิชา SOT 2504 กฎหมายรัฐธรรมนูญไทย อ่านแล้ว 235 ครั้ง อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา 25-10-2016
57 ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต 19 ต.ค. 59 (พรุ่งนี้) ณ หอประชุมกาสะลองคำ อ่านแล้ว 78 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 18-10-2016
58 กำหนดการสอบ EIT ก่อนจบของ น.ศ. รหัส 57 ประจำปีการศึกษา 2559 อ่านแล้ว 473 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 16-10-2016
59 การกระจายข้อสอบวิชากฎหมายปกครองและวิะีพิจารณาคดีปกครองสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ อ่านแล้ว 604 ครั้ง อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา 12-10-2016
60 เอกสารวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ อ่านแล้ว 163 ครั้ง อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา 10-10-2016
61 แจ้งให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา PA1102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ Section AA ศ 1-3 ห้อง 2043 อ่านแล้ว 436 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 06-10-2016
62 ประชาสัมพันธ์ด่วน!!! แจ้งเลื่อนกำหนดการเข้าร่วมอบรม (EDO) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 อ่านแล้ว 124 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 30-09-2016
63 กำหนดการอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษา รหัส 59 อ่านแล้ว 134 ครั้ง นางสาวน้ำฝน นันทะสิงห์ 29-09-2016
64 แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 เข้าร่วมอบรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ด้านการใช้ภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อ English Discoveries Online (EDO) ในวันที่ 1 - 2 ต.ค. 59 อ่านแล้ว 287 ครั้ง นางสาวน้ำฝน นันทะสิงห์ 29-09-2016
65 แจ้งกำหนดการอบรม OIT สำหรับนักศึกษาใหม่ ปี 2559 เพิ่มเติม อ่านแล้ว 524 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 19-09-2016
66 ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบนายสิบตำรวจ 6,000 อัตรา ทั่วประเทศ วุฒิ ม.6 ปวช. อ่านแล้ว 132 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 08-09-2016
67 กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เข้าเรียนก่อนปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1-2559 อ่านแล้ว 573 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 31-08-2016
68 แจ้งกำหนดการสอบซ่อมภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำเดือน กันยายน 2559 อ่านแล้ว 935 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 31-08-2016
69 ขอเชิญนักศึกษาที่มีรายชื่อดังไฟล์แนบมาประชุมพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 อ่านแล้ว 1363 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 30-08-2016
70 กำหนดการทดสอบทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาไทยแรกเข้า สำหรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 (รหัส 59) อ่านแล้ว 1108 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 26-08-2016
71 แจ้งกำหนดการ แจกตำราวิชาพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 อ่านแล้ว 707 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 22-08-2016
72 แจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา EC1105 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2559 อ่านแล้ว 1217 ครั้ง นางสาวน้ำฝน นันทะสิงห์ 22-08-2016
73 แจ้งเตือนการเล่นเกมส์โปเกมอน โก (Pokemon Go) อ่านแล้ว 1215 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 16-08-2016
74 ด่วน!!! ประชาสัมพันธ์กำหนดการสอบซ่อมภาษาอังกฤษแรกเข้า (OET) อ่านแล้ว 803 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 16-08-2016
75 ส่งประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้รางวัลกิจกรรมอ่านหนังสือมีคะแนนความดี ประจำปีการศึกษา 2559 อ่านแล้ว 503 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 16-08-2016
76 แจ้งกำหนดการอบรมมาตรฐานความรู้ความสามารถทางด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์และการสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้แก่นักศึกษาใหม่ OIT อ่านแล้ว 423 ครั้ง นางสาวน้ำฝน นันทะสิงห์ 16-08-2016
77 ประกาศคะแนนกลางภาค วิชากฎหมายการปกครองท้องถิ่น Section AB อ่านแล้ว 280 ครั้ง อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา 01-09-2016
78 ประกาศคะแนนกลางภาค วิชากฎหมายการปกครองท้องถิ่น Section AA อ่านแล้ว 762 ครั้ง อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา 13-08-2016
79 ตารางการกระจายข้อสอบวิชา กฎหมายการปกครองท้องถิ่น อ่านแล้ว 562 ครั้ง อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา 02-08-2016
80 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการรับน้องใหม่ในมหาวิทยาลัย อ่านแล้ว 1279 ครั้ง นางสาวน้ำฝน นันทะสิงห์ 25-07-2016
81 แจ้งผลการแข่งขันขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559 อ่านแล้ว 579 ครั้ง นางสาวน้ำฝน นันทะสิงห์ 25-07-2016
82 ประกาศผลการเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ ประจำปีการศึกษา 2559 อ่านแล้ว 659 ครั้ง นางสาวน้ำฝน นันทะสิงห์ 25-07-2016
83 แจ้งการกระจายข้อสอบวิชากฎหมายสำหรับการปกครองท้องถิ่น อ่านแล้ว 542 ครั้ง อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา 25-07-2016
84 5 สเต็ปขั้นเทพ สัมภาษณ์งานให้ผ่านฉลุย อ่านแล้ว 236 ครั้ง รองศาสตราจารย์ประกายศรี ศรีรุ่งเรือง 25-07-2016
85 บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด รับสมัครงานหลายอัตรา อ่านแล้ว 732 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 13-07-2016
86 แจ้งกำหนดการสอบภาษาอังกฤษและภาษาไทยแรกเข้า สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 อ่านแล้ว 79 ครั้ง นางสาวน้ำฝน นันทะสิงห์ 12-07-2016
87 ประกาศรับสมัครเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา-ประจำปีการศึกษา 2559 อ่านแล้ว 682 ครั้ง นางสาวน้ำฝน นันทะสิงห์ 11-07-2016
88 แจ้งเตือนการใช้พื้นที่ด้วยความระมัดระวัง อ่านแล้ว 720 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 01-07-2016
89 แจ้งกำหนดการลงทะเบียนทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า OET สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านการทดสอบ อ่านแล้ว 433 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 01-07-2016
90 ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ให้มาประชุมที่ห้องเรียน ป.โท ชั้น 3 ในวันพุธที่ 22 มิ.ย. 2559 เวลา 15.30 น. อ่านแล้ว 1439 ครั้ง อาจารย์ ดร.ประยูร อิมิวัตร์ 22-06-2016
91 แจ้งนักศึกษาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ชั้นปีที่ 3 ทุกคน ให้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมบุคลิกภาพและการพูดสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ในวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2559 อ่านแล้ว 580 ครั้ง อาจารย์ทศพล พงษ์ต๊ะ 16-06-2016
92 แจ้งนักศึกษาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ชั้นปีที่ 2 และ 3 ทุกคน ให้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมงานสารบรรณ ในวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559 อ่านแล้ว 852 ครั้ง อาจารย์ทศพล พงษ์ต๊ะ 16-06-2016
93 แจ้งนักศึกษาที่มาทำเรื่องขอหนังสือ ขออนุญาตเข้าสัมภาษณ์เก็บข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำรายงาน วิชา PA3302 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ อ่านแล้ว 862 ครั้ง นางสาวน้ำฝน นันทะสิงห์ 15-06-2016
94 แจ้งกำหนดการ อบรมงานสารบรรณ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ อ่านแล้ว 1058 ครั้ง อาจารย์กัณณพงศ์ ศิริเขตต์ 13-06-2016
95 ประกาศแจ้ง นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า OET นักศึกษาเข้าปี 2558 อ่านแล้ว 765 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 08-06-2016
96 กำหนดการ โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 อ่านแล้ว 661 ครั้ง อาจารย์ชุติมา ปัญญาหลง 08-06-2016
97 ประกาศ ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้มาติดต่อสำนักวิชาฯ ด่วน อ่านแล้ว 1340 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 06-06-2016
98 ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังแนบสามารถมาติดต่อรับใบเกียรติบัตร โครงการรัฐกิจวิชาการ ครั้งที่ 1 ได้ที่ห้องสำนักงานสำนักวิชาฯ อ่านแล้ว 858 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 06-06-2016
99 แจ้งกำหนดการสอบ OIT นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 อ่านแล้ว 588 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 28-05-2016
100 ประกาศ กำหนดการสอบแก้ I,M รายวิชา LA3503 กฎหมายลักษณะพยาน และ LA3506 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (อาจารย์ดิเรก จันทร์ธิมา) อ่านแล้ว 947 ครั้ง นางสาวน้ำฝน นันทะสิงห์ 28-05-2016
101 ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่องเกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษแรกเข้า และก่อนสำเร็จการศึกษา อ่านแล้ว 519 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 24-03-2016
102 แจ้งกำหนดการรัฐกิจวิชาการ การแข่งขันโต้วาทีรอบ2 วันที่ 22 มีนาคม 2559 อ่านแล้ว 215 ครั้ง อาจารย์กอบกุลณ์ คำปลอด 21-03-2016
103 แจ้งนักศึกษาที่เรียนรายวิชา การบริหารงานคลังและงบประมาณ อ่านแล้ว 331 ครั้ง รองศาสตราจารย์ประกายศรี ศรีรุ่งเรือง 15-03-2016
104 ประชาสัมพันธ์ โครงการรัฐกิจวิชาการ ครั้งที่ 1 อ่านแล้ว 363 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 15-03-2016
105 สรุปตัวเลขเกร็ดน่าสนใจกับรัฐธรรมนูญไทย อ่านแล้ว 245 ครั้ง อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา 03-03-2016
106 ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน สำหรับ น.ศ. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ อ่านแล้ว 260 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 03-02-2016
107 นัดหมายประชุมนักศึกษาได้ผลการเรียนเป็น I อ่านแล้ว 275 ครั้ง อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา 04-01-2016
108 ประกาศคะแนน ทั้งหมด ของรายวิชากฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2558 อ่านแล้ว 901 ครั้ง อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา 09-12-2015
109 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย ขอประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ อ่านแล้ว 364 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 30-11-2015
110 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบการศึกษา (นักศึกษารหัส 56) EIT อ่านแล้ว 743 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 05-10-2015
111 แจ้งกำหนดการอบรมมาตรฐานความรู้ความสามารถทางด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์และการสืบค้นข้อมูลให้แก่นักศึกษาใหม่ (OIT) ปีการศึกษา 2558 อ่านแล้ว 338 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 05-10-2015
112 แจ้งการกระจายเนื้อหาข้อสอบวิชา กฎหมายปกครองฯ อ่านแล้ว 493 ครั้ง อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา 29-09-2015
113 คณาจารย์และนักศึกษา ชมรมจิตอาสารักประชาธิปไตย สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ ร่วมกันถ่ายรูปหมู่ ก่อนออกเดินทางไปเข้าค่าย... อ่านแล้ว 414 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 19-08-2015
114 แจ้งนักศึกษาชั้นปี 1 (เข้าปี 2558) ที่ยังส่งเอกสารการหลักฐานการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีไม่ครบ อ่านแล้ว 381 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 11-08-2015
115 รายชื่อกลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปี 4 ภาคเรียนที่ 1/2558 อ่านแล้ว 394 ครั้ง นางสาวน้ำฝน นันทะสิงห์ 27-07-2015
116 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปี 3 ที่ลงทะเบียนรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ อ่านแล้ว 868 ครั้ง นางสาวน้ำฝน นันทะสิงห์ 27-07-2015
117 แจ้งการเปิด-ปิด ประตู 2 (บ้านป่าแฝก) อ่านแล้ว 868 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 21-07-2015
118 ประชาสัมพันธ์กำหนดการถ่ายภาพทำบัตรนักศึกษา สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ปี 2558 อ่านแล้ว 155 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 21-07-2015
119 ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังแนบให้มารับวุฒิบัตร การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสำนักวิชาฯ อ่านแล้ว 423 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 21-07-2015
120 ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง เกณฑ์การให้คะแนนพิเศษสำหรับนักศึกษาที่ฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม Speexx อ่านแล้ว 312 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 15-07-2015
121 การกระจายเนื้อหาข้อสอบวิชา กม.สำหรับการปกครองท้องถิ่น อ่านแล้ว 363 ครั้ง อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา 09-07-2015
122 ประกาศคะแนนสอบกลางภาค วิชากฎหมายสำหรับการปกครองท้องถิ่น อ่านแล้ว 484 ครั้ง อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา 08-07-2015
123 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การปิดปรับปรุงชั่วคราว ศูนย์อาหาร อาคารเรียนรวม 26 ตึก 8 ชั้น อ่านแล้ว 115 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 08-07-2015
124 ประชาสัมพันธ์กำหนดการถ่ายภาพให้แก่นักศึกษาแรกเข้า ประจำปีการศึกษา 2558 อ่านแล้ว 141 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 08-07-2015
125 โครงการเพาะเมล็ดพันธ์ุจิตอาสา กฟผ. ครั้งที่ 7 อ่านแล้ว 133 ครั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพวรรณ ธรรมสิทธิ์ 06-07-2015
126 การกระจายเนื้อหาข้อสอบวิชา กม.สำหรับการปกครองท้องถิ่น อ่านแล้ว 342 ครั้ง อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา 05-07-2015
127 ประกาศสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ เรื่อง ผลการเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษาสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ อ่านแล้ว 488 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 24-06-2015
128 ประกาศสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ เรื่อง การรับสมัครประธานสโมสรนักศึกษาสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ อ่านแล้ว 272 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 16-06-2015
129 ประกาศรายชื่อนักศึกษา ที่ติด I และนักศึกษาที่ต้องสอบใหม่รายวิชาแนวคิทฤษฏีการปกครองท้องถิ่นและกฎหมายรัฐธรรมนูญ อ่านแล้ว 712 ครั้ง อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา 05-06-2015
130 ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ อ่านแล้ว 343 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 27-05-2015
131 แจ้งกำหนดการทดสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถทางด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ฯ (OIT) ประจำปีการศึกษา 2558 อ่านแล้ว 687 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 21-05-2015
132 แจ้งกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3/2557 อ่านแล้ว 115 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 21-05-2015
133 ประกาศสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ เรื่อง การสอบซ่อมในรายวิชาที่ได้ผลการเรียนเป็น F ภาคเรียนที่ 2/2557 อ่านแล้ว 159 ครั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์ 18-05-2015
134 ขอแจ้งกำหนดการลงทะเบียนระบบออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ 3/2557 อ่านแล้ว 1027 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 30-04-2015
135 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ อ่านแล้ว 189 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 27-04-2015
136 ประกาศให้นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ภาคเรียนที่ 3/2557 อ่านแล้ว 1236 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 27-04-2015
137 หัวข้อรายงานวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ อ่านแล้ว 1518 ครั้ง อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา 26-04-2015
138 ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ร่างที่ 1 อ่านแล้ว 548 ครั้ง อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา 26-04-2015
139 แบบฝึกหัดเรื่องประวัติรัฐธรรมนูญไทย อ่านแล้ว 806 ครั้ง อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา 20-04-2015
140 รายละเอียด การกระจายเนื้อหาข้อสอบ วิชาแนวคิดทฤษฏี การปกครองท้องถิ่น อ่านแล้ว 561 ครั้ง อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา 18-04-2015
141 รายละเอียดการส่งรายงานวิจัย รายวิชา PA4902 วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2/2557 อ่านแล้ว 313 ครั้ง อาจารย์ณัฐพงศ์ รักงาม 08-04-2015
142 รายละเอียดการเลือกสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ภาคเรียนที่ 3/2557 อ่านแล้ว 348 ครั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์ 31-03-2015
143 แจ้งเรื่องนัดสอนชดเชย รายวิชา PA4902 วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ อ่านแล้ว 244 ครั้ง อาจารย์ณัฐพงศ์ รักงาม 30-03-2015
144 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาฝึกงานและตำแหน่งงานว่าง อ่านแล้ว 297 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 25-03-2015
145 กำหนดการ งานประเพณีปี๋ใหม่เมือง สรงน้ำพระพุทธศรีรัฐกิจโสฬสวัสสานุสรณ์ และสระเกล้าดำหัวคณาจารย์ อ่านแล้ว 292 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 20-03-2015
146 ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ(ปลัดอำเภอ) อ่านแล้ว 365 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 19-02-2015
147 แจ้งกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 2/2557 อ่านแล้ว 134 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 03-02-2015
148 แจ้ง ลำดับในการจัดแถว (ชาย-หญิง) รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 อ่านแล้ว 263 ครั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์ 30-01-2015
149 กำหนดการอบรมการพูดและการนำเสนอผลงาน ในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2557 อ่านแล้ว 205 ครั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์ 28-01-2015
150 ประชาสัมพันธ์ สำหรับผู้สนใจทดสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ หรือ โทอิค (TOEIC) อ่านแล้ว 317 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 22-01-2015
151 แจ้งกำหนดการ ทดสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษแรกเข้า OET สำหรับนักศึกษารหัส 57 ค้างประเมิน อ่านแล้ว 579 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 22-01-2015
152 แจ้งกำหนดการสอบซ่อมรายวิชาที่ได้ผลการเรียนเป็น E,F ภาคเรียนที่ 1/2557 อ่านแล้ว 535 ครั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์ 12-01-2015
153 ประกาศด่วน เรื่อง กำหนดการทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบ EIT และรายชื่อนักศึกษา อ่านแล้ว 827 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 09-01-2015
154 แนวข้อสอบวิชา กลยุทธการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ อ่านแล้ว 397 ครั้ง อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา 26-11-2014
155 ไฟล์สไลด์ เกี่ยวกับภาพรวมการวางแผน ส่วนหนึ่งของรายวิชา กลยุทธการวางแผนฯ อ่านแล้ว 290 ครั้ง อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา 24-11-2014
156 การกระจายเนื้อหาข้อสอบวิชา กม.ปกครองฯสำหรับ รปศ. อ่านแล้ว 708 ครั้ง อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา 19-11-2014
157 Update ข่าวรับสมัครงานราชการ อ่านแล้ว 2007 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 12-11-2014
158 สกอ.ส่งสำเนาหนังสือเรื่อง การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อ่านแล้ว 207 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 03-11-2014
159 ประกาศ เรื่อง กำหนดการทดสอบคอมพิวเตอร์ก่อนจบการศึกษา สำหรับนักศึกษารหัส 55 และ 56 เทียบโอน อ่านแล้ว 120 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 31-10-2014
160 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มอบอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล อ่านแล้ว 171 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 05-10-2014
161 ประกาศสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ เรื่อง ประกาศผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักศึกษาสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ ครั้งที่ 2 อ่านแล้ว 748 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 02-10-2014
162 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทรับตรง เรียน จ-ศ ปีการศึกษา 2558 อ่านแล้ว 328 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 29-09-2014
163 ประกาศสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ เรื่อง ประกาศผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักศึกษาสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ อ่านแล้ว 1207 ครั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์ 26-09-2014
164 เกมส์ และ การกระจายเนื้อหาข้อสอบ วิชา กฎหมายปกครองฯ อ่านแล้ว 738 ครั้ง อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา 21-09-2014
165 ประกาศด่วน เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 อ่านแล้ว 172 ครั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์ 17-09-2014
166 ประกาศ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ เรื่อง กำหนดการโครงการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี อ่านแล้ว 210 ครั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์ 10-09-2014
167 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2557 อ่านแล้ว 258 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 04-09-2014
168 แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นยุวฑูต ป.ป.ช. (NACC Youth Ambassadors) ๒๐๑๔ อ่านแล้ว 285 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 02-09-2014
169 ด่วน ให้นักศึกษาเข้าไปลงทะเบียนข้อมูลในเว็บไซต์สำนักวิชาฯ อ่านแล้ว 1123 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 25-08-2014
170 แจ้งกำหนดการ ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2557 นักศึกษาทุกระดับชั้น อ่านแล้ว 148 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 06-08-2014
171 ค่านิยมหลักของคนไทยเพื่อสร้างประเทศไทยให้เข้มแข็ง อ่านแล้ว 134 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 01-08-2014
172 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การแต่งตั้งรองคณบดีสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ อ่านแล้ว 590 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 17-07-2014
173 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมกิจกรรม The Green Tripper อ่านแล้ว 153 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 30-06-2014
174 แจ้งกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557 อ่านแล้ว 532 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 24-06-2014
175 ด่วน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจัดทำปริทัศน์งานวิจัย ให้เปลี่ยนแปลงลำดับหัวข้องานวิจัยใหม่ อ่านแล้ว 194 ครั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์ 17-06-2014
176 ประกาศสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ เรื่อง การสอบซ่อมในรายวิชาที่ได้ผลการเรียน F ภาคเรียนที่ 3/2556 อ่านแล้ว 277 ครั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์ 05-08-2014
177 ขอเชิญร่วมสัมมนาเรื่อง แนวทางการพัฒนาความเป็นพลเมืองกับการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา อ่านแล้ว 338 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 11-06-2014
178 ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่1/2557 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ(เรียนเสาร์-อาทิตย์) กรณีแผนการเรียนกำหนดออกเป็นภาคเรียนสุดท้าย อ่านแล้ว 600 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 21-05-2014
179 ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่1/2557 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ(เรียนจันทร์-ศุกร์) กรณีแผนการเรียนกำหนดออกเป็นภาคเรียนสุดท้าย อ่านแล้ว 1045 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 21-05-2014
180 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย อ่านแล้ว 426 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 20-05-2014
181 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์โรคหวัดใหญ่และมาตรการในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ อ่านแล้ว 316 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 20-05-2014
182 แจ้งกำหนดการสำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านการทดสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และการสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต OIT อ่านแล้ว 469 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 08-05-2014
183 แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา อ่านแล้ว 656 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 07-05-2014
184 ประกาศ เรื่อง เลื่อนสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 3/2556 อ่านแล้ว 299 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 07-05-2014
185 รายละเอียดเนื้อหาข้อสอบ วิชาการปกครองท้องถิ่นไทย บทที่1และ 2 อ่านแล้ว 727 ครั้ง อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา 06-05-2014
186 แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา อ่านแล้ว 1070 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 02-05-2014
187 ประกาศ ให้นักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไปเข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา อ่านแล้ว 320 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 29-04-2014
188 ประกาศ รับสมัครประธานสโมสรนักศึกษาสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ อ่านแล้ว 490 ครั้ง อาจารย์จรูญ แดนนาเลิศ 10-04-2014
189 ประกาศ กำหนดการสอบซ่อมในรายวิชาที่ได้ผลการเรียน F ภาคเรียนที่ 2/56 สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ อ่านแล้ว 379 ครั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์ 26-03-2014
190 ใบงานวิชาการปกครองท้องถิ่นไทยครั้งที่1 อ่านแล้ว 586 ครั้ง อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา 25-03-2014
191 ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ เรียน(เสาร์-อาทิตย์) ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ อ่านแล้ว 435 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 20-02-2014
192 ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ อ่านแล้ว 291 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 20-02-2014
193 วิธีการปริ้นท์ผลการเรียนนักศึกษา อ่านแล้ว 237 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 18-02-2014
194 นัดหมายห้องสอบ อ่านแล้ว 629 ครั้ง อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา 17-02-2014
195 ตารางการกระจายข้อสอบวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ อ่านแล้ว 797 ครั้ง อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา 16-02-2014
196 ตารางการกระจายข้อสอบวิชา กฎหมายปกครองแล้วิธีพิจารณาคดีปกครอง อ่านแล้ว 408 ครั้ง อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา 16-02-2014
197 ตารางการกระจายข้อสอบ วิชากฎหมายสำหรับการปกครองท้องถิ่น และเกมส์หน่วยงานทางปกครอง อ่านแล้ว 459 ครั้ง อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา 12-02-2014
198 รายละเอียดการกระจายข้อสอบรายวิชา กฎหมายรัฐธรรมนูญฯ อ่านแล้ว 652 ครั้ง อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา 10-02-2014
199 สไลด์สอน รัฐธรรมนูญ 50 หมวด 1-5 อ่านแล้ว 682 ครั้ง อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา 08-02-2014
200 เอกสารสาระสำคัญรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน หมวด 1-5 อ่านแล้ว 744 ครั้ง อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา 08-02-2014
201 ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 - 12.00 น. อ่านแล้ว 246 ครั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพวรรณ ธรรมสิทธิ์ 05-02-2014
202 สไลด์สอน วิชากฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ อ่านแล้ว 368 ครั้ง อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา 02-02-2014
203 ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการขอย้ายสาขาวิชา อ่านแล้ว 388 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 25-01-2014
204 ประกาศ เรื่อง กำหนดการทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบการศึกษา EIT อ่านแล้ว 157 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 26-12-2013
205 ประกาศ บริษัท มิตซูล้านนา จำกัด รับสมัครงานหลายอัตรา อ่านแล้ว 217 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 24-12-2013
206 รายละเอียดหน่วยเลือกตั้งตามจังหวัดต่าง ๆ อ่านแล้ว 404 ครั้ง อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา 23-12-2013
207 ตัวอย่างการกรอก สำหรับผู้ที่จะใช้สิทธิที่จังหวัดเชียงราย อ่านแล้ว 424 ครั้ง อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา 23-12-2013
208 แจ้งการขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขต จังหวัดที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง อ่านแล้ว 754 ครั้ง อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา 23-12-2013
209 แจ้งการปรับเปลี่ยนการเทียบผลการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบการศึกษา อ่านแล้ว 171 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 19-11-2013
210 แจ้งพื้นที่งาน Freshy Night 20 พ.ย. 56 อ่านแล้ว 254 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 13-11-2013
211 ประกาศ ผลการเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา อ่านแล้ว 593 ครั้ง นางสาวน้ำฝน นันทะสิงห์ 11-11-2013
212 ประกาศ เรื่อง นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแล้วตารางสอบตรงกัน อ่านแล้ว 360 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 09-11-2013
213 แจ้งกำหนดการสอบซ่อมรายวิชาที่ได้ผลการเรียนเป็น E,F ภาคเรียนที่ 1/2556 อ่านแล้ว 176 ครั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์ 06-11-2013
214 ประกาศ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ เรื่องการรับสมัครประธานสโมสรนักศึกษา อ่านแล้ว 199 ครั้ง อาจารย์จรูญ แดนนาเลิศ 31-10-2013
215 ประกาศ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ เรื่องการสอบซ่อมในรายวิชาที่ได้ผลการเรียนเป็น F อ่านแล้ว 1031 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 24-10-2013
216 กำหนดการลงทะเบียนเรียนแบบ Free Enrollment ภาคเรียนที่ 2/2556 อ่านแล้ว 242 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 07-10-2013
217 แจ้งการเปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2/2556 อ่านแล้ว 190 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 07-10-2013
218 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติประเภทรับตรง อ่านแล้ว 204 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 01-10-2013
219 แจ้งกำหนดการทดสอบคอมก่อนจบการศึกษากรณีพิเศษ อ่านแล้ว 278 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 01-10-2013
220 แจ้งกำหนดการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนจบ (EET) ปีการศึกษา 2556 อ่านแล้ว 1733 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 28-09-2013
221 แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่จะสอบภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา อ่านแล้ว 528 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 24-09-2013
222 การกระจายเนื้อหาข้อสอบ กม.ปกครองฯ อ่านแล้ว 679 ครั้ง อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา 21-09-2013
223 กำหนดการ ปัจฉิมนิเทศก์นักศึกษาก่อนจบการศึกษา อ่านแล้ว 730 ครั้ง อาจารย์ภูริพัฒน์ แก้วศรี 05-09-2013
224 ผลการประกวดโครงการครื้นเครงลูกทุ่งดนตรี รปศ. ฉลอง ๔๐ ปี ราชภัฏเชียงราย อ่านแล้ว 343 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 03-09-2013
225 ผลการประกวดสวดมนต์ทำนองสรภัญญะฯ‏ อ่านแล้ว 300 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 03-09-2013
226 แจ้งการเปลี่ยนชื่ออาคารเรียนรวม 3 เป็นอาคารสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ อ่านแล้ว 569 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 27-08-2013
227 แจ้งกำหนดการทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบการศึกษา อ่านแล้ว 356 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 20-08-2013
228 บริหารรัฐกิจ มร.ชร. จัดงาน “5 วัฒนวิถี รปศ. ภักดี 40 ปีราชภัฏ” อ่านแล้ว 1116 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 22-08-2013
229 ขอเชิญร่วมงาน วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556 วันที่ 9 สิงหาคม 2556 อ่านแล้ว 318 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 09-08-2013
230 ประกาศ รายชื่อนักศึกษาชั้นปี 1 ที่ค้างส่งหลักฐานการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี อ่านแล้ว 293 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 07-08-2013
231 ตารางชื่อห้องสอบ กลางภาค อ่านแล้ว 260 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 29-07-2013
232 เกมส์ เตรียมพร้อมก่อนสอบ กฎหมายปกครองฯ อ่านแล้ว 450 ครั้ง อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา 28-07-2013
233 มาแล้วกระจายแนวข้อสอบ อ่านแล้ว 574 ครั้ง อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา 28-07-2013
234 ขอแจ้งรายชื่อนักศึกษา และกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบการศึกษา EIT อ่านแล้ว 297 ครั้ง นางสาวน้ำฝน นันทะสิงห์ 05-07-2013
235 กำหนดการสอบแก้ F ภาคเรียนที่ 3/2555 อ่านแล้ว 514 ครั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์ 19-06-2013
236 แจ้งกำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า (OET) สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556 อ่านแล้ว 1442 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 15-06-2013
237 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประกวด Media Content 2013 อ่านแล้ว 298 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 13-06-2013
238 ประกาศ เรื่อง กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกระดับชั้น อ่านแล้ว 496 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 11-06-2013
239 ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ไม่ผ่านการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีก่อนจบ EIT อ่านแล้ว 323 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 07-06-2013
240 กำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบการศึกษา EIT อ่านแล้ว 292 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 06-06-2013
241 แนวข้อสอบ การปกครองท้องถิ่น ที่จะสอบ 6 เมษายน 2556 อ่านแล้ว 852 ครั้ง อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา 05-04-2013
242 กำหนดการ พิธีสระเกล้า ดำหัว คณาจารย์ อ่านแล้ว 974 ครั้ง อาจารย์จรูญ แดนนาเลิศ 30-03-2013
243 กำหนดการทดสอบ EIT ก่อนจบ สำหรับนักศึกษาที่ตกค้าง อ่านแล้ว 285 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 21-03-2013
244 วิธีการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา อ่านแล้ว 338 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 13-03-2013
245 กำหนดการสอบแก้ F ภาคเรียนที่ 2/2555 อ่านแล้ว 357 ครั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์ 27-02-2013
246 รายชื่อนักศึกษาที่ไม่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EIT อ่านแล้ว 359 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 23-02-2013
247 ลงทะเบียนแก้ E หรือ F อ่านแล้ว 665 ครั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์ 14-02-2013
248 ด่วน!!! นักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ในเทอม 3/2555 นี้ให้ไปลงทะเบียนยืนยัน อ่านแล้ว 383 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 12-02-2013
249 รายละเอียดทบทวน ก่อนสอบเพื่อให้มั่นใจ อ่านแล้ว 593 ครั้ง อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา 08-02-2013
250 ประกาศรับสมัครนักศึกษาประเภททั่วไป เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 อ่านแล้ว 611 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 07-02-2013
251 แนวทางการกระจายข้อสอบ กม.รัฐธรรมนูญฯ อ่านแล้ว 845 ครั้ง อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา 07-02-2013
252 ประกาศคะแนนสอบ วิชากฎหมายรัฐธรรมนูญฯ อ่านแล้ว 904 ครั้ง อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา 02-02-2013
253 การกระจายข้อสอบ การปกครองท้องถิ่นไทย 2/54 (เรียน เสาร์-อาทิตย์) อ่านแล้ว 553 ครั้ง อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา 01-02-2013
254 แจ้งสถานที่ปฐมนิเทศ ฝึกงาน อ่านแล้ว 618 ครั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์ 24-01-2013
255 การกระจายเนื้อหาข้อสอบวิชาแนวคิดและทฤษฏีการปกครองท้องถิ่น อ่านแล้ว 530 ครั้ง อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา 22-01-2013
256 แนวข้อสอบวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย อ่านแล้ว 1932 ครั้ง อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา 21-01-2013
257 แนวข้อสอบปลายภาค วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ อ่านแล้ว 917 ครั้ง อาจารย์ณัฐพงศ์ รักงาม 20-01-2013
258 ตารางนัดเรียน 19-20 มกราคม 2556 อ่านแล้ว 553 ครั้ง อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา 15-01-2013
259 เอกสารประกอบการเรียนวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ อ่านแล้ว 986 ครั้ง อาจารย์ภูริพัฒน์ แก้วศรี 15-01-2013
260 แนวข้อสอบวิชากม.รัฐธรรมนูญ สำหรับ รปศ. อ่านแล้ว 1340 ครั้ง อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา 13-01-2013
261 นศ.ปี 3 หมู่ 4-6 รับบัตรคิวเลือกที่ฝึกงาน อ่านแล้ว 378 ครั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์ 24-12-2012
262 เปลี่ยนแปลงสถานที่อบรมบุคลิกภาพ หมู่ 4-6 อ่านแล้ว 340 ครั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์ 19-11-2012
263 กำหนดการอบรมงานสารบรรณ ปี 3 อ่านแล้ว 629 ครั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์ 16-11-2012
264 เอกสารประกอบการรเรียนวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ อ่านแล้ว 647 ครั้ง นางสาวสาลินี ธิมะโน 12-11-2012
265 รายชื่อผู้ร่วมทาบุญทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้างพระพุทธรูป วันที่ 29 ตุลาคม 2555 อ่านแล้ว 382 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 09-11-2012
266 รายชื่อนักศึกษที่ร่วมทำบุญสร้างพระพุทธรูปประจำสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ (เพิ่มเติม) อ่านแล้ว 468 ครั้ง อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา 09-11-2012
267 แจ้งเปลี่ยนสถานที่อบรมบุคลิกภาพ อ่านแล้ว 434 ครั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์ 07-11-2012
268 การเดินทางไปศึกษาดูงานของนักศึกษารายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อ่านแล้ว 291 ครั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพวรรณ ธรรมสิทธิ์ 06-11-2012
269 แจ้งกำหนดการอบรม นศ.ปี 3 อ่านแล้ว 566 ครั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์ 06-11-2012
270 แจ้งกำหนดการสอบแก้ E ประจำภาคเรียนที่ 1/2555 อ่านแล้ว 925 ครั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์ 31-10-2012
271 รายชื่อนักศึกษาและกำหนดการทดสอบความรู้ EET,EIT ก่อนจบ อ่านแล้ว 315 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 19-10-2012
272 ประกาศ กำหนดการสอบเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ ประจำสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ อ่านแล้ว 390 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 18-10-2012
273 ด่วนที่สุด! การแก้ เกรด I วิชาการปกครองท้องถิ่นไทย ภาคเรียนที่1/2555 อ่านแล้ว 463 ครั้ง อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา 11-10-2012
274 นศ.ที่ติด E หรือ F วิชาเอกบังคับ/เลือก อ่านแล้ว 521 ครั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์ 11-10-2012
275 แบบฟอร์มใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย อ่านแล้ว 401 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 11-10-2012
276 ประกาศ สอบแก้ F วิชา LA2305 กฎหมายอาญา 1 อ่านแล้ว 875 ครั้ง อาจารย์ณัฐพงศ์ รักงาม 10-10-2012
277 น้ำหนักข้อสอบตามเนื้อหาวิชา กม.ปกครองฯ อ่านแล้ว 881 ครั้ง อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา 18-09-2012
278 กำหนดสอบ คณะกรรมการสอบ และเวลาสอบปริทัศน์ อ่านแล้ว 397 ครั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์ 10-09-2012
279 กระจายข้อสอบ ระบบสารสนเทศฯ อ่านแล้ว 354 ครั้ง อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา 04-09-2012
280 แจ้งกำหนดการสอบปริทัศน์งานวิจัย นศ.ปี 4 อ่านแล้ว 452 ครั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์ 30-08-2012
281 ประกาศ สอบกลางภาค วิชา EC1105 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป อ่านแล้ว 411 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 28-08-2012
282 เกมส์ เตรียมพร้อมก่อนสอบ กฎหมายปกครองฯ อ่านแล้ว 521 ครั้ง อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา 28-08-2012
283 นัดหมายการสอบ วิชา กฎหมายปกครอง ฯ อ่านแล้ว 724 ครั้ง อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา 26-08-2012
284 ขอเชิญนักศึกษาร่วมกิจกรรมประกวดสุนทรพจน์ตามโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง ปี 2555 อ่านแล้ว 277 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 20-08-2012
285 ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ สโมสรนักศึกษา และหัวหน้าหมู่เรียนทุกหมู่เรียนทุกชั้นปี อ่านแล้ว 505 ครั้ง นางสาวสาลินี ธิมะโน 15-08-2012
286 ด่วนที่สุด !!! รายชื่อนักศึกษาปี 1 ที่ค้างประเมินการทดสอบคอมพิวเตอร์แรกเข้า (OIT) อ่านแล้ว 337 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 15-08-2012
287 ด่วนที่สุด !!! รายชื่อนักศึกษาปี 1 ที่ค้างประเมินการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า (OET) อ่านแล้ว 286 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 15-08-2012
288 รายชื่อนักศึกษาปี 3 ที่เข้าร่วมอบรม กับ กกต. วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2555 อ่านแล้ว 384 ครั้ง อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา 15-07-2012
289 รายละเอียดการเข้าร่วม อบรมโครงการพลเมืองฯ สำหรับนักศึกษาปี 3-4 อ่านแล้ว 295 ครั้ง อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา 11-07-2012
290 เริ่มแล้ว!!! สิงห์แสด Super Cup ครับที่ 2 อ่านแล้ว 1688 ครั้ง อาจารย์จรูญ แดนนาเลิศ 04-07-2012
291 กำหนดการทำบุญอาคารสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ อ่านแล้ว 773 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 19-06-2012
292 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ อ่านแล้ว 386 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 14-06-2012
293 ขั้นตอนการร่วมสนุกและเชียร์ทีมโปรดฟุตบอลยูโร 2012 อ่านแล้ว 429 ครั้ง สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ 13-06-2012
294 ประกาศ แจ้งรายละเอียดการเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปี 2555 อ่านแล้ว 335 ครั้ง นางสาวอรชร ปิยศทิพย์ 07-06-2012
295 เชิญชวนส่งประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2555 อ่านแล้ว 237 ครั้ง สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ 06-06-2012
296 ประกาศลงทะเบียนแก้ E หรือ F ภาคเรียนที่ 3/2554 อ่านแล้ว 336 ครั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์ 05-06-2012
297 ประกาศ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย แจ้งการให้บริการจัดทำหนังสือเดินทาง อ่านแล้ว 407 ครั้ง สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ 22-05-2012
298 กำหนดการสอบปริทัศน์งานวิจัย ประจำภาคเรียนที่ 3/2554 อ่านแล้ว 409 ครั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์ 22-05-2012
299 กำหนดส่งปริทัศน์งานวิจัย อ่านแล้ว 445 ครั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์ 10-05-2012
300 เปลี่ยนแปลงการนัดหมาย กิจกรรมอบรม อ่านแล้ว 321 ครั้ง อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา 01-05-2012
301 กำหนดการสอบปริทัศน์ ภาคเรียนที่ 3/2554 อ่านแล้ว 439 ครั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์ 23-04-2012
302 ประกาศ กำหนดสอบปริทัศน์งานวิจัย อ่านแล้ว 238 ครั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์ 04-04-2012
303 ประกาศแล้ว !!! แนวข้อสอบสารสนเทศสำหรับการบริหาร อ่านแล้ว 440 ครั้ง อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา 30-03-2012
304 ประกาศ เปลี่ยนห้องสัมมนาระหว่างฝึกฯ อ่านแล้ว 437 ครั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์ 19-03-2012
305 เชิญชวนส่งบทเรียงความเข้าประกวดตามโครงการประกวดเรียงความสร้างจิตสำนึกการพัฒนาประชาธิปไตย อ่านแล้ว 259 ครั้ง สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ 16-03-2012
306 ต้องการติดต่อนศ.กศ.ปช.ชร.ด่วน อ่านแล้ว 308 ครั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์ 27-02-2012
307 ประกาศกำหนดการสอบแก้ F ในภาคเรียนที่ 2/2554 อ่านแล้ว 426 ครั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์ 27-02-2012
308 ลงทะเบียนสอบแก้ F ในภาคเรียนที่ 2/2554 อ่านแล้ว 289 ครั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์ 15-02-2012
309 ระเบียบกระทรวงการคลัง "เงินเดือน" อ่านแล้ว 322 ครั้ง สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ 08-02-2012
310 ประกาศ !! เปิดเวทีเยาวชนคนรุ่นใหม่สกัดคอรัปชั่น อ่านแล้ว 260 ครั้ง นางสาวสาลินี ธิมะโน 31-01-2012
311 ประกาศ!! รับสมัครค่ายยุวพิทักษ์สารธารณสมบัติของแผ่นดิน อ่านแล้ว 413 ครั้ง นางสาวสาลินี ธิมะโน 31-01-2012
312 ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตร งานบุปผชาติ อ่านแล้ว 569 ครั้ง อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา 06-02-2012
313 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 อ่านแล้ว 296 ครั้ง อาจารย์ปฐมทัศน์ บรรณาเลิศ 25-01-2012
314 ประกาศ กำหนดการปฐมนิเทศ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ 3/2554 อ่านแล้ว 548 ครั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์ 30-01-2012
315 เอกสารสรุปข่าวการเมืองและเกร็ดความรู้ อ่านแล้ว 724 ครั้ง อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา 23-01-2012
316 ประกาศ นางสาวแพรวนภา พุทละ มาติดต่อรับบัตรนักศึกษาได้ที่อาคารบรรณราชนครินทร์ ตึก 20 ชั้น 3 อ่านแล้ว 232 ครั้ง สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ 17-01-2012
317 ประกาศ เรื่องการรายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2555 อ่านแล้ว 1424 ครั้ง สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ 14-01-2012
318 ประกาศ! นักศึกษาสำนักวิชาบริหารรัฐกิจผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อ่านแล้ว 476 ครั้ง นางสาวสาลินี ธิมะโน 13-01-2012
319 ตารางเรียนวิชา กฎหมายรัฐธรรมนูญสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ อ่านแล้ว 738 ครั้ง อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา 11-01-2012
320 ขอเชิญประกวดภาพถ่าย "ครูชายแดนภาคใต้" อ่านแล้ว 225 ครั้ง สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ 09-01-2012
321 ประกาศ ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มาจัดซุ้มม้าหินอ่อนหน้าตึกที่จะทำการประกวดด้วยครับ อ่านแล้ว 459 ครั้ง อาจารย์ณัฐพงศ์ รักงาม 07-01-2012
322 แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนในรายวิชาเตรียมฝึกฯ อ่านแล้ว 278 ครั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์ 27-12-2011
323 โครงการประกวดเพลงสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ อ่านแล้ว 383 ครั้ง อาจารย์จรูญ แดนนาเลิศ 27-12-2011
324 ขอเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการเนื่องในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2555 อ่านแล้ว 326 ครั้ง สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ 27-12-2011
325 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลบรูไนดารุสซาลาม อ่านแล้ว 320 ครั้ง สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ 27-12-2011
326 ประกาศ ให้หัวหน้าห้องและรองหัวหน้าห้อง ชั้นปีที่ 1 ทุกห้อง เข้าประชุม วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2554 อ่านแล้ว 457 ครั้ง อาจารย์ณัฐพงศ์ รักงาม 22-12-2011
327 นัดหมาย การจัด กิจกรรมรถบุปผชาติ อ่านแล้ว 496 ครั้ง อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา 21-12-2011
328 ประกาศ ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ไปรับเช็ค ณ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี อ่านแล้ว 466 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 15-12-2011
329 ขอเชิญร่วมโครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม อ่านแล้ว 202 ครั้ง นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ 15-12-2011
330 ด่วน!!! ให้นางสาว ศรีไพร ก้อนแก้ว นักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ รหัส 501770035 ติดต่อสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ อ่านแล้ว 1082 ครั้ง รองศาสตราจารย์ประกายศรี ศรีรุ่งเรือง 14-12-2011
331 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการต้นกล้าธุรกิจไทย หัวใจไม่ยอมแพ้ อ่านแล้ว 228 ครั้ง สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ 21-12-2011
332 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรม ร้อยศิลปินลุ่มน้ำโขง : 750 ปีเมืองเชียงราย อ่านแล้ว 256 ครั้ง สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ 22-12-2011
333 ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ การนำเสนอแนวความคิด DAIRY BUSINESS PLAN งานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2555 อ่านแล้ว 293 ครั้ง สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ 23-12-2011
334 ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบโลโก้ และประกวดเรียงความในวาระครบรอบ 10 ปี TO BE NUMBER ONE อ่านแล้ว 302 ครั้ง สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ 24-12-2011
335 แบบฝึกหัด วิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญไทย อ่านแล้ว 793 ครั้ง อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา 10-12-2011
336 แจ้งรายชื่อและเลขที่นั่งสอบธรรมศึกษาใหม่ อ่านแล้ว 408 ครั้ง สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ 25-12-2011
337 คณะมนุษยศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษาร่วมประกวดแข่งขันแต่งกายสไตล์เกาหลี อ่านแล้ว 308 ครั้ง สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ 26-12-2011